Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Verandering in het bestuur van Milieudefensie leidt tot herbezinning
Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Ik ben me terdege bewust van de effecten van klimaatverandering

Huizen, maandag 7 mei 2001

Philippe,

Jammer van je commentaar waaruit blijkt dat je het niet begrepen hebt. Nog vervelender is dat je na een enkele mail van mij al doodmoe bent geworden - ga wat trimmen voor een betere conditie - maar dat je mij een betweter noemt valt me echt van je tegen.

Ik ben me terdege bewust van de effecten van klimaatverandering, waartegen Milieudefensie terecht ageert. Maar ik ben bang dat het menselijk leven, anders dan het overige leven op aarde, nog eerder ernstige schade zal ondervinden van de diffuse vergiftiging van water, lucht en bodem dan van de klimaatverandering. De voedselketens in de oceanen staan nu al onder hevige druk, maar die op het land waar wij hoofdzakelijk ons eten vandaan halen, ligt het gevaar veel directer aan de milieuproblemen ten grondslag. Je hebt mijn duidelijke waarschuwing niet begrepen, althans niet laten blijken dat je de consequenties hebt doordacht.

Wanneer ing. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum echt gelijk heeft, dan staan we op de drempel van een ecologische ramp die vooral de mens zal raken en komen we veel eerder in botsing met krachten in de natuur dan met die de klimaatverandering zal veroorzaken. Die diffuse vergiftiging met zwaar kankerverwekkende stoffen op een zo grote schaal als waarop ik attendeerde, gaat voorbij aan je mitigerende bestempeling van die 12 miljoen kuub geïmpregneerd hout als zijnde gifbankjes/hout. Je hebt kennelijk niet door dat in dat hout een ecologische tijdbom zit die binnen dertig jaar afgaat.

Je somt een rijtje problemen op waarvan ik er een of twee zou kunnen kiezen om daarin het geld van de vereniging te investeren en actie te voeren. Zoals ik al zei ben ik niet zo'n voorstander van reclame maken of "campagne voeren", maar ben ik veel meer geïnteresseerd in het actief bezig zijn aan de bewustwording van de mensen die politieke, journalistieke en economische macht bezitten. Van hen komt uiteindelijk de verandering en niet van een aardige demonstratie op de Milieuconferentie met het sjouwen met zakken zand. Die actie was meer gericht op de mensen van de milieugroepen zelf dan op maatschappelijke bewustwording, ook al weet ik dat ook dat de bedoeling van de actie was. Vraag aan een willekeurige man of vrouw in het café of op de markt of ze nog weten wat die dijklegging betekende, dan zul je echt teleurgesteld zijn over het resultaat van die enorme en kostbare inspanning.

Je verwijt mij verder dat ik via een soort "vreemde omweg mijn gelijk wil halen om steun voor mijn eigen zaak te krijgen". Laat ik daarop zeggen dat ik geen omwegen maak als het gaat om mijn eigen toekomst, die van mijn kinderen en van de natuur om mij heen. Ik ga direct op het doel af en geef met de website van de SDNoverduidelijk aan dat daar een breed scala van onderwerpen te vinden is die niet alleen het milieu raken, maar ook de sociale verhoudingen, meningen van honderden mensen, krantenartikelen, uitvindingen en technieken om ook problemen rond het milieu te kunnen oplossen.

Ik heb je uitgenodigd om de 30 te gaan bekijken die op het internet staan, waarvan de meeste over het milieu gaan en waarvan er maar eentje van mij is als commentaar op de doelstellingen van de Sociale Databank Nederland. We geven ruimte aan iedereen die er om vraagt en voor zover onze capaciteit reikt. Zelfs Philippe Spapens bieden we een mogelijkheid om zijn visie of oplossingen te geven, mits die de fatsoensnormen niet overschrijden.

Je doet echt de deur dicht met je opmerking dat ik misbruik maak van verenigingsdemocratie. Dat is echt iets nieuws. Inventief ben je zeker. Voor mij bestaat er in een vereniging alleen maar democratie, omdat iedereen zijn zegje kan en mag doen. Daarvoor is een vereniging nu juist een vereniging van gelijken. Dat er Orwelliaans onder de gelijken ook prominenten zitten is niets vreemds en is een natuurlijk gevolg van menselijke eigenschappen en ambities. Misbruik van democratie in een open vereniging is per definitie onmogelijk, want daar zorgen de leden zelf wel voor. Bij een mandaat kan dat anders liggen, zoals bijv. na een benoeming in een bestuur of na een verkiezing, want dan zijn de leden maar al vaak machteloos tegen manipulatie en bedrog.

