Alle hoeders van het recht duiken weg voor verantwoordelijkheid
Klokkenluiders . . . . . homepage SDN . . . . Schandpaal

Paul Freriks kandidaat voor gemeenteraad in Zevenaar Deel 1 en Deel 2

Paul Freriks
     'Keuze A15 tracé desastreus'

       Paul Freriks:: Weblog

6 februari 2005

Steun Lotters in zaak Montferland.

Zoals bekend ga ik 28 februari naar de rechtbank in Arnhem voor mijn zaak tegen Bergh/Montferland. Moest ik immer Lotters steunen, nu nam hij het initiatief om diverse zaken op een rijtje te zetten. Bergh/Montferland was vooral gevallen over zoals ik ze genoemd had 'zaken die het daglicht niet kunnen verdragen". Jos Lotters heeft de feiten nog even op een rijtje gezet.


26 januari 2005

Appel, ex-Bergh, had weet van aanklacht.

Ex-burgemeester Appel van de gemeente Bergh heeft het feit dat er een aanklacht tegen haar liep in Bergh/Montferland maar snel onder de pet gehouden. Jammer is dat ze verleiding niet kon weerstaan dat ze niet op de hoogte was van een aanklacht. Tja, das vragen om moeilijkheden.

Appel had weet van aangifte

Mick van Wely

delfzijl - Burgemeester Maritje Appel van Delfzijl moet op de hoogte zijn geweest van de aangifte tegen haar door een bewoner van haar oude, Gelderse gemeente Bergh. In het dagblad De Gelderlander hebben in juni en juli 2004 publicaties gestaan over de zaak. Tevens heeft ze nog contact met ex-collega's, tegen wie eveneens aangifte is gedaan.


22 januari 2005

Aanklacht tegen burgemeester Delfzijl.

21 januari 2005, 22:09 uur Artikeloverzicht

Aanklacht tegen burgemeester Delfzijl

Mick van Wely en Ellen Koch

delfzijl/arnhem - Bij het Gerechtshof in Arnhem ligt een klacht tegen Maritje Appel, sinds mei vorig jaar burgemeester van Delfzijl. Appel zou zich - met drie medebestuurders en vijf ambtenaren - in haar tijd als burgemeester van Bergh schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Appel heeft haar college in Delfzijl niet over de zaak ingelicht.


Burgemeester Appel (ex-Bergh-Montferland) onder vuur.

Burgemeester Appel burgemeester in Delfzijl ligt onder vuur in haar gemeente. Zaken exemplarisch in de kwestie Lotters komen hier terug. Het 'afschermen' van het gemeentehuis en iedereen die er werkt en het afdekken van fouten.

Ik kom met meer. Ik mag even een interview geven voor RTV van het Noorden.

21 januari 2005, 23:30 uur Artikeloverzicht

'Appel had college moeten inlichten'

delfzijl - Burgemeester Maritje Appel van Delfzijl had er goed aan gedaan haar wethouders te informeren over de aangifte die vorig jaar tegen haar is gedaan wegens valsheid in geschrifte. Ook de nieuwe klacht die bij het gerechtshof in Arnhem ligt, had ze moeten melden. Dat zegt staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga.


20 januari 2005

28 Februari comparitie Rechter/Bergh-Montferland/Freriks.

De comparitie van partijen in de zaak Montferland/Freriks is bepaald op 28 februari smorgens om 9.00 uur. De zitting is openbaar.

Voor deze comparitie is 2 uur uitgetrokken.

17 januari 2005

Reactie vanuit SP over weblog-beheer.

In verband met de rechtszaak tegen Bergh/Montferland wil de rechter graag weten hoe het zit met de verantwoordelijkheden t.a.v. het beheer en onderhoud van een 'SP-weblog".

Ik heb een -naar mijn inziens- bruikbare reactie vanuit de SP-gelederen die zich hiermee bezig houden.

- Wij bieden SP-volksvertegenwoordigers ruimte voor een weblog omdat wij als partij menen hen hiermee een extra middel in handen te geven om te communiceren met hun kiezers/de bevolking.

- Er bestaat mijns inziens géén eindverantwoordelijkheid voor uitlatingen op de weblogs bij Partijraad, Regio of afdelingsbestuur. Net zo min als de Partijraad verantwoordelijk is voor de boeken van Jan Marijnissen of Anja Meulenbelt.

- De weblogs zijn niet voor niets geheel losgekoppeld van landelijke, provinciale en afdelingssites. Die laatste kúnnen een link maken, maar zijn daartoe geenszins verplicht.

- Hooguit kan het betreffende partijorgaan oordelen dat hetgeen een weblogger uitdraagt, structureel in strijd is met het SP-gedachtegoed. Dat ligt het voor de hand dat diens functie als volksvertegenwoordiger ter discussie komt te staan. En dan bestaat ook de mogelijkheid dat we de weblog loskoppelen van het domein sp.nl. Paul Freriks' weblog heet www.paulfreriks.sp.nl, waarmee duidelijk wordt dat zijn weblogs 'gehost' en dus 'aanbevolen' wordt door de SP.
Maar de inhoud is zijn persoonlijke geestelijk eigendom en verantwoordelijkheid.

- De SP respecteert dat eigendom en die verantwoordelijkheid. Als de SP afstand zou willen nemen van Paul Freriks weblog, zouden wij die - in overleg met Paul Freriks - 'verhuizen' naar een ander, niet SP-gebonden domein, bijvoorbeeld www.paulfreriks.nl is paulfreriks.web-log.nl
Wij beschouwen de weblog van Paul Freriks niet als een eigendom en verantwoordelijkheid van de SP, die wij als SP naar believen zouden kunnen bewerken of vernietigen.

