Bezwaarschrift tegen Uw besluit van 17 december 1997,
nummer B.970238, inzake artikel 19 procedure


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Bezwaarschrift tegen het plaatsen van gewolmaniseerde tuinhuisjes en speeltoestellen

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               PERSOONLIJK.

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            28 december 1997
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       naar 0413-478060  
Fax. 0413-490386       op 30 december 1997 

en afgegeven met bewijs van ontvangst.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.

  Mijn kenmerk: AAR/28127.
  Uw procedurenummer 97/7141 VEROR V38 BB.

  Betreft: Bezwaarschrift tegen Uw besluit van 17 december 1997, nummer B.970238, inzake artikel 19 procedure voor het plaatsen van gewolmaniseerde tuinhuisjes bij de Gebr. Van Aarle B.V. aan het adres Ollandseweg 159.


   Aan: Burgemeester en Wethouders der gemeente Sint Oedenrode,
   Postbus 44,
   5490 AA Sint Oedenrode.


  Geacht college,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen Uw besluit van 17 december 1997 (nummer B.970238) en wel op grond van de volgende argumenten:

Ad 1:
U schrijft dat in het concept-bestemmingsplan geen regeling is opgenomen voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken die verband houden met ter plaatse geproduceerde producten zoals showmodellen en tuinhuisjes, buiten het bouwvlak. Het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied is door de Raad der gemeente Sint Oedenrode als zodanig goedgekeurd. U als college van Burgemeester en Wethouders, heeft daartegen geen bezwaar aangetekend. U heeft zich om die reden aan betreffende raadsbesluit te houden.

Dat U al zo'n 10 jaar lang misbruik maakt van Uw bevoegdheden om de gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn met het plegen van strafbare feiten weet intussen geheel Nederland. Dat U er groot belang bij heeft dat de Gebr. Van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 6000 kg. Arseenzuur en 9000 kg. chroomtrioxide (levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen) via zijn gewolmaniseerde tuinhuisjes (eindproducten) diffuus in ons milieu dumpt weet intussen ook geheel Nederland.

Bij U is bekend dat betreffend arseenzuur en chroomtrioxide de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen zijn, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Als gevolg van Uw 6 jaar lange gedoogbeleid met betrekking tot de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes (eindproducten) heeft de Gebr. Van Aarle B.V. reeds zo'n 30.000 kg arseenzuur en 45.000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht kunnen dumpen.

U heeft betreffend gedoogbeleid al 6 jaar lang gevoerd ter verrijking van enkele witte boorden criminelen die de gebr. Van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf gebruiken. U heeft zich daarbij onvoldoende gerealiseerd dat U (= Rooise gemeenschap) daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de vele honderden miljoenen guldens aan milieu- en gezondheidsschade als gevolg van betreffende diffuse dumping van 30.000 kg. Arseenzuur en 45000 kg. chroomtrioxide.

Dat U betreffende witte boorden criminelen nog meer geld wilt laten verdienen ten koste van vele mensenlevens blijkt uit het feit U buiten de te volgen procedure om via een zogenaamde omissie het ontwerp-bestemmingsplan wilt aanpassen. Ik verzoek U dat op grond van vorenstaande niet te doen.

Om bovengenoemde reden kunnen de in geding zijnde vergunningsplichtige bouwwerken nooit en te nimmer middels een artikel 19 procedure worden gelegaliseerd. U schrijft dat de afdeling bestuursrechtspraak d.d. 20 februari 1997, no. E03.95.0915 heeft uitgesproken dat de in geding zijnde tuinhuisjes en de andere houten bouwwerken vallen onder de in de aanvraag opgenomen omschrijvingen en dat de aanwezigheid van deze tuinhuisjes en andere producten mitsdien moeten worden geacht bij beschikking van 19 november 1991 te zijn vergund.

Dit is volstrekt onjuist. Genoemde uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak heeft betrekking op de opslag van hout en houtproducten, waaronder kant en klare producten zoals tuinhuisjes. Juist vanwege het feit de gebr. Van Aarle B.V. voor de in geding zijnde (gewolmaniseerde) tuinhuisjes bij U een bouwvergunning heeft aangevraagd betekent dat hier geen sprake meer is van opslag maar van oprichting (bouwen).

