Brief aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Verzoek om voorlopige voorziening / schorsing van besluit mobiele houtshredderinstallaties

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              AANTEKENEN
't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 24 februari 1998
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387      Tevens (excl. bijlagen)
Fax. 0413-490386      per Fax 070-3651380
              Op 24 februari 1998
  Uw nummer: H01.96.0873
  Mijn kenmerk: Prob/24028/VV.


Betreft:
  Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het besluit mobiele houtshredderinstallaties
  van 22 december 1997 (kenmerk: 477310/477341 e.a.) van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.


Aan:

  De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.

   

  Geachte Voorzitter,

Hierbij richt in aan U het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het besluit mobiele houtshredderinstallaties van 22 december 1997, kenmerk: 477310/477341 e.a., en wel op grond van de volgende motivatie:

Motivatie verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing.

In beginsel zijn de gronden van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing gelijk aan het per gelijke datum bij Uw afdeling ingediende beroepschrift met het kenmerk Prob/24028/B. Betreffend beroepschrift vindt U bijgevoegd. de inhoud daarvan dient U hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Op grond van die inhoud verzoek ik U het bestreden besluit te schorsen en Gedeputeerde Staten in een aanzegging te verplichten al het houtafval dat vrijkomt als bouw- en sloopafval te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, onder oplegging van een dwangsom van f.100.000,- per dag vanaf het moment van uw uitspraak bij het in gebreke blijven daarvan. Alvorens te beslissen verzoek ik U mij in ieder geval te horen en de hoorzitting af te stemmen met mijn drukke agenda.

Tevens verzoek ik U Gedeputeerde Staten op grond van artikel 8:73 Awb te veroordelen tot alle geleden materiële en immateriële schade. Ook verzoek ik U Gedeputeerde Staten te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 8:74 en 8:75 Awb.

Mij is al ruim 10 jaar lang gebleken dat Nederland nagenoeg geheel wordt bestuurd door "collusionisten" en dat als gevolg daarvan nagenoeg alles diffuus wordt vergiftigd met de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden.

Aan deze meest ernstige vorm van milieucriminaliteit dient maximale openbaarheid te worden gegeven. Om die reden heb ik dit schorsingsverzoek laten registreren bij de St. Sociale Databank Nederland op site adres: http://www.sdnl.nl/milieu32.htm

Vertrouwende op een spoedige behandeling van dit beroepschrift, teken ik,


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige
C.c.

 • tr. R. Brockhus, St. Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

Bijlage:

  Bijbehorend beroepschrift van 24 februari 1998 (kenmerk: Prob/24028/B) aan de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak (79 pagina's).