Duurzaam Nederland een sociaal alternatief voor het al te rechtse (on) Leefbaar Nederland

Lijst 14 . . . Kandidaten . . . Politiek . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Kiesdistricten . . . Kiesraad

De Volkskrant van 1 mei 2002 is voor mij een krant met een hoog déją vu-karakter

Persbericht en Partijcongres en flyerRotterdam 12 april 2002 _ _

Een bericht van Huib Poortman

 • Duurzaam Nederland is de eerste en enige Nederlandse partij die ontwikkelingen op lange termijn als uitgangspunt heeft gekozen.

 • Halverwege de 21ste eeuw zal de bevolking van Nederland veelkleurig zijn en haar wortels in alle werelddelen hebben; op de kandidatenlijst van Duurzaam Nederland staan nu al 22 Nederlandse kandidaten, geboren in vier verschillende werelddelen.

 • Duurzaam Nederland is dus een echte wereldpartij!

 • Duurzaam politiek handelen betekent voor ons dat wij ons bij het nemen van alle politieke beslissingen laten leiden door de belangen van de volgende generaties.

 • Vooral voor de economische ontwikkeling en voor het milieubeleid betekent dat, dat wij niet zomaar door kunnen gaan op de ingeslagen weg.

 • De huidige politieke partijen maken de fout dat zij doorgaan met bestaande ontwikkelingen zien als vooruitgang.

 • Wij weten dat voortdurende economische groei, zoals wij die nu kennen, gepaard gaat met een steeds grotere aantasting van ons leefmilieu.

 • Daarnaast is onze welvaart, onze rijkdom, veel te veel gebaseerd op de armoede van mensen in Derde Wereld landen.

 • Duurzaam Nederland is ervan overtuigd dat wereldvrede alleen dan kan bestaan, wanneer er een einde komt aan de steeds grotere kloof tussen arm en rijk in de wereld.

 • Nederland zal zich moeten inzetten voor een wereldomvattend, door de Verenigde Naties gecoördineerd 'masterplan', dat zal leiden tot meer democratie en meer perspectief voor de kanslozen in deze wereld.

 • Er is een groot aantal zaken die onmiddellijk moeten worden aangepakt, omdat iedere dag later leidt tot meer schade. Hierbij moeten we denken aan bodemerosie. Er worden miljoenen hectares landbouwgrond onherstelbaar vernield door het kappen en platbranden van bossen, mede veroorzaakt door o.m. westerse bedrijven die meer belangstelling hebben voor winst op korte termijn dan voor het behoud van de natuur.

 • Wanneer het om ongecontroleerde groei van b.v. sprinkhanen gaat, spreken we van een plaag. Eigenlijk is het volkomen verantwoord te spreken van een "Mensenplaag". Er is duidelijk sprake van een te grote groei van het aantal mensen en van wat nog erger is van de aanslag die al die mensen plegen op de wereldvoorraden.

 • In de Derde Wereld gaat het vooral om te veel mensen en zullen meer dan tot nu toe uitgebreide programma's voor geboorteregeling moeten worden uitgevoerd. Projecten in de Derde Wereld moeten bij voorkeur worden uitgevoerd door of in samenwerking met NGO's (niet gouvernementele organisaties). NGO's zijn meestal mede geworteld in de plaatselijke samenleving en ze kennen de plaatselijke cultuur, zodat er efficiënt en kleinschalig gewerkt kan worden.

 • Bij alle programma's gericht op verbetering van de levensomstandigheden zullen vrouwen veel meer dan tot nu toe bij de uitvoering moeten worden betrokken.

 • De positie van de vrouw moet bijna overal ter wereld worden verbeterd.

 • Overheden in landen met een uitsluitend door mannen geleide samenleving zullen ervan overtuigd moeten worden dat het uitsluiten van 50 % van alle talenten nooit kan leiden tot een evenwichtige maatschappij, waarin welvaart en welzijn samengaan.

 • Er zullen op korte termijn plannen moeten worden ontwikkeld om de problemen die zullen ontstaan door de toenemende vergrijzing in de Derde Wereld aan te pakken. Men gaat uit van 700 miljoen ouderen over één generatie.

 • Deze vergrijzing leidt tot extra problemen omdat een groot deel van de actieve groep (tussen de 20 en de 50) wegvalt door enerzijds de Aids-epidemie, anderzijds de migratie naar steden in het eigen land of naar een rijk land.

 • In de rijke landen, De Verenigde Staten met stip aan de leiding, moet vooral worden opgetreden tegen de enorme verspilling van schaarse grondstoffen en tegen het veel te hoge energiegebruik.

 • Het schijnt nog steeds niet tot veel mensen door te dringen dat alle energie die gebruikt wordt tenslotte als warmte in het leefmilieu, vooral in de dampkring terecht komt. Een deel van deze energie leidt tot het versterkte broeikaseffect.

 • Veel warmte leidt tot meer verdamping en dus tot meer neerslag en meer overstromingen. Wat wij plegen aan te duiden als 'natuurramp' is in vele gevallen niets anders dan een reactie van de natuur op ons ondoordachte, door egoïsme geleide handelen.

