Politieke correspondentie

Stg. Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy Stg . . . HG-EB Institute

Minister B. de Vries van SoZaWe neemt de informatie serieus

Antwoord van Minister Melkert op de brief van 20 september

ministerie SoZaWe

        Ministerie van Sociale Zaken
        en Werkgelegenheid
  De heer Ing. A.M.L. van Rooij     Postbus 90801
  't Achterom 9a             2509 LV Den Haag
  5491 XD Sint Oedenrode         Anna van Hannoverstraat 4
                      Telefoon 070 - 3334444
                      Telefax 070 - 3334033


 Uw brief              Ons kenmerk        Doorkiesnummer
 20 september 1993          CDVBD/93/3949

 Onderwerp              Datum           Contactpersoon
                   8 oktober 1993

  
  Geachte heer Van Rooij, Met belangstelling heb ik kennis genomen van de inhoud van uw rondzendbrief d.d. 20 september.

  Ik stel het op prijs dat u de milieuaspecten m.b.t. houtimpregneerbedrijven op deze manier onder aandacht brengt.

  Hoogachtend

  de Minister van Sociale zaken
  en Werkgelegenheid


  minister van Sociale Zaken dr. B. de Vries