Stichting Natuur en Milieu laat zich in kort Geding tegen Edelchemie
leiden door verstrengelde belangen binnen RIVM en VROM.


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Stichting Natuur en Milieu start Kort Geding tegen Edelchemie te Panheel

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            7 december 1997
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Tevens ex. bijlagen verstuurd per fax: 030-2331311


Mijn kenmerk: LN/07127.


Betreft: Stichting Natuur en Milieu laat zich in haar Kort Geding tegen Edelchemie te Panheel leiden door verstrengelde belangen binnen het RIVM en het Ministerie van VROM.

Aan: Stichting Natuur en Milieu
t.a.v. A. van den Biggelaar, directeur,
Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht.


Geachte heer van den Biggelaar,


Bijgevoegd vindt U mijn persbericht van 6 december 1997 over "overheid bevordert milieucriminaliteit". (bijlage 1). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud.


Tegen ondergenoemde grootschalige vergiftigingen worden door
Stichting Natuur en Milieu géén Kort Gedingen gestart!!


 1. Met medeweten van de minister van VROM wordt ten voordele van de metaalindustrie en ertssmelterijen (BILLITON) en enkele belanghebbenden, waaronder het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, de lucht, het water en de bodem van ons leefmilieu en als gevolg daarvan ons voedsel en drinkwater vergiftigt met gigantische hoeveelheden arseenzuur (jaarlijks 300.000 kg.) en chroomtrioxide (jaarlijks 700,.000 kg.)

  De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

 2. Dit betreffen de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Ter stimulering van deze grootschalige milieuvergiftiging geeft ons ministerie van VROM, hoe ongelooflijk het ook klinkt, jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie uit. Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en nagenoeg alle houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, mogen daarbij nagenoeg alle wetten overtreden en als zodanig de zwaarste milieumisdrijven plegen.

  De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

 3. Met medeweten van de minister van VROM mogen boeren op grond van de mestwetgeving maar zeer beperkt schoon paardenmest over hun agrarische gronden uitrijden. Daarentegen mogen diezelfde boeren, hoe ongelooflijk het ook klinkt, van het ministerie van VROM met chemische bestrijdingsmiddelen besmet paardenmest (in sommige gevallen zelfs gevaarlijk afval) onder de naam als "champost" onbeperkt als grondverbeteraar uitrijden. Op deze manier wordt jaarlijks zo'n 800.000 ton giftig champost als grondverbeteraar uitgereden over de gronden van tuinders, agrariërs e.d. Als gevolg van deze grootschalige vergiftiging hebben veel tuinders enorm veel schade geleden door sterk verminderde opbrengst van hun gewassen. Hierdoor zijn diverse tuinders failliet gegaan en ziek geworden.

 4. Met medeweten van de minister van VROM mogen houtimpregneerbedrijven, champignontelers, bloembollenkwekers e.d. grote hoeveelheden uiterst giftige kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen (waaronder arseen, chroom VI, PAK's, creosolen, trichloorfenol, etc.) lozen in ons oppervlaktewater en moeten agrariërs die met gronden aan oppervlaktewater grenzen betreffende met kankerverwekkende stoffen besmette baggerspecie ontvangen en over hun grond uitspreiden en onderwerken. Mede als gevolg van deze vergiftiging gaan er in Nederland jaarlijks vele duizenden koeien, schapen e.d. dood en wordt ons voedsel daardoor vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden.
 5. De agrariërs die het meeste grond bezitten betalen het meeste geld aan waterschapslasten. Juist die agrariërs krijgen, hoe ongelooflijk het ook klinkt, de grootste hoeveelheid met bestrijdingsmiddelen vergiftigde baggerspecie over gronden uitgespreid en ondergewerkt. Op deze manier worden jaarlijks miljoenen tonnen giftige baggerspecie over agrarische gronden met teeltfunctie uitgespreid en ondergewerkt.

 6. Met medeweten van de minister van VROM mag het bedrijf VASIM te Nijmegen jaarlijks vele tonnen met kankerverwekkende stoffen (PAK's, arseen, chroom VI e.d.) vergiftigd vliegas, dat ook nog met Radon is besmet, in de drukke woonwijken van Nijmegen laten verwaaien en daarmee nagenoeg alle wetten overtreden.
 7. Ter vergiftiging van ons binnenmilieu heeft ons ministerie van VROM het bouwstoffenbesluit bedacht. Betreffend bouwstoffenbesluit staat toe dat zo'n 10 procent gevaarlijk afval (waaronder vliegas) wordt toegevoegd aan bouwmaterialen, zoals beton, cement, stenen, gips e.d.

