De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Onderwerpen die passen in de sector ECONOMIE

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?
Het lukt ons niet die vragen in de journalistieke en politieke discussie te krijgen.

Miljoenennota: reacties worden traditionele klaagzang i.p.v. stellen van  juiste vragen
Moeten we rente betalen over 425 miljard euro aan staatsschuld? Maar aan wie dan ?

Het partijcongres van de PvdA liet het niet zien; evenmin de christelijke partijen in de Tweede Kamer, zoals het CDA, de SGP en Christen-Unie. Zelfs de socialisten blijken niet echt sociaal te zijn m.b.t. de schulden die de maatschappij ontwrichten. Sterker nog, hoewel minister Lodewijk Ascher, fractievoorzitter Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman de mooiste vergezichten presenteerden, blijkt in de politieke arena toch dat het bezuinigen en laten krimpen van de economie het hoofddoel zal blijven van het kabinetsbeleid. Alleen de leden van de Eerst Kamer kunnen, net als Hans Wiegel het kabinet Kok, deze afbraakregering naar huis sturen door "Tegen" te stemmen, en zo ook het kabinet Rutte te torpederen. Zolang de geldpolitiek als het bloed van de samenleving niet in een openbare discussie komt, blijft maar een enkel ding over: bidden, zoals Jezus Christus dat aan alle mensen en christenen, inclusief politici en journalisten, heeft voorgehouden. Dat gaat zo:

   Gebed 'Onze Vader', en Jezus zei:

   Onze Vader die in de hemel zijt,
   uw naam worde geheiligd.
   Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
   gelijk in de hemel als ook op deze aarde.
   Geef ons heden ons dagelijks brood
   en vergeef ons onze schulden
   gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
   .

   Leid ons niet in verzoeking,
   maar verlos ons van de boze.
   Want van U is het koninkrijk en de kracht
   en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

   Amen
   MattheŁs 6, vers 9

Het cruciale punt in dat gebed is de opdracht van Jezus om anderen hun schuld te vergeven, zoals wij als schuldenaren (met een hypotheek onder water) hopen dat ook onze schuld in redelijkheid zal worden vergeven; ofwel kwijtgescholden. Jammer genoeg hebben loepzuivere christenen wel een blinde vlek voor het vergeven van financiële schulden. Want ook zij zijn behept met de erfzonde van hebzucht en egoïsme. Ook zij laten geen traan bij het uit huis gooien van hele gezinnen door de deurwaarder, die na een faillissement het vonnis van de rechter, (in naam van de koning Willem Alexander), dankzij onze rechtsstaat ten uitvoer legt. Dit met het gevolg van ca. 500 zelfdodingen per jaar.

Volgens mij hebben christenen nog wat bij te leren, zonder hun bezitsdrang en vermeende rechten te veel geweld aan te doen, wanneer ook zij vragen stellen over het karakter en de eigenschappen van ons geld. Want over de kwalijke eigenschappen van ons geldsysteem werd op het partijcongres niet gesproken. Alleen fraaie vergezichten van de sterkste schouders die met een inkomensafhankelijke zorgpremie en scheefwoonbelasting i.p.v. huurverhoging de lasten kunnen dragen. Maar die, hoe menselijk ook, dat toch niet zullen doen wanneer zij daar fiscaal aan kunnen ontsnappen met belastingparadijselijke constructies.

Waarom deze oproep? Eigenlijk omdat de financiële schulden in deze getallenoorlog veel kapot maken en heel veel mensen, gezinnen en kinderen het recht op een vreedzaam en beschaafd bestaan ontzegt. Waarbij de uitbuiting en onderdrukking door delen van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen vanwege het rechtssysteem de waardigheid van de mens en diens toekomst grondig aantast. Alle mooie verhalen van de partijleiding ten spijt, gaat de afbraak van werk en werkgelegenheid met verpaupering gewoon door, terwijl de oplossing voor het grijpen ligt. Schuldsanering! Want waar komt al dat biljoenenbezit als tegenhanger van die biljoenenschuld toch vandaan? En wie zijn toch de schuldeisers?

