Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

De hoogstmerkwaardige uitspraak van het Gerechtshof in de zaak versus Verscholen Dorp

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Analyse van R.M. Brockhus voor minister J.P.H. Donner van Justitie

Huizen, 16 november 2005


Bericht aan de leden van de Kamercommissie voor Justitie


Aan Tweede Kamervoorzitter Weisglas

Geachte heer Weisglas,

U als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal bent m.i. verantwoordelijk voor een correcte orde en democratische verhoudingen en gedrag in het parlement, maar misschien vergis ik mij.

U stelde afgelopen dinsdag dat een vraag van Kamerlid Kees Vendrik 'buiten de orde was' en dat hij die vraag daarom niet mocht stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus. Minister De Geus was zichtbaar ingenomen met het buiten de orde zijn van die vraag. Ook is het blijkbaar een regel van orde dat een vraag die niet naar tevredenheid wordt beantwoord niet nog eens aan een bewindspersoon in het debat kan worden gesteld. Dit laatste lijkt overigens de democratische controle van het parlement te verlammen.

Daarnaast is het aanbieden van brieven en vragen aan kamerleden frustrerend, omdat kamerleden als volkvertegenwoordiger al te vaak niet reageren op de inbreng van de burger. Soms krijgt men een ontvangstbericht, maar inhoudelijk zelden antwoord en ook niet wat er met de prangende vraag wordt gedaan, laat staan een vervolg. Ik heb het dan niet over kleine zaken maar over fundamentele, structurele zaken die het functioneren van de democratie, het rechtssysteem of het binnenlands bestuur betreffen.

Maandag 14 november is naar alle leden van de vaste kamercommissie voor Justitie een mail verzonden waarin aandacht werd gevraagd voor de illegale gijzeling in het Huis van Bewaring De Grittenborgh in Hoogeveen. Aan deze justitiële chicane ligt omvangrijke belangenverstrengeling, corruptie en nalatigheid ten grondslag. Het opvoeren van lijken en valse getuigen in een rechtszaak zou toch nadrukkelijk de aandacht van het parlement moeten hebben, net als de zwendel bij Justitie rond de Parkmoord. Niets blijkt onmogelijk. De kamerleden blijken tot nu toe daarvoor geen enkele belangstelling te hebben, hoewel het functioneren en de integriteit van de rechtsstaat op het spel staat. Het is misschien ook daarom dat de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de overheid.

Ik wijd daarover hier niet uit, maar verwijs u naar de inhoud van de mail aan de betreffende kamerleden. Tot nu toe is er geen inhoudelijke reactie gekomen vanuit de Kamer, behalve enkele robotberichten van 'out of office'. Telefonische navraag bij enkele fracties over de ontvangst en behandeling van de mail gaf een onthutsend resultaat. De fractiemedewerkster van de PvdA bijv. had mijn opmerkingen ogenschijnlijk serieus genomen en zou Tweede Kamerlid Straub informeren en een reactie laten geven. Bij toeval bleef na het gesprek de telefoonlijn openstaan. Van enige parlementaire ondersteuning voor kamerlid Straub bleek helemaal niets. Alleen gekeuvel tussen de dames op de fractiekamer. Het ging over van alles, behalve over dat wat je van een medewerker zou verwachten. Na een kwartier meeluisteren heb ik de verbinding met het gekwebbel maar afgebroken.

Mijn vraag aan u is, hoe kan de burger met een serieus en structureel probleem de democratische behandeling van zo'n onderwerp op gang krijgen ?? En zonder dat 16 miljoen Nederlanders afhankelijk zijn van de taakverdeling en discipline binnen de fracties, van de deskundigheid van de fractiespecialist, het 'gordijnenwerk' in de politiek en de capaciteit van de leden en hun medewerkers en van het pure toeval? Gezwendel in het justitiesysteem is typisch een onderwerp dat parlementaire behandeling vraagt. Misschien zou het inspreekrecht voor de burger in het parlement de kloof tussen politiek en de burgers kunnen overbruggen. Een mogelijkheid daarvoor kunt u vinden bij KAMERZETEL 151 op de website van de SDN.