 • Meer energie in de dampkring, gecombineerd met de toename van de verdamping zal leiden tot een enorme toename van de condensatiewarmte die vervolgens leidt tot meer en sterkere tropische cyclonen, ook wel bekend als hurricanes of taifoens.

 • Het ziet ernaar uit dat de eerst van de situatie pas tot de burgers en de regering van de USA zal doordringen wanneer een alles verwoestende cycloon nu eens niet leidt tot schade voor Cuba, Guatemala, Nicaragua of een ander arm land, maar dat er steden als Miami of New Orleans van de aardbodem worden weggevaagd. Het schokeffect van duizenden Amerikaanse doden zal dan wellicht eindelijk tot inkeer leiden.

 • Er kan dan een soortgelijk reactie ontstaan als na de aanslagen van 11 september 2001, een aanslag waarvan de uiteindelijke oorzaak, de steeds grotere haat tegen de USA, ook voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de manier waarop de USA zich in de wereld gedraagt.

 • Zonder een beter toekomstperspectief zal er in de loop van deze eeuw een oncontroleerbare stroom van tientallen miljoenen migranten naar de rijke landen komen, wat zal leiden tot onstabiliteit en grote (etnische) spanningen.

 • Wie in de toekomst denkt te investeren door miljarden uit te geven voor nieuwe straaljagers bewijst niemand een dienst en zeker de volgende generaties niet. Wanneer we de helft van dat geld effectief investeren in programma's om de tweedeling in de wereld aan te pakken, besparen we niet alleen handen vol geld, we dragen ook bij aan het wegnemen van de oorzaak van conflicten die tot terrorisme en wapengeweld kunnen leiden.

 • Bush en zijn meelopers praten zo gemakkelijk over 'schurkenstaten'.

 • Wat is nou eigenlijk een schurkenstaat? Wat te denken van een land als de VS waar tien keer zoveel mensen in gevangenissen zitten dan in welk westers land dan ook, waar de doodstraf door de president wordt ondersteund, waar een gewelddadige dood als normale doodsoorzaak wordt gezien, waar het bijna normaal is een vuurwapen te bezitten, waar je bij wijze van spreken in de winkel op de hoek een machinegeweer kunt kopen, maar waar niet thuis wordt gegeven wanneer de regering wordt aangesproken op het milieugedrag, waar men rustig doorgaat met het opmaken van grondstoffen waar we eigenlijk nog generaties mee zouden moeten doen, waar blijkbaar uitsluitend het eigenbelang en de hebzucht als criterium voor het buitenlandse beleid gelden.

 • De VS luisteren alleen wanneer ze in hun eigenbelang worden getroffen, dus een boycot en / of sancties tegen elk land dat zich niet aan de (nog lang niet voldoende effectieve) voorstellen van Kyoto en Den Haag, ook tegen de USA

 • Welk land verdient eigenlijk het predikaat SCHURKENSTAAT???.

 • Wanneer Pronk zijn principes belangrijker had gevonden dan zijn ministerspost en het 'pluche' had hij zijn kont tegen de krib gegooid toen bleek dat hij binnen de ministerraad onvoldoende steun ondervond.

 • Wanneer hij binnen het kabinet had geëist de belangen van de volgende generaties boven korte-termijnbelangen te stellen en hij had consequenties verbonden aan het gebrek aan steun, dan was er een brede basis ontstaan voor een partij als Duurzaam Nederland. Pronk sprak ooit (ondoordacht, in "De Rode Hoed'') de woorden "Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling" uit. Toen leek hij er iets van te begrijpen.

 • Overigens heeft Pronk zich ook door de industrie een oor laten aannaaien, door zich het statiegeld op allerlei wegwerpflessen door de neus te laten boren. Jammer dat het belang van het bedrijfsleven kennelijk boven het algemeen belang gaat. De VVD heeft Pronk kennelijk in haar greep.

 • Voor de meerderheid van de Nederlandse politici geldt voortdurende economische groei als belangrijke randvoorwaarde voor alle beleid. Voor Duurzaam Nederland geldt duurzaamheid als belangrijkste randvoorwaarde

 • Hierbij een paar voorbeelden, deels geboren uit cynisme:

 • Je kunt met één operatie drie keer achter elkaar hoger BNP bereiken:

 • Eerst maak je wapens, waardoor er werk en winst wordt gegenereerd, dán voer je oorlog, wat leidt tot grotere omzet in vele bedrijfstakken, waaronder het begrafenis- en crematiewezen plus hoge inkomsten voor militairen in risicogebieden en tenslotte ga je investeren in ontwikkelingsprojecten om de schade te herstellen. Prima hoor, vooral wanneer je het herstellen van de schade gunt aan ons Nederlandse bedrijfsleven!