Natuurlijk kan ik je kritiek niet onbeantwoord laten. Met name je opmerking "Dit is overigens de laatste e-mail die ik over deze onverkwikkelijke zaak wens te ontvangen en te versturen. Jullie zoeken het nu maar zelf uit." is toch echt defaitistisch. Ten eerste is er geen "zaak", ten tweede is er niets onverkwikkelijks aan de hand, en ten derde laat je daarmee zowel de vereniging als het milieu in de steek. Ik raad je aan mijn eerste reactie op jouw e-mail nog eens na te lezen en ik herhaal die tekst onder jouw e-amil nog eens.

In afwachting van een intelligente reactie

Rob Brockhus

P.s. Ik zal deze correspondentie op het net zetten zodat andere leden kunnen nadenken over de koers die de vereniging zou moeten gaan.

    ----- Original Message ----- From: "Spapens, P." To: "'sdnl'" Cc: ; Sent: Monday, May 07, 2001 9:02 AM Subject: RE: tijd beter besteden

    > Beste Rob,

    > Als ik je e-mail lees wordt ik ongelooflijk moe. Wat ben jij een betweter zeg > en wat doet jou denken dat mensen bij VMD niet ongerust zijn over > gezondheidseffecten van giftig hout. Maar wat dacht je van de effecten van > klimaatverandering? OF de effecten van niet biologische landbouw? Of > kernenergie? Of van verkeer? of van... vul zelf maar in. Uit dat lijstje mag > JIJ nu een keuze gaan maken. Waar ga je je geld aan besteden? Welke campagne > denk je te gaan voeren waarbij je ook nog mensen betrekt, groepen kunt > activeren, het meeste milieurendement kunt maken, etc., etc. Dat is geen > makkelijke keuze. Als je een klimaatactivist bent wel: kies voor een > klimaatcampagne! En voor jou omdat je met CCA hout bezig bent is het een > actie tegen gifbankjes/hout. > Ik vind dat je nu via een hele vreemde omweg alsnog je eigen gelijk wilt > behalen om zo steun voor je eigen zaak te krijgen. Sorry hoor maar dat kan > toch gewoon niet zo. En het misbruiken van verenigingsdemocratie voor je > eigen kleine zaakje al helemaal niet. Een echte VMD-er strijdt de strijd met > open vizier en niet op deze wijze. > Dit is overigens de laatste e-mail die ik over deze onverkwikkelijke zaak > wens te ontvangen en te versturen. Jullie zoeken het nu maar zelf uit.

    > Philippe SpapensPhilippe bedankt voor je opmerking

Mijn energie en intellect steek niet in een achterhoedegevecht tegen een loongebouw of iets dergelijks. Ik ga dan ook nauwelijks de deur uit voor vergaderen enz. Ik beid mijn tijd om te vechten tegen de misleiding, onwetendheid, corruptie en bestuurlijke onbekwaamheid, o.a. en ik herhaal, o.a. wat betreft het milieu. Dat ik een beetje actief ben voor de koersgroep is eigenlijk toeval en het gevolg van samenloop van omstandigheden. Die groep bleek namelijk behalve een visie op de structuur van VMD ook een open oor te hebben voor met name structurele problemen rond het milieu. Vooral de rechtspraak van de Raad van State is dermate krom dat je van een politieke rechtbank kunt spreken.

Ik heb in Arnhem op de werkgroependag geprobeerd de bestuurders van VMD geïnteresseerd te krijgen voor acties tegen zowel de industrie - die nog steeds CCA-zouten (Arseen-Chroom-Koper) gebruikt om hout te conserveren - als tegen de politiek van de regering en in het verlengde daarvan de Raad van State om het roer drastisch om te gooien, conform de uitspraken van het Hof in Luxemburg en volgens de richtlijnen van de Europese regelgeving t.a.v. verspreiding van gifstoffen in het milieu. Nederland lapt internationale verdragen aan de laars en pleegt zelfs fraude met valse etikettering. De ministeries VROM en VWS doen niks.

