Aangifte van het opzettelijk plegen van zware milieumisdrijven


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Aangifte van het opzettelijk plegen van zware milieumisdrijven


Aangetekend met bewijs van ontvangst.

Sint Oedenrode, 27 juli 1997.
Mijn kenmerk: JusBZ/27077.
Betreft: Aangifte van het opzettelijk plegen van zware misdrijven door:
  1. F. v.d. Biggelaar (t Achterom 5a) te Sint Oedenrode,
  2. M. van Els, ambtenaar bij de gemeente Sint Oedenrode,
  3. Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode,
  4. Mw. v.d. Biggelaar-Essens (t Achterom 5) te Sint Oedenrode,
  5. Mr. H.G.M. van der Westen, (rechtsbijstand advocaat),
  6. Mr. M.H. Kobussen wnd. President bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch
  7. Mr. G.C.M. Bos, Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

Aan: Mevr. Sorgdrager (persoonlijk),
Minister van Justitie,
Postbus 20301,
2500 EH s-Gravenhage.

H. Dijkstal (persoonlijk),
Minister van Binnenlandse Zaken,
Schedeldoekshaven 200,
2511 EZ 's-Gravenhage.


  Geachte Minister Sorgdrager en Minister Dijkstal,

Hierbij doe ik aangifte van het plegen van uiterst zware misdrijven door:

  1. F. v.d. Biggelaar, 't Achterom 5a te Sint Oedenrode.
  2. M. van Els, ambtenaar bij de gemeente Sint Oedenrode.
  3. Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode, waaronder met name Burgemeester P. Schriek (CDA) en verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA).
  4. Mw. V.d. Biggelaar-Essens, t achterom 5 te Sint Oedenrode.
  5. Mr. H.G.M. van der Westen, rechtsbijstand advocaat te Tilburg.
  6. Mr. M.H. Kobussen, wnd. President bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
  7. Mr. G.C.M. Bos, Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.


Zij plegen die misdrijven met het oogmerk F. v.d. Biggelaar in een klap met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken. Voor de inhoudelijk onderbouwing van mijn aangifte verwijs ik U naar:

  1. De inhoud van mijn verzoek om herziening van uitspraak Awb 97/4206 VV (kenmerk RBB/26077/VH) van 26 juli 1997 aan Mr. H.F.M. Hofhuis, President bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (prod.1).
  2. De inhoud van de brief van 2 juni 1997 (kenmerk:1/0203/97) van Mr. G.C.M. Bos, Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (prod.2)

Uit die inhoud kunt U o.a. opmaken:

  1. dat F. v.d. Biggelaar met het in werking hebben van een houtbewerkend bedrijf op t Achterom 5a strafbare feiten (misdrijven)pleegt.
  2. dat F. v/d Biggelaar heeft gepoogd mij opzettelijk van het leven te beroven. Dit alles met als doel mij uit te schakelen in de vele lopende gerechtelijke procedures tegen hem, om zichzelf daarmee met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  3. dat Burgemeester en Wethouders gedogen dat F. v/d Biggelaar strafbare feiten (misdrijven) pleegt.
  4. dat Burgemeester en Wethouders met voorkennis de overgangsbepaling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied willen misbruiken om F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen te verrijken en ons kritisch Dommeldalgebied daarvoor op te offeren.
  5. dat Burgemeester en Wethouders grote hoeveelheden gemeenschapsgeld (tijd van ambtenaren, procedurekosten e.d.) misbruiken om F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  6. dat burgemeester en Wethouders mij grote hoeveelheden geld afhandig maken (kostbare tijd, procedure kosten, e.d.) met als doel F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  7. dat Burgemeester en Wethouders in het algemeen en burgemeester P. Schriek (CDA) en verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) in het bijzonder continue door hun bevoegdheden misbruiken met als doel F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  8. dat wnd. President mr. M.H. Kobussen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch gedoogt dat F. v.d. Biggelaar strafbare feiten (misdrijven) pleegt.
  9. dat M. van Els, ambtenaar bij de gemeente Sint Oedenrode, wnd. President van de Arrondissementsrechtbank diverse malen opzettelijk valselijk heeft voorgelicht met als doel F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  10. Dat Mevr. v.d. Biggelaar-Essens wnd. President van de Arrondissementsrechtbank diverse malen opzettelijk valselijk heeft voorgelicht met als doel haar zoon F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  11. Dat Mr. H.G.M. van der Westen, rechtsbijstand advocaat, die mede namens F. v.d. Biggelaar het woord voerde, wnd. President van de Arrondissementsrechtbank diverse malen opzettelijk valselijk heeft voorgelicht met als doel F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.
  12. Dat Mr. G.C.M. Bos, ondanks mijn aangifte bij de politie Aa en Dommel, opzettelijk weigert tot strafvervolging over te gaan met als doel F. v.d. Biggelaar met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.

