Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . . Mijn Pleidooi homepage . . . . Schandpaal

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justiie en politie. Het kostte hem een jaar gevangenis.

 
Wraking

Door Ad van Velsen

 


16-12-2003 Edmonton AB

  A. van Velsen
  P.a. 12335-45 street Edmonton AB
  T5W-5C1 Canada


  Aan:

   Gerechtshof Amsterdam
   Postbus 84500
   1080 BN Amsterdam
   The Netherlands

  Onderwerp: Antwoord op wrakingsverzoek en zitting

  Kenmerk: Behandeling hof van 07 oktober 2003


  Mijnheer/mevrouw,

  Hierbij reactie op de afwijzing van het via uw fax nr. 026-3592300 binnengekomen en door mevrouw H.M.S. Videler in persoon afgegeven wrakingsverzoek.

  • Genoemde leden van het hof wensten geen gebruik te maken van de gelegenheid te worden gehoord!!! Alle leden van het hof zijn i.v.m. bescherming van het (abominabel slechte) imago van justitie (op gebied van rechtvaardigheid) economisch en maatschappelijk en sociaal sterk met elkaar verbonden als de justitietop in opspraak komt, zoals, in dit geval door misdadig en a`sociaal gedrag. Bedroevend maar begrijpelijk, ook die leden van het hof zijn mensen zoals Pontius Pilatus en Judas en proberen door liegen en verdraaien hun slechte justitiŽle imago te redden.

  • In het onderhavige geval komt het dit hof zeer goed te pas dat verzoeker onmogelijk naar dat van hypocrisie van overheidsfunctionarissen vergeven Nederland kan komen, vanwege de grote kans dat de achterbakse justitietop hem wegstopt in een psychiatrisch instituut.

  • Ook zal het hof op kosten van de samenleving tevreden achteroverleunend hebben opgemerkt, (zie productie A) dat geen enkele advocaat de gramschap van het complete justitieapparaat op zijn hals wil halen om mij tegen die misdadige justitie te verdedigen en dat mevrouw Videler geen bevoegdheid heeft om namens verzoeker op te treden. Zij zou immers de muren van justitieel onrecht die door die justitie om deze zaak zijn gemetseld ter discussie stellen. Ook kunnen leden van het hof in tijden van universeel bedrog niet tegen die kundige en mondige en rechtvaardige burger op, al schuilt zij niet onder de hoede van vrouwe justitia.

  • Het hof merkt heel fijntjes en ten overvloede op dat mevrouw Videler niet op de zittingen is verschenen. Pontius Pilatus zou het niet zo mooi hebben kunnen vertellen. Als verzoeker en door justitie, rechtbank en hof beledigde partij neem ik de vrijheid, op te merken dat mevrouw Videler WEL, en voor beide zittingen tijdig aan de rechtbank is verschenen. Maar mevrouw Videler werd in opdracht van de rechtbank, (lees het hof) niet toegelaten!!! (productie B)

  • Het Openbaar Ministerie (lees gesloten mysteries) besluit, anders dan mijn verzoek als rechthebbende op getuigen om uitsluitend de tegenpartij op te roepen. Dat een terechtszitting in deze vorm een aanfluiting voor de rechtstaat is zal een ieder duidelijk zijn. Ik verzocht de Advocaat-generaal om 6 getuigen op te roepen, (productie C) 1 getuige a`charge en vijf getuigen a`decharge die konden bewijzen dat de eerstgenoemde getuige stond te liegen ten behoeve van de Nederlandse justitietop. Gezien het misdadige karakter van de huidige justitie top zal het niet verbazen dat alleen de leugenaarster werd opgeroepen. Dat ik wel, i.p.v. niet, zoals de Advocaat-generaal oreert, geschaad werd in mijn verdediging, blijkt wel uit de brief die ik hieromtrent aan de rechtbank schreef.

   Een ambtsmisdaad van de advocaat-generaal zou een oprecht persoon oordelen. Het zal hem gezien zijn ambt, indien hij bekwaam is en gezien het feit dat hij in staat was mij de wapens ter verdediging uit handen te roven is hij dat, zeer duidelijk zijn dat ik, de getuigen tegen elkaar uitspelend mijn onschuld en de onzinnigheid van de gehele zaak, (productie A) had kunnen aantonen.

  • Verzoeker heeft gemeend de rechtbank (het hof leest: het hof) wegens partijdigheid te moeten wraken omreden dat de rechtbank het mij als 'de verzoeker' niet toestond om op wettelijke wijze getuigen te dagvaarden welke zijn onschuld konden bewijzen. Immers, alléén de getuige, a`charge werd opgeroepen, n.l. de aan de overheid gelieerde mevrouw Korten. Alléén in kruisverhoor met de andere getuigen zou zij, door mij, op leugens kunnen worden betrapt, waardoor ik mijn onschuld zou kunnen bewijzen. De rechtbank weigerde echter die andere getuigen op te roepen!!! M.i. is er door de gedragingen van politie en de advocaat-generaal opzettelijk voorkomen dat de waarheid omtrent fouten en ontoelaatbare overheidsdaden toegegeven zouden moeten worden. Mij verplaatsend in de gedachtegang en mentaliteit van 'edelachtbare' lieden was dit 'misbruik van machtsoverwicht' het enige ten dienste staande middel om het maken van een keuze tussen het toegeven van gepleegde misdaden of grove fouten te voorkomen.

  Op grond van voormelde feiten en omstandigheden, op zichzelf en in onderling verband en samenhang beschouwd, kan worden gezegd dat de bij verzoeker dienaangaande vrees voor rechterlijke partijdigheid, objectief is gerechtvaardigd. Aldus is er door belanghebbende justitiefunctionarissen dusdanig gemanipuleerd en bedrog gepleegd dat verzoeker stelt dat het hof gewraakt had moeten worden. Bovendien beschermen het hof, de rechtbank en alle functionarissen welke terzake belangen hebben, zich ten koste van het aangezicht van vrouwe justitia en de benadeelde partij, door immoreel en onwettelijk machtsmisbruik te plegen en te strijden met ongelijke wapenen.

  Daar de gronden en/of omstandigheden, welke bij objectieve en onpartijdige beoordeling tot toewijzing van het verzoek tot wraking zouden hebben geleid, op bovenstaande wijze zijn ontkend, genegeerd en/of gemanipuleerd ben ik gezien de omstandigheden genoodzaakt om u mijn bezwaren tegen uw afwijzing, op deze wijze onder aandacht te brengen.