De in geding zijnde tuinhuisjes e.d. pal langs de Ollandseweg over zo'n 60 meter lengte en 6 meter breedte worden gebouwd (opgericht) om te dienen als showmodel ten behoeve van het plegen van detailhandel. Dit is in strijd met het vigerend bestemmingsplan buitengebied. Dit verhoogt de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf. Ook veroorzaakt dit gevaarlijke situaties op de Ollandseweg en op de daarnaast liggende fietspad. Voorbij rijdende auto's die na werktijd betreffende verlichte showopstelling aan tuinhuisjes e.d. willen bekijken parkeren hun auto's midden op de fietspad (ook 's avonds). Dit vanwege het feit ter plaatse daarvoor geen enkele parkeervoorziening is ingericht c.q. ingericht kan worden.

Juist om die reden had de Gebr. Van Aarle B.V. bij zijn aanvraag om bouwvergunning tegelijkertijd een uitbreidings- c.q. revisievergunning op grond van de wet milieubeheer moeten aanvragen. De gebr. Van Aarle B.V. heeft hieraan niet voldaan. Ook om deze reden kunnen de in geding zijnde vergunningsplichtige bouwwerken nooit en te nimmer middels een artikel 19 procedure worden gelegaliseerd.

Met vorenstaande bezwaren is vast komen te staan dat de in geding zijnde vergunningsplichtige bouwwerken (tuinhuisjes) nooit en te nimmer via een artikel 19 procedure kunnen worden gelegaliseerd. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant zal om die reden hiervoor dan ook nooit een verklaring van geen bezwaar afgeven. Dit blijkt ook uit het feit Gedeputeerde Staten U hiervoor, zelfs na 6 jaar, nog steeds geen verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Dit is bij U bekend.

Juist om die reden vermeldt U in Uw bestreden besluit van 17 december 1997 (kenmerk: B.970238) niet dat ik daartegen bezwaar kan aantekenen, daarmee pogend De Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn. U doet dit om de witteboordencriminelen, die aan de diffuse dumping van enorme hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. veel geld verdienen, daarmee behulpzaam te zijn.

Uit vorenstaande kan worden opgemaakt dat ing. C.A.M. Kerstholt (hoofd afdeling bouwen en milieu), die namens U het in geding zijnde besluit op mijn bij brief van 31 oktober 1997 ingediende bedenkingen heeft genomen, ter verrijking van een criminele organisatie, als zodanig heeft gehandeld . Ik verzoek U mij om die reden binnen 6 weken na heden met éénduidige bewoordingen schriftelijk kenbaar te maken of ing. C.A.M. Kerstholt dit uit eigen beweging heeft gedaan of in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders.

Behoudens Uw schriftelijk antwoord binnen 6 weken na heden ga ik ervan uit dat ing. C.A.M. Kerstholt dit uit eigen beweging heeft gedaan. Ik acht het van groot belang om dit schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een te starten strafrechtelijke procedure tegen ing. C.A.M. Kerstholt. Daarbij zal ik dit bezwaarschrift overleggen.

Tenslotte verzoek ik U dit bezwaarschrift geen jaren te laten liggen, maar de termijnen van afhandeling te laten plaatsvinden overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Uw 6 jaar lange gedoogbeleid heeft reeds geresulteerd in een diffuse vergiftiging van de compartimenten water, bodem en lucht met zo'n 30.000 kg. Arseenzuur en 45.000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen). De natuur- milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan is enorm groot. Ter voorkoming van een nog grotere natuur-, milieu- en gezondheidsschade heb ik A.J.M. van den Biggelaar, directeur van Stichting Natuur en Milieu, verzocht om tegen U een Kort Geding aan te spannen. Daarbij zal in ieder geval dit bezwaarschrift worden overlegd.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/milieu27.htm

In dit kader verwijs ik U tevens naar mijn bijgevoegd persbericht van 6 december 1997 over "overheid bevordert milieucriminaliteit" en mijn daarin genoemde brief van 30 november 1997 aan minister de Boer van VROM, die U kunt vinden bij Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/vrom-1.htm

Vertrouwend op Uw schriftelijke reactie binnen 8 dagen na heden, teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant.
 • Raad der gemeente Sint Oedenrode.
 • H. v.d. Wiel, Milieudefensie te Amsterdam
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde te Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam
 • ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.
 • C. Tissen, impregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel.
 • tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), te Huizen.