  Om dit te stimuleren worden aan onderzoekers en bedrijven die hieraan meewerken milieuprijzen toegekend. Als gevolg van betreffende toevoeging van gevaarlijk afval ( waaronder vliegas) aan bouwmaterialen zal het binnenklimaat, waarin wij dag en nacht vertoeven, worden besmet met uitdampende giftige stoffen en Radon. Dit verklaart mijns inziens dat in tegenstelling met andere landen in Nederland opvallend veel mensen aan longkanker sterven.

  Een paar weken geleden heb ik over bovengenoemde grootschalige diffuse vergiftigingen telefonisch contact gehad met Prof. L. Reijnders van Stichting Natuur en Milieu. Hij maakte zich, evenals ondergetekende, daarover zeer grote zorgen. Hij vertelde mij dat hij bij het ministerie van VROM hierover al zo'n 10 jaar alarm slaat, maar dat zij niet naar hem willen luisteren. Vanwege het feit Prof. L. Reijnders bij Stichting Natuur en Milieu werkzaam is, bevreemdt het mij ten zeerste dat Stichting Natuur en Milieu hiertegen nog geen Kort Gedingen heeft gestart.

Ondergenoemde punten verklaren waarom St. Natuur en Milieu
tegen Edelchemie wel een kort geding heeft gestart !!!!

 1. Het milieubeleid van ons ministerie van VROM is erop gericht om alles diffuus te vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Bedrijven en personen die aan deze grootschalige vergiftiging meewerken krijgen van ons ministerie van VROM honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie uitgekeerd en milieuprijzen toegekend. Bedrijven die deze totale vergiftiging tegenwerken, zoals Edelchemie met zijn wereldwijd gepatenteerde nuloptie-technologie, moet via de door Stichting Natuur en Milieu aangespannen Kort Geding procedure om zeep geholpen worden. Opmerkelijk hierbij is dat Stichting Natuur en Milieu nagenoeg geheel afhankelijk is van milieusubsidies van het Ministerie van VROM.
 2. Stichting Natuur en Milieu laat zich ter onderbouwing van haar aangespannen Kort Geding tegen Edelchemie eenzijdig informeren door een niet betrouwbare RIVM (ir. J.J.G. Kliest) en een niet betrouwbare Inspectie Milieuhygiëne. Hoe onbetrouwbaar die zijn, wordt hieronder toegelicht.

  Om de jaarlijkse diffuse dumping van zo'n 6000 kg. arsenicum en 9000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via het door dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode geproduceerde gewolmaniseerde hout niet in gevaar te brengen heeft ir. J.J.G. Kliest achter zijn bureau een rapport geschreven waarin staat verwoord dat de vrijkomende stoom bij houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. nagenoeg geen arseen en chroom VI bevat. Ir J.J.G. Kliest heeft dit geschreven zonder dat hiernaar bij Gebr. van Aarle B.V. ook maar ooit metingen zijn verricht.

  Op basis van dat rapport heb ik mijn rechtszaak bij de Raad van State verloren. Voor bewijslast verwijs ik U naar het artikel "het arseenschandaal" in milieudefensie 2-95 (bijlage 2). Ook in het onderzoek naar de emissie van chinon en hydrochinon in het afgas van de smeltsectie van Edelchemie speelt het RIVM (ir. J.J.G. Kliest) een soortgelijke dubieuze rol. Bijgevoegd vindt U:

  • mijn verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur d.d. 21 november 1997 aan J. Kliest, RIVM (bijlage 3)
  • een brief zonder datum en zonder kenmerk als antwoord op mijn bovengenoemd verzoek om informatie van ir. J.J.G. Kliest (bijlage 4).
  • de eerste 3 pagina's uit het rapport L.97008.MS, van juni 1997 van de provincie Limburg (bijlage 5).

   Uit die inhoud kunt U opmaken

  • dat ir. J.J.G. Kliest op zijn brief geen datum en geen kenmerk heeft durven zetten, zo fout is het onderzoek,
  • dat ir. J.J.G. Kliest geen briefpapier van het RIVM heeft durven te gebruiken, zo fout is het onderzoek,
  • dat ir. J.J.G. Kliest zijn verantwoordelijkheid probeert af te schuiven op niet nader te noemen medewerkers van het RIVM, ondanks het feit op betreffend rapport nadrukkelijk staat geschreven dat hij als extern deskundige daarbij betrokken is,
  • dat de Inspectie Milieuhygiëne (VROM) de opdrachtgever is en niet de provincie Limburg zoals in betreffend rapport staat geschreven.

