Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Wetten en uitspraken van het Europese Hof gelden kennelijk niet voor de staat der Nederlanden

EMU-vragen . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

College Toelating Bestrijdingsmiddelen besloot toelating van creosoot en wolmanzouten te stoppen

Minister Pronk gaat beleidsmatig door de bocht, maar weigert discussie. Foutje, excellentie!


  
  

   Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
   Interne Postcode 650
   Tel: 070-339 4467
   Fax: 070-339 1293

  
  Directoraat Generaal Milieubeheer       Aan de heer R.M. Brockhus
  Directie Industrie- en Consumentenbeleid   Westkade 227
  Afdeling Producten en Consumenten       1273 RJ Huizen
  HvR99042 brf             
  
  Uw kenmerk    Uw brief        kenmerk      Datum
           6 augustus 1999    ICB99208332    14 SEP. 1999
  
                       
  Onderwerp: Houtverduurzaming
  
  
Geachte heer Brockhus

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw brief d.d. 6 augustus 1999 waarin u mij vraagt alsnog te reageren op uw brief van 11 en 13 september 1998. Zoals ik eerder heb aangegeven in mijn brief van 5 november 1998 (ICB98104091) heb ik kennis genomen van uw zienswijze op het gebied van houtverduurzaming. Wat betreft uw overige correspondentie deel ik u mede dat ik ook hiervan kennis heb genomen.

Zoals u bekend heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen besloten de toelatingen van creosoot en van wolmanzouten te beëindigen voor de meest kritische toepassingen. Aangevuld met een door het ministerie van VROM op te stellen importverbod voor hout dat is behandeld met deze middelen, betekent dit dat de toepassing van gecreosoteerd en gewolmaniseerd hout in Nederland vrijwel zal worden stopgezet. Wat betreft de afvalfase van verduurzaamd hout loopt een onderzoek naar de mogelijke milieu-effecten c.q. gezondheidsrisico's van de huidige wijze van inzameling en verwerking van gewolmaniseerd (afval)hout, naar aanleiding waarvan het beleid op het gebied van afval van verduurzaamd hout mogelijk wordt bijgesteld. Aangezien naar mijn inzicht hiermee de belangrijkste knelpunten ten aanzien van houtverduurzaming zijn of zullen worden opgelost, is er geen aanleiding om verder inhoudelijk op uw brieven in te gaan.

Ik beschouw hiermee de discussie over houtverduurzaming met u als beëindigd. Verdere correspondentie van uw zijde zal ik onbeantwoord laten en uitsluitend ter kennisgeving aannemen.

hoogachtend

de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke 0rdening en Milieubeheer,
J.P. Pronk

Bijlagen

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden
In verband met het regeringsbeleid om het aantal autokilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld
dat u bij bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.