Schriftelijke vragen senator Bierman aan Minister De Boer (VROM)


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

De Groenen in de Eerste Kamer hebben Minister De Boer van Milieu vragen gesteld

De Groenen

DE GROENEN

Fractie Nijmegen
Korte Nieuwst. 6 kamer 23      tel; 024-3292484
6511 PP Nijmegen           Postgiro 5856137


Nijmegen. 19 januari 1998
Persbericht: "Verplaatsen van grond in strijd met Wet Milieubeheer"


Kamervragen over Gelders en Nijmeegs bodembeleid

De fractie Regionalen / De Groenen in de Eerste Kamer heeft Minister De Boer van Milieu heden schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe beleid, dat de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen ontwikkelen voor het verplaatsen van verontreinigde grond. Het nieuwe bodembeleid is neergelegd in de beleidsnota "Actief Bodembeheer in Nijmegen" , die op 28 januari in de Nijmeegse raad besproken wordt. Daarnaast heeft de provincie Gelderland onlangs de ontwerpnotitie "Beleid verplaatsen diffuus verontreinigde grond" voor inspraak vrijgegeven.

Senator Bierman wil van Minister de Boer onder andere weten of zij op de hoogte is van de bedenkingen, die haar adviesorgaan. de Technische Commissie Bodembescherming, heeft geuit tegen dit beleid. Tevens wil hij weten of in juister De Boer de mening van Zijn fractie deelt, dat dit beleid in strijd is met de Wet Milieubeheer. Daarom vraagt hij de minister. of zij een wetswijziging overweegt om het toekomstige beleid van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen te legaliseren. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil Bierman weten of de minister van Milieu te zijner tijd maatregelen gaat nemen tegen beide overheden wegens overtreding van de Wet Milieubeheer.

Voor informatie over dit persbericht: Toine van Bergen, gemeenteraadslid Nijmegen De Groenen en adviseur milieuzaken Eerste Kamerfractie Regionalen / De Groenen, Maandag 024-3292484 (14-16 uur); Dinsdag 0341-377356 (11-13 uur en 14-16 uur).


Bijlage: Schriftelijke vragen senator Bierman aan Minister De Boer (VROM)Schriftelijke vragen van Eerste Kamerlid Marten Bierman (fractie Regionalen / De Groenen)


Aan: Minister De Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu:

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen in het kader van liet 'Actief Bodembeheer" nieuw beleid ontwikkelen voor het verplaatsen van verontreinigde grond?

 2. Bent u ervan op de hoogte dat de Technische commissie Bodemsanering en de gemeente Nijmegen dit beleid de mogelijkheid wille scheppen om afvalstoffen (verontreinigde Grond) buiten een inrichting op of in de bodem te brengen, hetgeen in strijd is met Artikel; 10.2 van de Wet Milieubeheer? 

 3. Bent u ervan op de hoogte dat de Technische commissie Bodembescherming (TCB) in een aan u gericht advies een groot aantal bedenkingen heeft geuit tegen het verplaatsen en elders toepassen van verontreinigde grond op basis van "actief Bodembeheer"?

 4. Heeft u - mede op basis van het TCB-advies - al een bepaald over te voeren beleid net betrekking tot het verplaatsen en storten van diffuus verontreinigde grond?

  Wettelijk gezien heeft de provincie Gelderland de bevoegdheid om op grond van Artikel 10.47 WM in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het verbod om verontreinigde grond buiten een inrichting op of in de bodem te brengen. De Provincie Gelderland beroept zich op deze uitzonderingsclausule. Echter, het College van GS van Gelderland wil, op grond van gegevens over aanwezige diffuse vervuiling (de zogenaamde achtergrondkaarten) structureel beleid ontwikkelen over het verplaatsen en storten vervuilde grond buiten een inrichting. Bent u het met mij eens dat dit beleid niet te rechtvaardigen valt niet een beloop op Artikel 10.4 WM?

 5. Bent u met mij eens dat - indien dit beleid vanuit milieuoverwegingen al wenselijk zou zijn - een wijziging van de Wet Milieubeheer nodig is? Overweegt u een dergelijke wetswijziging?

 6. Zo niet, overweegt u dan te zijner tijd maatregelen te nemen tegen de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen wegens overtreding van de Wet Milieubeheer?


Bijlagen:

 1. Ontwerpnotitie 'Beleid verplaatsen diffuus verontreinigde grond', Provincie Gelderland, januari 1998; Beleidsnota "Actief Bodembeheer in Nijmegen', oktober 1997.
 2. Advies 'Toepassen van verontreinigde grond', gericht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 20 oktober 1997.