  Om de jaarlijkse diffuse dumping van zo'n 6000 kg. arseenzuur en 9000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via het door dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode gewolmaniseerd hout niet in gevaar te brengen heeft dr. H.A.M.A. de Vries (Inspectie Milieuhygiëne) in samenspanning met o.a. mr. G. Bos (milieuofficier van Justitie) en P. Schriek (burgemeester van Sint Oedenrode) voorgesteld en besloten dat drs. H.W.A. Jans van de GGD-Breda als vertrouwensarts op mij moest worden afgestuurd met de bedoeling mij geestesziek te verklaren. Dit alles met als doel die geesteszieke verklaring te kunnen gebruiken om mij daarmee in de diverse lopende gerechtelijke procedures tegen gebr. van Aarle B.V. uit te schakelen. Dank zij de hulp van o.a. A. Nigten van het Landelijk Milieu Overleg is deze poging mislukt. Voor bewijslast zie:

  • mijn brief van 28 november 1993 aan mr. G. Bos, officier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch (bijlage 6)
  • artikel "burgemeester schakelt vertrouwensarts in " uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (bijlage 7).

  Dat hier sprake was van boze opzet blijkt uit het feit dat de officier van Justitie mr. G. Bos na 4 jaar nog steeds niet heeft gereageerd op mijn brief van 28 november 1993 (bijlage 6).

  Stichting Natuur en Milieu heeft zich in haar Kort Geding tegen Edelchemie laten adviseren door het met bovengenoemde praktijken besmette RIVM (ir. J.J.G. Kliest) en Inspectie Milieuhygiëne.

 3. In de Groene reeks nr. 80 "bedrijven en milieuzonering" geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) systematische informatie over de gemiddelde milieubelasting van talloze verschillende typen bedrijven. Het bedrijf Edelchemie valt onder SBI-code 98.13 met een geurcirkel van 100 meter. Het rioolwaterzuiveringsbedrijf, pal langs Edelchemie, valt onder SBI-code 98.12 met een geurcirkel van 500 meter (bijlage 8).

Op grond hiervan is duidelijk geworden dat het rioolwaterzuiveringsbedrijf pal naast Edelchemie de meeste stank veroorzaakt. Edelchemie werkt, vanwege haar wereldwijd gepatenteerde nuloptie-technologie, niet mee aan de grootschalige diffuse vergiftiging van geheel Nederland. Dit betekent dat zij daarmee in strijd handelen met het milieubeleid van het ministerie van VROM. Juist om die reden wordt de stank, die het rioolwaterzuiveringsbedrijf pal naast Edelchemie produceert, toegeschreven aan Edelchemie. Juist om die reden wordt Stichting Natuur en Milieu misbruikt voor het aanspannen van een Kort Geding met als doel Edelchemie de poorten te laten sluiten.

Verzoek om intrekking van het kort geding tegen Edelchemie

  Ik richt aan U, als directeur van Stichting Natuur en Milieu, het vriendelijke doch nadrukkelijke verzoek om op grond van bovengenoemde informatie de Kort Geding procedure tegen Edelchemie onmiddellijk in te trekken en mij dat schriftelijk te bevestigen. Tevens stel ik voor om de algehele problematiek van Edelchemie en aanliggende bedrijven als één geheel te beoordelen en te komen tot gezamenlijke adviezen. Ook stel ik U voor om tezamen met prof. L. Reijnders een onderzoek in te stellen naar het grootschalige diffuse vergiftigingsbeleid van het ministerie van VROM.

  Daar ik ervan uitga dat de doelstelling van Stichting Natuur en Milieu erop gericht is om ons milieu leefbaar te houden, zie ik Uw reactie met grote belangstelling tegemoet. Deze brief heb ik laten registreren op Internet bij de Stichting Sociale Databank Nederland, Site adres: http://www.sdnl.nl/milieu13.htm  Hoogachtend,

  
  
  
  
  C.c.

  • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V. Postbus 5008, 6097 ZG te Heel.
  • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
  • J. Juffermans, Kleine Aarde te Boxtel.
  • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
  • Th.J.M. Hendriks, Lid Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag.
  • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ provincie Limburg.
  • A. van Bergen, raadslid fractie De Groenen, Gemeente Nijmegen.
  • Limburgs Dagblad
  • De Limburger.

   

  Bijlagen:

  Deze brief bevat een 8-tal bijlagen bestaande uit een 17-tal pagina's.