Voor iedere bezoeker ligt een CD-rom klaar om de lezingen
   in de workshops thuis te kunnen bekijken op de computer.

De omschrijvingen zijn provisorisch bijgewerkt door St. Sociale Databank Nederland
   (Dat was echt een hele klus ...!! Neem contact op voor bijwerken en correctie)

Organisaties die de beginselverklaring voor het Nederlands Sociaal Forum al hebben onderschreven   U kunt de beginselverklaring hier digitaal ondertekenen!
 
Van 13-17 maart vindt de 3de vergadering van de 132 Partijen van het Biosafety Protocol, beter bekend als het Cartagena Protocol (MOP-3) plaats in Curitiba, BraziliŽ. Hier zullen de landen die het protocol ondertekend hebben een definitief besluit nemen over methoden van identificatie en documentatie voor alle internationaal bulktransport van genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's of GMO's).

 

Actiegroep tegen isoleercelgebruik en tegen dwang in psychiatrie/GGZ.
Zorg = Aandacht.

 

AEN staat voor AFRIKA-EUROPA NETWERK en het bevorderen van economische gerechtigheid voor landen en mensen in AFRIKA.

 

Alert is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt.

 

Associatief netwerk voor een Taks op financiŽle Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij

 

De maatschappelijke hervorming van Nederland, Europa en de rest van de wereld

 

Het ergste is niet geen geld te hebben, het ergste is dat je nergens meetelt.

 

De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam behartigt de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen.

 

BioFair is h?t onafhankelijk en toonaangevend nieuws- informatiepunt voor duurzame lifestyle. Samen met BioFair kunt u een duurzame keuze maken in elk aspect van uw leven, van consumeren tot ondernemen, van voedsel tot geldzaken.

 

Both ENDS versterkt organisaties en gemeenschappen in het Zuiden die zich richten op duurzame ontwikkeling.

  

Bureau Ver(?)antwoord is een maatschappelijke organistie die diverse activiteiten organiseert op het terrein van anders globalisering.

 

Het Burma Centrum Nederland zet zich in voor democratisering en mensenrechten in Burma. Het BCN steunt de oproep van de Burmese oppositie onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi om geen zaken met Burma te doen omdat dit in praktijk de dictators ten goede komt.Het BCN zet zich tevens in voor behoud van de humanitaire hulp aan de honderdduizenden Burmese vluchtelingen.

 

Campagne tegen Wapenhandel doet onderzoek naar, schrijft over en voert actie tegen (vooral) Nederlandse wapenhandel en -industrie.

 

Stichting CHOICE for youth and sexuality is een jongerenorganisatie die zich nationaal en internationaal inzet voor de 'seksuele en reproductieve rechten' van jongeren.

 

Communistische Jongeren Beweging

 

CMC is de katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Al meer dan veertig jaar kiezen wij consequent partij voor mensen die niet buigen voor tegenslagen en onderdrukking en die hun lot in eigen handen nemen. Voor mensen die zich inzetten voor rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan, met name in derdewereldlanden.

 

De vakbond CNV Publieke Zaak behartigt de individuele en collectieve belangen van de werknemers bij de overheid, in de sector zorg & welzijn en bij verzelfstandigde overheidsinstellingen (zoals TPG, KPN en nutsbedrijven). Met circa 82.000 leden is CNV Publieke Zaak ťťn van de grootste CNV-organisaties.

 

Comit? Grondwet Nee
mailto:info.grondwetnee.org
Een ander Europa is mogelijk.
Het afwijzen van de Grondwet was een eerste stap

 

CONGO-NED geeft informatie over de ontwikkelingen in de Democratische Republiek Congo

 

COS Nederland is de landelijke vereniging van 16 regionale COSsen, onafhankelijke regionale instellingen voor mondiale vraagstukken, gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving. Voor adresgegevens zie www.cosnederland.nl

 

postmaster@degaarde.org
"Terug naar de Aarde keren van einde naar begin gaan zo in de eerste dag staan van aanvangs scheppen leren"

 

Gelijk werk, gelijk loon moet in de wet komen. Dit is absoluut noodzakelijk omdat op enig moment de grenzen volledig open zullen gaan. nederlandse werknemers zullen kapot geconcurreerd worden door goedkopere arbeidskrachten. Werkgevers zullen de goedkopere arbeidskrachten inzetten om de huidige werknemers op de knieen te krijgen. langer werken per week en zonder vergoedingen voor onregelmatigheid.

 

De Westerkade is een groep van belangenorganisaties voor mensen met een minimum inkomen. Op de website vind je onder andere informatie over onze organisaties en wat wij doen, over uitkeringen, spreekuren, etcetera.

 

'de Verandering' richt zich met zijn kennis en ervaring op het versterken van duurzame verbanden met een maatschappelijke betrokkenheid.