  Het hof weigerde/frustreerde de verdediging pleidooi te houden, geen advocaat bleek bereid de strijd in deze zaak tegen de justitietop op te nemen, mevrouw Videler werd als mijn gevolmachtigde aan de ingang van de openbare terechtszitting de doorgang tot de rechtszaal geweigerd, (productie D) terwijl de rechtbank ook weigerde de door mij opgegeven getuigen op te roepen en te horen (productie E). Recentelijke krantenberichtgeving over de gedragingen van rechters/voorzitters van het hof en de hoogste official van het ministerie van justitie van de Nederlanden terzake pedofilie met kleine jongetjes en kinderporno op het internet en het onder tafel brengen van deze extreme misdaden om vervolging van collega`s te voorkomen vervullen mij met de weerzin welke ook van invloed waren op mijn beslissing tot het schrijven van onderstaande: De gedragingen van justitietop en het Openbaar Ministerie is in strijd met de legale rechtspraak. Ik bezwaar mij tegen de beslissing van het hof in de behandeling van de strafzaak inzake 'huisvredebreuk', de stalking zaak en het onbeantwoord laten van mijn vraag om het door mij ingestelde hoger beroep betreffende die zaak waar justitie mij als ontoerekeningsvatbare brandmerkte. Derhalve onderwerp ik mij niet meer aan dat gezag!!!!

  'Ter verzekering van rechten en plichten zijn regeringen onder mensen ingesteld' Deze regering heeft in dit geval ernstig misbruik gemaakt van haar bevoegdheden. Dit heeft mij het bewijs geleverd haar houding te rangschikken onder, wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag. Rekening houdende met mijn wens zo mogelijk een rechtvaardig en nobel leven te leiden, is het mijn plicht om bovenomschreven inbreuk op de passende eerbied voor de burger te weerstaan, en te bestrijden om nieuwe waarborgen te stellen voor een toekomstige zekerheid, hetgeen mijn aanwezigheid en collaboratie met deze regering in dit land bezwaarlijk maakt.

  Gezien de feitelijkheid dat de Conventie Act voor Human Rights in Canada de aanvulling heeft dat een functionaris in functie strafbaar is indien hij/zij geen hulp biedt of passief misdaden tegen de menselijkheid tolereert of daaraan meewerkt klaag ik o.a. de leden van het hof, mr. Coster van Voorhout, mrs Lensing en mrs Besier bij de Canadese politie aan, wegens schending van de rechten van de mens. (productie F).

  A. van Velsen.

  Blz 318 TA

   Brief aan het College van procureurs generaal Parket Generaal


   A.v. Velsen.
   Pa. Sloterweg 1049
   1066 CD Amsterdam

   Amsterdam, 26-07-02

   Aan het College van procureurs generaal
   Parket Generaal
   Postbus 20305 2500 EH Den Haag

   T.a.v. mr. L.A.M. Gielen Bestuurlijke en juridische zaken
   Uw kenmerk PaG/BJZ/4436 brief 24 juni 2002


   Geachte mr. Gielen,

   In antwoord op Uw brief deel ik U mede dat ik, het als ondersteuning ervaar dat U mijn mening deelt dat ik, voor zover ik mijn bezwaren kenbaar wil maken betreffende de veroordeling inzake vermeende belaging van justitiefunctionarissen die zich immoreel en onheus jegens mij als slachtoffer van hun eigen onverantwoorde optreden hebben gedragen, inderdaad de goede weg heb bewandeld.

   Dit heeft echter niets te maken met het feit dat justitie een foutief beleid hanteert en zich bovendien schuldig maakt aan ontoelaatbaar overheidsgedrag waarvan ik o.a. het slachtoffer ben. De Secretaris Generaal van Justitie, mr. Borghouts heeft dit ridderlijk toegegeven tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

   Door politie en justitie werd ontkend dat betreffende opsporingsambtenaren goederen uit mijn woning hadden meegenomen welke niets met de zaak te maken hadden. Nadien is door de klachten commissie o.l.v. de korpsbeheerder geoordeeld dat dit niet had gemogen. Dit openbaart dat er onwaarheden zijn verteld en onrechtmatig goederen zijn meegenomen door de politie en dat justitie topfunctionarissen deze werkwijze ongestraft accepteert. Eerst later en na veel protest, inspanning en enorme kosten van mijn zijde, werd er op onbegrijpelijke en onacceptabele wijze door justitie gereageerd met als resultaat dat ik geen schadevergoeding kreeg en, ondanks dat aangeefster toegaf dat ik haar niet verkrachtte, niet werd gerehabiliteerd.In plaats hiervan werd ik vanwege mijn geweldloze protestacties door diezelfde topfunctionarissen van stalking en bedreiging beschuldigd, onderwijl zij zichzelf aan misbruik van macht schuldig hebben gemaakt door hun kennissen aan te zetten tot het doen van valse aangiften met 12 maanden gevangenisstraf als resultaat.

   Over deze kwestie en zijn jarenlange voorgeschiedenis ben ik een boek aan het schrijven om het, aan regimes welke onderdrukking van mensenrechten tot doel hebben geijkte justitie optreden, haar pogingen om mij tegen beter weten in ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren en in een inrichting te plaatsen, aan een ieder bekend te maken opdat althans de samenleving mij zal rehabiliteren. Dhr. Pim Fortuyn had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de justitietop niet deugd en weg moet. De justitietop maakt zich schuldig aan dood door schuld door dit soort gemene zaken waar de lagere functionarissen bij justitie zelfs schande van spreken en de hogere struisvogelpolitiek uitvoeren. Dit boek wordt door een auteur bewerkt en zal de waarheid over de schanddaden van de justitietop in binnen en buitenland duidelijk en openbaar maken waarbij de door mij aan U beloofde tenuitvoerbrenging van mijn voornemens de verkoopcijfers zullen beïnvloeden. Het is triest dat justitie mijn ondergang bevorderd, haar imago schade doet door onvoorwaardelijk te bouwen op de weerlegde en gemanipuleerde deskundigenrapportages en zich afwend van rechtvaardigheid en adviezen van deskundigen die mij langer kennen dan gedurende een 50 minuten durend ongeïnteresseerd onderzoek.

   Ik houd onverkort vast aan een rechtvaardige afloop qua rehabilitatie en schaderegeling en zal nadat mijn boek klaar is met de door mij beloofde actie de wereld tonen wat voor topfunctionarissen de waarheid geweld aandoen door deze naar hun hand te zetten. Ondanks de impasse waarin deze kwestie zich bevind hoop ik op een door wijsheid ingegeven humane oplossing en zie graag Uw antwoord tegemoet voordat dit op een tragedie uitloopt.

   Hoogachtend, Arie van Velsen

   Blz 239 TA


   Inhoudsopgave - betrokken persoon - Pagina cd-rom - Blz. 
  