In afwachting van uw antwoord,

R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

P.s., ook over de onderstaande mail aan alle kamerleden persoonlijk is geen reactie gekomen. Waarom niet? Omdat er op televisie via bijvoorbeeld Kamerzetel 151 geen verantwoording van regering en parlement wordt gevraagd, en dus er geen binding met de bevolking aanwezig is.

Knevel interviewt Regina Mac-Nack, coördinatrice voedselbank in de Bijlmer   
Hoeveel voedselbanken wil de regering nog om weer concurrerend te worden ?   
De PvdK en de Werklozenbond en Arme Kant geven misschien perspectief ?       
Beluister de radio: 1 op de Middag van de KRO van 25 augustus 2005 !
Suggestie Sociale Databank: hang dit bord boven de deur van voedselbanken


Huizen, 2 september 2005


Naar alle kamerleden apart op naam verzonden (veel werk)

Weisglas, F.W. (VVD)

GeachteheerWeisglas,

Met aandacht heb ik het kamerdebat gevolgd over de onregelmatigheid van handelen door minister Veerman. Dat de minister geen motie van wantrouwen kreeg was te verwachten. Het is in verhouding tot andere zaken maar een bagatel.

Hoewel ik het schitterend zou vinden om dit asokabinet te laten ploffen ( zie devoedselbanken ), wil ik als mede-initiatiefnemer (1 op de Middag) van de Partij voor de Koopkracht, minister Veerman van Landbouw en Visserij toch een beetje te hulp komen, net als de fracties (incl. de PvdA)die blijkbaar niet op een echtekabinetscrisis zitten te wachten.

Ik neem aan dat ook u Netwerk gezien hebt met dr. Bert de Vries,de oud-fractievoorzitter van het CDA en voormalig minister van Sociale Zaken. Ik ben het volstrekt met hem eens. Ik kots van de gluipers van het CDA, zonder een enkele dissident.Maarookde overige parlementariërs (ik spreek hier zeer zorgvuldig niet van volksvertegenwoordigers) doen echt niet wat dit kabinet met gemak kan doen vallen.Wantnalatigop dit puntzijn jullietot nu toe allemaalgeweest,helaas niemand uitgezonderd.

Die hulp bestaat uit het aandacht vragen voor echte normen en waarden en wettelijke regeltjes zoals die voor ministers gelden, dit in de vage hoop dat een veel groter schandaal op depolitieke agenda komt. Namelijk de valsheid in geschrifte in valse hoedanigheid van de huidige minister van Justitie mr. Jan Piet Hein Donner in mijn eigen zaak voor de Raad van State tegen de provincie Limburg. De voormalige staatsraad overtrad op een veel ernstiger wijze zijn ministeriële mandaat door invalse hoedanigheid alsnog na zijn aftredenals staatsraad een uitspraak te doen.Wanneer u het kabinet naar huis zou willen sturen (wat ik niet geloof)dankan dat gemakkelijk met het stellen van wat simpele vragen over de ondertekening vande uitspraak.

Ook het afdekken door minister Donnervan massale meineed door vakbondsbestuurders in de zaak K. de Werd versus het Openbaar Ministerieis onvergelijkbaarveel ernstiger dan het gemiezemous over een handtekening onder een jaarverslag dat niet precies volgens de regeltjes is geplaatst.Trouwens de onvolledige opgave van bijbanen - hoe onschuldig ook - is ook bij de rechterlijke macht een gefrequenteerde overtreding van de wettelijke voorschriften, maar een kniesoor die daar op let, nietwaar?

Het is uw parlementaire verantwoordelijkheid om met deze zware wetsovertredingen iets te gaan doen. U kunt niet zeggen dat u niet op de hoogte bent ofwas, gezien de publicaties op het internet. Ik verwacht van u persoonlijk als "volksvertegenwoordiger" een reactie omdat dit de democratie in de kern raakt. Grondwettelijk vertegenwoordigt u het gehele volk en niet als afgevaardigde een partij, inclusief ondergetekende, en uit dien hoofde hebt u de verantwoordelijkheid op u genomen, om een burger op een zeer fundamenteel punt te informeren over hoe u als mijn vertegenwoordiger zult optreden in de Tweede Kamer.

In afwachting van uw bericht

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227. 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Atsma J.J. [mailto:j.atsma@tweedekamer.nl]
Verzonden: vrijdag 2 september 2005 1:37
Aan: SDN
Onderwerp: Welke handtekening is nu onacceptabel? Die van Veerman of die van Donner ??