 

De Vrije Ruimte is en actiegroep die zich keert tegen de ongebreidelde marktwerking in het openbare leven van Amsterdam. Met ingrepen in de formele en informele stedelijke ruimte wordt \'vrije ruimte\' bevochten in de global city.

 

 

DWARS is een groenlinkse jongerenorganisatie

 

Een Ander Joods Geluid is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en de gevolgen daarvan voor de IsraŽlische samenleving.

 

EIRENE is een internationale oecumenische vredesdienst. EIRENE wil bijdragen aan een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving door mensen de mogelijkheid te geven om als vrijwilliger vredes- en ontwikkelingswerk te doen, zowel in Noord als Zuid.

 

EMCEMO = Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling

 

 

Op 14 juni 1997, aan de vooravond van de Eurotop in Amsterdam, zijn uit heel Europa mensen samen gekomen in een gezamenlijke demonstratie tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Onder dat motto zijn vanaf half april in vele Europese landen marsen gestart, met als eindpunt Amsterdam. Op 13 juni kwamen de wandelaars in Amsterdam aan. Vakbonden, werklozenorganisaties en organisaties van dak- en thuislozen hebben elkaar in deze campagne gevonden.

 

Europees netwerk gericht op het geven van een stem aan de financieel zwaksten en achtergestelden. Lobby-groep met als doel armoede en sociale uitsluiting op de maatschappelijke en politieke agenda te plaatsen, te houden en een hoge prioriteit te geven.
de EAPN kent netwerken in alle lidstaten van de Europese Unie, werkt aan nationale netwerken in de 10 nieuwe lidstaten, en heeft 25 europese netwerken binnen haar eigen netwerk. er zijn ongeveer 1400 organisaties lid van de EAPN.

 

De Evert Vermeer Stichting is een neveninstelling van de PvdA en opgericht in 1967. De ontstaansgeschiedenis van de EVS is nauw verbonden met de opkomst van internationale solidariteit binnen de PvdA en de rol die ontwikkelingssamenwerking is gaan spelen in de Nederlandse samenleving.

 

Excluded is een belangenbehartigers groep die misstanden in psychiatie aan de kaak stelt vanuit hun eigen ervaring en voor betere zorg vecht voor de psychiatrische patient en voor een betere positie en het serieus genomen worden van de mantelzorger van de psychiatrische patient. De betonnen muren in psychiatrie moeten omver en het machtsmisbruik moet stoppen !! Dat is wat we willen..de koers van menselijke waardigheid.

 

Deze twee organisaties werken samen omdat de diversiteit van het culturele aanbod overal ter wereld onder druk staat.

 

FNV vakcentrale
mailto:info.fnv.nl
FNV-voorzitter Agnes Jongerius toonde zich voorzichtig optimistisch na afloop van het voorjaarsoverleg met werkgevers en kabinet

 

Op deze site alles wat vrouwen moeten weten over werk, werk en zorg, salaris, pensioen en uitkering. De FNV Vrouwenbond is een vakbond voor alle vrouwen en zet zich vooral in om de positie te verbeteren van vrouwen die elders nog wel eens over het hoofd worden gezien: vrouwen die hun betaalde werk met zorgtaken combineren, vrouwen in de bijstand, vrouwen met een WAO-uitkering, herintreedsters, weduwen, mantelzorgers en vrijwilligers.

 

'Zorgstelsel nadelig voor ruim miljoen huishoudens' Uitkomsten rapport MHP haaks op belofte kabinet. AMSTERDAM - De vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) stelt in de Volkskrant dat ruim een miljoen huishoudens er door het zorgstelsel 500 tot 1000 euro op achteruit gaan dit jaar

 

Ieder mens heeft recht op leven, op maatschappelijke zekerheid en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn of haar gezondheid en welzijn. Deze mensenrechten worden door de lidstaten van de Verenigde Naties erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 3, 22 en 25.1)

 

Grassroots Projects staat voor solidariteit zonder grenzen. In juli 2005 hebben enkele sociaal globalisten de organisatie opgezet omdat ze van mening zijn dat het huidige 'ontwikkelingswerk' de ongelijkheid in de wereld geen halt toe roept. Het is juist noodzakelijk om directe solidariteit te tonen met onderdrukte bevolkingsgroepen in de wereld. Dit in tegenstelling tot het heilig verklaren van de vrije markt.

 

Greenpeace heeft vertegenwoordigingen in 40 landen. Overal ter wereld laat Greenpeace milieuproblemen zien en zoekt en stimuleert de organisatie oplossingen. Greenpeace doet onderzoek, overlegt met bedrijven en overheden en voert actie. De acties van Greenpeace zijn vaak spectaculair en altijd geweldloos

 

Grenzeloos is een blad en een website voor een groene, democratische, feministische en socialistische wereld. Grenzeloos wordt uitgegeven door Socialistische Alternatieve Politiek (SAP) en verschijnt zes keer per jaar.

