Bedenkingen tegen mobiele houtshredderinstallaties


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Dit artikel is in diverse Europese talen vertaald en over geheel Europa verspreid

Sint Oedenrode, 20 augustus 1997.

Afgegeven met bewijs van ontvangst op 21 augustus 1997

Betreft:

  Bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten mobiele houtshredder-installatie van 16 juli 1997. (kenmerk: 451223) inzake de bedrijven:

  • C.J. van den Noort en Zn. B.V. te Dongen,
  • J.H. Laarakkers B.V. te Sambeek,
  • H. Wagenaars Milieu Service Boxtel B.V. te Boxtel,
  • Coppens Afvalverwerking B.V. te Heerle,
  • Baetsen Internationaal Transport B.V. te Veldhoven,
  • Van Boekel Zeeland B.V. te Zeeland,
  • Gebr. Dijkhoff B.V. te Heeswijk-Dinther.

Aan: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant,
Postbus 90151,
5200 MC 's-Hertogenbosch.


Geacht College,

Hierbij laat ik U de volgende bedenkingen toekomen tegen Uw ontwerpbesluiten van 16 juli 1997 (kenmerk 451223) tegen opgemeld 7-tal bedrijven.


Bedenkingen.

Bijgevoegd vindt U:

 1. Mijn artikel: "opmars van diffuse vergiftiging van Europa vanuit Nederland niet meer te stuiten" van 7 juli 1997 (4 pagina's).

Dit artikel is in diverse Europese talen vertaald en over geheel Europa verspreid. Uit die inhoud kunt U opmaken dat grove tekortkomingen in de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet er de oorzaak van zijn dat geheel Nederland wordt bestuurd door de zware georganiseerde misdaad met daarbij Hickson Garantor B.V. te Nijmegen (moederbedrijf is in Engeland) aan het hoofd.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. De op 2 augustus 1996 gestelde vragen van Tweede kamer lid Hendriks aan de Minister van Justitie, VROM en VWS (5 pagina's).
 2. De op 19 november 1997 aangenomen Tweede Kamer motie 25000 XI, nr.25 van het Lid M.B. Vos c.s. (2 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat genoemde zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor te Nijmegen etc. etc.) in Nederland zelfs zoveel macht heeft dat de op 12 november 1991 en 19 november 1996 door de Tweede Kamer aangenomen moties om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden door de regering niet wordt uitgevoerd.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

In de door de Tweede Kamer aangenomen motie staat geschreven dat gewolmaniseerd hout zoveel arseen en chroom bevat dat het de drempelwaarde van gevaarlijk afval voor wat betreft arseen en chroom een factor 100 maal te boven gaat en dat om die reden de toepassing van arseenhoudende wolmanzouten op zo'n kort mogelijke termijn moet stoppen en een gescheiden inzamel- en verwerkingssysteem voor met arseen, chroom en koperzouten geïmpregneerd hout moet worden gerealiseerd.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Het persbericht van 16 maart 1995 van het Landelijk Milieu Overleg. (2 pagina's) Uit die inhoud kunt U opmaken dat de zware georganiseerde misdaad in Nederland waaronder in Noord Brabant reeds zodanig grote vormen heeft aangenomen dat zelfs de bedrijven.
  • Hickson Garantor B.V. te Nijmegen
  • Hickson Garantor B.V. te Amsterdam
  • Foreco in Dalfsen
  • Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode
  de Post-Seveso richtlijn mogen overtreden en daarmee een van de zwaarste milieumisdrijven mogen plegen op EEG-niveau.

Onze landelijke, provinciale en lokale overheden vinden het van een groter belang dat betreffende impregneerbedrijven kunnen doorgaan met de diffuse verspreiding van enorme hoeveelheden levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen (arseenzuur, chroomtrioxide) dan dat de omgeving van die bedrijven worden beschermd tegen een chemische ramp van een omvang als die van Seveso in Italië.