Het Jubeljaar kan niet meer in onze niet meer met de grond gebonden maatschappij. Maar een oplossing als de Belgische Verdwijntruc is dat wel degelijk. Alleen daar moeten we wel eerst over nadenken en dan kiezen voor een concrete oplossing van dat wat door de banken als schuldgeld werd en wordt gecreëerd uit het absolute niets; waarover volstrekt onterecht rente moet worden betaald aan banken en beleggers op de achtergrond. De Islam doet het op dit punt wel beter.

Ik ben benieuwd of er christenen zijn die het aandurven om in het openbaar te discussiëren over de structuur van ons geldstelsel gekoppeld aan de opdracht van Jezus Christus om schulden te vergeven. Niet alleen in het eigen land maar ook internationaal.

Rob Brockhus

CPB-directeur Teulings gaf in Buitenhof zijn visie op de mogelijke afschrijving van de schulden van Griekenland. M.i. maakte hij daarin een fundamentele fout door te stellen, dat wanneer de schuld van Griekenland slechts ten dele zal worden terugbetaald, het afgeschreven deel ten laste komt van de beleggers als banken en pensioenfondsen, of als die gecompenseerd worden door de belastingbetaler. Teulings ziet over het hoofd dat wanneer de schuld gedelgd wordt via de Centrale bank van Europa in Frankfurt (ECB); en dus via het noodfonds, bijna niemand daar last van zal hebben. Het muntvoordeel gaat dan in de delging van schulden zitten. Maar psychologisch is een dergelijke sanering van die landenschuld wel moeilijk over te brengen. Het 'Onze Vader' geldt niet voor financiële schulden en kapitaal. Of toch ?? Welke dominee of priester zal dit gebed in relatie met de financiële crisis brengen vanaf de kansel !?

Het noodfonds van de ECB wordt slechts ten dele gevoed door concrete betaling van de donorlanden, maar grotendeels met nieuw gecreëerd geld dat nodig is om de economische groei te financieren, net als bij de reddingsoperatie van de banken bij de crisis. De pijn is dus nauwelijks voelbaar, maar er zitten natuurlijk wel grenzen aan deze manier van het oplossen van schuldenproblemen die ook lijkt op het voorstel om de schulden van de Derde Wereld te verminderen en die kwijt te schelden. Elke betrokkene heeft daar belang bij. Teulings zei het wel juist m.b.t. de gevolgen van het laten hangen van een schuldenberg boven een economie. Dat geldt overigens ook voor particulieren en bedrijven. Een open discussie over de structuur van ons geldsysteem is dan ook meer dan noodzakelijk. Met een bezwete 'Stif upperlip' onthulde Teulings een klein facet onder de sluier over ons geldstelsel met zijn erkenning van het kwijtschelden van schulden die ook in het Bijbelse Jubeljaar wordt voorgehouden. Want de facto komt al het geld in de maatschappij nieuw gecreëerd uit het absolute niets. Een feit dat slechts weinigen zich bewust zijn; behalve RTL7 dan.

En verder. Wie is voor 100% eigenaar van ING? : De staat der Nederlanden !! Wie is voor 100% eigenaar van ABN-AMRO? : De staat der Nederlanden !! Wie is dus verantwoordelijk voor de bonussen? : De staat der Nederlanden met De Tweede Kamer als hoogste bestuurder van de Staat de Nederlanden. De Tweede Kamer is voor de volle 100% verantwoordelijk voor de bonussencultuur bij de genationaliseerde banken. Advies aan Jan Kees de Jager: "Beloftes gedaan in een turbulent verleden geven geen garantie voor bonussen in de toekomst". Dat blijkt uit de verkiezingsspot op televisie van de VVD op 28 februari 2010. Dit bericht is verzonden op 18 maart 2011 aan alle leden van de Tweede Kamer. Zie Open Discussie !!

  Hot! Bij wie heeft de staat 5,66 mlrd. geleend tegen 1% rente, bij een inflatie van 3,2%?

  Overzicht van Sectoren
  Topics bij SDN
  Rubrieken bij de SDN
  Archief van oudere stukken, artikelen en procedures

  Terug naar het begin