Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering op 25 mei 2002

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Milieudefensie heet een prachtige vereniging te zijn met wel 100 aangesloten groepen

Rondschrijven over betere informatie voor leden van Milieudefensie
Twentse Courant: Milieudefensie gaat aan manipulatie en bedrog ten onder
Info over moties voor de Algemene Leden Vergadering van Milieudefensie
NOODOPROEP aan wie milieubehoud en Milieudefensie belangrijk acht
Tumult rond het aftreden van voorzitter Bas Vos van Milieudefensie
De leugen regeert kritiek op Milieudefensie die u NIET mocht lezen
Overzicht correspondentie en artikelen en het gevecht om democratie

NOOD-OPROEP  aan wie het milieubehoud en de Vereniging Milieudefensie belangrijk vindt.

Wordt lid van Milieudefensie en steun de Koersgroep in de ALV van 25 mei
met uw stem, om de democratische verenigingsverhoudingen te herstellen.

Milieudefensie heet een prachtige vereniging te zijn met wel 100 aangesloten groepen en zo'n 110 medewerkers die voor hun leden geslaagde acties voor milieubehoud voeren. Onderstaand 'verslag' van hetgeen wij de afgelopen jaren hebben ervaren leert u hoezeer dit beeld in strijd is met de werkelijkheid: Al sinds okt. '99 propageert de Koersgroep (= los samenwerkingsverband van leden) het houden van een brede open discussie over Visie, Doel, Koers en Strategie, omdat zij toen al de onjuistheid van de situatie onderkende.

De Koersgroep-klokkenluiders hebben in de daarop volgende jaren ondervonden hoe juist hun constatering is gebleken. De discussie kon tot nu toe niet worden gehouden ondermeer, omdat:  

1. De ideële Vereniging Milieudefensie (VMD) blijkt te zijn verworden tot een zakelijk bedrijf met     zo'n 110 betaalde werknemers (met een heuse Ondernemingsraad) en een jaaromzet van ca. 6 miljoen euro. Dit is een duidelijk geval van doorgeschoten 'institutionalisering'.

2. Dit bedrijf wijst de betrokkenheid van leden af; sterker nog het heeft op allerlei manieren hun mogelijke inbreng en zeggenschap weten te weren en/of te blokkeren.

3. Discussies welke bestuur en werknemers als 'n bedreiging zien voor de institutionalisering, en welke buiten de door hen vastgestelde kaders voor beleid treden, worden stelselmatig ontweken. Kritische leden worden daarbij op alle mogelijke manieren tegengewerkt door bijvoorbeeld:

 • geheimhouding van het ledenregister, geluidsbanden van de Algemene Ledenvergadering, contracten, orders en essentiële informatie over bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten.    

 • censuur op eventuele informatie die leden aan andere leden willen sturen, en

 • weigering van publicatie van ingezonden (discussie) stukken in b.v. het blad Milieudefensie.

 • verbod op publicaties van en door leden (b.v. op internet) op straffe van royement.

 • propaganda via het blad Milieudefensie, naar de media en mailings m.b.t. acties.

 • misleiding en intimidatie door onjuiste informatie van gewone (buitenspel gezette) leden, met maatregelen tegen kritische leden en zelfs het dreigen en uitspreken van royement.

  Hierdoor is een onzuivere situatie ontstaan, waarin de bezoldigde werknemers (die tevens lid zijn) bij machte zijn gebleken om de gewone VMD-leden, die het in hun vereniging voor het zeggen zouden moeten hebben, buitenspel te zetten en een misleidend ideaalbeeld in stand te houden. De gewone VMD-leden komen daardoor onvoldoende naar de ALV's, zodat de personeelsleden daar getalsmatig de gewone leden kunnen overstemmen. Zij kunnen aldus ongehinderd hun (eigen) bedrijfsbelangen behartigen tegen de ideële belangen en wensen van de 31.000 gewone leden in. De verhoudingen, zoals deze in een vereniging dienen te zijn, zijn hierdoor volledig op z'n kop gezet; de genoemde prachtige vereniging bestaat nauwelijks meer.

  De bedrijfsmatige aanpak heeft negatieve gevolgen voor het door dit 'bedrijf' te voeren milieubeleid. Het beleid wordt immers niet meer door de leden van de ideële vereniging bepaald, maar staat nu in het teken van een optimaal bedrijfsresultaat. Het is sterk gepolitiseerd, geëconomiseerd en lijdt aan "haalbaritis". In de praktijk blijken Milieu en Duurzaamheid goeddeels te zijn vervangen door haalbare, leefbaarheids- en publiciteitsdoelen
  en dito acties; hoezeer het bureau en bestuur dit anders willen doen geloven.

  Hoewel de toestand slecht is, vragen wij u toch om lid te worden, omdat er dan mogelijkheden zijn om samen met andere verontruste leden, de ideële Vereniging Milieudefensie terug te krijgen. Neem dan contact op met hjakerkhof@zonnet.nl. Voor informatie kunt u ook kijken op: www.sdnl.nl

  Omdat, zoals gezegd, de klokkenluiders van de Koersgroep niet langs de normale verenigingskanalen naar buiten kunnen treden, wil ik u vragen om deze Noodoproep door te sturen naar anderen die het milieu en de VMD belangrijk vinden en uw (e-mail)-adres, telefoon- en faxnummer te sturen naar:

  H.J.A. Kerkhof,               Sjollemastraat 6,              8442 JS Heerenveen,

  tel. 0513-624907,             fax. 0513-645700,              E-mail: hjakerkhof@zonnet.nl

  U kunt dan nader geïnformeerd worden over de onaanvaardbare toestand bij Milieudefensie en over de reële mogelijkheden om deze te veranderen. Bent u al lid en overtuigd, meldt ons dan, dat u op zaterdag 25 mei '02 naar de ALV in Slijk-Ewijk bij Nijmegen komt, om samen met de gewone leden uw personeelsleden bij de bestuursverkiezingen te overstemmen. Help de koersgroep-klokkenluiders (en u zelf), om misstanden op te ruimen en de ideële vereniging terug te krijgen, zodat de leden weer kunnen bepalen welke koers er zal worden gevaren om de ideële milieu- en duurzaamheidsdoelen van de Vereniging Milieudefensie te verwezenlijken.

  Ons voorstel is, om in dat geval de professionele op publiciteit gerichte campagne-organisatie, die het bedrijf Milieudefensie nu is, weer terug te vormen tot een Netwerk-organisatie/Hindermacht die uitgaat van de vrijwillige inzet van de al reeds actieve groeperingen en netwerken.

  Harry Kerkhof, initiatiefnemer van de Koersgroep.                               Februari 2002.