Huib Poortman geeft zijn visie over de aanschaf van de Joint Strike Fighter

Politiek . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

De Volkskrant van 1 mei 2002 is voor mij een krant met een hoog déją vu-karakter


Duurzaamheid, wat houdt dat eigenlijk in?


Een bericht van Huib Poortman

Rotterdam 12 april 2002 _ _

DUURZAME VREDE GAAT NIET SAMEN MET NIEUWE STRAALJAGER

Duurzaam Nederland vindt het onjuist mee te werken aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Het streven naar duurzame wereldvrede is een van de speerpunten van het door Duurzaam Nederland voorgestane internationale beleid en het ontwikkelen en aan-schaffen van nieuw oorlogstuig gaat daar niet mee samen.

Dat wil niet zeggen dat DN alle bewapening afwijst. Een kleine, gespecialiseerde krijgs-macht, voorbereid op het uitvoeren van vredesmissies en overal ter wereld inzetbaar ziet DN als een bijdrage aan de voorgestane vredespolitiek. Ontwikkeling van de JSK wordt door Duurzaam Nederland gezien als een voortzetting van de politiek van de 20ste eeuw, als een voortzetting van de op afschrikking gebaseerde politiek van de Koude Oorlog. Het is een typisch voorbeeld van de gedachte, dat voortgang op de ingeslagen weg hetzelfde is als vooruitgang. Deze achterhaalde gedachte vormt een van de grondslagen van het kabinetsbeleid en ook van de huidige politiek van De Verenigde Staten. (Zie de haat tegen de VS met na 11 september 2001)

DN is voorstander van investeringen in de vrede, investeringen die een einde maken aan de groeiende kloof tussen arm en rijk in onze wereld. DN is ervan overtuigd dat het bieden van kansen aan kansarmen, het bieden van toekomstperspectief aan de talloze werklozen in de arme landen ertoe zal leiden dat de voedingsbodem voor haat, de voedingsbodem voor terrorisme verdwijnt.

Mensen met goede toekomstverwachtingen, mensen die leven in een democratische om-geving beginnen geen oorlog. Duurzaam Nederland ziet een vernieuwde vorm van ontwik-kelingssamenwerking als enige uitweg uit de zich nu ontwikkelende spanning tussen de rijke en de arme landen. Zo lang er, zoals in de afgelopen jaren, sprake van is dat onze welvaart voor een belangrijk deel is gebaseerd op de armoede van de ontwikkelingslan-den, bestaat er geen basis voor duurzame wereldvrede. De rijke landen zullen een aanzienlijk groter deel van hun BNP moeten besteden aan deze ontwikkelingssamenwerking. Bij de ontwikkeling zal vooral gebruik moeten worden ge-maakt van NGO's (Niet-Gouvernementele Organisaties), zoals NOVIB en Artsen zonder Grenzen. Ontwikkelingen zullen zo veel mogelijk moeten aansluiten bij de bestaande cul-tuur.

Er zullen grote investeringen gedaan moeten worden in een grote verscheidenheid van projecten, onder andere op het gebied van onderwijs en emancipatie met de doelstelling een democratische samenleving te ontwikkelen, gezondheidszorg, zoals de bestrijding van ziekten zoals aids en malaria en geboorteregeling, watervoorziening en hygiëne, bestrij-ding van bodemerosie en bodemuitputting, behoud van natuur en biodiversiteit en vele andere ontwikkelingen die welzijn en welvaart van de bevolking ten goede komen.

Zonder toekomstperspectief zal er een ongecontroleerde migrantenstroom van tientallen miljoenen inwoners van de arme landen naar de rijke landen ontstaan. Deze stroom zal zelfs niet met grof geweld kunnen worden voorkomen, hooguit vertraagd. Het gaat hier duidelijk om lange termijn planning. Duurzaam Nederland is ervan overtuigd dat alleen ontwikkelingen zoals hierboven beschreven de verdere groei van spanningen in de wereld kan voorkomen. DN is ervan overtuigd dat Nederland een voorbeeldfunctie kan hebben door in de ontwikkeling van vrede te investeren in plaats van in de ontwikkeling van oorlogstuig. Ook ontwikkelingsprojecten leveren werk op, met name in de wetenschap en de techniek, zoals b.v. watermanagement. DN is ervan overtuigd dat veel Nederlandse instellingen en ondernemingen kunnen mee-werken. Ook het milieu zal meer gebaat zijn bij het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten dan bij het ontwikkelen en bouwen van gevechtsvliegtuigen. En dan is het energieverbruik en de geluidsoverlast van de militaire luchtvaart nog buiten beschouwing gelaten. Samenvattend: Investeren in duurzame vrede is een goed alternatief voor investeren in oorlogstuig zoals voorgestaan door de meerderheid van de Nederlandse politici.

Het is verheugend te vernemen dat Ad Melkert, lijsttrekker van de PvdA heeft aangekon-digd dat zijn fractie tegen het voorstel zal stemmen om mee te werken aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. In eerste instantie leek het erop dat de PvdA tot inkeer was gekomen en zou kiezen voor investeren in vrede in plaats van oorlogstuig. Het is echter verbijsterend om het argument van Melkert te vernemen. Hij hanteert het ar-gument voor zijn tegenstem dat hij de Nederlandse belastingbetaler de hoge kosten wil besparen.

  Duurzaam Nederland vindt dit het argument van een boekhouder.

Waarom volhardt de PvdA nog steeds in het doorgaan op de ingeslagen weg, terwijl de tijden veranderd zijn. Bewapening met gevechtvliegtuigen was wellicht nuttig tijdens de Koude Oorlog, in de tijd dat twee wereldmachten tegenover elkaar stonden. De aanschaf van de F16 paste in die strategie en was gerechtvaardigd in de vorige eeuw. Nu er geen strijd tussen wereldmachten meer dreigt is de tijd gekomen in duurzame vrede te investeren. Duurzaam Nederland vindt het een goede zaak dat genoemde beslissing wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Het leek er op de gevestigde partijen die nu nog een ruime meer-derheid in de Tweede Kamer hebben deze verstrekkende beslissing nog snel even zou-den doordrukken.

Nu de beslissing wordt uitgesteld kan de Nederlandse kiezer door zijn stemgedrag mede bepalen of ons land verder gaat met bewapening of dat ons land meer gaat investeren in vrede, inclusief vredesoperaties waar bij Nederlandse militairen betrokken zijn. Duurzaam Nederland kiest ondubbelzinnig voor een politiek, gericht op Duurzame Vrede. In die politiek is geen plaats voor bewapening met gevechtsvliegtuigen, wel voor het uitrusten van zeer goed voorbereide en bewapende Nederlandse 'vredesbrigades'. Duurzaam Nederland hoopt dat de kiezer zich meer door zijn hart en minder door zijn por-temonnee zal laten leiden. Ons land heeft behoefte aan politici met visie, niet aan boek-houders!

  Huib Poortman
  Tel.: 010-2135315
  E-mail: hh.poortman@wanadoo.nl
  Noordmolenwerf 258
  3011 DJ Rotterdam


  Rubrieken bij SDN
  Homepage milieu-onderwerpen
  Homepage Edelchemie voor milieutechnologie