  Index van correspondentie over het gevecht van Ad van Velsen tegen Justitie vanaf 27 dec. 1999


  Proces verbaal van aanhouding Hulpofficier Harold Stap 27-12-1999 A1 - 0+1 001 Bevel tot inverzekeringstelling Hulpofficier Harold Stap 28-12-1999 A1 - 2 001 a+001b Verhoor inverzekeringstelling Hulpofficier Harold Stap 28-12-1999 A1 - 4 001 c Vordering ger. Vooronderzoek     en inbewaringstelling Off. v. just G. Knobbout 30-12-1999 A1 - 6+7 002 +002a Toetsing inverzekeringstelling     en bevel tot bewaring R.C. mr. K.L. v. Zetten 30-12-1999 A1 - 8+9 002 b+002c Bevel tot schorsing van de     voorlopige hechtenis R.C. mr. K.L. v. Zetten 30-12-1999 A2 - 0 003 Proces verbaal en ontoelaatbare     overheidsdaden van verbalisanten O.A. Hoofdagent E. Mouw 28-12-1999 A2 - 2+3 003 a+003b Proces verbaal zedenrecherche Hoofdagent J. v/d Werken 29-12-1999 A2 - 4t/m7 004 +a+b+c Foto's van woning en omgeving Arie van Velsen 31-12-1999 A2 - 8 + 9 004 X
  Proces verbaal verklaring van Arie van Velsen 29-12-1999 A3 - 0 t/m 5 004 d t/m i Mijn eerste reactie in vrijheid Arie van Velsen 25-05-2000 A3 - 6 t/m 8 005 t/m 007 1e aantijging tegen justitiegedrag Arie van Velsen 30-05-2000 A3 - 9t/m 11 007 a t/m c 1e deel verklaring van aangeefster Anna Cristina Bover Leon A.C. Bover Leon 28-12-1999 A4 - 0 + 1 007 d + 007 e 2e deel verklaring van aangeefster A.C. Bover Leon 28-12-1999 A4 - 2 t/m 5 007 f + 007 i     I.v.m. onwaarheden in verklaring is Aangeefster getuige verhoor afgen. A.C. Bover Leon 16-02-2000 A4 - 6 t/m 9 007 j t/m m Proces verbaal dat aangeefster in de     war was en in paniek gilde A.C. Bover Leon 28-12-1999 A5 - 0 007 n Proces verbaal verklaring van Bianca van Zutphen 29-12-1999 A6 - 0 t/m 4 020 t/m 24 Commentaar op deze verklaring Arie van Velsen 00-03-2000 A6 - 5 +6 025 en 026 Proces verbaal verklaring van Klaas Dronkers 28-12-1999 A6 - 7 t/m 10 030 t/m 033 Commentaar op deze verklaring Arie van Velsen 00-03-2000 A6 - 11t/m 14 034 t/m 037
  Eerste klacht tegen politie Arie van Velsen 06-01-2000 A7 - 0 +1 037 x+037y Tweede klacht tegen politie Arie van Velsen 15-01-2000 A7 - 2 + 3 037 a+037b Brief aan O.v.Just. omtrent politie     fouten en teruggave goederen Arie van Velsen 00-02-2000 A7 - 4 +5 037 c+037d Uitnodiging klachtbespreking van     klachtbehandelaar van politie A.D.M. Scheepsbouwer 15-02-2000 A7 - 6 037 e Afwijzing mondelinge bespreking A. van Velsen 22-02-2000 A7 - 7 037 f Herhaald verzoek van politie om     klachten mondeling te bespreken A.D.M. Scheepsbouwer 07-03-2000 A7 - 8 037 g Antwoord van advocaat mw. mr. M.M. Strengers 09-03-2000 A7 - 9 037 h Verzoek antwoord op mijn serie van     Klachten tegen politieoptreden aan     De Officier van Justitie A. van Velsen 25-03-2000 A7 - 10 +11 038 +039
  Schade vorderingsverzoek van     De aangeefster door haar advocaat H.M. Pot 30-03-2000 A8 - 0 040 Relaas van onderzoek van politie     ivm de klachten tegen politie A.D.M. Scheepsbouwer 05-04-2000 A8 - 1 t/m 4 041 t/m 044 Verzoek nader onderzoek ondergoed,     vaginaal vocht, peuken van jointjes. Mw. mr. Strengers 10-03-2000 A8 - 5 +6 044 a+044b Ged. weigering van Off. v. Just. Mr. G. Knobbout 15-03-2000 A8 - 7 044 c Herhaald verzoek van advocaat mw. mr. Strengers 21-03-2000 A8 -8 +9 044 d+044e Klacht aan off. v.just. omtrent zijn     moreel ongerechtvaardigd gedrag A.v. Velsen 23-03-2000 A8 - 10 044 f Antwoord officier aan advocaat inzake     betrouwbaarheid getuige/aangeefster G. Knobbout 21-03-2000 A8 - 11 044 g Brief aan de Rechter-Commissaris Mr. van Zetten A. van Velsen 11-04-2000 A8 - 12 044 h Antwoord van Rechter-Com. Mr. K.L. v. Zetten 13-04-2000 A8 - 13 045
  Antwoord op relaas v. onderzoek     politie van mijn advocaat Mw. mr. Strengers 19-04-2000 A9 - 0t/m 5 047 t/m 052 Gerechtel. vooronderzoek gesloten     door de Rechter commissaris mr. K.L. v. Zetten 03-05-2000 A9 - 6 053 Antw. Rechter Comm. Onderzoek     Result. Ondergoed is onbeschadigd hoofd agent Jan v/d Werken Terugfluiten advocaat Mr. Pot, mr. K.L. van Zetten 03-05-2000 A9 - 10 057 Na 131 dagen worden de huissleutels door de politie teruggegeven A.D.M. Scheepsbouwer 04-05-2000 A9 - 11 058 Opmerking over fouten en gedragingen     Van politie en justitie Arie van Velsen 28-04-2000 A9 - 12 059 + 060
  Verklaring hasjgebruik aangeefster     anders dan zij verklaarde Jhr. J.J.G. Groeninx v. Z. 22-05-2000 B0 - 0 061 Psych rapportage van F.P.D. Rott.     In opdracht van rechter comm. Psych. D. v/d Meer 18-02-2000 B0 - 1t/m 3 065 t/m 067 Klachtonderzoek van de Rott.     Korpsleiding en verontschuldiging regionaal korpschef;     Voor enige van de klachten Dhr. B.A. Ludken 25-05-2000 B0 - 4t/m 9 071 t/m 076 Antw. 1e deel, fouten in datering,     ontwijking, verdraaide weergave A. v. Velsen 12-06-2000 B0 - 10 077 t/m 088 2e deel aandacht voor feiten A. v. Velsen 12-06-2000 B0 - 11 077 t/m 088 3e enz. Antw. Op feiten A. v. Velsen 12-06-2000 B0 - 12 t/m 21 077 t/m 088
