Bedenkingen tegen mobiele houtshredderinstallatie


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Grove tekortkomingen in onze bestrijdingsmiddelenwet

Pleitnotitie.

Behorend bij mijn bezwaarschrift van 20 augustus 1997,
inzake 7-tal ontwerpbesluiten mobiele houtshredderinstallatie.

Tijdstip hoorzitting: 24 september 1997 om 16.15 uur.


Aan: Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.

Geachte Voorzitter,

Met betrekking tot deze zaak heeft u ontvangen:

 • Mijn bij brief van 20 augustus 1997 ingebrachte bedenkingen (113 pagina's, waarvan 2 x A2-formaat.

Ik verzoek U de inhoud daarvan volledig mee te nemen in Uw besluitvorming. Wanneer U naar aanleiding van die inhoud nog vragen heeft of toelichting wenst dan verneem ik dat gaarne.

Uit die inhoud kunt U o.a. opmaken dat als gevolg van grove tekortkomingen in onze bestrijdingsmiddelenwet en een minister van VROM die genoemde tekortkomingen al jarenlang niet wil erkennen, vanwege het feit zij verantwoordelijk is voor een daaruit voortvloeiende milieu- en gezondheidsschade van wel honderden miljarden guldens, er in Nederland een situatie is ontstaan waarbij niet de minister van VROM, niet het kabinet en niet de Tweede Kamer Nederland bestuurt maar de zware georganiseerde misdaad, waaronder Hickson Garantor te Nijmegen.

 • Zo heeft Hickson Garantor B.V. bepaald dat onze minister van VROM de op 12 november 1991 en op 19 november 1996 aangenomen Tweede Kamer moties, om de toepassing van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden, niet uitvoert.

 • Zo heeft Hickson Garantor B.V. bepaald dat onze minister van VROM onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie (= gemeenschapsgeld) moet uitgeven om daarmee enorme hoeveelheden arseenhoudend en chroom VI houdend kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie via hout als drager diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen, die vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen juist met de best bestaande techniek uit ons milieu moeten worden geweerd.

 • Zo heeft Hickson Garantor B.V. bepaald dat onze minister van VROM gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval moet uitzonderen als gevaarlijk afval.
 • Dit ondanks het feit de chemische besmetting van arseen en chroom zo hoog is dat het de grens van gevaarlijk afval 30 maal te boven gaat. Dit ondanks het feit de Staat der Nederlanden daarmee handelt in strijd met de richtlijnen 78/319/EEG en 91/689/EEG. Dit ondanks het feit de Staat der Nederlanden daarmee handelen in strijd met de EG-verordening nr. 793/93.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

Zo ook heeft Hickson Garantor B.V. bepaald dat betreffend levensgevaarlijk bouw- en sloopafval via de in geding zijnde houtshredderinstallaties moet worden vermalen tot houtspaanders met als doel om betreffend arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), pentachloorfenol, bifluorides, etc. via spaanplaat, verbranding, asfalt, cement, gips en overige bouwmaterialen waarin betreffend levensgevaarlijk vliegas (verbrandingsafval) wordt verwerkt, verder diffuus te verspreiden.

De in geding zijnde 7-tal bedrijven worden daarbij als dekmantel gebruikt. Zo wordt jaarlijks met honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie van de Minister van VROM zo'n 300.000 kg. Arseenzuur en 700.000 kg. Chroomtrioxide (chroom VI) in het hout geperst, welke later via o.a. de in geding zijnde 7-tal bedrijven een verdere diffuse verspreiding moet krijgen. Het is hierbij goed te weten dat de dodelijke dosis van arseenzuur 48 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt.