Bijgevoegd vindt u verder:

 1. folder "milieuvriendelijk verbouwen? Subsidie duurzaam bouwen" van het Ministerie van VROM (3 pagina's).
 2. Mijn brief d.d. 30 april 1997 aan J. Meuwissen, dienst VROM, streekgewest Brabant noord Oost te Oss (4 pagina's).
 3. Mijn voorbrief d.d. 30 april 1997 aan alle leden van de Raad voor de Accreditatie (2 pagina's).
 4. Artikel "Gevaarlijke fabeltjes" van Jan Juffermans (Kleine Aarde) uit het Brabants Dagblad van 7 oktober 1995. (1 pagina)

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

Uit die inhoud kunt U opmaken dat ondanks de aangenomen Tweede Kamer moties om gewolmaniseerd hout te verbieden, onze minister van VROM onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat grote bedragen (honderden miljoenen) milieusubsidie (= gemeenschapsgeld) uitgeeft om daarmee enorme hoeveelheden arseenhoudend en chroom VI houdend kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen, die vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen juist met de best bestaande techniek uit ons milieu moeten worden geweerd.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel van "poisoning for profit" collusie genoemd. (ref: brief van 21 juni 1993 van criminoloog Prof. Dr. Bovenkerk). Jan Juffermans van de Kleine Aarde te Boxtel noemt dit "gevaarlijke fabeltjes". Dit vanwege het feit juist het KOMO-keur maximale hoeveelheden arseen, chroom en koper in hout garandeert.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Mijn brief van 29 juli 1997 aan Mr. H.F.M. Hofhuis, president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (6 pagina's).
 2. Mijn brief van 10 augustus 1997 aan Mr. H.F.M. Hofhuis, president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (7 pagina's).
 3. Mijn pleitnotitie van 13 augustus 1997 in zaaknr. Awb 94/7172 aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (7 pagina's).
 4. Mijn pleitnotitie van 13 augustus 1997 in zaaknr. Awb. 94/8913 aan de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. (8 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat de Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode van zowel Burgemeester en Wethouders (is CDA) als wel de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch alle wetten mogen overtreden. Dit vanwege het feit de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor te Nijmegen etc. etc.) hen volledig in hun macht heeft.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Mijn brief van 28 november 1993 aan Mr. G. Bos officier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch (5 pagina's)
 2. Mijn brief van 13 mei 1997 aan Mr. M.E.E.H. van Erve wnd. Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. (5 pagina's)
 3. Mijn brief van 26 juli 1997 (kenmerk: RBB/26077/VH) aan Mr. H.F.M. Hofhuis, President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (5 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat inzake Gebr. Van Aarle B.V. de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch samenspannende afspraken heeft gemaakt met:

 • Mr. G. Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.
 • Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal Inspecteur van VROM van Noord Brabant.
 • Mr. H. Artz, juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.
 • Mr. V. Ditters, hoofd algemene zaken van het Waterschap De Dommel.
 • P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.
 • H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode.
 • C. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint Oedenrode.
 • G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
 • I. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.
 • M. Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.

Dit alles met als doel mij juridisch en maatschappelijk uit te schakelen. In dat overleg werd ten onrechte gesteld dat de gevaarsaspecten van de bij de Gebr. Van Aarle B.V. vrijkomende stoom zijn onderzocht en dat voor de impregneerinstallatie geen bouwvergunning is vereist.

Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. zijn impregneerinstallatie (chemische procesinstallatie) kunnen oprichten zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en tot op heden in werking kunnen houden in strijd met de bestemming houtverwerkende bedrijven en in strijd met de voorschriften van de bouwverordening.

Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. een "Post Seveso" bedrijf kunnen oprichten temidden van burgerwoningen (14 woningen tussen 0 en 100 meter van het bedrijf) pal langs het ecologisch kerngebied van het Dommeldal, zonder te beschikken over een wettelijk vereist extern veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die in Seveso.

Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. vanaf augustus 1992 tot op heden onze omgevingslucht, onze grondeigendommen en ons oppervlaktewater kunnen verontreinigen met arseen en chroom VI besmette stoom en als zodanig met de zwaarste klasse aan kankerverwekkende stoffen. In dat overleg is tevens afgesproken dat wanneer er door mij een kort geding tegen de Gebr. Van Aarle en/of de gemeente Sint Oedenrode wordt aangespannen de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos daarvan onverwijld in kennis gesteld moet worden. Het zal U duidelijk zijn waarom.