Geachte heer,

Dank voor uw mail. Het zal u niet verbazen dat ik het inhoudelijk volstrekt met u oneens ben. En van de door u genoemde overtredingen, is in mijn ogen geen sprake.

Groet,

Joop AtsmaAntwoord van Rob Brockhus aan CDA-Kamerlid J.J. Atsma:

Huizen, 4 september 2005

Geachte heer Atsma,

Allereerst mijn compliment dat u zo snel een antwoord hebt gegeven.

Dat u het niet met mij eens bent verbaast mij inderdaad helemaal niet. Deed u dat wel, dan zou het kabinet direct moeten vallen n.a.v. vragen die gesteld worden. Uw antwoord is dan ook zeer diplomatiek en indirect door te zeggen: "In mijn ogen" is er geen sprake van overtredingen. U geeft hier een mening (uw grondwettelijk recht) maar u negeert daarbij wel de bewijsbare feiten. De links in mijn mail wijzen naar vaststaande feiten.

Vast staat dat minister Donner als staatsraad een uitspraak deed nadat hij was afgetreden. Staatsrechtelijk een volstrekt onacceptabele handeling, zowel als ex-staatsraad en als minister van Justitie.

Vast staat ook dat minister Donner als verantwoordelijk minister de massale meineed van de vakbonden CNV en FNV en het niet vervolgen daarvan heeft erkend, nadat hij niet anders kon dan bevestigen wat de klager al dertig jaar lang tracht recht te laten zetten. Deze affaire lijkt als twee druppels water op die van Oltmans. De schade-eis tegen de staat is overigens al meer dan 13 miljoen euro.

In beide gevallen meneer Atsma, is de handtekening van minister Donner een rede om een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. Enerzijds het optreden in valse hoedanigheid, en anderzijds het afdekken van het negeren door het Openbaar Ministerie van drie bevelen van de Rechtbank, van het Gerechtshof en van de Hoge Raad om die massa-meineed te vervolgen. Zes dwingende uitspraken van de hoogste rechtscolleges (art. 12 iSv) werden door het OM in de prullenbak gesmeten. De Nationale Ombudsman heeft dat ook nog eens bevestigd. Het OM heeft daarmee zowel de Zittende Magistratuur als de Tweede Kamer op de vuilnishoop gedumpt. Bewijzen te over. Al eerder heeft de AIVD zich er mee bemoeid.

Zoals u op de website van de SDN kunt lezen, horen en zien, is er zeer veel mis met het rechtssysteem in ons land, waarvoor u als volksvertegenwoordiger de controlerende taak hebt. Nog enkele voorbeelden: De ex (gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad) van drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA pleegde een administratieve overval op de Zwitserse bankrekening van haar nog onwetende man met een valse handtekening. Zij werd enkele jaren later vervolgens verzocht een andere werkkring te ambiëren en krijgt wonder boven wonder een positie bij het ministerie van Financiën. Zij wordt ingedeeld bij een werkgroepje van drie om het fiscale gedrag van de top-elite in ons land na te pluizen. De kennis daarover biedt zeer specifieke voordelen.

Nadat zij om nog steeds onbekende redenen wegens een FIOD-onderzoek bij Financiën was geschorst, werd zij samen met de twee andere fiscale onderzoekers tot raadsheer benoemd aan het Hof in Arnhem. Werkelijk een prachtige carrière voor iemand die als fiscaliste een administratieve bankoverval pleegde en wegens belastingontduiking werd geschorst. En dan worden de drie deelnemers van die fiscale projectgroep op dezelfde dag aan hetzelfde Hof in Arnhem benoemd tot raadsheer met een inkomen voor het leven. Allemaal toeval natuurlijk, waarover geen vragen hoeven worden gesteld. Of toch, meneer Atsma....???

