Vragen over rapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            14 december 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387       Afgegeven met  
Fax. 0413-490386       bewijs van ontvangst. 


Tevens (excl. bijlagen) verstuurd per fax
naar 073-6816371 op 14 december 1997.
          

Mijn kenmerk: WRA/14127.
Uw zaaknummer: Awb 97/7141.

Aan:

  Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
  President van de Arrondissementsrechtbank,
  sector bestuursrecht, Postbus 90155,
  5200 MH 's-Hertogenbosch.


Betreft:
 • Reactie op het deskundigenrapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (kenmerk: StAB/3276/RB) naar aanleiding van mijn beroepschrift van 1 juli 1997, kenmerk RBB/01077/B (Uw nummer Awb 97/7141), inzake de heren F.M.M. Nouwens en C. Schreuder.
 • Tevens verzoek om wraking van fungerend President mr. M.H. Kobussen in geval die, na kennis te hebben genomen van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken, toch beslist tot voortzetting van mijn beroep op 13 januari 1998 om 13.30 uur.

 • Geachte Heer Hofhuis.

Bij brief van 25 november 1997 stelt U mij in de gelegenheid om uiterlijk binnen 3 weken na verzending van dat schrijven mijn reactie te geven op het ter zake opgestelde rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (kenmerk: StAB/3276/RB). Naar aanleiding daarvan wil ik U de volgende vragen stellen:


  Vraag 1:

  Waarom heeft U op betreffende brief van 25 november 1997 niet de datum van verzending vermeld?


  Vraag 2:

  Waarom staat op de envelop waarin U betreffende brief van 25 november 1997 heeft verstuurd niet een stempel met de datum van verzending?


  Vraag 3:

  Waarom ondertekent de behandelend griffier betreffende brief van 25 november 1997 zonder daarbij haar naam kenbaar te maken?


  Vraag 4:

  Waarom wordt in betreffende brief van 25 november 1997 geen naam van een contactpersoon bekend gemaakt?


  Vraag 5:

  Hoe kunt U aan mij termijnen stellen zonder dat U betreffende brief aangetekend heeft verstuurd? Met betrekking tot deze zaak krijg ik bij brief van 26 november 1997 een uittreksel van het proces-verbaal van de openbare zitting van 24 november 1997 toegestuurd. Naar aanleiding daarvan wil ik U de volgende vragen stellen:


  Vraag 6:

  Waarom krijg ik in deze zaak een uittreksel van het proces-verbaal toegestuurd?


  Vraag 7:

  Waarom weigert U mij in andere lopende zaken bij Uw rechtbank een uittreksel van proces-verbalen toe te sturen?


  Vraag 8:

  Met één zaak houden zich inhoudelijk 2 verschillende fgd. Presidenten bezig, te weten:

  • mr. P.H.C.M. Schoemaker:

   Hij zorgt ervoor dat er een éénzijdig deskundigenrapport wordt opgesteld, zonder dat appellanten hun inzichten daarin hebben kunnen kenbaar maken. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 6 EVRM (rechten van de mens). Ook heeft hij gehandeld in strijd met artikel 8:47 Awb.

  • mr. M.H. Kobussen:

   Zij behandelt het beroep en baseert haar uitspraak op de inhoud van het deskundigenrapport dat door fgd. President mr. P.H.C.M. Schoemaker in strijd met artikel 6 EVRM (rechten van de mens) tot stand is gebracht.

  De Algemene wet bestuursrecht staat niet toe dat zich als zodanig met één zaak inhoudelijk 2 verschillende fgd. Presidenten bezig houden. Waarom staat U dat wel toe? In verband met de zorgvuldigheid van onze rechtsgang verzoek ik U mijn bovengenoemd 8-tal vragen in eenduidige bewoordingen binnen 8 dagen na heden te beantwoorden.

  Reactie op het deskundigenrapport (kenmerk: StAB/3276/RB) van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

  1. Bij brief van 25 november 1997 stelt U mij in de gelegenheid om reactie te geven op het deskundigenrapport (kenmerk StAB/3276/RB). Dit is echter onmogelijk vanwege het feit dat ik betreffend rapport van U nooit heb ontvangen. Wel heb ik van U ontvangen het deskundigenrapport (kenmerk: StAB/32976/RB)
 • Bijgevoegd vindt U:
  1. Mijn verzoek om wraking van 11 november 1997 (kenmerk: WRA/11117) van coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker (bijlage A).