In dat overleg is op voorstel van Dr. H.A.M.A. de Vries (regionaal inspecteur van VROM) tevens besloten dat burgemeester P. Schriek, GGD arts H. Jans (een goede kennis van hem) als vertrouwensarts op mij af moest sturen. Dit alles met als doel om hem een medisch rapport te laten opstellen waaruit moet blijken dat ik voor minder rede vatbaar ben, zodat de rechter mij in de diverse nog lopende juridische procedures niet meer serieus behoeft te nemen.

Dank zij de hulp van de landelijke milieuorganisaties is deze in samenspanning afgesproken actie van Burgemeester P. Schriek mislukt. Vanaf dat moment is de Heer van den Biggelaar begonnen om iedereen uit onze woon- en leefomgeving tegen ons op te zetten met als doel het sociaal leven van mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouders in onze buurt kapot te maken. Dit alles met de bedoeling ons uit onze woonomgeving weg te pesten om daarmee de zware georganiseerde misdaad rondom de Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn. De Heer van de Biggelaar is familie van de Gebr. Van Aarle.

Als beloning voor deze uiterst misdadige praktijken misbruiken Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode (is CDA) de overgangsbepalingen van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied om F. v/d Biggelaar daarmee in één klap met 4,5 miljoen gulden te verrijken. Ambtenaar M. van Els gaat daarbij zelfs zover dat hij namens Burgemeester en Wethouders de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch hierover opzettelijk van A t/m Z voorliegt.

Bijgevoegd vindt U verder:

16. Artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (1 pagina).

 1. Brief d.d. 1 september 1992 van het Landelijk Milieu Overleg aan P. Schriek Burgemeester van Sint Oedenrode.(2 pagina's).
 2. Brief d.d. 3 september 1992 van M.A.J.M. van Bakel, arts directeur GGD Stadsgewest Breda (1 pagina).
 3. Mijn brief van 25 augustus 1992 aan H.W.A. Jans, medisch milieukundig arts bij de GGD Breda (2 pagina's)

Heden na bijna 5 jaar heeft H. Jans hierop nog steeds niet gereageerd, ondanks diverse verzoeken daarom.

 1. Uitnodiging uitreiking milieuprijs van 16 november 1993 door de Commissaris der
 2. Koningin Mr. F.J.M. Houben. (1 pagina).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat Burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode vertrouwensarts Drs. H.W.A. Jans van de GGD uit Breda ongevraagd en onaangekondigd op mij heeft afgestuurd met als doel mij geestelijk ziek te verklaren om daarmee bovengenoemde zware georganiseerde misdaad te helpen.

Als beloning hiervoor krijgt Drs. H.W.A. Jans van onze commissaris der Koningin Mr. F.J.M. Houben op 7 december 1993 de milieuprijs van de provincie Noord Brabant uitgereikt. Als beloning voor bovengenoemd uiterst misdadig handelen (6 jaar lang) van Burgemeester P. Schriek, hebben onze commissaris der Koningin Mr. F.J.M. Houben en onze minister van Binnenlandse Zaken H. Dijkstal, de Heer P. Schriek voorgedragen voor een volgende ambtsperiode van 6 jaar als burgemeester van Sint Oedenrode en wel per 1 september 1997.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Brief van 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29N0274) van de Minister van VROM aan de Socialistische Partij (2 pagina's).
 2. Mijn brief van 26 juni 1996 aan het Secretariaat van het Interprovinciaal Overleg (10 pagina's)

Uit die inhoud kunt U opmaken dat gewolmaniseerd hout en overig geïmpregneerd hout dat in de afvalfase is beland als (uiterst) gevaarlijk afval gescheiden moet worden verwijderd en verwerkt.

Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Mijn brief van 6 juli 1997 (kenmerk VWS/06077) aan Dr. E. Borst-Eilers Minister van VWS (9 pagina's).
 2. Mijn brief van 6 juli 1997 (kenmerk VRO/06077) aan M. de Boer, Minister van VROM

(10 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat onze landelijke, provinciale en lokale overheden met het impregneren van hout met Superwolmanzout-Co en het shredderen van gewolmaniseerd sloophout zelfs in ernstige mate handelen in strijd met de verordening (EG) nr. 142/97. Al die overheden handelen in strijd met bovengenoemde EG-verordening omdat de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, etc. etc.) in Nederland de touwtjes in handen heeft.

