Verzoek aan minister Dijkstal om de burgemeester van St. Oedenrode niet te herbenoemen


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Het uiterst misdadige handelen van Burgemeester P. Schriek van St. Oedenrode

PERSOONLIJK.

Sint Oedenrode, 23 augustus 1997.

Aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd op 25 augustus 1997.

 

Betreft:

  Dringend verzoek om burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode per 1 september 1997 niet te benoemen als Burgemeester van Sint Oedenrode voor een volgend ambtstermijn van 6 jaar, tevens een verzoek om naar het 6 jaar lang uiterst misdadig handelen van Burgemeester P. Schriek en bijbehorende gigantische criminele organisatie een parlementair enquête onderzoek te starten, waarbij alle betrokkenen worden gehoord.

 

Aan:

  H. Dijkstal (persoonlijk),
  Minister van Binnenlandse zaken,
  Schedeldoekshaven 200,
  511 EZ 's-Gravenhage.

 

Geachte Heer Dijkstal,


Bijgevoegd vindt U:

 • Nogmaals mijn brief van 27 juli 1997 aan U persoonlijk (21 pagina's). De bijlagen achter "prod.1" heb ik niet bijgevoegd, vanwege het feit die reeds in Uw bezit zijn.

Heden 23 augustus 1997, ruim 1 maand later, heeft U daarop nog steeds niet inhoudelijk gereageerd hetgeen ik in erge mate betreur.

 • Mijn bij brief van 20 augustus 1997 ingediende bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten mobiele houtshredderinstallatie van 16 juli 1997 (kenmerk:451223) aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (7 pagina's). Een afschrift van bijbehorend 26-tal bijlagen kunt U opvragen bij Mr. F.J.M. Houben, Commissaris der Koningin van de provincie Noord Brabant.

Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat Burgemeester P. Schriek, mede aan het hoofd staat van een gigantische mens- en milieuvernietigende criminele organisatie. Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat burgemeester P. Schriek ter verrijking van die criminele organisatie, methoden gebruikt die niets onderdoen voor die van de maffia uit Italië.

Ondanks dat heeft burgemeester P. Schriek via de media het Rooise publiek laten weten, dat U hem per 1 september 1997 benoemd voor een volgend ambtstermijn van 6 jaar als Burgemeester van Sint Oedenrode. Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek om Burgemeester P. Schriek op grond van bijgevoegde informatie per 1 september 1997 niet te benoemen als Burgemeester van Sint Oedenrode voor een volgend ambtstermijn van 6 jaar. Tevens verzoek ik U mij dat vóór 1 september 1997 schriftelijk te bevestigen.

Benoemt U Burgemeester P. Schriek, ondanks deze brief aan U, per 1 september 1997 toch als Burgemeester van Sint Oedenrode dan staat voor mij vast dat je in de Nederland alleen maar benoemd kunt worden tot burgemeester als je actief lid bent van de zware georganiseerde misdaad.

Tenslotte verzoek ik U naar het 6 jaar lang uiterst misdadig handelen van Burgemeester P. Schriek met bijbehorende gigantische criminele organisatie, waarbij vele honderden miljoenen gemeenschapsgeld zijn misbruikt ter verrijking van de mens- en milieuvernietigende misdaad, een parlementair enquête onderzoek te starten waarbij alle partijen worden gehoord. Dit alles met als doel genoemde zware georganiseerde mens- en milieuvernietigende misdaad tot aan de kern toe te ontbinden.

Ook dat verzoek ik U mij dat vóór 1 september 1997 schriftelijk te bevestigen. Vanzelfsprekend zou ik een spoedige reactie van Uw zijde hogelijk waarderen.

 

Hoogachtend,


C.c.

 • Diverse politieke partijen binnen de EEG
 • Diverse milieuorganisaties binnen de EEG
 • Diverse bedrijven binnen de EEG
 • Diverse maatschappelijke organisaties binnen de EEG

 

Deze brief bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 28 pagina's.