  brief Adv. aan Burgemeester mr. R.D.A. van Boom 06-07-2000 B1 - 0 090 Bev. Ontvangst en voorstel     uitnodiging bespreking mr. M.M. Strengers 21-07-2000 B1 - 1 091 voornemen kennisgeving niet     verdere vervolging mr. M.M. Strengers 27-07-2000 B1 - 2 092 Herinnering uitvoering van     voornemen sepot mr. M.M. Strengers 24-07-2000 B1 - 3 093 Uitnodiging politie bespreking Mw. L.C. Molenaar 31-07-2000 B1 - 4 094 Map met briefje aan de rechter     i.v.m. strafzaak Marconieplein Arie van Velsen 28-08-2000 B1 - 5 095 Kennisg. aan mijn adv. Aangeefster     event. klacht tegen sepot in dienen Off v. just. Knobbout 09-08-2000 B1 - 6 097 Klachtschrift aan hoofdoff. De Wit     omtrent insinuerende en hypocriete     wijze van sepot formulering Arie van Velsen 08-09-2000 B1 - 7 099 Antw. van hoofdoff ( heeft het nog     steeds over het slachtoffer) L.A.J.M. de Wit 21-09-2000 B1 - 8 +9 101 +102 Mijn reactie hierop Arie van Velsen 05-10-2000 B1 - 10 103
  Politie valt m'n bekenden en mijzelf     onnodig lastig (zie mutatie politie) Dhtr. M. Minjon 24-06-2000 B2 - 0 107 Gevolg van dit politie optreden Ed en Janny Mosterd 09-11-2000 B2 - 1 142 a De lang verwachte sepotbeslissing Off. v. Justitie (nn) 28-09-2000 B2 - 2 108 Mijn bezwaren tegen de formulering Arie van Velsen 10-10-2000 B2 - 3 109 Mijn bezwaren tegen de formulering Arie van Velsen 28-10-2000 B2 - 4 124 + 128 gevolg van dit hypocriete sepot Arie van Velsen 26-10-2000 B2 - 5 127 Antwoord van de Rechter commissaris mr. K.L. van Zetten 17-10-2000 B2 - 6 +7 111 Herziene en zeer beledigend Sepot Off. v. just. (nn) 29-10-2000 B2 - 8 128 b Reactie op aanbod van O.v.Justitie     sepot weer te wijzigen Off.v.just. Mr. Blanken 11-12-2000 B2 - 9 148 Weer veranderd sepot Off.v.just. (nn) 22-03-2001 B2 - 10 198 brief aan Burgemeester Opstelten A. v. Velsen 16-10-2000 B2 - 11 114
  Verzoek terugnemen van goederen Politiemag. Nientiet 12-10-2000 B3 - 0 118 Ontvangstbewijs Politiemag. Nientiet 12-10-2000 B3 - 1 119 Bijlage goederen Politiemag. Nientiet 12-10-2000 B3 - 2 120 Klacht omtrent verkeerde teruggaaf A. v. Velsen 24-10-2000 B3 - 3 126 Ongerechtvaardigd wegnemen van mijn     Goederen door de politie verbalisanten 28-12-1999 B3 - 4 + 5 121 + 122 Verzoek aan de O.v.J. tot het doen     van aangifte van een strafbaar feit A.v. Velsen 26-10-2000 B3 - 6 127 Herhaald verzoek tot doen aangifte A.v. Velsen 10-01-2001 B3 - 7 127 b Weigering opname van aangifte A. v. Velsen 10-01-2001 B3 - 8 127 a Oordeel over de klachten van de     korpsbeheerder, Burg. Opstelten mr. I.W. Opstelten 20-10-2000 B3 - 9 +10 130 + 131 Brief van College v. Procureurs inzake klacht over het OM Rotterdam R.E. Heijungs 25-10-2000 B3 - 11 +12 132 +133
  Brief advocaat. Geen rechtsmiddel     tegen O.v.J. Is boven wet geplaatst mr. M.M.Strengers 27-10-2000 B4 - 0 +1 134 + 135 Reactie op oordeel korpsbeheerder mr. I.W. Opstelten 05-11-2000 B4 - 2 + 3 136 + 137 Wettelijke plicht van OM bewijs ten     nadele en voordele te onderzoeken bron Openbaar Min. B4 - 5 117 Lijst klachten vs politie, justitie A.v. Velsen 13-11-2000 B4 - 6 t/m 8 138 t/m 140 Verklaring vader van aangeefster E. A. Bover Zaldivar 30-07-2000 B4 - 9 + 10 141 a + 141 b Bericht adv. Over schadeverzoek mr. M.M. Strengers 07-11-2000 B4 - 11 142 b Brief aan D66 t.a.v. Mr. Dittrich A.v. Velsen 13-11-2000 B4 - 12 143
  Brief van Col. Procureurs- Generaal R.E. Heijungs 23-11-2000 B5 - 0 +1 145 + 146 Antw. van 2e kamer D` 66 mr. B. Dittrich 04-12-2000 B5 - 2 147 Escalatie i.v.m. overheidsdaden A.v. Velsen 12-12-2000 B5 - 3 + 4 149 + 149 b Brief aan de Minister Mr. Korthals A.v. Velsen 22-12-2000 B5 - 5 150 Verklaring van mijn dochter S.M.M. van Velsen 10-01-2001 B5 - 6 151 Brief algemeen L.S. A.v. Velsen 19-12-2001 B5 - 7 + 8 152 + 153 Voorlopige lijst van protestacties A.v. Velsen 05-01-2001 B5 - 9 + 10 155 +156
  Brief aan O.v. Justitie omtrent     bemiddelingsaanbod Baron Groeninx A. v. Velsen 19-01-2001 B6 - 0 158 Antwoord van Directeur van politie L.M.C. Ongering 08-01-2001 B6 - 1 159 Reactie aan die Directeur A. van Velsen 21-01-2001 B6 - 2 161 Schending recht op eerlijk proces A. van Velsen 23-01-2001 B6 - 3 + 4 162 +163 Bemiddelingsaanbod en bespreking A. v. Velsen 26-01-2001 B6 - 5 + 6 164 +165 Brief aan S.s. Justitie Kalsbeek A. v. Velsen 28-01-2001 B6 - 7 166 Verzoek tot schadevergoeding mr. M.M. Strengers 21-12-2000 B6 - 8 t/m 13 167 t/m 172
  Verdere geleden schade A. v. Velsen 31-01-2001 B7 - 0 173 Brief van Officier v. justitie mr. P.G. Blanken 09-02-2001 B7 - 1 + 2 174 +175 Antwoord op brief Officier A. van Velsen 15-02-2001 B7 - 3 + 4 176 +177 Uittreksel documentatieregister Off. v. just Rotterdam 00-00-0000 B7 - 5 t/m 7 178 t/m 180 Brief aan burgemeester Opstelten A. van Velsen 18-02-2001 B7 - 8 + 9 181 + 181 a Motivatie van mijn acties A. van Velsen 01-03-2001 B7 - 10 181 b Brief aan president v. rechtbank A. v. Velsen 26-02-2001 B7 - 11 182 Verzoek aan Ombudsman A. van Velsen 05-03-2001 B7 - 12 + 13 184 + 185 Brief aan Cristina de aangeefster A. van Velsen 06-03-2001 B7 - 14 186 Brief van korpsleiding Rotterdam Mw. mr. L.C. Molenaar 06-03-2001 B7 - 15 187
