Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

AANTEKENEN met bericht van ontvangst
Commissie van Wijmen
prof. mr. dr. P.C.E. van Wijmen
Bijzonder hoogleraar
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Raad van State
Kneuterdijk 22, Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Ook per Email / datum 15 maart 2006


BETREFT : onwettig procesmonopolie advocaten

Geachte commissie,

In het afgelopen jaar is dd 4 mei door minister van Justitie J.P.H. Donner de Commissie van Wijmen benoemd om onder andere onderzoek te doen naar het procesmonpolie en gedragingen van advocaten.

Over dit onderwerp hebben wij in de afgelopen jaren zeer uitgebreid geschreven en zijn namens rechtzoekenden vele brieven gezonden naar de Tweede Kamer, expliciet naar kamervoorzitter F.W. Weisglas, mr. Aleid Wolfsen (oud rechter), jurist mr. Sybrand van Haersma Buma, mr. W.M.M. van Fessem (oud officier van justitie), mr. drs. Atzo Nicolaï, fractievoorzitters drs. M.J.M. Verhagen en Jozias van Aartsen. Ondanks aangetekende verzending hebben wij geen enkele reactie mogen ontvangen; zelfs geen ontvangstbevestiging! Tot onze verbazing staken alle Kamerleden, met uitzondering van Kamerlid Klaas de Vries, over het onwettige procesmonopolie en het al 50 jaar niet uitvoeren van de grondwet (artikel 17, 'niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent') als struisvogels hun kop in het zand. Met dit stilzwijgen werd ons gelijk indirect erkend, waarvan akte. Overigens werd ons gelijk al eerder bevestigd door mr. Maurits Barendrecht, ex-advocaat van kantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Den Haag, thans hoogleraar in Tilburg.

Het Hof van Discipline bleek lak te hebben aan de advocatenwet in onze klachtprocedure voor cliënt C.B. Achterberg. Tijdens de zitting liet mr. B.F. van Keulen (Van Benthem & Keulen Advocaten te Utrecht) zich zelfs ontvallen 'wij laten ons niet de kaas van het brood eten' en werd de heer Achterberg overduidelijk met een kluitje in het riet gestuurd. In een 'appels-peren' uitspraak, werden de gestelde vragen genegeerd en lapten advocaten, ondanks het wettelijke recht op toewijzing van een procureur (art. 67 van de advocatenwet), nota bene hun eigen wet aan de laars. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar onze publicaties op internet http://www.sdnl.nl/procesmonopolie-index.htm#verwijzing-4

Zo blijken rechtbanken, ondanks de LEIDRAAD VAN DE RECHTERLIJKE MACHT, waarvan de eerste regel luidt 'In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter' de toegang voor rechtzoekenden te blokkeren als er geen procureur te vinden is om de stukken in te dienen. In de praktijk is dit altijd het geval. Zelfs de Hoge Raad blijkt lak te hebben aan artikel 17 van de grondwet. Het meest fundamentele grondrecht in een democratie 'het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank' blijkt al 50 jaar door advocaten en rechters te worden geblokkeerd. De rechtsstaat Nederland is hiermee een schertsvertoning.

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie in de Tweede Kamer, mevrouw M.A. de Pater-van der Meer,die wij hierover aanschreven liet ons in een afpoeierbrief weten niets te willen doen (briefnr.041031). Advocaten met hun amice-rechters kunnen hierdoor nog steeds ongestoord doorgaan om rechtzoekenden in civiele procedures het 'recht op recht en de toegang tot de rechtbank te blokkeren. Slechts als aan de verplichte nering van vele duizenden euro's aan advocaten wordt voldaan, verkrijgen rechtzoekenden toegang tot de rechtbank. Opmerkelijk is dat in kantonprocedures tot 5000, bestuurszaken, strafzaken en belastingprocedures bij de Hoge Raad hoe ingewikkeld ook, rechtzoekenden wel zijn eigen verdediging mogen voeren. Zelfs bij het Hof in Straatsburg kan eenieder zijn eigen zaak bepleiten (artikel 34 uit statuut van de rechten van de mens).

Onwettig worden rechtzoekenden gedwongen advocaten tegen uurtarieven van wel 300 en meer per uur ( 600.000 jaarsalaris ! ) in te schakelen. Invoering van het 'no cure, no pay' systeem zou de rechtspraak voor rechtzoekenden meer toegankelijker maken. Bijkomend voordeel zou daarbij zijn dat de Raden van Rechtsbijstand kunnen worden afgeschaft en de subsidiestromen van honderden miljoenen euro's gemeenschapsgelden i.p.v. aan advocaten met al topinkomens en extra gesubidieerde schnabbels voor PRO DEO zaken, dan ten goede zou kunnen komen aan bijvoorbeeld onderwijs. Het is meer dan verbazingwekkend dat minister Donner het 'no cure, no pay' systeem afschafte en de NmA, die monopolies niet toestaan, niet eerder tegen het onwettig handelen van minister Donner is opgetreden.

Naar wij hebben vernomen zal na de nodige maanden uitstel de Commissie spoedig met het eindrapport komen. Wij houden, gezien de niet gehele onpartijdigheid van de Commissie (forum Pim Fortuyn), de Commissie en haar leden,

 • prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;
 • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
 • mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch,
 • mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam,
 • prof. mr. M. A. Loth, hoogleraar rechtswetenschappen en rechtstheorie Erasmus universiteit
 • en niet in de laatste plaats mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad.

namens onze rechtzoekenden persoonlijk aansprakelijk als wederom in het eindrapport artikel 17 van de grondwet wordt genegeerd en rechtzoekenden hierdoor met vele duizenden euro's advocatenhonoraria worden opgezadeld.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de Commissie uitvoering zal geven aan de constitutionele rechten van de burgers en rechtzoekenden in civiele procedures op grond van artikel 17 van de grondwet nu ook normaal toegang kunnen krijgen tot de rechtbank.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

C.c. pers, radio / tv

C.c.

 • Kamerleden en voorzittter F.W. Weisglas,
 • Landelijke Deken mr. Els Unger
 • Keulen & Benthem advocaten
 • College van procureurs mr. Harm Brouwer
 • Pers, radio / tv
 • en belangstellenden

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)