Bijgevoegd vindt U verder:

  25. Artikel "Kruistocht tegen sluipmoordenaar" uit het Algemeen Dagblad van 7 april 1993 (1 pagina, A2).
  26. Artikel "Een eenzame kruistocht tegen het gif" uit Trouw van 24 - 25 augustus 1996.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat als gevolg van de diffuse verspreiding van gigantische hoeveelheden arseen, chroom VI en andere uiterst giftige stoffen via gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout als drager het leven van onze kinderen en kleinkinderen in groot gevaar is.

Vanwege het feit zo'n 50% van het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval bestaat uit (overgeschilderd) gewolmaniseerd hout of met pentachloorfenol geïmpregneerd hout en betreffend gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout in de afvalfase visueel niet te onderscheiden is van blank hout, betekent dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant op grond van vorenstaande wettelijk verplicht is om al dat hout dat vrijkomt als het bouw- en sloopafval op te halen en te verwerken als gevaarlijk afval.

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek Uw bestreden ontwerpbesluiten op grond van bovengenoemde informatie in te trekken. Doet U dat niet dan misbruikt U bovengenoemd 7-tal bedrijven als dekmantel om via het door hen geproduceerde product "met arseen, chroom VI, pentachloorfenol e.d. besmette houtspaanders" jaarlijks gigantische hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol e.d. nog verder diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen.

Betreffende stoffen bezitten de volgende eigenschappen

Arseenzuur.

 • is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
 • is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg arseen aan droge stofgehalte.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat 1700 mg/kg).

 • Is kankerverwekkend (klasse 1 = zwaarste klasse).
 • Is verdacht reprotoxisch.
 • kan gemakkelijk via de huid het lichaam binnendringen.

Chroomtrioxide.

 • is een zwarte lijststof voor lucht
 • is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg chroom VI aan droge stofgehalte.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat 2600 mg/kg).

 • is kankerverwekkend (Klasse 1 = zwaarste klasse).
 • is genotoxisch carcinogeen, hetgeen inhoudt dat het éénmalig binnen krijgen van één molecuul op termijn (5 tot 30 jaar later) al kanker kan veroorzaken.

Deze stoffen zijn zo gevaarlijk voor mens, dier en milieu dat zij op grond van Nationale wetgeving- en EEG-regelgeving via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit de compartimenten water, bodem en lucht moeten worden geweerd.

Aan het diffuus dumpen van enorme hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol e.d. via de door in geding zijnde bedrijven gemaakte product "chemisch besmette houtspaanders" verdient de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, etc. etc.) zeer veel geld, zonder dat die misdaad later voor de gigantische milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan juridisch kan worden aangepakt.

Vanwege het feit de in geding zijnde bedrijven het product "chemisch besmette houtspaanders" maakt, zijn die bedrijven op grond van de producten aansprakelijkheid voor de volle 100% aansprakelijk voor de gigantische milieu- en gezondheidsschade jegens de consument als gevolg van deze jaarlijkse diffuse verspreiding (op termijn) van enorme hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI-oxide), pentachloorfenol e.d. via het door hen geproduceerde product "chemisch besmette houtspaanders". Voor bewijslast zie de artikelen 185 en 186 uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit heeft de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen etc. etc.) tegen de in geding zijnde bedrijven nooit verteld, anders beginnen zij uit zichzelf niet met het bestreden shredderen van hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval. Ik noem dit misdaad van de ergste soort. Ik heb er het volste vertrouwen in dat U op grond van bovengenoemde informatie de bestreden ontwerpbesluiten intrekt. Doet U dat niet dan heb ik er het volste vertrouwen in dat de in geding zijnde bedrijven niet misbruikt wensen te worden door de hierboven omschreven zware georganiseerde misdaad.

Voordat U overgaat tot het nemen van een besluit verzoek ik U mij hierover in ieder geval te horen en het tijdstip van de hoorzitting af te stemmen met mijn zeer drukke agenda.

Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,C.c.

 • Diverse politieke partijen binnen de EEG.
 • Diverse milieuorganisaties binnen de EEG
 • Diverse bedrijven binnen de EEG.
 • Diverse maatschappelijke organisaties binnen de EEG.

Bevat 26 bijlagen bestaande uit 106 pagina's, waarvan 2 x A2 formaat.