Brief van A.J.M. van den Biggelaar van Stichting Natuur en Milieu aan ing. A.M.L. van Rooij


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Criterium is op de geurnorm in de vigerende vergunning van Edelchemie

SNM

STICHTING NATUUR EN MILIEU

Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5491 XD STNT OEDENRODE


Utrecht, 16 december 1997

Uw referentie: onze referentie: MR/MP1971216179

Behandeld door: mr. M.A.Robesin Onderwerp: Edelchemie

  Geachte heer Van Rooij,

In uw meest recente brief d.d. 14 december 1997 ~kenmerk LN/14127) verzoekt u ons om antwoord op 11 in deze brief gestelde vragen. Dat zullen wij - zo kort mogelijk - hierbij doen. Vooraf moet ons wel van het hart dat u niet reageert op onze vraag in de fax d.d. 11 december 1997, nl. wat uw positie is ten opzichte van Edelchemie.


  Ad 1: Ik heb alleen gezegd dat u met Marga Robesin contact kon zoeken, aangezien zij op de hoogte was en is van de inhoudelijke details van deze zaak.

  Ad 2: De heer Nevels is gesommeerd alvorens een da~vaarding is uitgebracht.

  Ad 3: SNM werkt niet 'nauw samen' met RIVM en RIMH.

  Ad 4: SNM vindt uw opmerkingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze instanties niet relevant.

  Ad 5: Edelchemie overtreedt de vergunning en is daarom degene die aangesproken moet worden in kort geding.

  Ad 6: Er is inderdaad ook een mogelijkheid om administratiefrechtelijke handhaving te verzoeken. Gezien de ervaringen van en met de Provincie Limburg tot nu toe leek dit niet de meest effectieve weg. Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. in de Kuunderszaak) is het toegestaan meteen de civielrechtelijke weg te bewandelen.

  Ad 7: De plaats van een kort geding bepalen wij niet zelf. Die is afhankelijk van de vestigingsplaats van de gedaagde.

  Ad 8: Een dergelijke familieband, als die al zou bestaan, hoeft nog niet tot wraking te leiden.

  Ad 9: De door PRA gebruikte methode is geen "subjectieve" meting, zoals door u gesteld, maar een erkende meetmethode van geurhinder.

  Ad 10: Wij hebben ons gebaseerd op de geurnorm in de vigerende vergunning van Edelchemie. Die wordt door Edelchemie overtreden en beëindiging van die overtreding is het doel van ons kort geding.

  Ad 11: zie ad 10.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De door u voorgestelde ronde tafel bijeenkomst lijkt ons nu niet zinvol.


  Hoogachtend,

  Stichting Natuur en Milieu

nr\brief\971216.179