Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Ir. Nevels beschouwt artikel van prof. Reijnders als zeer grievend

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Wijlen professor Dr. P. Heertjens, hoogleraar aan de T.H. in Delft was zeer onder de indruk

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel

De kwaliteit van een democratie

  Prof. Dr. L. Reijnders
  afd. Milieukunde
  Universiteit Amsterdam
  Nieuwe Prinsengracht 120
  1010 VZ AMSTERDAM

  Panheel, 2 maart 1999.
  Onze ref.: LN/lb/37/99

Betreft: uw artikel in Chempress van 19-02-1999


Geachte professor in de milieukunde.

Uw artikel in Chempress van 19-02-1999 is voor ondergetekende zeer grievend. Toen er nog geen afd. milieukunde aan Nederlandse Universiteiten of Hogescholen bestond had ondergetekende al 20 jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe basistechnologie, m.b.t. oplossingen voor milieuproblemen.

Wijlen professor Dr. P. Heertjens, hoogleraar aan de T.H. in Delft was zeer onder de indruk toen hij in de midden zeventiger jaren kennis nam van de in ontwikkeling zijnde Nuloptie-technologie. Hij opende toen het voorlichtingscentrum Phoenica in 1978. Het Nederlandse volk en ook u waren toen nog vast in slaap m.b.t. milieuproblemen.

In 1987 was Dr. L. Ginjaar, chemisch ingenieur, minister van VROM, en toen voorzitter van de Centrale Raad voor de milieuhygiëne onder de indruk van de ontwikkelde Nuloptie-technologie. Hij sprak de wijze woorden, dat de milieupijn eerst nog moest toenemen en dat die collectief moest worden. Aan dit laatste pijnproces hebben vooral mensen bijgedragen die hun titel en hun instituut gebruiken, om onjuiste gegevens te verspreiden als belangrijke waarheden, met catastrofale gevolgen, b.v. R.I.V.M. Ondanks honderden miljoenen guldens aan subsidies hebben gerenommeerde instituten zoals TNO, RIVM., RIZA., en uw soort afdelingen aan universiteiten, nauwelijks enige technologie kunnen ontwikkelen. Ondergetekende heeft een groot aantal nationale en internationale patenten verkregen.

Het onderwijs aan universiteiten m.b.t. milieuproblematiek, gevolgen van milieuproblemen op de nabije toekomst, t.a.v. oplossingen voor deze problematiek, is nog steeds zeer summier en verre van fundamenteel. U hoort tot de groep wetenschappers, die denken dat ze met computergestuurde rekenmodellen vanaf hun bureau, basis-milieutechnologie kunnen ontwikkelen. U geeft er blijk van geen aandacht te kunnen besteden, aan het gedrag van te gebruiken materialen onder extreme, tot nu toe niet onderzochte omstandigheden. Dit geldt voor het chemisch, natuurkundig en mechanisch gedrag van hoogwaardige materialen en de economische betekenis van dit gedrag op de praktische toepasbaarheid.

Het is triest te moeten constateren, dat via uw soort onderwijs jonge leraren, de middelbare schooljeugd totaal niet zullen kunnen stimuleren, om het edele chemievak in te zetten voor oplossing van milieuproblemen. Dit is op vele gebieden meer dan rampzalig. Hopelijk kunt u hier niet mee doorgaan tot uw 25-jarig jubileum. Het wordt hoog tijd, dat er vanuit uw vakgebied de nodige klokkenluiders de klok gaan luiden over uw manier van omgaan met basisontwikkeling van milieutechnologie.

Wij beschouwen deze brief als open en zullen hem op internet plaatsen, zodat vele studenten een eigen mening kunnen formeren over uw "bijdragen" aan de oplossing van milieuproblemen,

U meer inzicht toewensend tekent,  JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid