Verbod van procesmonopolie van advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Integriteit rechterlijke macht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal . . Grondwet

Oproep aan "integere" rechters en officieren van Justitie om onrecht in het
rechtsbedrijf aan de orde te stellen. Meldt u bij het tribunaal op
Eurostaete

Rechtzoekenden worden voor ca. € 2 miljard 'geplukt'
Advocaten en rechters lappen de wet aan hun laars !!

Steun SDNL.NL in haar werkzaamheden tegen het onwettige procesmonopolie

In de afgelopen 5 jaar heeft SDNL.NL vele brieven/emails gestuurd voor afschaffing van het onwettige procesmonopolie en hierover met de advocatuur, rechterlijke macht, justitie en 2e SLAAPkamer uitgebreid gecorrespondeerd. De honderden uren werk hebben uiteindelijk geresulteerd in een 'NO WIN, NO FEE' regeling. Geen advocaatkosten zijn bij verliezen van de procedure meer verschuldigd. Een besparing derhalve voor de verliezende partij van vele duizenden euro's wat SDNL.NL inmiddels heeft weten te bereiken.

Resteert nog het onwettige procesmonopolie, waarmee advocaten (en rechters) het meest fundamentele grondrecht in een rechtsstaat het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank nog steeds weten te blokkeren en hiermee de grondwet, artikel 17, aan hun laars lappen "niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent"

Steun ons met uw emailadres / naam en indien mogelijk een financiële bijdrage om ons werk, de definitieve afschaffing van het procesmonopolie, adequaat voort te kunnen zetten.

Meldt u aan voor het EuroStaete Tribunaal


Op alle onderstaande brieven over het ONWETTIG procesmonopolie heeft geen advocaat en/of rechter de guts and balls gehad om commentaar te geven en bleef alles onbeantwoord, dit met uitzondering van prof. mr. J.M. (Maurits) Barendrecht en prof Dr. H.J.R. Kaptein die wel het lef hadden om ons in bedekte termen in het gelijk te stellen. Zelfs Hare Majesteit Koningin Beatrix die bij haar inauguratie plechtig zwoer aan het Nederlandse volk de grondwet te zullen onderhouden en te handhaven blijkt hier lak aan te hebben en kregen wij geen antwoord op ons schrijven van 3 mei 2006. Rechtsstaat Nederland is hiermee nu de grondwettelijke rechten van rechtzoekenden door rechters en advocaten aan de laars worden gelapt verworden tot een schertsvertoning. Rechters hebben hiermee hun recht om recht te spreken verspeeld en kunnen vonnissen, dagvaardingen linea recta de prullenmand in.

Overzicht

'No win, no fee' regeling. Advocaten komen na onze brief aan TROS-Radar tot inkeer. Nu nog de namen… 

'No cure, no pay' TROS-radar uitzending van 14 mei 2007 en BNR radio d.d. 17 mei 2007

Brief aan mr. Els Unger landelijk Deken van de Orde van Advocaten

Interview in Legal Stuff met mr. Els Unger, landelijk Deken van de Orde van Advocaten

Mr. B. van Meurs (FD 27 juli 06): eenieder heeft het recht op recht en toegang tot de rechtbank (artikel 17)

 Brief aan Hare Majesteit de Koningin over negeren van de grondwet door prof. mr.
 P.C. van Wijmen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht KUB. (geen antwoord)

Brief aan de EU commissie over de niet onpartijdige Commissie van Wijmen

Commissievoorzitter Prof. mr. P.C. van Wijmen corrumpeert de grondwet (art.17)

Brief aan VVD'er kamervoorzitter drs. F.W. Weisglas

Brief aan VVD'er fractievoorzitter J. van Aartsen

Brief aan VVD'er mr.drs. F.H.H. Weekers

Brief aan VVD'er mr. drs. J.C. van Baalen

Brief aan VVD'er R.C.J. Verdonk minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Brief aan CDA'er M.L. de Pater-van der Meer

Brief aan CDA'er fractie voorzitter drs. M.J.M. Verhagen

Brief aan CDA'er mr. W.M.M. van Fessem (OvJ milieu en economische delicten)

Brief aan CDA'er mr. Sybrand van Haersma Buma

Brief aan CDA'er mr.ing. W.G.J.M. van de Camp

Brief aan D66'er mr. B.O. Dittrich

Brief aan PvdA'er mr. K.G. de Vries

Brief aan PvdA'er mr. Aleid Wolfsen

4e brandbrief over procesmonopolie aan Commissie van Wijmen (geen antwoord)

 Motie Klaas de Vries gaat het procesmonopolie na van 50 jaar aanpakken en
 benoemt justitie minister Donner tegen zijn zin in Commissie van Wijmen

Het CJIB en de Hoge Raad lapt de grondwet aan de laars. Lak heeft deurwaarder van Seggelen uit Helmond aan onwettige vonnissen en incasseert onrechtmatig boetes voor het CJIB. Een crimineel zou deze handelwijze niet hebben kunnen verbeteren

Nederland is geen rechtsstaat. Zembla-TV van 3 oktober 2005

Brandbrief aan Tweede (SLAAP)Kamer / voorzitter Frans Weisglas

Brief aan justitie-minister J.P.H. Donner met klacht over 'No cure, no pay'

3e brief aan Tweede Kamer over onwettig procesmonopolie (oproep tot actie!)

Vaste commissie voor justitie (mw. M.A. de Pater heeft lak aan de grondwet)

Aangetekende brief aan Kamervoorzitter Frans Weisglas (geen antwoord)

2e Brief aan de Tweede Kamer over onwettig procesmonopolie (geen antwoord)

Schrijven aan Tweede Kamer over onwettig procesmonopolie (geen antwoord)

Hof van Discipline Mr. B.F. Keulen c.s. weigert de wet uit te voeren (toewijzing procureur)

Antecedentenregister 2004 (rechters/advocaten met bijbanen)

 Leidraad van de rechterlijke macht; en meer ....
 In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter

No cure no pay verboden door justitieminister Jan Piet Hein Donner

Bijklussende rechters (200 van de 800 plv.rechters zijn advocaat)

Raad van Maatschappelijke ontwikkeling (www.adviesorgaan-rmo.nl)

Grondwet (Art. 17, het recht op recht en toegang tot de rechtbank)

Advocatenwet (Art. 67, toewijzing procureur);  meer ...

Mededingingswet (Art. 6 lid 1, geen monopolies maar wel concurrentie) (PDF)

 Europese grondwet is in Rome getekend,
 maar de bevolking moet er in een referendum nog over beslissen !

 EU grondwet (Artikel II-107 rechtspleging) Recht op een doeltreffende voorziening
 in rechte en op een onpartijdig gerecht;  meer ...

Europese grondwet (Titel: VI-Rechtspleging)


Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, hoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn"

Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

SDN

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)