10 januari 2005

Overzicht aanklachten Lotters tegen Bergh/Montferland.

Dhr. Lotters uit Beek heeft de volgende aanklachten geformuleerd tegen bestuurders en ambtenaren van de gemeente Bergh/Montferland.

Overzicht aanklachten

Burgemeester Appel

; achterhouden brief gericht aan raad

; nalatigheid tegen handelen ambtenaar

; onjuist toepassen wet i.v.m. raadsbeslissing

; niet nakomen toezegging

; niet onderzoeken dader verantwoordelijk voor vervalsing

Wethouder Wissink

; meewerking aan totstandkoming onjuist advies

; meewerking aan totstandkoming onjuist concept

Wethouder Jongkind

; handelen tegen gedragscode

9 januari 2005

Beroep Lotters uitspraak OM Zutphen.

In de zaak OM Zutphen speelt advocatenbureau Nysingh een dubieuze rol. Het blijkt dat dit advocatenbureau die op dat moment al stiekem een zaak tegen mij aan het voorbereiden was contact heeft gezocht en gevonden bij het OM te Zutphen. Zodoende dat heel raar een afschrift van de uitspraken van de officier van Justitie in cc naar nysingh zijn gestuurd, die zo bleek achteraf door de gemeente Bergh was ingehuurd om mijn web-log te schaduwen. Blijkbaar wist Nysingh niet van de beroepsmogelijkheid bij het hof te Arnhem en is direct enthousiast gestart mij te dagvaardigen. Uiteraard heeft Nysingh in dat telefoongesprek met het Openbaar Ministerie mondeling iets toegevoegd aan de zaak. Maar wat?? Dat dient opgehelderd te worden.

Beek, november 2004

Zeer geachte lezer,

Hierbij deel ik u mede dat ik bezwaar maak tegen de uitspraak van mevr. M.r C. Krol in mijn zaak tegen de gemeente Bergh (kenmerk P.L. Loo/04-312954). (blz. 1, 2 en 3).

In haar voorwoord zegt mr. Krol dat ze de stukken uitvoerig bestudeerd heeft. Op grond van deze bestudering was ze tot de conclusie gekomen dat er van een strafbaar feit geen sprake was en dat er dus geen strafrechtelijk vervolg tegen de gemeente Bergh zou volgen.

Ik heb geconstateerd dat er van een goed onderzoek geen sprake is geweest en dat daarom de uitspraak voor mij niet acceptabel is.

De voornaamste reden van die verkeerde uitslag van het onderzoek is de manier waarop de gemeente Bergh mevr. Mr. Krol van onjuiste gegevens voorzien heeft met het doel haar te misleiden.

Lotters over aanklacht tegen Pouderoyen.

Lotters zijn verhaal over het Nijmeegse onderzoeksbureau Pouderoyen. Alle documenten waarop hij zijn verhaal op baseert zijn in mijn bezit. Het kost alleen verschrikkelijk veel tijd om die vele pagina-s te scannen en op internet te zetten. Ik wil even het overleg met de rechter afwachten om alle onderliggende stukken op het net te zetten. Ik moet daar iemand voor inhuren vandaar. Ik ben wel bereid aan meedenkers de stukken te faxen. (een stuk of 40 pagina-s)

Zie ook Politieverbaal P.L.O. 600-312954 (te vinden op een eerder log van mij)

Handelen Pouderoyen

1. Dhr. En mevr. Lötters bezoeken op 18 december 2002 om 10.00 uur het Gemeentehuis van Bergh om het in het concept genaamde en afgegeven advies van Pouderoyen op te vragen. (1 tot en met 3)

2. Na een gesprek van meer dan een uur met Wethouder Wissink werd ons medegedeeld dat men het niet kon geven (blz. 4 tot en met 5 + 28.)

3. Dhr. Lötters liet een brief afstempelen waaruit blijkt dat het advies niet gegeven kon worden (blz. 6)

4. Direct daarna gingen dhr. en mevr. Lötters naar Nijmegen om het advies daar alsnog op te halen. Om te bewijzen dat men daar geweest was heeft Lotters een daar op tafel liggende brief met naam Pouderoyen meegenomen (blz. 7). Een van de medewerkers van Pouderoyen kon ook in de computer het gevraagde advies niet vinden. De later binnenkomende heer van Woerkom wees dhr. en mevr. Lötters brutaalweg de deur.


2 januari 2005

Bergh wordt Montferland.

Het kan verkeren. Had ik vorig jaar nog een rechtszaak tegen de gemeente Bergh, nu is dat door de herindeling gemeente Montferland geworden.

Degenen die ondermeer de brieven hebben geschreven: de wetgeleerden burgemeester Meester Scholten en zijn secretaresse de Meesteresse (ben even haar naam kwijt) hebben het veld geruimd. Nu heb ik te maken met de Burgemeester van Montferland Paul Peters (CDA) en de zo-n beetje de nieuwe koning van Montferland: Ted Kok. (ook CDA) Het CDA heeft in Montferland tijdens de herindelingsverkiezingen een absolute meerderheid gehaald.

Ik mag toch hopen dat tijdens de eerste zitting Paul Peters himself verschijnt samen met Ted Kok en ze zullen wel een partij advocaten bij zich hebben van hun huisadvocaat Nysingh.