De vooruitgang van PvdA en VVD: 'ARBEIT MACHT FREI'

Arbeid is de slaaf van het geldsysteem. Maar wat is geld in werkelijkheid ?!

Geldpolitiek . . . Armoede . . . Dwangarbeid . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Persbericht

Het tijdschrift Kwerk stelt zich ten doel vastgeroeste ideeën over arbeid en werk ter discussie te stellen. Door de arbeidsdwang die zowel mensen met als zonder baan treft en door het opgelegde consumentisme, corresponderend met de ongebreidelde productie gaan mensen vragen stellen over de werking van onze geldeconomie.

In het nieuwste nummer van Kwerk dat op 26 maart 2001 verschijnt, weer een mengeling van achtergrondartikelen en informatie over de actualiteit. In een tweetal artikelen wordt ingegaan op het begrip 'sociaal isolement'. Veel uitkeringsgerechtigden zouden volgens veel beleidsmakers in een sociaal isolement zitten en daarom door hen 'geactiveerd' moeten worden, waarbij de betaalde baan als het ultieme doel geldt. Ton Hendrix plaatst kritische kanttekeningen bij dit uitgangspunt.

Louise de Jong geeft aan, hoe mensen elkaar kunnen steunen wanneer ze in een sociaal isolement dreigen te geraken. In 'de oververhitting van de economie' wordt getracht te analyseren, hoe de oververhitte consumptie-economie en de daarmee gepaard gaande individualisering (Dat maak ik zelf wel uit, de rest kan barsten) leidt tot afbraak van solidariteit. Dit levert de 'stroomstoot-bureacraten' nieuwe argumenten op om de voor de trans-nationale ondernemingen noodzakelijke afbouw van de verzorgingsstaat te voltooien en de disciplinering in de uitkering te vervangen door disciplinering in de toeleiding naar betaald werk.

Theo de Mare geeft in zijn artikel 'Je bent je baan niet' een concreet voorbeeld van hoe een 'stroomstoot-bureacraat', in dit geval van de sociale dienst in Amsterdam, denkt en hij bekritiseert deze visie verder. Weliswaar moet iedereen toegeleid worden naar betaald werk of sociale activering, maar aan het betaalde werk dat in het verschiet zou liggen zitten de nodige haken en ogen. Jan Müter behandelt de precaire arbeid in Nederland, de onzekere, flexibele en slecht betaalde arbeid, die zich steeds meer uitbreidt. Deze tekst is het uitgangspunt van de Nederlandse inbreng op de 'Assemblee van uitgeslotenen', die de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting in december 2001 in Brussel organiseren.

In deze Kwerk verder weer ingezonden brieven, gedichten en korte berichten. Wij hopen, dat ook deze Kwerk weer aanleiding zal geven tot de nodige reacties.

Voor abonnementen en het toezenden van proefnummers kunt u contact opnemen met P. van der Lende

P/a Bijstandsbond
Da Costakade 148 1053 XC Amsterdam
020-6163407/6181815 - 06-20367458
bijstbnd@xs4all.nl