Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Koningin Beatrix: Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Ir. Leo Nevels is het met Hare Majesteit volkomen eens


De leugen regeertDaalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 21 januari 2000


  Ir. L. M. M. Nevels


Ministerie Verkeer & Waterstaat
t.a.v. drs. J.M. de Vries
Postbus 20901
2500 BX Den Haag

Onze ref: LN/kc
Panheel, 03-03-2000

Betreft:

  Brochure, uw kenmerk HKW/AW 2000.3199
  Lozingsbesluit etc.


Geachte heer de Vries,

Bij de start van het jaar 2000 zorgde een bericht in de pers voor veel commotie in onze democratische samenleving. Onze Koningin had nl. gesteld: "Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens". Zeer velen van ons, democraten, onderschrijven deze stelling uit eigen ervaringen en zijn Hare Majesteit zeer dankbaar dat ze dit schokkende nieuws heeft geleverd.

In uw brochure schrijft u letterlijk: "Stedelijk afvalwater wordt vanaf de jaren tachtig overal gezuiverd". Dit is een schoolvoorbeeld van misleiding van de burger. De burger denkt nu, dat rioolwater overal goed gezuiverd wordt en betaalt zonder protest ca. fl. 100,- per hoofd per jaar. Wist u dat er vooral "mechanische zuivering" plaatsvindt? "Mechanische zuivering"is een uitvinding van o.a. het almachtige Zuiveringschap Limburg, en betekent gewoon overstorten over een grof stalen zeef met mazen van 10 bij 10 centimeter.

Het overgrote deel van het rioolwater wordt geheel niet gezuiverd en wordt ongezuiverd gestort in sloten, greppels, beken en rivieren. Bij elke normale regenbui, meer dan 4 millimeter in een uur, zijn duizenden overstorten in werking en wordt het gehele rioleringssysteem schoongespoeld in het oppervlaktewater. Als u dat nog niet wist bent u zelf het slachtoffer van leugenachtige informatie door uw eigen ambtenaren. Wij, democraten kunnen eenvoudig niet aannemen dat u 't wel west.

Hoe dat ook zij, het is meer dan schandalig dat er zo'n schijnheilig waterballet in ons nette landje wordt opgevoerd onder de neuzen van onze Tweede Kamerleden. Zij zullen toch ook denken, dat ons rioolwater wordt gezuiverd voor fl. 1000,- per hoofd per jaar? Kortom, wij leven in een schijndemocratie! Maar hoe lang nog?

Gaarne willen wij meer informatie hebben van u, niet van de waterkwaliteitsbeheerders. Die moeten de Tweede Kamerleden meer inzicht verschaffen in het waterballet. Deze instellingen, geven zichzelf vergunningen, handhaven zichzelf en straffen zichzelf, een situatie die niet meer past in een rechtsstaat, wel in een onrechtstaat. Laten studenten aan onze wetenschappelijke instituten toch onderzoeken starten naar het reilen en zeilen van onze verstrengelde gemeenschap. Hun toekomst wordt gestolen door de Old Boys, die zichzelf rijkelijk voorzien hebben.

Deze brief kunt u als open brief aan alle Nederlanders en Europeanen beschouwen.

Met de meeste hoogachting,

  Ir. L.M.M. Nevels
  directeur Edelchemie Panheel BVSDN-rubrieken
Ecologisch Kennis Centrum voor milieu
Edelchemie: NUL-optie als finale oplossing voor milieuvervuiling

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan geadresseerde
's-Gravenhage


Contactpersoon               Doorkiesnummer
*                     *
Datum                   Bijlage(n)
Ons kenmerk                Uw kenmerk
HKW/AW 2000/3199
Onderwerp
Lozingsbesluit open teelt veehouderij


Geachte mevrouw/ mijnheer,

Schoon oppervlaktewater gaat ons allemaal aan. Alle sectoren in Nederland leveren daarvoor een inspanning. Na de instelling van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) begon de industrie in de jaren zeventig met sanering van haar lozingen. Stedelijk afvalwater wordt vanaf de jaren tachtig overal gezuiverd en de land- en tuinbouw heeft in de jaren negentig het mestgebruik beperkt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors verminderd. Uit metingen van waterbeheerders blijkt echter dat regelmatig waterkwaliteitsnormen worde overschreden. Om verontreiniging van het oppervlaktewater verder terug te dringen zijn maatregelen in de land- en tuinbouw nodig.

Het Lozingsbesluit open teelt en veehouderij stelt algemene regels voor 'goede landbouwpraktijk' lang oppervlaktewater. Dit Lozingsbesluit is door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in overleg met waterbeheerders, land en tuinbouworganisaties en milieuorganisaties opgesteld. De maatregelen zullen van u aanpassingen in de bedrijfsvoering vragen. De meeste maatregelen op de percelen zijn vanaf maar 2000 verplicht. De bijgesloten brochure geeft een overzicht. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de waterkwaliteitsbeheerder.

ik spreek de verwachting uit dat u als agrarisch ondernemer het belang van schoon oppervlaktewater onderschrijft en de maatregelen die daarvoor nodig zijn zult uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT


  drs. J.M. de VriesPostadres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag        Tel: (070) 3616171
Bezoekadres: Plesmanweg 1                 Telefax (070) 3517095

Bereikbaar met tramlijn 1 station CS of buslijn 9 (Station CS en HS)