Een andere zaak is die van fiscaalkarakter. De verdachte ligt als oud-agent van de FIOD al een poos in de clinch met zowel het grootkapitaal van de zogenaamde 'Campingmaffia', als met de advocatuur. Ook door de rechtbanken en gerechtshoven, het OM en de politie wordt van alles uit de kast gehaald om de door de gedaagde bewezen dwaling, boze opzet en zwijnerij bij Justitie, het OM, de rechtbanken en het gerechthof in Amsterdam af te dekken. Hij wil hen dwingen om echt recht te spreken en de fouten die zijn gemaakt te herstellen, met o.a. het afvoeren van enkele advocaten van de balie en met een adequate financiële compensatie. U kunt het allemaal lezen op zijn website.

Het bijzondere aan deze zaak is dat in eerste aanleg de advocaat van de tegenpartij al lang overleden en niet-bestaande personen opvoerde als getuige en eisende partijen tegen de gedaagde en zijn vereniging. Daarnaast was de gedaagde die drie dagen in een kale politiecel zat, kennelijk in staat om zonder veters in zijn schoenen vanuit de cel een fax te versturen om een rechtszaak die hij had aangespannen, in het kader van zijn strijd tegen de campingmaffia, vlak voordat de zaak in kortgeding zou lopen en deze van de rol te krijgen. Een echt wereldwonder, waarover door het parlement vragen zouden moeten worden gesteld aan de minister van Justitie, maar dat is nog steeds niet gebeurd. (Zie mijn brief aan minister Donner)

Ik houd het hier maar even bij, want wanneer u het ongerief (en de oplossingen daarvoor) in bestuurlijk, politiek en justitieel Nederland bekijkt, dan kunt u maar één ding doen als u uw eed op de grondwet nog serieus neemt: dat is vragen stellen. Eerst aan de klokkenluiders en daarna aan de betreffende bewindvoerders.

Nogmaals mij respect voor uw zeer vlotte reactie. Ik verwacht er in principe nog 149.

R.M. Brockhus, webmaster SDN

Bovenstaande mailbericht is naar alle kamerleden op naam verzonden (veel werk)

G.Verbeet@tk.parlement.nl K.dVries@tk.parlement.nl B.vdVlies@tk.parlement.nl Nieuwenhoven@tk.parlement.nl W.vandeCamp@tk.parlement.nl
      G. Verbeet             K.G. de Vries         B.J. van der Vlies         A.D.S.M. Nijs           F.W. Weisglas      W.G.J.M. Camp

H.Ormel@tk.parlement.nl Ferd.Crone@tk.parlement.nl B.Bakker@tk.parlement.nl B.Dittrich@tk.parlement.nl

    H.J. Ormel     J.G.C.A. Marijnissen     F.J.M. Crone     E.D.C.M. Lambrechts      B. Bakker            B.O. Dittrich    

M.Verhagen@tk.parlement.nl D.Samsom@tk.parlement.nl A.Rouvoet@tk.parlement.nl B.dVries@tk.parlement.nl S.Dijksma@tk.parlement.nl

M.J.M. Verhagen         M.B. Vos                  D.M. Samsom             A. Rouvoet             B.M. de Vries       S.A.M. Dijksma

JandeVries@tk.parlement.nl P.H.Hofstra@tk.parlement.nl H.dHaan@tk.parlement.nl

  J.M. de Vries         J.J. van Aartsen           P.H. Hofstra         J. ten Hoopen             H. de Haan            R. Luchtenveld

A.Koenders@tk.parlement.nl Bussemaker@tk.parlement.nl C.Vendrik@tk.parlement.nl G.Oplaat@tk.parlement.nl F.Halsema@tk.parlement.nl

A.G. Koenders        M. Bussemaker       C.C.M. Vendrik       J.M.A.M. de Wit           G.J. Oplaat           F. Halsema    

W.Bos@tk.parlement.nl W.vanBeek@tk.parlement.nl F.Timmermans@tk.parlement.nl A.C.Kant@tk.parlement.nl J.Schreijer@tk.parlement.nl J.Smits@tk.parlement.nl

    W.J. Bos         W.I.I. van Beek    F.C.G.M. Timmermans      A.C. Kant      J.M.G. Schreijer-Pierik       J.C. Smits

W.vGent@tk.parlement.nl N.Albayrak@tk.parlement.nl F.Heemskerk@tk.parlement.nl C.vdStaaij@tk.parlement.nl