 

Grippers willen meer Grip op hun eigen omgeving. Grippers zoeken contact met anderen en willen weten wat er speelt in de omgeving waarin zij leven. Dit helpt hen om de wereld beter te begrijpen. Grippers zetten zich ook in om de maatschappij in de goede richting te duwen. Aangezien het moeilijk is om dat alleen te doen, bestaat de vereniging Grip. Samen sta je ten slotte sterk.

 

Opgericht om onderwijs te geven aan kinderen in Guinee die het niet kunnen betalen

 

De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Povery", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van de stichting. Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier.

 

Opgericht om onderwijs te geven aan kinderen in Guinee die het niet kunnen betalen

 

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

 

Doelstelingen: uitgaande van humanistische beginselen en doeleinden informeren en bewustmaken, stimuleren en organiseren van discussies op het gebied van vraagstukken van oorlog en vrede

 

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is de vereniging van bijna alle grote huurdersorganisaties in Amsterdam. De HA vertegenwoordigt meer dan 180.000 georganiseerde huurders.

 

Tegen oorlog, tegen rascisme en tegen kapitalisme

 

De maatschappelijke hervorming van Nederland, Europa en de rest van de wereld: een Bellamyaanse manier om langs vreedzame weg de visioenen van Edward Bellamy om te zetten in de praktijk, te beginnen in Nederland.

 

Solidariteit en discussie tussen vrouwen wereldwijd bevorderen en intensiveren. Actieve deelname van vrouwen met een eigen identiteit uit alle rangen van de samenleving bevorderen. Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, taal, religie, nationale herkomst en sociale situatie. De interesse van vrouwen voor sociale gerechtigheid, vrede en milieubescherming te bevorderen en verder te ontwikkelen. Vrouwvriendelijke vorming en onderzoekswerkzaamheden te bevorderen

 

Door middel van academisch onderwijs en onderzoek, ambieert de IUR (Islamitische Universiteit Rotterdam) een bijdrage te leveren aan het volgende ontologische synthese: 'Leef als een moslim en als een goede burger van de Nederlandse samenleving'

 

De Jonge Socialisten zijn een politieke jongerenorganisatie, die duidelijk wil maken dat jong zijn en je met politiek bezig houden heel goed samen kan gaan. Want politiek is niet iets van duffe grijze muizen die in Den Haag zitten te praten over zaken ver weg van huis, te oninteressant om je druk over te maken. Politiek gaat over de dingen die jou aangaan en bezig houden, en wat belangrijker is: jij kunt er zelf invloed op hebben.

 

Jubilee Nederland
info@jubileenederland.nl
Een streep door de schuld van de arme landen, daarvoor pleit Jubilee Nederland. Schulden vormen een zware druk op de toch al magere overheidsinkomsten van veel arme landen, waardoor weinig geld overblijft voor essentiŽle investeringen in gezondheidszorg en onderwijs. De feiten spreken voor zich.

 

Karel den Hartog
hogekartelrand@hotmail.com
Heb ondertekend op persoonlijke titel, ben actief in GroenLinks en COS-Groningen en lid van een groep die juridische steun verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ben van professie milieukundige

 

Keer Het Tij Nijmegen wil: Een rechtvaardige inkomensverdeling en een betere inkomensondersteuning van de minima, geen afbraak maar een verbetering van gesubsidieerde arbeid. Nijmegen WTO-vrij en eerlijke handel in Nijmegen stimuleren, en een eerlijke verdeling van welvaart tussen het rijke westen en de derde wereld. Dat de groene ruimte beschermd wordt in plaats van volgebouwd en de ontwikkeling van duurzame energie, in plaats van verspilling. Een multiculturele samenleving met begrip en respect voor elkaar en een goede betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Geen deelname aan wilde oorlogsavonturen van andere landen en een beter en menselijker beleid voor asielzoekers. Geen privatisering van belangrijke voorzieningen zoals gas, water en licht, en geen afbraak van het openbaar vervoer in een samenleving die niemand uitsluit.

 

Bundeling van krachten in de Westelijke Mijnstreek! De weerstand tegen de plannen van het kabinet Balkenende II groeit. Met enorme bezuinigingen van 15 miljard wordt de sociale zekerheid verder aangetast. Werknemers krijgen te maken met forse verslechteringen rond pre-pensioen, vut en WAO. Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten worden gekort. In de gezondheidszorg worden eigen bijdragen ingevoerd. Huren en collegegelden gaan omhoog. Vluchtelingen en minderheden komen verder in het verdomhoekje.

 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland. Kerk en Vrede gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Elke poging tot (religieuze of ethische) rechtvaardiging van militair geweld en de voorbereiding ervan, verhindert het werken aan verzoening waartoe gelovigen en religieuze instellingen zijn geroepen.