 • Een ander voorbeeld wordt gevormd door de gewoonte ook alle inkomsten die gegenereerd worden door activiteiten, gericht op het herstellen van milieuschade uit het verleden, zoals b.v. het afgraven van verontreinigde grond in woonwijken of het aanleggen van een opslag voor vervuild havenslib, zoals de 'Slufter' bij de Maasvlakte, mee te tellen voor het BNP. Het zou van realisme getuigen de kosten van dergelijke opruimingsactiviteiten met terugwerkende kracht in mindering te brengen op het BNP van de jaren waarin de verontreiniging is veroorzaakt.

 • Hoe dan ook zou men de kosten van alle projecten, gericht op herstel van schade uit het verleden, in mindering moeten brengen op het BNP, in plaats van ze als positieve productie mee te tellen.

 • Het zou van wijsheid getuigen wanneer men het herstel van alle schade aan toekomstige generaties, die veroorzaakt wordt door onze verspillende levenswijze, in mindering zou brengen op het BNP van de jaren waarin de schade wordt veroorzaakt.

 • Wanneer we de economische groei echt goed doorlichten, valt het resultaat waarschijnlijk heel erg tegen, vooral wanneer je de gevolgen voor de toekomst incalculeert.

 • Het is onverantwoord te leven op kosten van onze kinderen en kleinkinderen.

 • Het zou pas echt goed gaan met ons land en de wereld, wanneer bij alle beleidsvoornemens al rekening zou worden gehouden met de gevolgen voor toekomstige generaties. Bij (kans op) schade zou van die voornemens moeten worden afgezien.

 • Alle beleid moet met onmiddellijke ingang worden getest aan maatstaven van duurzaamheid. Hoe eerder daarmee wordt begonnen, hoe beter zullen de levensomstandigheden zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

 • Wie een stemadvies vraagt aan zijn kinderen en kleinkinderen, kiest voor DUURZAAM NEDERLAND!  KANDIDATENLIJST DUURZAAM NEDERLAND

  Rotterdam 22 maart 2002 _ _

  POLITIEK ALTERNATIEF

  Terwijl Pim Fortuyn zijn tanden kapot beet in de vorming van een Rotterdams college, werd hij zondagmiddag in zijn nationale campagne voorbijgestreefd. Zowel het programma als de kandidatenlijst van Duurzaam Nederland bieden talrijke alternatieven voor zijn beperkte denkbeelden over de grootstedelijke samenleving. Waar Pim Fortuyn alleen woorden voortbrengt, staan de kandidaten van Duurzaam Nederland klaar zich met woord én daad voor de opbouw van een betere en rechtvaardigere samenleving in te zetten.

  In Congrescentrum Engels in Rotterdam presenteerde "Duurzaam Nederland" zich landelijk. De samenstelling van ledenbestand, bestuur en kandidatenlijst van Duurzaam Nederland vormt een vrijwel exacte kopie van de bevolkingssamenstelling in de grote steden van Nederland, zeker wanneer wij een generatie vooruit kijken. Juist de aandacht voor onze samenleving in de toekomst maakt Duurzaam Nederland, zowel programmatisch als qua ledenbestand een unieke partij.

  Het eerste landelijk partijcongres werd bijgewoond door enkele honderden leden en sympathisanten. De stemmingsronden voor de kandidaten voor de lijst voor de Tweede Kamer verliep op een bijna traditioneel Nederlandse wijze. Voor de eerste elf kandidaten werden zes tegenkandidaten gesteld. Dat betekende een uitloop van twee uur op het op het programma van het eerste congres van de Duurzaam Nederland.

  Uiteindelijk resultaat voor de eerste twaalf kandidaten voor de Tweede Kamer:

  1. Dr. Seyfi Özgüzel
  2. Drs. Huib Poortman
  3. Djoel Bhoendie
  4. Ronald Zwiers
  5. Mr. Manuel Kneepkens
  6. Gülten Peker
  7. Hans Goosen
  8. Mehmet Sagsu
  9. Brahim Richelieu
  10. Douglas Anasagasti
  11. Jan Haanstra

  De lijsttrekker van Duurzaam Nederland beseft dat er sedert de oprichting op 20 januari dit jaar er maar zeer weinig tijd beschikbaar is om de partij op de politieke kaart te zetten. Het belangrijkste op dit moment is om op zeer korte termijn in alle negentien kiesdistricten in Nederland voldoende steun te ondervinden. Alleen dan krijgt Duurzaam Nederland de kans zich landelijk te profileren. Fortuyn deed dat via het bedrijfsleven. Duurzaam Nederland doet dat via alle weldenkende mensen, met welke achtergrond, persoonlijke voorkeur en levensopvatting dan ook.

  De belangrijkste uitgangspunten van Duurzaam Nederland zijn respect voor de medemens in al zijn diversiteit en een duurzaam milieubeleid, gericht op voldoende levensruimte voor toekomstige generaties.

   Huib Poortman
   Tel.: 010-2135315
   E-mail: hh.poortman@wanadoo.nl
   Noordmolenwerf 258
   3011 DJ Rotterdam


  • Rubrieken bij SDN
   Homepage milieu-onderwerpen
   Homepage Edelchemie voor milieutechnologie