    W. van Gent         H. van Bommel           N. Albayrak             F. Heemskerk                 K. Arib           C.G. van der Staaij

j.atsma@tweedekamer.nl E.Kalsbeek@tk.parlement.nl G.Verburg@tk.parlement.nl

J.J. Atsma             F.H.H. Weekers             F. Karimi                     S. Buijs             N.A. Kalsbeek             G. Verburg,

S.Blok@tk.parlement.nl H.Waalkens@tk.parlement.nl G.Wilders@tk.parlement.nl

F. Örgü                   M.I. Hamer             S.A. Blok               H.E. Waalkens               G. Wilders             A. Mosterd

S.Depla@tk.parlement.nl M.dePater@tk.parlement.nl C.Coruz@tk.parlement.nl

J.C. van Baalen   J.R.V.A. Dijsselbloem   G.C.F.M. Depla   M.L. de Pater-vd Meer       C. örüz                N. Eski            

B.vBochove@tk.parlement.nl H.Bruls@tk.parlement.nl

P.P. van As       B.J. van Bochove         A. Duivesteijn       W. van den Brink         H.M.F. Bruls    

W.Duyvendak@tk.parlement.nl K.Ferrier@tk.parlement.nl A.Gerkens@tk.parlement.nl S.Haersma@tk.parlement.nl B.vHam@tk.parlement.nl

A.J.W. Duyvendak       B.J. Eerdmans       K.G. Ferrier       A.M.V. Gerkens     S. van Haersma Buma     B. van der Ham

J.Hessels@tk.parlement.nl H.Jager@tk.parlement.nl T.Huizinga@tk.parlement.nl F.Joldersma@tk.parlement.nl G.Koopmans@tk.parlement.nl

      M. Herben       J.W.M.M.J. Hessels         H. Jager       J.C. Huizinga-Heringa     F. Joldersma       G.P.J. Koopmans

R.Kortenhorst@tk.parlement.nl A.Lazrak@tk.parlement.nl M.vLith@tk.parlement.nl J.Mastwijk@tk.parlement.nl N.vOerle@tk.parlement.nl N.Rambocus@tk.parlement.nl

R.W.F. Kortenhorst       A. Lazrak           M.T.J.M. van Lith       J.J. Mastwijk    N.W. v. Oerle-vd Horst   N. Rambocus    

P.dRuiter@tk.parlement.nl L.Spies@tk.parlement.nl M.Sterk@tk.parlement.nl J.Tichelaar@tk.parlement.nl Noorman@tk.parlement.nl

P. de Ruiter         J.W.E. Spies         W.R.C. Sterk           J. Tichelaar       S.E.A. Noorman-den Uyl     J.M. Varela

KvanVelzen@sp.nl F.Vergeer-Mudde@tk.parlement.nl A.Vietsch@tk.parlement.nl N.vVroonhoven@tk.parlement.nl B.vWinsen@tk.parlement.nl A.Wolfsen@tk.parlement.nl

  K. van Velzen           F. Vergeer         C.A. Vietsch       N.J. v. Vroonhoven-Kok    B.P.J. van Winsen       A. Wolfsen

F.dNeree@tk.parlement.nl R.Algra@tk.parlement.nl M.Haverkamp@tk.parlement.nl

F. de Nerée tot Babberich     R.H. Algra       J.J. Van Dijk     W.M.M. v. Fesssem     M.C. Haverkamp    M.G.E. v. Loon-Koomen

K.dVries@tk.parlement.nl A.vMiltenburg@tk.parlement.nl P.dKrom@tk.parlement.nl

M.C.A. Smilde         K.G. de Vries       G.M. vanHeteren             A. Slob             A. van Miltenburg         P. de Krom

Ch.Aptroot@tk.parlement.nl L.vdLaan@tk.parlement.nl M.Kraneveldt@tk.parlement.nl M.Hermans@tk.parlement.nl J.Boelhouwer@tk.parlement.nl M.vDijken@tk.parlement.nl

   Ch.B. Aptroot    L.W. Van der Laan       M. Kraneveldt     M.J.L.M. Hermans    A.J.W. Boelhouwer    M.J. v. Dijken

J.Leerdam@tk.parlement.nl J.Kruijsen@tk.parlement.nl P.Straub@tk.parlement.nl N.Dubbelboer@tk.parlement.nl L.Blom@tk.parlement.nl P.Smeets@tk.parlement.nl

