PGGM bang voor duurder pensioen door komst euro

Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Het pensioenfonds voor de gezondheidszorg PGGM vreest de komst van de euro


De Volkskrant van 14 mei 1997


Van onze verslaggever

ZEIST, Het pensioenfonds voor de gezondheidszorg PGGM vreest de komst van de euro. Directeur D. de Beus acht het gevaar reëel dat de groeiende pensioenkosten in landen die niet sparen voor de oude dag, zullen leiden tot hoge inflatie die de Nederlandse pensioenen zullen uithollen en de premies oplagen. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn snel vergrijzende landen die de pensioenen financieren volgens het omslagstelsel. Jaarlijks wordt vastgesteld wat de pensioenen kosten en de prijs daarvoor wordt betaald uit premies en/of belastingen. In de nabije toekomst stijgt het aantal gepensioneerden en daalt het aantal actieven, waardoor de pensioenlasten snel toenemen. Dit legt een groeiende druk op de bestedingen die vakbonden zullen trachten te compenseren door meer loon te eisen. Inflatie is het gevolg.

In de toekomstige Economische en Monetaire Unie is onder meer voorzien in een beleid dat de inflatie laag moet houden. Maar, zegt De Beus, het is eerder vertoond dat dit soort lasten wordt afgewenteld via inflatoir beleid. 'Ik heb het volste vertrouwen dat de beoogde president van de Europese Centrale Bank, Duisenberg, er alles aan zal doen om de inflatie laag te houden. Maar mijn zorg strekt zich uit over een langere termijn dan zijn ambtsperiode.'

De Beus noemde met name Frankrijk, waar de ene groep werknemers na de andere pensionering vanaf 55 jaar wordt toegezegd, zonder dat daar een deugdelijke financiering tegenover staat. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben wel omvangrijke reserves opgebouwd, waaruit in de toekomst de pensioenen kunnen worden betaald. 'Hoge inflatie en een zwakke euro zijn slecht voor PGGM en zijn klanten, omdat zij de solide financiering van de pensioenen ondergraven', meent De Beus. PGGM kondigt in de nabije toekomst een forse premiestijging aan. Uit berekeningen over langere termijn is gebleken dat de premie omhoog moet om te voorkomen dat de financiële positie van het fonds op termijn wordt uitgehold. Het bestuur van het fonds beraadt zich welke maatregelen moeten worden genomen. Vooruitlopend hierop is dit jaar de premie bevroren op het niveau van vorig jaar, hoewel bij hantering van het gebruikelijke premiesysteem een daling mogelijk was geweest.

Het fonds was gewend rekening te houden met een rendement op beleggingen van 5 procent per jaar. Uit studies blijkt dat op lange termijn het rendement 2 procent bedraagt. De premie van het fonds bedraagt nu 5 procent. Nodig is een premie van 9,5 procent. Een premiestijging zou onnodig zijn als het fonds op langere termijn kan rekenen op een loonstijging van maximaal 2 procent en een rendement van 8 procent. De Beus gelooft niet dat het reëel is te veronderstellen dat de loonstijging in toekomst beperkt zal blijven tot 2 procent.

Het fonds boekte in 1996 een rendement op beleggingen van 15,9 procent. Het vermogen groeide met 9 miljard gulden tot bijna 56 miljard. Het gunstige resultaat is vooral te danken aan hoge koerswinsten op aandelen. Twee jaar geleden besloot het fonds van het vermogen 50 tot 60 procent te beleggen in aandelen, 25 tot 35 procent in obligaties en 10 tot 15 procent in onroerend goed. In 1986 werd nog 8 procent in aandelen belegd, vorig jaar 47 procent.


Commentaar door R.M. Brockhus:

De enige conclusie van de PGGM die volstrekt juist is in het artikel, is dat de inflatie aangewakkerd zal worden met de komst van de euro. Waarom? Heel eenvoudig: allereerst omdat de inflatie een welvaart distribuerende werking heeft in het vergrote Europa (vooral voor de dienstverlenende beroepen), maar vooral omdat als eerste de liquiditeit die in het internationale valuta- en speculatieverkeer vastzit vrijkomt. (Zie het effect op de beurzen). Die vrijkomende liquiditeit bevordert effectief de geldhoeveelheid in omloop, waardoor inflatie onvermijdelijk is. Door het vrijkomen van beleggingsgeld uit dat circuit zal een beleggingsdoel worden gezocht en gevonden, hetgeen de prijzen van onroerend goed en aandelen zal opjagen. De pensioenfondsen zijn daarbij zelf een van de belangrijkste aanjagers van de inflatie en tegelijk de grootste profiteurs van de waardestijging die de inflatie aanwakkert. De krokodillentranen die de Beus uitstort over de argeloze burgers moeten dan ook in het licht van: "Die binnen benne, benne binnen" worden bezien.

Het gehuichel over de toekomstige lasten is een fabeltje, wanneer met een rekenrente van vijf procent de verplichtingen op lange termijn dekkend zijn, en de fondsen al tientallen jaren rendementen behalen die gemiddeld rond de tien procent liggen. Mijn advies is dan ook als Nederlander en niet als Europeaan: verkoop alle obligaties aan het buitenland en stop alles in aandelen en onroerend goed. Laat de buitenlandse beleggers de inflatie betalen die met de eenwording van Europa en de invoering van de euro zal oplaaien. Het gaat hier om vele honderden miljarden aan primaire liquiditeit (ook wel geld genoemd) die straks in zeer korte tijd als manna uit de valutahemel zal regenen. U bent dus gewaarschuwd.

P.s.: Zoals altijd zullen de armen het grootste slachtoffer worden van dit hele stijgings- (nominale waarde) en dalingscircus (geldswaarde). Voordat door de politiek enige compensatie zal worden geboden voor de inflatie zullen miljoenen mensen in Europa door gebrek verkommeren, zoals nu in de voormalige Sovjet-Unie het geval is. Journalisten, politici en kerkleiders zullen later allemaal verklaren "dat ze het niet geweten hebben". Jammer voor hen dat er internet is en een elektronisch opslagmedium dat het tegendeel bewijst.

P.p.s.: Dit advies wordt met grote mate van zekerheid en gratis gegeven; gespeend van elk commercieel belang, maar uitsluitend bedoeld vanuit een altruïstische levenshouding, welke Nobelprijswinnaar prof. dr. Jan Tinbergen (bij leven beschermheer van st. Grondvest) zeker gesteund zou hebben.