Diverse pogingen van mij om via de gemeenteraad een einde te maken aan bovengenoemde uiterst zware misdrijven zijn vanwege een veel te sterke CDA politiek mislukt. Mij rest om bovengenoemde redenen alleen nog de mogelijkheid om hiervan rechtstreeks aangifte te doen bij de verantwoordelijke ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Op grond van bovengenoemde informatie verzoek ik U naar de gepleegde misdrijven (strafbare feiten) per onmiddellijke ingang een strafrechtelijke onderzoek in te stellen, waarbij hoor- en wederhoor wordt toegepast. Ook verzoek ik U mij van de tussentijdse voortgang van betreffend strafrechtelijke onderzoek op de hoogte te houden. Tevens heb ik voor U bijgevoegd mijn brief van 20 juli 1996 van de minister van Binnenlandse Zaken H. Dijkstal, persoonlijk (prod.3). Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud.

In die brief heb ik minister Dijkstal persoonlijk op de hoogte gebracht over het al jarenlang opzettelijk uiterst misdadig handelen van Burgemeester P. Schriek en GGD-arts H. Jans jegens mij. Dit alles met als doel de zware georganiseerde misdaad, die het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf gebruikt, gigantisch te verrijken waardoor geheel Nederland diffuus wordt vergiftigd met enorme hoeveelheden uiterst giftig en kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI verbindingen (zwarte lijststoffen).

In die brief heb ik minister Dijkstal persoonlijk verzocht om Burgemeester P. Schriek om die reden met onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen en een onderzoek in te stellen naar zijn jarenlang misdadig handelen jegens mij en de rol daarin van H. Jans GGD-arts te Breda.

Heden, 1 jaar later, heeft minister Dijkstal (ondanks schriftelijke toezegging) hiernaar nog steeds geen onafhankelijk onderzoek laten instellen. Ook ben ik hierover nog steeds niet gehoord. Juist dit is voor Burgemeester P. Schriek het bewijs dat de zware georganiseerde misdaad, waarin hij een hoofdrol speelt, meer macht heeft dan de minister van Binnenlandse Zaken.

Juist dit is voor Burgemeester P. Schriek reden om zijn misdadig handelen uit te breiden en actief mee te werken aan de zware georganiseerde misdaad rondom F. v.d. Biggelaar met als doel F. v.d. Biggelaar daarmee met zo'n 4,5 miljoen te verrijken en ons kritische Dommeldal daarvoor op te offeren.

Om die reden verzoek ik U alsnog een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het jarenlang misdadig handelen van Burgemeester P. Schriek en GGD-arts H. Jans jegens mij, zoals ik dat minister Dijkstal heb verzocht in mijn brief van 20 juli 1996 aan hem (prod.3). Tevens verzoek ik U ook daarbij hoor- en wederhoor toe te passen en mij van de tussentijdse voortgang op de hoogte te houden.

Voor mij staat vast dat de hierboven omschreven misdaad het gevolg is van het zogeheten Pikmeer-arrest waarbij de Hoge Raad heeft uitgesproken dat overheidsinstanties onbeperkt misdrijven mogen plegen. Bovengenoemde overheidsdienaren en ambtenaren zien die uitspraak dan ook als aanmoediging om zichzelf via o.a. de dekmantelbedrijven F. v.d. Biggelaar en Gebr. Van Aarle B.V. flink te verrijken. Daarbij mogen zij alle wetten overtreden die er te bedenken zijn.

Om een verdere escalatie van deze zware georganiseerde misdaad tegen te gaan bent U, als verantwoordelijke ministers verplicht, ervoor te zorgen dat het Pikmeer-arrest direct wordt onderuit gehaald. Ik verzoek U daarom daarvoor te zorgen en mij dat schriftelijk te bevestigen. Temeer omdat ook de Tweede kamer Fractie van de VVD nadrukkelijk deze mening is toegedaan.

Voor bewijslast verwijs ik U naar de brief van 18 februari 1997 die J.H. Klein Molenkamp (VVD) heeft ingebracht in eerste termijn van de VVD-fractie, ten behoeve van het Algemeen Overleg met de minister van Justitie over de vervolgbaarheid van openbare lichamen naar aanleiding van het Pikmeer-arrest (prod.4).

Vertrouwende op het zeer spoedig in behandeling nemen van mijn aangifte inzake F. v.d. Biggelaar en een zeer spoedig onafhankelijk onderzoek naar de zware georganiseerde misdaad rondom de dekmantelbedrijven Gebr. Van Aarle B.V. en F. v.d. Biggelaar waarin Burgemeester P. Schriek (CDA), verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) en de officier van Justitie Mr. G. Bos (CDA) een hoofdrol spelen, teken ik:

Hoogachtend,Bijlagen:

Prod.1: Mijn verzoek om herziening d.d. 26 juli 1997, kenmerk RBB/26077/VH, (inclusief 14-tal bijlagen) aan Mr. H.F.M. Hofhuis, President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (37 pagina's).

Prod.2: Brief van 2 juni 1997, kenmerk 1/0203/97 van Mr. G.C.M. Bos, officier van Justitie bij het Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (1 pagina).

Prod.3: Mijn brief van 20 juli 1996 aan H. Dijkstal (persoonlijk) minister van Binnenlandse Zaken (8 pagina's).

Prod.4: Inbreng in eerste termijn van de VVD-fractie ten behoeve van het Algemeen Overleg met de minister van Justitie over de vervolgbaarheid van openbare lichamen naar aanleiding van het Pikmeer-arrest, d.d. 18 februari 1997 van J.H. Klein Molenkamp (3 pagina's).