 

Het LHUMP is een netwerk van studenten die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling op universiteiten en hogescholen. Het doel van het LHUMP is bewustwording van duurzame ontwikkeling bij studenten, integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs en onderzoek en verbetering van de interne milieuzorg

 

De LSVb is de vertegenwoordiger van alle studenten in Nederland naar de minister, politiek en andere organisaties. De LSVb is een federatie opgebouwd uit lokale vakbonden. De LSVb is politiek actief op thema\'s als huisvesting, studiefinanciering, privatisering en al het andere dat maar met onderwijs te maken heeft.

 

Wij zijn een onafhnakelijk informatie, onderzoeks, en adviescentrum t.a.v. reintegratie en aanverwante onderwerpen met als doelstelling transparantie en sociale duurzaamheid.

 

LLiNKvertegenwoordigt een stroming van mensen die zich betrokken voelt bij medemensen en hun leefomgeving. Mensen die op hun eigen manier een bijdrage leveren of willen leveren aan een betere wereld. Tot deze stroming behoren groeiende maatschappelijke groeperingen als praktisch idealisten, nieuwe geŽngageerden en de betrokken wereldburgers

 

LokaalMondiaal is een jonge professionele mediastichting, bestaande uit een hecht team van academici, journalisten en studenten van de school voor journalistiek dat betrokken televisie maakt, jonge mensen die verstand hebben van ontwikkelingssamenwerking of televisie maken.

 

Mama Cash ondersteunt wereldwijd initiatieven van vrouwen, die baanbrekend en vernieuwend werk verrichten voor vrouwen. Daarmee investeert Mama Cash in de toekomst van vrouwen. In een betere wereld waarin vrouwen veilig zijn en vrij zijn eigen keuzes te maken.

 

Milieudefensie is een van de actiefste milieuorganisaties van dit moment, met campagnes rond binnen- en buitenlandse thema\'s. Samen met overheden, bedrijven en betrokken burgers zoekt Milieudefensie naar oplossingen. Als praten niet helpt, volgen acties - samen met zoveel mogelijk mensen en altijd constructief en geweldloos. Dankzij ruim 70.000 leden en donateurs kan Milieudefensie onafhankelijk werken.

 

Macht, welvaart en kansen zijn zeer ongelijk verdeeld over de wereld. Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA), voortgekomen uit de anti-apartheidsbeweging, verklaart zich solidair met de mensen in zuidelijk Afrika en wil hen in staat stellen armoede, onrecht en ongelijkheid op een structurele manier te bestrijden.

 

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) streeft naar versterking van de solidariteit met het Palestijnse volk. Het ondersteunt het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, het recht op een onafhankelijke Palestijnse staat, alsook het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woongebieden.

 

30 januari '06: Afrikaanse landen staan meer en meer onder druk genetisch gemanipuleerde gewassen te verbouwen. Een 'burgerjury' in de belangrijkste katoenregio van Mali heeft zich na een congres van vijf dagen uitgesproken voor traditionele landbouwtechnieken, na experts uit India, Zuid-Afrika en van de FAO gehoord te hebben. (30 jan. 06)

 

Handel en misbruik van wapens zorgt voor onnoemelijk veel leed en ontneemt vele burgers het leven. Daarom pleit de Control Arms Campaign voor het aanscherpen van de internationale regels voor de wapenhandel. Zodat kan worden voorkomen dat wapens in verkeerde handen vallen of voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. Kerkelijk leiders spreken zich uit voor een wapenhandelsverdrag of zetten zich in tegen wapengeweld.

 

Platform Latijns-Amerika in NederlandOnlangs stelde Colombia de Commissie Genoegdoening en Verzoening in. Maar waar blijven de Waarheid over de oorlog en de Gerechtigheid voor de slachtoffers van de paramilitairen?

 

Een eerlijk inkomen. Genoeg voedsel. Schoon drinkwater. Een goede opleiding. Veiligheid. Vrijheid van meningsuiting. Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog steeds niet waar ze recht op hebben. In tal van landen vechten mensen voor deze rechten. En wij vechten met hen mee. Door lokale ontwikkelingsprojecten te steunen. Door het beleid van nationale en internationale overheden en organisaties te beÔnvloeden. En door campagne te voeren in eigen land.

 

OjalŠ betekent 'hopelijk' in het Spaans en staat voor Autonome Jongeren Organisatie voor Latijns Amerika. Wij zijn een jongerenorganisatie met een eigen visie op Latijns Amerika. Met een dwarse instelling benadert OjalŠ actuele thema's in Latijns Amerika, denkt zij na over oplossingen en onderneemt zij actie

 

Meer jongeren actief bij uw lokale omroep? Jongeren beter behouden? Allemaal vragen die te maken hebben met aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van uw lokale omroep voor jongeren. Tijdens de workshop "Jongeren en de lokale omroep" op 25 maart, komt dit allemaal aan de orde. Wilt u weten hoe u dit kunt aanpakken? Meld u aan voor deze workshop! [06-03-2006]

 

Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving.