J.A.W.J. Leerdam     J.H.J. Kruijsen         P.A.J. Straub         J.N. Dubbelboer               L. Blom                P.E. Smeets    

V.Tjon-A-Ten@tk.parlement.nl K.Douma@tk.parlement.nl A.Timmer@tk.parlement.nl T.Fierens@tk.parlement.nl M.vDam@tk.parlement.nl

V.T. Tjon-A-Ten           K. Douma               A.J. Timmer             T.O. Fierens         M.H.P. Van Dam       H. Stuurman  

C.Verdaas@tk.parlement.nl P.vHeemst@tk.parlement.nl A.HirsiAli@tk.parlement.nl A.Eijsink@tk.parlement.nl

H.P.A. Nawijn           J.C. Verdaas           E.P. van Heemst           A. Hirsi Ali          A.M.C. Eijsink           E.I. Schippers

E.vHijum@tk.parlement.nl

      F.Z. Szabó         A.P. Visser     I. Hamming-Bluemink    Th.B.F.M. Brinkel    P.H. Omtzigt         Y.J. Van Hijum

Balemans@tweedekamer.nl N.Azough@tweedekamer.nl p.jungbluth@tweedekamer.nl j.veenendaal@tweedekamer.nl c.jonker@tweedekamer.nl c.roefs@tweedekamer.nl

  E.R.M. Balemans       N. Azough             P.L.M. Jungbluth       J. Veenendaal         C.W.A. Jonker             C. Roefs        

e.vdsande@tweedekamer.nl j.snijder@tweedekamer.nl e.vegerschot@tweedekamer.nl F.Heemskerk@tk.parlement.nl f.KoserKaya@tweedekamer.nl f.timmermans@tweedekamer.nl

J.D.M.P. v. Stiphout   J. Snijder-Hazelhof     E. van Egerschot      F. Heemskerk       F. Koser Kaya     F.C.G.M. Timmermans

a.vschijndel@tweedekamer.nl e.vdsande@tweedekamer.nl j.lenards@tweedekamer.nl

  A.H.J.W. v Schijndel     E.A.W. v/d Sande           J.M. Lenards    

Voorzitter Paas (CNV) bezorgd over solidariteit CDA

"Het CDA moet heel erg oppassen dat het begrip solidariteit niet verwatert tot: 'dat het toch wel aardig is dat mensen ook nog iets voor elkaar doen'. Solidariteit wordt ook belichaamd door de manier waarop de staat voor mensen zorgt." Dat zegt de nieuwe CNV-voorzitter en oud-CDA wethouder in Groningen, René Paas, in het IKON-radioprogramma De Andere Wereld.

Paas reageert hiermee op de koopkrachtcijfers van het kabinet voor 2006 en het boek Overmoed en onbehagen van CDA-coryfee Bert de Vries. Over de forse kritiek van De Vries aan het adres van het kabinet en het CDA zegt Paas: "Ik vind het een verademing dat er een CDA-er is die zegt: er is een andere manier van kijken naar de economie, dan wat alleen de neo- klassieke economen beweren: dat je het moet overlaten aan de markt en dat de overheid moet bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen."

Volgens de Vries is het begrip solidariteit een vrijblijvende zaak geworden. Paas vindt dat het kabinet met de koopkrachtkeuze in solidariteit te kort schiet. "Het zijn voorlopige cijfers van het kabinet, maar als deze cijfers op Prinsjesdag worden gepresenteerd, schrijf je solidariteit met een kleine s. Geen enkel kabinet kan, nu de economie aantrekt, uitleggen dat de mensen die het minst te besteden hebben er niet op vooruit gaan, en de mensen die meer verdienen er wel op vooruit gaan."

Het CNV overhandigde dinsdag zijn eigen plan aan oppositieleider Wouter Bos (PvdA). De vakbeweging wil dat elke Nederlander volgend jaar 500 euro extra krijgt. Paas noemt het "een reactie op de knijperigheid aan de andere kant". Het kabinet vindt het CNV-voorstel te duur, maar Paas zegt hierover: "Ik ben oud-politicus genoeg om te weten dat: 'geen geld' betekent geen prioriteit."

Bron: IKON

3 SEPTEMBER 2005