  Brief aan plv. korpschef i.v.m.     uitwijzing Cuba en sepotgronden Dhr. C.M. Ottevanger 08-03-2001 B8 - 0 188 Brief aan PG i.v.m. uitwijzing     uit Cuba vanwege de sepotgronden mr. J.L. de Wijkerslooth 08-03-2001 B8 - 1 189 Brief van Ministerie v. Justitie     Direct-generaal Rechtshandhaving Dhr. H.Ph. Mayer 27-02-2001 B8 - 2 +3 189 + 189 b Brief aan PG de Wijkerslooth met     bevest. beloofde wijziging sepot A. van Velsen 16-03-2001 B8 - 4 190 Brief aan de Wijkerslooth uitleg     ongerechtmatig overheidsoptreden A. van Velsen 15-03-2001 B8 - 5 +6 193 + 194 Schade Martinair ivm vernieling     op Havana airport van bagage Martinair 08-03-2001 B8 - 7 +8 194 a + 194 b Klachtbrief aan Ambassade Cuba A. van Velsen 21-03-2001 B8 - 9 + 10 195 + 196 Brief van College van Proc.-Gen. mr. J.L. de Wijkerslooth 26-03-2001 B8 - 11 197 Brief aan O.v.J. mr. H.F. Mos A. v. Velsen 26-03-2001 B8 - 12 + 13 199 +200
  Artikel in NRC: Heeft een ex-     verdachte recht op rehabilitatie Fred Bijlsma NRC 03-10-2000 B9 - 0 t/m 3 201 t/m 204 Uitnodiging van Burg. Opstelten     de problemen te bespreken Mr. I.W. Opstelten 19-03-2001 B9 - 4 208 voorbereiding van de bespreking mr. H.F. Mos Off. Just. 26-03-2001 B9 - 5 t/m 10 209 t/m 214 Verklaring van mijn dochter inzake     gebruik van drugs door aangeefster S.M.M. van Velsen 11-01-2001 B9 - 11 215 Lijst van punten, van belang voor     aangifte tegen Aangeefster A.van Velsen 29-05-2001 B9 - 12 +13 216 + 217
  Brief van korpsleiding en weergave     bespreking volgens functionarissen H.F. Mos - MPAC Baeten 29-03-2001 C0- 0 t/m 4 218 t/m 222 Reactie op weergave van bespreking A. van Velsen 19-04-2001 C0 - 5 t/m 11 223 t/m 229 Brief aan rechter verzoek verdagen     van de zitting tot schadevergoeding A. van Velsen 19-04-2001 C0 - 12 + 13 230 + 231 Verklaring getuige voorgeschiedenis Willem Peters 14-02-2001 C0 - 14 232
  Brief aan Procureur-generaal met     verzoek preventieve hechtenis A. van Velsen 18-04-2001 C1 - 0 + 1 233 + 234 Onderbouwing verzoek hechtenis A. van Velsen 23-04-2001 C1 - 2 + 3 235 +236 Omzeild antwoord op reactie van     weergave bespreking door O.v.J. H.F. Mos 25-04-2001 C1 - 4 237 a Arbeidsongeschiktheidsverklaring G.A.K. J.A. v. Reekum 19-04-2001 C1 - 5 + 6 238 + 239 Brief advocaat inz. terugtrekking mr. M.M. Strengers 23-04-2001 C1 - 7 + 8 240 Verzoek aan advocaat door te gaan A. van Velsen 26-04-2001 C1 - 9 + 10 242 + 243 Melding aan BiZa over ontoelaatbare     overheidsdaden, mr. K.G. de Vries A. van Velsen 29-04-2001 C1 - 11 245 Melding protestactie hoofdbureau     van Politie te Leiderdorp A. van Velsen 30-04-2001 C1 - 12 + 13 246 + 247
  Brief aan PG de Wijkerslooth A. van Velsen 02-05-2001 C2 - 0 + 1 248 + 249 Brief aan korpsleiding dhr. Baeten A. van Velsen 03-05-2001 C2 - 2 + 3 250 + 251 Brief ivm voorgenomen protestacties     aan Min v.Just. t.a.v. min Korthals A. van Velsen 05-05-2001 C2 - 4 252 Verzoek gesprek met Baron Groeninx     van Zoelen als bemiddelaar met Min A. van Velsen 07-05-2001 C2 - 5 252 a Verzoek aan Min Korthalsom hechtenis A. van Velsen 14-05-2001 C2 - 9 255
  PV van aangifte tegen aangeefster     ivm valse aangifte met bedoeling     zichzelf en familie te verrijken A. van Velsen 20-04-2001 D0 - 0 - 3 TA 001t/m 004 Brief van Groen Links P. Rosenmöller 14-05-2002 D1 - 0 TA 005 Brief politiechef zwolle J. Wilzing 14-05-2001 D2 - 0 TA 006 Brief Politie Rotterdam M.P.A.C. Baeten 14-05-2001 D3 - 0 -1 TA 007 + 008 Brief aan Min Just Parket-Generaal A. van Velsen 18-05- 2001 D4 - 0 TA 009 + 010 Brief van O.v.J. OM Rotterdam mr. H. F. Mos 25- 04-2001 D5 - 0 TA 011 (237 f) Aan Gemeente Rotterdam Wethouder J. v/d Tak 21-05-2001 D6 - 0 TA 012
  Van Min v. Just Dir. Gen. Rechtsh.     secretaris-generaal van Justitie H.C.J.L. Borghouts 23-05-2001 E0 - 0 - 1 TA 013 + 014 Antw. aan Secr. Generaal Borghouts A. V. Velsen 28-05-2001 E1 - 0 - 1 TA 015 + 016 Bijl antw. aan Secr. Gen. A. v. Velsen 18-06-2001 E2 - 0 TA 017 Verklaring van TCA situatie Cuba G. Veldhuisen 08-06-2001 E3 - 0 TA 018 Aan Secr. Generaal H. Borghouts A. v. Velsen 20-06-2001 E4 - 0 - 1 TA 019 + 020 Onderbouwing schadeverzoek A. V. Velsen 22-06-2001 E5 - 0 TA 021 Van Min. v. Just. Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts 20-06-2001 E6 - 0 TA 022
  Van Openbaar Ministerie O.v.J. H.F. Mos 21-06-2001 F0 - 0 TA 023 Antwoord aan Openb. Min. O.v.J. A.v Velsen. 23-06-2001 F1 - 0 - 1 TA 024 + 025 Meineed, slachtoffer verkrachting Alg. Dagblad 00-00-2001 F2 - 0 TA 026 Belangrijke punten i.v.m. aangifte     tegen aangeefster v. verkrachting A.v. Velsen 29-05-2001 F3 - 0 - 1 TA 027 + 028 Relatieverstoring Justitie/v. Velsen A. v. Velsen 30-05-2001 F4 - 0 - 3 TA 029 t/m 032