 

Omslag brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, economie, werk, vrede, cultuur en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke en duurzme samenleving. Omslag is oa. uitgever van ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers.

 

algemene vredesorganisatie met aandacht voor het milieu

 

Wij begeleiden mensenrechtenactivisten op hun verzoek. Niet met gewapende lijfwachten, maar met internationale vrijwilligers. Het gevaar van aanslagen wordt zo afgewend zodat de organisaties hun mensenrechtenwerk kunnen blijven doen.
     
plate forme intercontinentale des MRE
jeryane@planet.nl
Behartigen van de marokkanen in de wereld en hun te helpen met hun belangen in het land van herkomst en ook in het land waar ze vernlijven.
het organiseren van een nationaal debat in marokko over de Marokkaanse immigranten.

 

In het Platform ABC werken mee: NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond),
NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), NAV (Nederlandse Akkerbouw
Vakbond), WLA (Werkgroep Landbouw en Armoede), Steunpunt Landelijke
Boerinnen Belangen,
Stichting Handen af van Melkleasen, Kritisch Landbouwberaad (KLB) en
Vereniging van Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

 

Platform Keer het Tij is een bundeling van 500 maatschappelijke organisaties die zich verzetten tegen het kabinet.

 

De rechten en mogelijkheden van migranten worden ťťn voor ťťn beknot door het kabinet-Balkenende dat een repressief integratiebeleid voert. Het kabinetsvoorstel voor de invoering van een inburgeringsplicht is hiervan het meest treffende voorbeeld. Daarin domineren discriminerende aannames, dwang, sancties en hoge kosten voor migranten die vaak al decennialang in Nederland wonen.

 

PLITIA( PANAFRICAANSE LIGA TEGEN ILLETRISM EN ARMOEDE
plitia@hotmail.com
PLITIA (Panafricanse Liga Tegen Illetrime en Armoede, is een NGO.Opgericht in Nedrland in jan 2001, zij zet zich in tegen illetrime en armoede, door middel van de promotie van populaire educatie en implementatie van concrete projecten om de ontwikkeling te stimuleren...

 

bewustwordingsadviseur en bewustwordingspsycholoog. Auteur van het boek \"De mens in de 21e eeuw\".
ISBN 90-808612-1-9. Een deel van de opbrengst gaat naar IndianRose. Adviezen, training en opleiding op het gebied van bewustwordingsmanagement, gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame, waarachtige globalisering.

 

Het Regenboogpad is een pad van dienst dat we samen rond de planeet kunnen leggen zodat onze planeet terug kan geheeld worden. We nodige iedereen uit mee op dit pad te gaan, samen met zovele andere kleine en grotere initiatieven wereldwijd - om vanuit onze eigen mogelijkheden of vanuit groepswerking terug tot juiste menselijke verhoudingen in de wereld te komen. Juiste verhoudingen naar mekaar toe, en juiste verhoudingen met de andere werelden.

 

You cannot imprison the Indian spirit

 

Al vanaf de oprichting is RozeLinks en de voorgangers daarvan betrokken bij de International Lesbian and Gay Association (ILGA). Tegenwoordig werkt de Europese tak van de ILGA op professionele basis; de wereld-ILGA kan helaas minder makkelijk fondsen werven

 

Terwijl in diverse steden extreem-rechtse partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen en sommige politici in hun campagne migranten tot zondebok maken, willen wij een tegengeluid laten horen. Met de bijeenkomst 'Geef Racisme Geen Stem' willen we het probleem van racisme op de agenda plaatsen en maatschappelijke organisaties en politieke partijen oproepen om stelling te nemen. We willen diverse groepen bij elkaar brengen en opkomen voor solidariteit.

 

wij zijn een landelijke vereninging voor uitkeringsgerechtigden en minima. Het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk (SMZBW) wil via haar werkzaamheden ?betrekking hebbende op velerlei samenlevingsproblemen die rechtstreeks te maken hebben met de positie van uitkeringsgerechtigden en minima - de stem van uitkeringsgerechtigden en mensen, levend rondom het sociaal minimum, indirect als intermediair of direct via ondersteunende activiteiten, laten horen.

 

Samuel van Houten Genootschap
cool@dataweb.nl
Het wetenschappelijk bureau van het Sociaal Liberaal Forum (SLF) Het wil een nieuwe politieke partij vormen die uitgaat van sociale en liberale principes, en die ook opkomt voor goed bestuur en een betrouwbare overheid.