Bij een gemiddeld lichaamsgewicht van 50 kg. (kinderen + volwassenen) bedraagt de dodelijke dosis 2,4 gram. 300.000 kilogram arseenzuur komt dus overeen met 125.000.000 dodelijke dosissen. Dit betekent dat onze minister van VROM jaarlijks honderden miljoenen milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgeeft om jaarlijks zo'n 125.000.000 dodelijke dosissen arseenzuur diffuus in onze woon- en leefomgeving te brengen. Een soortgelijke berekening geldt ook voor de 700.000 kg. Chroomtrioxide (chroom VI).

Uit vorenstaande kunt U o.a. opmaken dat de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen etc.etc) er financieel heel veel belang bij heeft dat de in geding zijnde "mobiele houtshredderinstallaties" in bedrijf worden gezet met als doel betreffend arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, bifluoride, etc.etc. een verdere diffuse verspreiding te kunnen geven. Deze zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, etc. etc.) gebruikt op deze manier de in het geding zijnde 7-tal bedrijven als dekmantel om via die bedrijven jaarlijks gigantische hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide e.d. en daarmee gigantische hoeveelheden dodelijke dosissen verder diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen.

 

Arseenzuur.

 • is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
 • is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg arseen aan droge stofgehalte.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat ± 1700 mg/kg).

 • is kankerverwekkend (klasse 1 = zwaarste klasse).
 • is verdacht reprotoxisch
 • kan gemakkelijk via de huid het lichaam binnendringen.

 

Chroomtrioxide.

 • is een zwarte lijststof voor lucht.
 • is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg chroom VI aan droge stofgehalte.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat 2600 mg/kg).

 • Is kankerverwekkend (klasse 1 = zwaarste klasse).
 • Is genotoxisch carcinogeen, hetgeen inhoudt dat het éénmalig binnen krijgen van één molecuul op termijn (5 tot 30 jaar later) al kanker kan veroorzaken.

Deze stoffen zijn zo gevaarlijk voor mens, dier en milieu dat zij op grond van Nationale wetgeving- en EEG-regelgeving via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit de compartimenten water, bodem en lucht moeten worden geweerd.

Aan het verder diffuus dumpen van deze enorme hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide e.d. via het door de in geding zijnde bedrijven gemaakte product "chemisch besmette houtspaanders" verdient de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. etc.etc.) zeer veel geld, zonder dat die misdaad later voor de gigantische milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan juridisch kan worden aangepakt. Vanwege het feit de in geding zijnde 7-tal bedrijven het product "chemisch besmette houtspaanders" maken, zijn die bedrijven op grond van de producten aansprakelijkheid voor de volle 100% aansprakelijk voor de gigantische milieu- en gezondheidsschade jegens de consument als gevolg van deze verdere diffuse verspreiding van jaarlijks enorme hoeveelheden arseenzuur, chroomtrioxide e.d. via het door hen geproduceerde product "chemisch besmette houtspaanders".

Voor bewijslast zie bijgevoegde artikelen 185 en 186 uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (bijlage). Dit heeft de zware georganiseerde misdaad (Hickson Garantor B.V. te Nijmegen etc.etc) tegen de in geding zijnde 7-tal bedrijven nooit verteld, anders hadden zij hiervoor nooit een milieuvergunning aangevraagd.

Ik noem dit misdaad van de ergste soort. Vanwege het feit de in geding zijnde bedrijven als fabrikant later de gigantische milieu- en gezondheidsschade jegens de consument zullen moeten betalen als gevolg van het door hen geleverde gebrekkige product "chemisch besmette houtspaanders" maakt duidelijk dat de Provincie Noord Brabant met de afgifte van de in geding zijnde ontwerpbesluiten niet opkomt voor de belangen van de in geding zijnde 7-tal bedrijven. Sterker nog zij misbruiken die bedrijven om daarmee de mens- en milieuvernietigende zware georganiseerde misdaad te verrijken.

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek op grond van vorenstaande motivatie de bestreden ontwerpbesluiten in te trekken en mij dat schriftelijk te bevestigen.

Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn, teken ik,

 

Hoogachtend,

 

Bijlage: Artikel 185 en 186 uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (1 pagina).