  Aan hoofdoff. V. just. V. Brummen A. v. Velsen 07-07-2001 G0 - 0 TA 033 Oproep raadkamer i.v.m. Schadeverg. Rechtbank Rott. 06-07-2001 G1 - 0 TA 034 Aan griffier rechtbank Rotterdam R.M.T. Verheijde 07-07-2001 G2 - 0 TA 035 Aan Dir. P.I. de Eenhoorn, Hoorn A. v. Velsen 09-07-2001 G3 - 0 TA 036 Van GAK. Berekening GAK nederland 09-05-2001 G4 - 0 TA 037 Lijst boedelscheiding A. v. Velsen 00-00-2001 G5 - 0 - 1 TA 038 + 0039 Maandoverboeking naar vriendin en     kind waarvoor ik beloofde te zorgen A. v. Velsen 30-07-2001 G6 - 0 TA 042 Toelichting schaderegelingsverzoek A. v. Velsen 09-07-2001 G7 - 0 - 2 TA 043 t/m 045
  Brief aan bureau SG Harry Borghouts A. v. Velsen 28-05-2001 H0 - 0 TA 046 Brief aan bureau SG Harry Borghouts A. v. Velsen 17-07-2001 H1 - 0 TA 047 Dagvaarding van arr. parket R'dam Off. v. Justitie 17-07-2001 H2 - 0 TA 048 Aanklacht asociaal gedrag politie A.v. Velsen 18-07-2001 H3 - 0 TA 049 Aan Korpsleiding aanbod schadebedr. A. v. Velsen 18-07-2001 H4 - 0 TA 050 Van bureau Secr Gen v. justitie H.C.J.L. Borghouts 20-07-2001 H5 - 0 - 1 TA 053 + 054 Verslag bespreking met Secr. Gen. P.J. v/d Flier 11-07-2001 H6 - 0 - 3 TA 055 t/m 058
  Aan Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts A. v. Velsen 20-07-2001 I0 - 0 TA 059 Bijlage brief Borghouts A. V. Velsen 21-07-2001 I1 - 0 TA 060 Aan SG v. Just. Reactie op Verslag A. v. Velsen 20-07-2001 I2 - 0 - 2 TA 061 t/m 063 Brief Groeninx v. Zoelen aan SG P.R.F. Groeninx v. Z. 23-07-2001 I3 - 0 TA 064 t/m 066 Brief aan pres. Rechtbank v.Klaveren A. v. Velsen 25-07-2001 I4 - 0 TA 067 Brief aan Korpsleiding Rotterdam A. v. Velsen 26-07-2001 I5 - 0 TA 068 Antw. van Pres v. Rechtbank R'dam S.J. v. Klaveren 27-07-2001 I6 - 0 - 1 TA 069 + 070 Antw. aan Pres. v. Rechtbank R'dam A. v. Velsen 31-07-2001 I7 - 0 - 1 TA 071 + 072 Brief aan Secr. Gen. Just. Borghouts A. v. Velsen 02-08-2001 I8 - 0 - 1 TA 073 + 074
  Brief aan pres Rechtbank Rotterdam A. v. Velsen 04-08-2001 J0 - 0 TA 075 Pleitnotities zitting schadeverzoek A. v. Velsen 07-08-2001 J1 - 0 - 1 TA 076 + 077 Brief van psychiater/bemiddelaar S.J. Matthijsen 07-08-2001 J2 - 0 TA 078 Aan Min v. just. S.Gen. Borghouts A. v. Velsen 07-08-2001 J3 - 0 - 2 TA 079 t/m 081 Vervolg brief aan S.G. Borghouts A. v. Velsen 09-08-2001 J5 - 0 - 2 TA 084 t/m 086 Verklaring omtrent rel. met vrouw dochter Sandra 06-08-2001 J4 - 0 TA 082 + 083
  Aan Netwerk bureau redactie A. v. Velsen 14-08-2001 K0 - 0 TA 087 Aan Pres. Rechtbank Rott. A. v. Velsen 14-08-2001 K1 - 0 TA 088 Aan hoofdoff. V. Just. Rott A. v. Velsen 17-08-2001 K2 - 0 TA 089 Aan Ombudsman A. v. Velsen 17-08-2001 K3 - 0 TA 090 Aan Min v. Just. H. Borghouts A. v. Velsen 22-08-2001 K4 - 0 TA 091 Van O.v.J. Intrekking dagvaarding Off. V. Just 10-08-2001 K5 - 0 TA 092 Aan Secr. Gen. T.a.v. Mr. Flier A. v. Velsen 24-08-2001 K6 - 0 - 1 TA 093 + 094 Van OM hoofdoff. H.A. v. Brummen 21-08-2001 K7 - 0 TA 095 Aan OM Hoofdoff. H.A. v. Brummen A. v. Velsen 28-08-2001 K8 - 0 TA 096
  Van Dir. Generaal Rechtspleging H.C.J.L. Borghouts 30-08-2001 L0 - 0 - 2 TA 101 t/m 103 Van College v. Procureurs-generaal J.L. de Wijkerslooth 20-08-2001 L1 - 0 - 3 TA 104 t/m 107 Aan Politie Rott. Korpsleiding A. v. Velsen 03-08-2001 L2 - 0 TA 108 Aan College procureurs Generaal A. v. Velsen 20-08-2001 L3 - 0 - 2 TA 109 t/m 111
  Van bemiddelaar aan politie R'dam P.R.F. Groeninx v. Z. 06-09-2001 M0 - 0 - 2 TA 112 t/m 114 Aan Min v. Just, SG v. Justitie A. v. Velsen 30-08-2001 M1 - 0 - 2 TA 115 t/m 117 Van Ombudsman mr. A. Muller 11-08-2001 M2 - 0 - 2 TA 118 + 119 Aan ombudsman A. v. Velsen 24-08-2001 M3 - 0 - 2 TA 120 t/m 122
  Aan Politie R'dam Hr Ottevanger A. v. Velsen 01-10-2001 N0 - 0 TA 123. Van Maas Delta deurwaarders Hr. Noteboom 03-10-2001 N1 - 0 TA 124 Aan Maas Delta deurwaarders A. v. Velsen 04-10-2001 N2 - 0 - 1 TA 125 + 126 Aan Sandra van Velsen A. v. Velsen 05-10-2001-N3 - 0 - 1 TA 127 + 128 Aan justitie, politie, belanghebbers A. v. Velsen 04-10-2001 N4 - 0 - 1 TA 129 + 130 Aan justitie, politie, belanghebbers A. v. Velsen 07-10-2001 N5 - 0 TA 130a Aan justitie, politie, belanghebbers A. v. Velsen 12-10-2001 N6 - 0 - 1 TA 131 + 132 Uit publicatie Media (Telegraaf) Telegraaf 21-04-2001 N7 - 0 - 1 TA 132a + 132b Uit publicatie Media de Limburger 02-10-2001 N8 - 0 TA 132y
  Beslissing rechtbank schadeverzoek Raadkamer 29-08-2001 O0 - 0 - 5 TA 133 t/m 138 Verslag bemiddelaars en politie Politie 09-10-2001 O1 - 0 - 3 TA 139 t/m 142 Eerste reactie op dit verslag A. v. Velsen 13-10-2001 O2 - 0 TA 143
  Verklaring ex vriend van Sandra M.T. Prang 11-10-2001 P0 - 0 - 3 TA 145 t/m 148c Aan Politie Rott. Korpsleiding A. v. Velsen 15-10-2001 P1 - 0 TA 149 Aan 2e Kamer St. Gen. alle fracties A. v. Velsen 18-10-2001 P2 - 0 - 1 TA 150 + 151 Aan Rechter belast met schadeverzoek A. v. Velsen 20-10-2001 P3 - 0 TA 152 Index 1e map verzonden brieven A. v. Velsen 09-11-2001 P4 - 0 TA 153 ab Overheid dient rechtvaardig te zijn A. v. Velsen 01-10-2001 P5 - 0 TA 153 Instell. hoger beroep schadeverzoek Griffier Rott. Raadk. 29-08-2001 P6 - 0 TA 154