 

De Schone Kleren Kampagne richt zich op verbetering van de arbeidssituatie in de kleding en sportschoenenindustrie wereldwijd en het verhogen van bewustwording over arbeidsrechten en milieu.
SKK roept de kleding- en sportschoenenindustrie op om een gedragscode-gebaseerd op de conventies van de ILO-te respecteren, om zich in te zetten voor een leefbaar loon en onafhankelijke monitoring en verificatie van arbeidsomstandigheden.

 

Vanaf 28 maart 1996 heeft de Stichting Sociale Databank Nederland toegang gezocht en verkregen tot het wereldwijde Internet. Het bestuur van de stichting heeft daarmee een van haar doelstellingen bereikt, om diverse standpunten, meningen en theorieŽn, die mede gebaseerd zijn op een georgistische levensvisie - dat de Aarde met haar bodemschatten, waarvan de grond de drager van alle leven is, principieel aan de gehele mensheid toebehoren - breder in de openbaarheid te kunnen brengen

 

Dit jaar organiseert Stichting Sonido in samenwerking met Soto-music het sonido festival met als doel om projecten voor kansloze jongeren in Latijns-Amerika financieel te steunen. De opbrengsten van dit jaar gaan naar de jongeren van 'KAAF' het antifascistische comitť van de wijk La Florida in Santiago Chili

 

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

 

Stichting Aarde zet zich in voor de versterking en verduurzaming van regionale economieŽn. Het gaat daarbij om zoveel mogelijk zelfvoorzienende basiseconomieŽn, die zekerheid bieden aan boeren, een gevarieerd midden- en kleinbedrijf en consumenten. Regionale energievoorziening en afval-verwerking horen daarbij. Vanuit deze sterkere basis vindt een levendige en eerlijke handel plaats in producten, die niet in de regio kunnen worden geproduceerd (in Nederland bijvoorbeeld koffie of bananen) en in producten waar overschotten van zijn. De stichting streeft naar een gezonder evenwicht tussen regionalisering en globalisering en naar een ontwikkeling binnen de grenzen die onze planeet stelt.

 

Organisatie voor kennisuitwisseling over duurzame landbouw in ontwikkelingslanden.

 

Stichting Aknarij is een organisatie door en voor jongeren van Zuid- Marokkaanse afkomst, woonachtig in Amsterdam. In de praktijk betekent dit dat jongeren zelf het beleid van de stichting bepalen, de activiteiten bedenken, het opzetten en organiseren (uiteraard in samenwerking en met ondersteuning van anderen, waar nodig). De keuze voor de oprichting van juist een regionaal afgestemde organisatie is een bewuste hetgeen niets van doen heeft met regionalisme

 

OOp 22 April is het Earth Day. In de jaren zeventig begonnen in de Verenigde Staten als demonstratie van 22 miljoen Amerikanen voor een gezond en duurzaam milieu en inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd gevierde dag waarop uiting wordt gegeven aan de behoefte van een groot deel van de wereldbevolking voor een schoon milieu en een leefbare wereld.

  

De missie van de Stichting Globaliseringscentrum is: 'Het bevorderen van de verbinding tussen al het geschapene en van de individuele en collectieve bewustwording.' Het uitgangspunt van de Stichting Globaliseringscentrum is dat al het geschapene met elkaar ver-bonden is, in verscheidenheid. En dat het mogelijk is een evenwichtige samenleving op te bouwen.

 

De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Povery", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van de stichting. Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier.

 

De NCPN streeft naar een socialistische maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder onrecht. Naast het doel van opheffing van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen, en strijd voor herstel van het natuurlijk milieu hoog in het vaandel.

 

Stichting Initatiefgroep Kurdistan
harper@xs4all.nl
Wij zijn de landelijke organisatie van Kurdische solidariteitsgroepen. Wij zetten ons al meer dan 10 jaar in voor het onder de aandacht brengen van het recht van het kurdische volk op zelfbeschikking.

 

Stichting InterArt stimuleert dat laatste met interdisciplinaire en interculturele kunstprojecten. We prikkelen makers van kunst en het publiek tot een dialoog. Het uiteindelijk doel is altijd jezelf en de ander te ontdekken en te begrijpen.

 

Stichting Kinderen van Moeder Aarde
dorianne@kinderenvanmoederaarde.nl
Stichting Kinderen van Moeder Aarde heeft als missie het vormen van inspiratie- en ervaringsplekken, waar de zorg voor mensen, dieren en natuur en het evenwicht hiertussen centraal staan. We willen dagprogramma?s aanbieden op unieke locaties in de natuur aan groepen kinderen die dit het meeste nodig hebben.