  2. Mijn nader toegezonden stukken van 23 november 1997 (kenmerk: WRA/23117) op mijn bovengenoemd verzoek om wraking van coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker ( bijlage B).


Uit die inhoud kunt U opmaken dat coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk: StAB/32976/RB) tot stand heeft laten komen in strijd met art. 6 EVRM (rechten van de mens). Voor jurisprudentie verwijs ik U naar bijgevoegde uitspraak van 18 maart 1997, nr.8/1996/627/810 van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Ook heeft hij daarbij in ernstige mate gehandeld in strijd met artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen deze handelwijze heb ik bij brief van 11 november 1997 (kenmerk WRA/11117) bij U een verzoek om wraking ingediend.

Op grond van artikel 8:18 Awb bent U wettelijk verplicht om betreffend verzoek om wraking zo spoedig mogelijk in behandeling te laten nemen door een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht geen zitting heeft.

Ik constateer dat U, na ruim 1 maand, mijn verzoek om wraking nog steeds niet in behandeling heeft genomen. Dat betekent dat U, ter bescherming van mr. P.H.C.M. Schoemaker, in ernstige mate handelt in strijd met artikel 8:18 Awb.

Daar mijn verzoek om wraking betrekking heeft en samenhangt met het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk:StAB/32976/RB) bent U wettelijk verplicht eerst mijn wrakingsverzoek in behandeling te nemen alvorens de behandeling ter zitting kan doorgaan.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek de behandeling ter zitting, welke is bepaald op 13 januari 1998 om 9.30 uur, uit te stellen tot na het moment waarop de meervoudige kamer uitspraak heeft gedaan in mijn wrakingsverzoek tegen coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker. Tevens verzoek ik U mij dat binnen 8 dagen na heden schriftelijk te bevestigen.


Verzoek om wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen

Op voorhand richt ik aan U een verzoek om wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen, wanneer die ondanks mijn bovengenoemde reactie op het deskundigenrapport toch overgaat tot behandeling ter zitting op dinsdag 13 januari 1998 om 9.30 uur. Dit vanwege het feit dat de Rechterlijke onpartijdigheid hierdoor geweld wordt aangedaan. Mijn verzoek om wraking berust daarbij op de volgende feiten:

  1e feit

Alvorens tot behandeling ter zitting kan worden overgegaan zal inzake dit geschil eerst mijn wrakingsverzoek tegen coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker behandeld en uitgesproken moeten zijn.

  2e feit

Alvorens tot behandeling ter zitting kan worden overgegaan zal er een nieuw deskundigenrapport moeten zijn opgesteld waarin ook klagers (appellanten) hun inzichten hebben kunnen geven. Dit is de rechtbank op grond van art. 6 EVRM (rechten van de mens) wettelijk verplicht. Voor jurisprudentie verwijs ik U naar bijgevoegde uitspraak van 18 maart 1997, nr. 8/1996/627/810 van het Europees Hof voor de rechten van de mens. (mrs. Bernhardt, President)

In geval U mij vóór de zitting van 13 januari 1998 niet schriftelijk heeft bevestigd dat genoemde zitting niet doorgaat dan verzoek ik U fgd. President mr. M.H. Kobussen op grond van bovengenoemd 2-tal feiten te wraken. Zonder Uw schriftelijke bevestiging aan mij zal ik niet op de zitting aanwezig zijn.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting sociale databank Nederland.


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Drs. O. Hendriks, medewerker bij tweede Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • A.J. Loijkens, Speciale juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD te Tilburg.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo, E-mail j.hop3@chello.nl
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ te Huizen.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden.
 • C. Schreuder, kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.


Bijlage:

 1. Mijn wrakingsverzoek van 11 november 1997 aan mr. H.F.M. Hofhuis, President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (17 pagina's).
 2. Mijn op mijn bovengenoemd wrakingsverzoek nader toegezonden stukken van 23 november 1997 aan mr. H.F.M. Hofhuis, president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. (4 pagina's).