Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

De brief van minister Pronk is zeker geen "Einde verhaal". Een denkfout, excellentie!

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Bezwaar tegen de diffuse verspreiding van de zwaarste klasse kankerverwekkend gif

AANTEKENEN

Huizen, 16 september 1999

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Interne Postcode 650
Tel: 070-339 4467
Fax: 070-339 1293


Aan drs. J.P. Pronk

Directoraat Generaal Milieubeheer
Directie Industrie- en Consumentenbeleid
Afdeling Producten en Consumenten


Uw kenmerk Uw brief kenmerk Datum 14 september 1999 ICB99208332 en HvR99042 brf 16 SEP. 1999

Onderwerp: Houtverduurzaming en export van kankerverwekkende gifstoffen (in een product)


Geachte heer Pronk,

Uw brief heb ik in goede orde ontvangen en de beleidswijziging die nu eindelijk zijn beslag lijkt te krijgen is verheugend. Maar uw laatste zin waarmee u de dialoog afsluit met de woorden dat u mijn toekomstige brieven alleen maar ter kennisgeving zult aannemen vind ik onbevredigend.

Niet alleen is er ernstig bezwaar tegen de straks eindigende diffuse verspreiding van de zwaarste klasse kankerverwekkend gif in het milieu, waarvoor u zelfs vele honderden miljoenen guldens subsidie hebt verleend. Vele anderen hebben, net als ik ook bezwaar tegen het bijstoken van giftig afval in energiecentrales en de export van kankerverwekkende houtsnippers, afkomstig van hout uit bouw- en sloopafval, naar België, Zweden en Portugal. Dit n.a.v. van uw argument dat de "IMPORT" van behandeld hout zal worden beëindigd.

Wij hebben inmiddels contact gezocht met de respectievelijke ambassades, met de Europese autoriteiten en met het Europese parlement over de door VROM gesubsidieerde milieuvergiftiging. Dit om een einde te maken aan die export. Dat klinkt wat rigoureus, maar het op gigantische schaal laten verspreiden van hoogst toxische stoffen in ons leefmilieu en over geheel Europa - waarvan zeker is dat die stoffen niet meer te verwijderen zijn uit water en bodem (drinkwater) - is onacceptabel. Voorbij een zeker punt wordt een teveel aan "etiquette" een schrille wanklank.

De logistiek en de verwerkingsproblemen zijn technisch oplosbaar, zodat die geen argument kunnen vormen om de diffuse verspreiding van carcinogeen gif niet onmiddellijk te stoppen. Het gedogend optreden van de Staat der Nederlanden dient dan ook geen dag voort te duren. Eisen tot schadevergoeding zijn hier op zijn plaats, niet in de laatste plaats voor bedrijven die door de onjuiste voorlichting door uw ministerie in een hachelijke positie zijn gebracht.

Zij kunnen namelijk eisen tot schadevergoeding verwachten vanwege de productaansprakelijkheid. De consument zal namelijk op grond van die product- en risico-aansprakelijkheid vergoeding van schade van de bedrijven eisen, vanwege de door die bedrijven geleverde gebrekkige en gevaarlijke producten (geïmpregneerd hout en spaanders als grondstof) en waarvoor het ministerie van VROM volledig verantwoordelijk is. De toekomstige werking van de bestrijdingsmiddelenwet, waarnaar u verwijst, staat daarbuiten.

U kunt er rustig gif op innemen dat uw antwoord aan mij geen "einde verhaal" zal zijn. Dat houdt ook in dat wij aan u en de betrokken ministeries alle medewerking zullen verlenen om verantwoord met ons milieu, en daarmee met de toekomst van onszelf en van onze kinderen om te gaan. De gemiddelde Nederlander beseft namelijk niet dat hij in zijn tuin een giftige tijdbom heeft staan. Dit in het verlengde van het arrest van Manfredonia. Het lijkt geboden dat iedereen geïnformeerd moet worden over de grote hoeveelheid arsenicum in huis en tuin. In afwachting van uw vragen en voorstellen,

Hoogachtend,


    R.M. Brockhus (webmaster Sociale Databank Nederland)
    Westkade 227
    1273 RJ huizen
    035-5244141

C.c. op website: http://www.sdnl.nl/pronk-11.htm

P.s.: In het belang van allen wordt deze correspondentie op internet geplaatst bij de Sociale Databank Nederland