Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

------- Aan de Organisatie Nederlandse Orde van Advocaten
-----Original Message-----
From: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Sent: woensdag 20 dec.2006
To: info@advocatenorde.nl,


OPEN BRIEF

Organisatie Nederlandse Orde van Advocaten
t.a.v. mevrouw mr. Els Unger , Unger Hielkema advocaten
Neuhuyskade 94
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

Ook per fax 070-3353531, d.d. 22 nov. 2006 en email info@advocatenorde.nl, unger@ungerhielkema.nl


BETREFT : onwettig procesmonopolie advocaten

Geachte mevrouw Unger,

Wij lazen in de Volkskrant van 14 oktober 2006 dat u het procesmonopolie van advocaten wenst te handhaven. Met argumenten als advocaten voeren deskundig rechtsprocedures, zijn onafhankelijk en integer en 'ondeskundigen' moeten bij ingewikkelde procedures behoed worden voor fouten, worden rechtzoekenden gedwongen om toegang te krijgen tot de rechtbank € 10.000 en meer aan advocaten te betalen.

In het interview liet u echter onvermeld dat dit uitsluitend civiele procedures betrof en kantonprocedures tot € 5000, bestuurszaken, strafzaken en belastingprocedures tot aan de Hoge Raad hoe ingewikkeld ook, eenieder hier zijn eigen verdediging mag voeren. Zelfs bij het Hof in Straatsburg kan desnoods elke 'ondeskundigen' zijn eigen zaak bepleiten (artikel 34 statuut van de rechten van de mens). De argumenten dat uitsluitend advocaten in procedures kunnen optreden is niet alleen onjuist maar worden rechtzoekenden bewust door u leugenachtig een rad voor ogen gedraaid.

Juristen van verzekeringsmijen, die uitstekend op hun terrein hun vak verstaan zijn graag bereid in civiele procedures hun cliënten bij te staan maar worden door uw handelwijze geblokkeerd en krijgen geen toegang tot de rechtbank. Sprake is van financiële discriminatie tussen rechtzoekenden, die wel de torenhoge declaraties van advocaten kunnen betalen en zij die het niet kunnen betalen. De Commissie gelijke behandeling zou er korte metten meemaken. Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks voor miljarden euro's op kosten gejaagd en 'verdienen' sommige advocaten, naast al de overheidssubdidie van € 300 miljoen via de Raden van Rechtsbijstand voor (pro deo) toevoegingszaken , wel € 1.000.000 en meer per jaar.

De verplichte nering en het geld plukken is evident. Voor hen, die dan ook net niet in aanmerking komen voor een toevoeging is er door het procesmonopolie geen recht meer. Onbegrijpelijk dat de Nma, die expliciet monopolies verbiedt, hiertegen nooit is opgetreden!

Onthutsend was ook het radio-1 interview d.d. 31 okt. 2006 -09:30 uur van u met de 2e kamerleden Aleid Wolfsen (ex rechter) en Frans Weekers (ex advocaat). De in alinea 1 genoemde argumenten werden ook nu weer gebruikt. Hier bleef onvermeld dat het procesmonopolie in strijd is met artikel 6 van het EVRM verdrag en de grondwet artikel 17 'niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent'. Uitgebreid is hierover door SDNL.NL met het duo Wolfsen / Weekers gecorrespondeerd en weten beiden net als u overigens uit het rapport Commissie van Wijmen (hoogleraar staats- en bestuursrecht prof. mr. dr. P.B.C. van Wijmen), dat artikel 17 van de grondwet al jaren aan de laars wordt gelapt. Beiden zijn in een aangetekende brief aansprakelijk gesteld.