Ik verklaar nu verder niets omdat de website bol staat van procedures en rapporten die een massale strijd tegen het gedogen en manipuleren van de overheid zouden moeten uitlokken bij VMD. Maar ook VMD doet letterlijk niks, dan alleen maar drie miljoen van de Lotto incasseren en een campagne voeren om nog meer leden te werven Meer leden heb je niet nodig dan de 35.000 die er nu zijn. Wat je met dat geld moet doen is bewustmaking financieren op een manier die gedragen wordt door de media omdat er nieuwswaarde zit in een proces tegen de Staat der Nederlanden, omdat die volstrekt illegaal bezig is. De privatisering van de energievoorziening zal een chemische ramp uitlokken omdat geld verdienen met het wegwerken van gevaarlijk en chemisch afval belangrijker is dan het goed weg werken van chemisch afval, waarvoor de technologie voorhanden is en waarvan een uitgebreide voorlichting op de website van de SDN te vinden is. Ja zelfs een tiental videofilms over dit onderwerp staan bij de SDN op de website, maar van de VMD - al dan niet met de Koersgroep - hoor je niks.

Ik steun Harry Kerkhof eigenlijk maar om een reden en dat is dat ie zich niet laat leiden door het streven naar professionalisering van de VMD, maar de basisstrijd wil blijven voeren tegen dat wat er mis is. Wanneer je echt betrokken bent bij het milieu en de VMD dan zou ik van je moeten verwachten dat je met name de op http://www.sdnl.nl/tv.html bekijkt en dan binnen de VMD daarmee de boer op gaat. Ik kan niet aannemen dat je serieus bezig bent, ondanks je complimenten in mijn richting, wanneer je het grootste gevaar voor de mens in het milieu en het milieu zelf met diffuse vergiftiging op zeer grote schaal laat liggen en alleen maar denkt aan het houden van leden en het werven daarvan.

Misschien zie ik het verkeerd, maar ik zou wensen dat ze bij VMD echt wakker worden zodat ze de burgers massaal mee krijgen wanneer men beseft dat door geheel Nederland ongeveer 5 miljoen kubieke meter hout staat (in Europa veel meer) dat geïmpregneerd is met duizenden tonnen zwartelijststoffen die de komende dertig jaar compleet in ons oppervlakte- en grondwater zullen neerslaan in de vorm van uitloging en door verbranding in energiecentrales die winst willen maken met het opstoken van afval. Zelfs slib wordt er meegestookt hoewel er geen calorie warmte aan is te onttrekken. De vraag is dan WAAROM.....!

Ik laat het hierbij, en gezien de moeite die je hebt genomen om mij succes te wensen met mijn activiteiten wens ik jou geluk met het tot eenheid houden van VMD en de zaak in 'n concrete doelstelling voor het milieu om te buigen, anders dan Jos Brink op tv te laten filosoferen over 'n voor bijna iedereen abstracte groene grens. Want die grens ligt altijd 'Not in my backyard'

Groetjes en sterkte gewenst

Rob Brockhus (webmaster SDN)

P.s.,
Niemand van VMD heeft enige reactie gegeven op de cd-rom die met honderden is uitgedeeld op diverse gelegenheden en vergaderingen van VMD. Dat geldt eveneens voor de koersgroepmensen die kennelijk toch ook hoofdzakelijk bezig blijken te zijn met huishoudelijk-bestuurlijke zaken i.p.v. met de reële dreigingen voor ons milieu en de toekomst van onze kinderen.

    ----- Original Message ----- From: "Spapens, P." To: ; Sent: Monday, April 23, 2001 9:35 AM Subject: tijd beter besteden > Beste Rob en Bas, > > Omdat je iedereen altijd succes moet wensen met waar men mee bezig is wens ik > Rob succes met het verder marginaliseren van VMD; de koers van de koersgroep > leidt tot een achterban van 5000 leden die ver weg staan van mensen in de > samenleving. Op zich geeft dat niet maar als je wilt veranderen zul je toch > een beetje aan moeten sluiten bij anderen. Contact maken i.p.v. afschrikken zou > ik zeggen. > Bas: succes met het verder afschrikken van de bestaande achterban van VMD > met termen als praesidium. Geen probater middel dan het vergroten van de > afstand dan dit soort woordgebruik. Hopelijk zit er een zinnig voorstel > achter want wat Bas zegt is natuurlijk waar, de zo hoog geprezen democratie > binnen VMD is natuurlijk een lachtertje. Vermoedelijk gaat nu een radicaal > groepje de democratie misbruiken om haar eigen gelijk te halen. > Beste Bas en Rob: ga a.j.b. weer aan het werk en gewoon goede activiteiten > organiseren waarbij de lokale achterbannen betrokken worden en hun eigen > invulling kunnen geven (radicaler en minder radicaal). De ruimtecampagne is > mi een goed voorbeeld. Steek daar je energie (en mijn geld!) in i.p.v. in het > kapot maken van de club. > > Groet, > > Philippe