Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Is de minister van VROM bereid om Kamerleden en Nederlanders eerlijk te informeren?

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Onjuiste voorlichting door de voormalige ministers van VROM, H. Alders en M. de Boer

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 6 april 2000.

De minister van VROM, Drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

   TEVENS PERSBERICHT

Kenmerk: VROM/06040.

Betreft: Onjuiste voorlichting door de voormalige ministers van VROM, H. Alders en M. de Boer aan de gehele Tweede Kamer over de verbodsmogelijkheden van arseenhoudende wolmanzouten.


  Excellentie,

Op 12 november 1991 heeft de Tweede Kamer de motie-Willems (Groen Links) aangenomen om de arseenhoudende wolmanzouten met onmiddellijke ingang te verbieden. (Tweede Kamer stuk 22300, XI, nr.25). Minister Alders maakte toen kenbaar dat EG-regelgeving het niet toelaat dat arseenhoudende wolmanzouten binnen lidstaat Nederland worden verboden. Minister Alders heeft op die gronden deze aangenomen motie niet uitgevoerd.

Op 19 november 1996 heeft de Tweede Kamer de motie-Vos (Groen Links) aangenomen om de arseenhoudende wolmanzouten met onmiddellijke ingang te verbieden (Tweede Kamer stuk 25000 XI, nr 25). Minister de Boer maakte toen kenbaar dat EG-regelgeving het niet toelaat dat arseenhoudende wolmanzouten binnen lidstaat Nederland worden verboden.

Toen ik vandaag het EG-verslag over de toepassing in de lidstaten van Richtlijn 82/501/EEG van de Raad van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industrie activiteiten voor de periode 1994-1996 las kon ik mijn ogen niet geloven. Daarin staat letterlijk de volgende tekst:

4.2.2 Denemarken.
Het aantal locaties dat binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt, is tijdens de verslagperiode afgenomen, voornamelijk door een verbod op het gebruik van arseenpentoxide voor het impregneren van hout en een vermindering van het gebruik van vloeibaar ammoniak als meststof en van LPG voor verwarmingsdoeleinden. (zie bijlage)

Hiermee heb ik het bewijs dat EG-lidstaat Denemarken de arseenhoudende wolmanzouten wel heeft kunnen verbieden. Als lidstaat Denemarken dat kan dan had lidstaat Nederland dat ook gekund. Hiermee heb ik het bewijs dat de voormalige ministers H. Alders en M. de Boer de Tweede Kamer hierover onjuist hebben voorgelicht, met als gevolg: dat intussen geheel Nederland is vergiftigd met enorme hoeveelheden goed oplosbaar uiterst giftige kankerverwekkende arseenverbindingen.

Ons toekomstig drinkwater en toekomstige voeding is hierdoor in groot gevaar. Onze toekomstige gezondheid is hierdoor eveneens in groot gevaar. Mijn vraag aan u is:

Bent u bereid om de Tweede Kamerleden en alle Nederlanders hierover eerlijk te informeren?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website adres: http://www.sdnl.nl/pronk-13.htm

1 pagina volgt.


P.S. Deze brief is tevens op 6 april 2000 per fax 070 - 3391293 verstuurd aan de minister van VROM.