Op een enkele uitzondering na als Prof. mr. J.M. Barendrecht en prof. dr. H.J..A. Kaptein en mr. B van Meurs (artikel in FD d.d. 27 juli2006) en anderen maar die zich niet zo openlijk tegenover de Orde durven te uiten, blijft het in de 2e SLAAPkamer en de Vaste Commissie van Justitie over het niet uitvoeren van de grondwet door advocaten en rechters oorverdovend stil. Zelfs Hare Majesteit de Koningin, die bij haar inauguratie plechtig aan het Nederlandse volk zwoer de grondwet te zullen onderhouden en te handhaven hult zich nu in een ijzingwekkend stilzwijgen (Klik hier). De rechtspraak in Nederland blijkt nu het meest fundamentele grondrecht in een rechtstaat het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank door advocaten, rechters, kamerleden en u als landelijke Deken aan hun laars wordt gelapt een schertsvertoning te zijn.

Opmerkelijk zijn ook de drempels om een advocaat bij wanpresteren veroordeeld te krijgen. Overzichten in de jaarlijkse aantal klachten worden niet tot nauwelijks gegeven en zijn publiekelijk niet ter inzage. Het klachten instituut blijkt te moeten oordelen over amices/confrères, die jaarlijks hoge contributies aan de orde betalen. Als een slager die zijn eigen vlees keurt wordt niet onpartijdig in het voordeel van de beroepsgroep beslist. De website Courtwatch brengt hier gelukkig al wat verandering in. Uitgebreid onderzoek over gedragingen van advocaten en het klachteninstituut in het bijzonder is ook gedaan door prof. dr.L.E.de Groot van Leeuwen met als eindconclusie dat 80 % van de klagers met een kluitje in het riet worden gestuurd.

Elk klachteninstituut kent bij een veroordeling een schade vergoeding toe. Bij advocaten moet indien het al tot een veroordeling is gekomen een aparte gang naar de rechter gemaakt worden. Klagers worden verplicht om hiervoor een (dure) advocaat in te schakelen. In de praktijk zijn er echter nauwelijks advocaten te vinden die hun eigen amices/confrères willen aanpakken en blijven klagers, na al financieel te zijn geplunderd, nog eens zitten met een dramatische gevoerde procedure van soms totaal incompetente advocaten. Onze website SDNL.NL (en internet) staat er vol mee en zijn er gevallen bekend dat rechtzoekende in wanhoop uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd. Advocaten blijken er straffeloos mee weg te kunnen komen.

Er is derhalve heel wat mis met de amices / confrères in de advocatuur en blokkeert u als landelijke Deken door artikel 17 van de grondwet aan de laars te lappen voor rechtzoekenden het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank. Wij houden de Orde en u persoonlijk aansprakelijk voor de miljarden schade, die rechtzoekenden door het onrechtmatig procesmonopolie, wat u willens en wetens blijft handhaven, ondervinden.

Een kopie van dit schrijven zal worden toegezonden naar de 2e SLAAPkamerleden Aleid Wolfsen (ex rechter) en Frans Weekers (ex advocaat) en het Europese Parlement. De overbekende en veel gebezigde dooddoener als 'wij waren niet volledig geïnformeerd' is met dit schrijven dan ook geen excuus meer, waarvan akte.

Hoogachtend

Namens gedupeerde rechtzoekenden

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

C.c.: belangstellenden

QUOTE

Volkskrant 14 oktober 2006

Van onze verslaggever Sanne ten Hoove

Wie een ingewikkelde rechtszaak wil beginnen, blijft verplicht een advocaat in te schakelen. Hetzelfde geldt voor zaken waar grote maatschappelijke of financiële belangen op het spel staan.

Volgens het kabinet voorkomt een goed opgeleide, onafhankelijke advocaat dat mensen onnodige kosten maken. Bovendien denken mensen zorgvuldig na voordat ze een rechtszaak beginnen: een advocaat kost immers geld.

Het Verbond van Verzekeraars vindt het wettelijke procesmonopolie van de advocatuur niet meer van deze tijd. Die zou de marktwerking verstoren en de prijs opdrijven.

Het no-cure-no-pay-systeem, waarbij de advocaat alleen geld verdient als hij zijn zaak wint, blijft verboden. Het kabinet vreest dat consumenten daar de dupe van worden: advocaten kunnen lucratieve zaken zonder noemenswaardige inspanning winnen en zo makkelijk geld verdienen.

UNQUOTE

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)