 

stichting KIOZ
jhardema@xs4all.nl
KIOZ ijvert voor de oprichting van een duurzame consumentenfederatie, waarin alle organisaties die opkomen voor mens dier en milieu vertegenwoordigd zijn

 

Stichting Loversglobal Humanity International (LGHi)
info@Lghi.org
Het oplossen van de immigratieproblemen in Nederland

Loversglobal Humanity International (LGHi) heeft samen met acteurs en actrices films en educatieve manuscripten geschreven.
Loversglobal gelooft dat films en komedies, geacteerd door Europese en Afrikaanse acteurs, er voor zullen zorgen dat bepaalde kwesties verduidelijkt worden zodat men in de positie is om een wijze beslissing te nemen. www.loversglobal.org

 

keurmerk voor eerlijke handel .Het Max Havelaar Keurmerk is de enige - onafhankelijke - garantie dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Deze prijs stelt hen in staat te investeren in kwaliteit en zelf te werken aan een betere toekomst.

 

Melania steunt projecten door en voor vrouwen in het Zuiden. Financieel ťn mentaal. In het directe contact met de vrouwen staat emotionele betrokkenheid dan ook centraal. Deze directe betrokkenheid is ťťn van de pijlers onder het beleid van Melania

 

Stichting MinPlus is een multiculturele beweging. Wij werken op basis van vrijwilligheid vanuit het klein aan een solidaire samenleving,waarin gelijk-
waardigheid, sociale en economische
rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid centraal staan.
Wij opndersteunen mensen die in een achterstandssituatie terecht zijn gekomen, zoveel mogelijk, zodat zij uiteindelijk zelfstandig verder kunnen.
Van Min naar Plus dus!!!!!
Werkterreinen zijn o.a.:
*hulp aan mensen in nood,
*zinvolle arbeid ontwikkelen,
*toegepaste cursussen,
*project Dienst&Wederdienst,
*sociale&maatschappelijke ondersteuning,
*activiteiten voor kinderen in achter-
standssituaties,
*naschoolse activiteiten,
*kadertraining.
*Centrum voor Welzijn&Innerlijke Groei.

 

Stichting Natuur en Milieu zet zich in voor een rijke natuur, een divers landschap en een schone en groene leefomgeving. Wij werken er aan dat alle inwoners van Nederland kunnen genieten van de natuur, ook dichtbij huis. Dat we gezonde lucht kunnen inademen en ons kunnen verplaatsen zonder dat we het milieu - en elkaar - grote schade toebrengen. Schoon water, gezonde voeding, schone en veilige productie en producten; het zijn allemaal zaken die bijdragen aan de Kwaliteit van leven. Voor nu en voor toekomstige generaties. DŠŠr maken wij ons hard voor

 

Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2000 is de Millenniumverklaring opgesteld. In deze Millenniumverklaring zijn acht doelstellingen opgenomen. Deze 'Millenniumdoelstellingen' moeten voor 2015 gerealiseerd zijn. De doelstellingen zijn ondertekend door 189 staatshoofden en regeringsleiders

 

SOMO is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1973 onderzoek doet naar de gevolgen van bedrijfsbeleid van Multinationale Ondernemingen (MNO's) en naar de gevolgen van de internationalisering van het bedrijfsleven voor met name de ontwikkelingslanden

 

Stichting Overal kiest de kant van mensen in onderdrukte en kansarme posities: mensen zonder betaalde baan, bevrijdingsbewegingen, potten en flikkers, vrouwen, vluchtelingen etc. Stichting Overal heeft twee hoofddoelstellingen: het ondersteunen van projecten en het stimuleren van hergebruik.

 

Stichting Publieke Zaken (PZ) ondersteunt organisaties met een maatschappelijke doelstelling die internet willen gebruiken voor hun in- en externe communicatie. PZ ontwikkelt sinds 1996 websites en internet-applicaties voor non-profit organisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

 

Het idee van het project is geboren uit een evaluatie van het project Bureau Zwart? Werk. Dat Bureau bemiddelde ongeducumenteerde migranten en asielzoekers die door de autoriteiten zonder aanspraak op voorzieningen op straat zijn gezet naar werk en inkomen. Als zodanig was het Bureau een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid jegens het officiŽle beleid van administratieve en dikwijls gewelddadige vormen van uitsluiting en ontrechting van 'ongenode' migranten. Na een aanvankelijk succes zag het Bureau zich geconfronteerd met een mix van repressie (vanuit de Arbeidsinspectie) en repressieve tolerantie.

 

Campagne van Western Sahara Resource Watch om te voorkomen dat de Europese Unie een visserij-overeenkomst met Marokko aangaat die Europese vissers toegang geeft tot Saharaanse wateren. Stuur een brief naar een Tweede-Kamerlid of een Nederlandse EuroparlementariŽr!

 

Stichting Zevenheuvelenloop organiseert jaarlijks twee grote wegwedstrijden in Nederland. In november de Zevenheuvelenloop, een wedstrijd over 15 kilometer, op \'s werelds snelste en \'s lands mooiste parcours. In mei de Marikenloop, de grootste ladies run van Nederland, alleen toegankelijk voor vrouwen.

