Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Betaling onder minimumloon kan

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Plan door om werknemers soms voor minder dan het minimumloon te laten werken

25 januari 1997


Kabinet beslecht ruzie over voorwaarden nieuwe regeling

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG - Het kabinet zet, na een lange politieke ruzie, het plan door om werknemers in bepaalde gevallen voor minder dan het minimumloon te laten werken. In het regeerakkoord is afgesproken die mogelijkheid in principe in de wet op te nemen. Tot nu toe kon de PvdA het desondanks niet met VVD en D66 eens worden.

Het kabinet stuurt nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat werkgevers nieuwe werknemers in een aantal bedrijfstakken maximaal twee jaar lang minder dan het minimumloon mogen betalen. Voorwaarde is dat de werknemers worden geschoold en in principe in dienst moeten blijven, ook als hen na twee jaar alsnog het minimumloon moet worden betaald. Het verlaagde loon moet minstens 70 procent van het minimum bedragen. De gedachte achter het plan is dat werkgevers bereid zijn meer banen te creëren als ze minder dan het minimumloon betalen. Na verloop van tijd zouden werknemers, na scholing en begeleiding, voldoende productief zijn in die banen om wel het minimumloon te kunnen verdienen.

VVD en D66 waren van mening dat het kabinet werklozen zonodig zou moeten dwingen (op straffe van korting op de werkloosheidsuitkering) zo'n baan te accepteren. De PvdA vindt dat niet acceptabel. Het zou betekenen dat kostwinners met zo'n baan niet genoeg verdienen om hun gezin te onderhouden en aangewezen blijven op een aanvullende uitkering. Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht dit principieel onjuist. Een baan moet voldoende inkomen opleveren, vindt hij.

Het conflict hierover in de coalitie heeft maanden gespeeld. Melkert en de PvdA zijn bang dat toegeven aan de wens van VVD en D66 de betekenis van het minimumloon als sociale ondergrens ondergraaft. Minister Melkert heeft die slag binnen het kabinet gewonnen, maar de strijd in het kabinet is nog niet voorbij. In de Tweede Kamer kunnen VVD en D66 met hulp van het CDA een meerderheid halen voor hun eigen idee. Melkert heeft laten blijken dat zo'n spel met de oppositie politieke problemen binnen de coalitie zal opleveren.Commentaar:

Het is werkelijk volstrekt onbegrijpelijk dat politici iets dergelijks wagen voor te stellen. Het is absoluut asociaal en met grote zekerheid ook ongrondwettig om mensen uitsluitend als grondstof voor de productie te beschouwen. Slechts enkele op het marktdenken gefixeerde kamerleden, die als fractiespecialisten het woord voeren bepalen uiteindelijk of de uitbuiting van economisch zwakkeren, danwel overtolligen (mèt voldoende kwaliteiten) door de werkgevers weer mogelijk wordt gemaakt. De keuze tussen het aanstellen van een portier of het installeren van een automatische deur om deze te laten openen, wordt dan bepaald door een strikt kostenaspect. Het 'mens' zijn wordt daarmee een abstract begrip.

De slavernij is grondwettelijk afgeschaft

Het Koninkrijksstatuut verbindt de grondwet aan het verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin wordt de arbeidsdwang, danwel de slavernij of dwangarbeid verboden. Rechters en het wetgevend parlement zijn dan ook gebonden aan normen die daarin zijn vastgelegd. Het voorstel van D66 en de VVD om mensen te dwingen te gaan werken tegen een loon van 70% van het minimumloon is duidelijk in strijd met zowel het koninkrijksstatuut als met het door Nederland ondertekende internationale verdrag van de Rechten van de Mens.

Het is beschamend dat met name door de media de argumenten die juist pleiten voor een forse verhóging van het minimumloon, onvoldoende in de berichtgeving worden weergeven. De afschaffing van het minimumloon, welke de laatste verdediging vormt tegen de volledige afbraak over de gehele linie van de meeste sociale voorzieningen als WAO en AOW enz. zal, met het verdwijnen ervan, het Amerikaanse competitiemodel loslaten op de intermenselijke verhoudingen. De gevolgen daarvan laten zich raden.

Zelfs George Soros voorspelde onlangs de ineenstorting van het kapitalisme waarop ook hij zijn miljardenimperium heeft gebouwd. Die ineenstorting zal alleen voorkomen kunnen worden wanneer de sociale cohesie prevaleert boven de ideologie van het rendement op financieel vermogen. De exponentiële groei van het kapitaal maakt voorspelbaar alles kapot wat sinds onze bevrijding van de nazi's met hard werken, solidariteit, humaniteit en inzicht was opgebouwd.

Het argument dat Nederland er nu puik voor staat in de economische race, is weinig meer dan een fabeltje. Weliswaar hebben we een banengroei (in personen) van 120 duizend in 1996 gehad, maar het aantal gewerkte uren is nog steeds gelijk gebleven. Het met een schaar in stukken knippen van arbeidsplaatsen heeft niets te maken met een economisch herstel dat slechts berust op het als maar overhevelen van inkomen en vermogen van werkenden en uitkeringsgerechtigden naar ondernemers en beleggers. De Zalm-demagogie - het gaat de goede kant op met Nederland - is gemakkelijk te onderkennen. Geen enkele minister van Financiën, van Economische Zaken, van Sociale Zaken of enige politieke partij behoeft, wanneer het echt zo goed gaat als wordt beweerd, voorstellen te doen die mensen tot dwangarbeid verplicht tegen een loon dan niet eens voldoende is om in het minimaalste levensonderhoud te voorzien.

Het doorprikken van die leugen is de volle verantwoordelijkheid van de media, want het parlement blijkt onmachtig een dergelijke evaluatie als "volksvertegenwoordiging" te kunnen maken; en hoogstwaarschijnlijk vanwege het democratie beperkende woordvoerderschap.


Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande
Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
Geen kind is thuis zonder problemen
Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
Gemeente Bergh redt minima uit isolement
Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
Ongelijkheid in armoedebestrijding
Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
Vragen rond verarming en verrijking
Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
SDN-rubrieken

Terug naar het begin


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/minimum2.htm

Disclaimer