  Aan 2e kamer Staten Gen. Fractie SP A. v. Velsen 24 en 25-10-01 Q 0-0-2 TA 155a/b+156 Van woningbedrijf Rotterdam A.C.M. Kaulingfreks 22 en 24-10-01 Q 1-0-1 TA 157a /157b Recherche beneden alle peil (Media) Algemeen Dagblad 01-11-2001 Q2- 0 TA 157 c Aan Maas Delta deurwaarders A. v. Velsen 25-10-2001 Q3- 0 - 1 TA 157 + 158 Vermelding bezoek rechter Stolwerk A. v. Velsen 04-10-2001 Q4- 0 TA 159 Aan President Wim Kok A. v. Velsen 29-10-2001 Q5- 0 TA 160 Aan fractie SGP Mr. G-Holdijk A. v. Velsen 30-10-2001 Q6- 0 TA 161 Aan Ombudsman A. v. Velsen 30-10-2001 Q7- 0 TA 162
  Aan Geestelijke gezondheidszorg A. v. Velsen 05-11-2001 R0 - 0 - 1 TA 163 + 164 Aan rechtbank Den Haag Hoofd off. A. v. Velsen 09-11-2001 R1 - 0 TA 165 Van 2e Kamer St. Gen. Bevestiging Hoofd Griffie 08-11-2001 R2 - 0 TA 166 Bekeuring baldadigheid Den Haag J. v. Bijsterveld 09-11-2001 R3 - 0 TA 167 Aan min. just. Den Haag A. v. Velsen 10-11-2001 R4 - 0 TA 168 Van Politie Korpschef Rotterdam B.A. Ludken 06-11-2001 R5 - 0 TA 169 Aan Privé Korpschef Ludken A. v. Velsen 10-11-2001 R6 - 0 TA 170 Van Politie Korpsleiding C.M. Ottevanger 05-11-2001 R7 - 0 - 1 TA 171 + 172 Aan Politie Korpsleiding Rott A. v. Velsen 10-11-2001 R8 - 0 TA 173 Dagvaarding verdachte Den Haag Arrond. Parket Geen Datum R9 - 0 TA 174
  Verslag binnentreden woning Politie J Brandenhorst 19-11-2001 S0 - 0 TA 175 Bevel inverz. Stelling Hulpoff. R.R. v. Vugt 19-11-2001 S1 - 0 - 1 TA 176 + 177 Bevel inverz. Stelling Verlenging Hulpoff P. Joosten 21-11-2001 S2 - 0 TA 179 Vordering inbewaringstelling Rechter Commissaris 22-11-2001 S3 - 0 - 3 TA 180 t/m 183 Toetsing inverzekeringstelling en     bevel tot bewaring R. Com. J.B. de Krom 22-11-2001 S4 - 0 - 1 TA 184 + 185 Bericht van 1e Kamerlid S.G.P. Mr. J. Holdijk 17-11-2001 S5 - 0 TA 186 Bevel gevangenhouding Raadkamer Mr C.G. Nunnikhoven 30-11-2001 S6 - 0 TA 187
  Bezwaar tegen inbewaringstelling A. v. Velsen 01-12-2001 T0 - 0 - 2 TA 188 t/m 190 Van Staatstoezicht op Volksgezondheid P.A.Q.M. Lamers 10-12-2001 T1 - 0 - 1 TA 191+192 Voorbeeld gemotiveerde vrijspraak     A. v. Velsen uit Boek rechtbank Amsterdam Mr Veraart 18-12-2001 T2 - 0 TA 193 Traject v. problemen echtgenote A. v. Velsen 20-12-2001 T3 - 0 - 2 TA 194 t/m 196 1e Verlenging gevangenhouding Voorzitter P.C. Santema 28-12-2001 T4 - 0 TA 197 Aan Raadkamer rechtbank Rott. A. v. Velsen 28-12-2001 T5 - 0 - 1 TA 198 + 199
  2e verlenging gevangenhouding Voorzitter v/d Groen 29-01-2002 U0 - 0 TA 200 Aan pres rechtbank Rott A. v. Velsen 01-02-2002 U1 - 0 TA 201 Dagvaarding verdachte Off. v. Justitie 08-02-2002 U2 - 0 - 7 TA 202 t/m 208 Brief Stichting vals beschuldigd N. Walbrecht 25-02-2002 U3 - 0 - 1 TA 209 + 210 Aan Arr parket Den Haag A. v. Velsen 05-03-2002 U4 - 0 TA 211
  Getuige Pieter v. Rijswoud Recherche Rott. 06-03-2002 V0 - 0 TA 212 Oproep van verdachte Arrond. Parket Rott. 13-03-2002 V1 - 0 TA 213 Top justitie moet weg/fout van NRC Telegraaf/ NRC 10-04-2002 V2 - 0 - 1 TA 213 a +b Aan parket: Verschoning of wraking A. v. Velsen 17-03-2002 V3 - 0 TA 214 Mondeling pleidooi & beginsel A. v. Velsen 27-03-2002 V4 - 0 - 2 TA 215 t/m 217 Antw van off v just i.v.m. verzoek     behandeling in andere Rechtbank O.v.J. Lambrichts 04-04-2002 V5 - 0 - 1 TA 218 + 218 a Ontslagbevestiging advocaat Mr. Bijlsma 25-03-2002 V6 - 0 TA 219 Melding ondeugdelijk psychiatrisch     rapport van F.P.D. Hr. de Graaff Advocaat Mr. G. Szegedi 10-04-2002 V7 - 0 TA 220 Reactie op uitlatingen van off. v.     Justitie Lambrichts ter zitting A. v. Velsen 16-04-2002 V8 - 0 - 1 TA 221 + 222
  Psychologische Rapportage van     F.P.D. Drs. P.E. Geurkink O.v.J. Lambrichts 05-04-2002 W0 - 0 t/m 14 TA 223 Psychiatrische Rapportage van     F.P.D. P.C.A. de Graaff O.v.J. Lambrechts 05-04-2002 W1 - 0 t/m 10 ?? TA 224 Opmerkingen over F.P.D. rapportages A. v. Velsen 20-04-2002 W2 - 0 TA 225 Vonnis terechtszitting 09 april Parket Rotterdam 23-04-2002 W3 - 0 t/m 13 TA 226 Instelling hoger beroep Rechtbank Rotterdam 26-04-2002 W4 - 0 TA 227 Bericht aan Journalist Couwenhove A. v. Velsen 07-05-2002 W5 - 0 TA 228 Aan 2e Kamer L.P.F. A. v. Velsen 06-06-2002 W6 - 0 TA 229 Aan Advocaat Mr. G. Szegedi A. v. Velsen 03-05-2002 W7 - 0 +1 TA 230 Aan Advocaat om weigering second opinion - A. v. Velsen 03-05-2002 W8 - TA 230 B
  Aan Off v. just R.J.P. Lambrichts A. v. Velsen 03-06-2002 X - 0 TA 231 Aan Arr.Parket Den Haag t.a.v. de     Rechters belast met vonnis A.v. Velsen 03-06-2002 X1 - 0 TA 232 Aan F.P.D. chef psychiatrische     Dienst Dhr. v. Bakkum A. v. Velsen 05-06-2002 X2 - 0 TA 233 Aan Min. Just. Coll. Proc. Gen. A. v. Velsen 12-06-2002 X3 - 0 TA 234 Aan Prof Dr. T.I. Oei Psychiater A. v. Velsen 19-06-2002 X4 - 0 TA 235 Antw. v. College Procureurs Gen. J. Mooijen 24-06-2002 X5 - 0 - 1 TA 236 + a Verhuisbericht aan Off. v. just.     ivm hoger beroep schadevergoeding A. v. Velsen 03-06-2002 X6 - 0 - 1 TA 237 + a Media: onhumaan gedrag van justitie Telegraaf 19-07-2002 X7 - 0 TA 238 Antw. aan Colleg Procureurs-Gen. A. v. Velsen 26-07-2002 X8 - 0 TA 239 Laatste antwoord van P.C. L.A.M. Gielen 07-08-2002 X9- 0-1 TA 240 + 241 Bericht aan Psychiater Dr. Tanghe A. v. Velsen 28-08-2002 X10 TA 242