 

TNI is an international network of activist-scholars committed to critical analyses of the global problems of today and tomorrow, with a view to providing intellectual support to those movements concerned to steer the world in a democratic, equitable and environmentally sustainable direction

 

TIE Netherlands is onderdeel van het internationale TIE-netwerk.

 

V-mania is een netwerk door en voor jonge vrouwen onder de 35 jaar. Meiden van Stichting CHOICE, Stichting Zami en Hivos hebben het initiatief genomen om op 4 juni 2005 de eerste druk bezochte bijeenkomst te organiseren. Sindsdien heeft het netwerk zich alleen maar uitgebreid.

 

Meer dan 1,2 miljoen mensen zijn al lid van de FNV. Met zo'n aantal ben je een club die wat voorstelt. Een club waar de politiek en werkgevers niet zomaar omheen kunnen. Een organisatie die met succes actie voert als het nodig is.

 

VD AMOK is voortgekomen uit AMOK-Utrecht en de Vereniging Dienstweigeraars. In 1983 is het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief, AMOK, opgericht; het kollektief bestond uit vier zelfstandige organisaties die nauw met elkaar samenwerkten. AMOK-Utrecht was ťťn van deze organisaties. De andere drie organisaties zijn AMOK Noord, het Anti-Militaristies Buro Nijmegen en Campagne tegen Wapenhandel (voorheen AMOK-Maritiem).

 

Een vereniging voor een golf voor het Goede, van Menselijkheid. In reactie op het nieuw conservatisme, dat middels haar angst psychologie, de wereldlijke scepter zwaait.

 

Solidair vormt een mozaÔek van bedrijven, woonverenigingen, ideŽle organisaties en individuen die door samenwerking meer willen bereiken. Bij Solidair gebruiken we de kracht van het samenwerken om te wonen, te werken en te leven zoals je dat zelf wilt.

  

VVrij Media Collectief gelooft dat cultuur, media en kunst essentieel zijn in het proces van sociale veranderingen. Ons doel is bij te dragen aan de opbouw en versterking van de progressieve mondiale beweging. Wij geloven, dat als wij met zijn alle binnen de beweging durven samen te werken naast onze verschillen, we daadwerkelijk een serieuze tegenkracht kunnen bieden tegen het agressieve en onmenselijke neo-liberale beleid

 

VeM, centrum Vrouw en Milieu wil de deelname van vrouwen aan beleidsbeÔnvloeding en besluitvormingsprocessen met betrekking tot kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Op deze manier wil VeM een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

 

Vrouwen en de Bijstand/EVA Amsterdam
Lokale vrouwen in de Bijstand organisatie waar vrouwen langs kunnen komen (bel even voor de spreekuurtijden)voor hulp en ondersteuning bij problemen rondom hun bijstanduitkering en aanverwante problematiek.

 

Het is ons gelukt. Op 8 maart-Internationale Vrouwendag bereikten we ons doel en konden we103.000 handtekeningen van de actie Women Say NO To War aan de Ambassades van de Verenigde Staten van Amerika aanbieden, met de boodschap voor een politieke oplossing voor Irak.

 

Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. Daar zijn alle landen, arm en rijk, het over eens. Maar in de praktijk merken we er weinig van. Veel mannen, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden lopen dagelijks onnodige gezondheidsrisico\'s. En als ze ziek worden, kunnen ze geen beroep doen op goede zorg. Voor die mensen komt Wemos op. Samen met organisaties in ontwikkelingslanden en steun van Nederlandse zorgverleners doen we wereldwijd een beroep op regeringsleiders en beleidsmakers: health for all.

 

Socialistische Partij met een korte introductie met het hoe en waarom de werkgroep is opgericht door Harry van Bommel en Hans van Heijningen

 

Womens Global Network for Reproductive Rights is een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en individuen die zich inzetten voor de reproductieve en seksuele rechten en gezondheid van vrouwen.

 

Solidariteitsfonds investeert wereldwijd in progressieve initiatieven op basisniveau die gericht zijn op radicale maatschappijverandering. Centrale thema's zijn politieke zelfbeschikking en sociale rechtvaardigheid.
XminY Solidariteitsfond,
de andere wereldbank

 

H.I.J.O.S. begon haar activiteiten als organisatie in 1995 in ArgentiniŽ. Deze organisatie werd, in eerste instantie, gevormd door de kinderen van personen die tijdens de militaire dictatuur (1976-1983) om politieke redenen zijn verdwenen. Iets dat begon als trefpunt waar deze generatie elkaar tot steun kon zijn, werd al snel ook een plek waar gediscussieerd werd over allerlei vraagstukken. Vragen over de eigen identiteit, over justitie en over het achterhalen en herdenken van de geschiedenis