  Reclasseringsrapport Rapporteur B de Vries 04-02-2002 Y0-A TA 243-246 Bericht van Psychiater Dr Tanghe Dr. A.J. Tanghe 13-09-2002 Y0-E TA 247 Weigering reisverzekering Rabo bank oktober 02 Y0-F TA 248 Verklaring van goed gedrag Remco Sterk 18-10-2002 Y0-G TA 249 Politieverklaring door de Groot A. v. Velsen 26-10-2002 Y0-H TA 249 a-252 Wettenbank de Groot afgegeven B. de Groot 26-10-2002 Y0-L TA 253 + 254 Woning aanbieding en acceptatie Heuvelrug Wonen 21-01-2002 Y1-A TA 255 +255a Aangetekende brief A.& S. Silvia Videler 28-01-2002 Y1-B TA 256 +256a Politieverklaring door van Dijk A. v. Velsen 28-01-2002 Y1-D TA 257 a-c Dagvaarding huisvredebreuk Off v. justitie 28-01-2002 Y1-G TA 257 d Faxbericht advocaat aan heuvelrug Ausma De Jong + declaratie 30-01-2002 Y1-H TA 258 a+b Opzegging huurovereenkomst Heuvelrug Wonen 30-01-2002 Y1-J TA 259 a+b Faxbericht aan N.L. Amb Havanna A. v. Velsen 30-01-2002 Y1-L TA 260 Aan Heuvelrug Wonen A. v. Velsen 19-02-2002 Y1-M TA 261 Aan politiechef Zorko Zeist A. v. Velsen 19-02-2002 Y1-N TA 262 Aan Burgem./ Weth Driebergen A. V. Velsen 19-02-2002 Y1-0 TA 263 a+b Aan baron Groeninx v. Zoelen A&S Promotions 28-02-2002 Y2-A TA 264 a+b Aan college procureurs-generaal A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-C TA 265 Vragen lijst oneerlijke overheid A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-D TA 266 Aan Partij C.D.A. Gerda Verburg A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-E TA 267 a+b Aan Partij V.V.D. 1e k. lid Vogel A. v. Velsen 03-03-2002 Y2-G TA 268 a+b Aan Heuvelrug Wonen A. v. Velsen 02-03-2002 Y2-K TA 269 a+b

  Aan B&W van Driebergen A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-L TA 270 Aan secretaris-generaal Demmink A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-M TA 271 a+c Aan advocaat Pot (Christina en Sandra) A. v. Velsen 28-02-2002 Y2-O TA 272 a+b Aan Medische Tuchtcollege A. v. Velsen/Fideler 03-03-2002 Z0-A TA 273 a-d Aan Woningstichting Heuvelrug Wonen A. v. Velsen 02-03-2002 Z0-B TA 274


  gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland