Micha Kuiper (De Groenen) over de kredietcrisis en oplossing daarvoor
Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . . EuroStaete

Het basisinkomen zal ongeveer € 700 per volwassen per maand moet zijn

De Groenen

DE GROENEN


Landelijk Secretariaat
Postbus 1251            tel: 024-3452585
3500 GB Utrecht           Postgiro 7227882
Voorzitter: Paul Freriks    tel.: 0316-529748 p.freriks@chello.nl
Secretaris: Otto ter Haar        degroenen@planet.nl
Penningmeester: Jan Hartstra        HanHr@xs4all.nl 
Beste Groenen,

 
een speciale editie van de door mij uitgegeven nieuwsbrief "Keertij", dit keer over geld en toegespitst op ons Congres morgen !

 
1. Basisinkomen
2. Recessie en staatschuld
3. Kredietcrisis
4. Arbeid adelt
 

 
================== 
1. Basisinkomen

 
uit het partijprogram 2008 vs1.0
 

Zevenhonderd euro

Wie anno 2008 serieus over een basisin≠komen praat, heeft het over ongeveer Ä700 per persoon per maand. Hoger hoeft niet, lager kan niet (het basisinkomen moet net genoeg zijn om sober van te kunnen leven). 

We zouden hierover kunnen zeggen:
iemand met bijstand uitkering en tevens in de schuldsanering komt ongeveer op dit besteedbaar bedrag uit. Er is derhalve bijna niemand in Nederland die om dit bedrag vraagt bij de Sociale dienst en het  niet krijgt. Al die besluitvorming en controle echter kost dus handen vol geld tijd en ongemak terwijl de beslissing tevoren al bijna vast staat.

Samen met invoering van het basisinkomen zou de overheid twee aanvullende geldsystemen kunnen invoeren naast de euro:
- roosjes, om waardering te tonen voor onbetaald werk ( http://www.sterrenstelsel.nl/sterrenstof/sterrenstof69/html/roosjesproject.html )
- florijnen, als lokaal geld te gebruiken binnen Nederland en om de monetaire politiek flexibeler te maken, onafhankelijk van Brusselse besluitvorming over de euro.
 
Gemeenten kunnen de particuliere lokale geldsystemen die nu al per stad bestaan ondersteunen, door bijvoorbeeld belastingbetaling (OGB, en in samenwerking met het Rijk: zelfs BTW) van middenstanders in die valuta te accepteren, waarna het mogelijk zal worden voor het publiek om ermee te betalen in winkels.

 
==================
2. Recessie en staatschuld
 
Toen Balkenende I aantrad, was de eerste maatregel om de "parasitaire" uitkeringstrekkers (AOW-ers die hun hele leven gewerkt hadden) eens flink te korten.
 
Deze verlaging van de koopkracht had een stevige mini-recessie tot gevolg, en er moesten stimulerende maatregelen genomen worden zodat toen Balkenende-III verkozen werd zij hadden kunnen pochen op een herstellende economie (die ze eerst zelf gesloopt hadden).
 
Nu is het beleid soortgelijk:
er is een kredietcrisis, recessie dreigt (geldtekort bij het publiek) en wat doet Bos? Miljarden naar de banken sturen. Met lof.
 
Wikipedia:

Staatsschuld in 2008

De staatsschuld bedraagt in 2008 206,2 miljard euro, dat is 34,8% van het bbp. De rentelasten nemen in 2009 wel toe doordat er met een hogere rente wordt gerekend. De rentelasten bedragen in 2008 9,6 miljard euro en in 2009 naar verwachting 11,6 miljard euro.[5] 
Eind oktober 2008 liep de staatsschuld door de reddingoperaties in de financiŽle sector op tot 282,9 miljard euro.
Anno:         Staatschuld Nederland:
1910           521 000 000
1998     236 000 000 000
2008     206 000 000 000
 
2009     283 000 000 000 +40%

 
==================
3. Kredietcrisis
 
Geld is geen goud. Het is een afspraak. Een afspraak kun je wijzigen, als dit voor alle betrokkenen beter is.
 
Als we alle economische activiteit op Aarde indelen in twee groepen: 
- B: de banken en de centrale banken, en 
- A: de rest van de aarde: de mensen die zorgen voor brood op tafel; landbouw, industrie, diensten, 
 
dan is de situatie als volgt:
 
Er is tweehonderd jaar geleden een kleine hoeveelheid geld geweest in de handen van A.  In voorspoedige tijden sindsdien heeft A extra geld geleend bij B.  Dit bedrag (X) moet weer terugbetaald worden aan B. En een beetje rente (R). Omdat er bij B ook kosten (K) zijn (loon personeel, inkoop papier etc.) vloeien deze ook weer terug naar A, maar de winst (W=R-K) blijft hangen bij B.

Met het extra betaalmiddel (X) in omloop kan de economie soepel draaien.
Wanneer de schuldenaars onder A nu de lening (X) in 5 jaar terugbetalen aan B, en ook nog daarbij de renten min kosten (W) zal er weer opnieuw een tekort ontstaan aan ruilmiddel.  Bij ongewijzigde maatschappelijke behoefte aan betaalmiddel zullen dezelfde of andere actoren zich nu opnieuw in de schulden gaan steken, maar nu voor het bedrag X+W.
Weer 5 jaar later wordt dat al (X+W) kwadraat.

Enzovoort.

 
Er ontstaat dus een gestaag (exponentieel) groeiende kapitaalstroom van de maatschappij (A) naar de banken (B).
In een stabiele economie zal dit leiden tot een faillissement van A. Er is geen andere mogelijkheid, want het geld is er simpelweg niet om een exponentiŽle rentelast te dragen.
Daarna is B de enige eigenaar van "Alles".

"Gelukkig": Onze economie is niet stabiel. Onze economie groeit normaliter met 3% per jaar. Dat is nodig! Niet omdat we te weinig welvaart hebben, maar om de rentepost W te kunnen betalen jaar in jaar uit.

Alle economische activiteit telt mee voor onze "groei". Voetbalrellen met schade en politie-inzet zijn economische groei. Een dijkdoorbraak is economische groei. Een slecht gebouwd huis dat verzakt en gesloopt wordt is economische groei. Het helpt namelijk allemaal om de geldpompen op gang te houden en de rente (W) op te brengen voor B.  Want om het te kunnen opbrengen moet iemand het eerst bij ze lenen, en ze kunnen alleen geld uitlenen aan kredietwaardige (groeiende) economieŽn.

Met gezond verstand, althans aan de kant van A, heeft dit proces allang niets meer van doen.
(Historisch: 1835 afschaffing Amerikaanse centrale bank, 1913 geslaagde herinvoering private centrale bank.)

Anno 2008 zitten wij net als in 1907 (eerste wereldoorlog) en 1929 (tweede wereldoorlog) in een situatie dat er wereldwijd serieuze hobbels zijn in onze vloeiende economische groei. De intelligentsia spreken over de aanleiding (slechte leningen) maar slechts weinigen praten over de oorzaak: het ontwerp van het geldsysteem klopt niet en kan niet anders dan faillissement van de hele aarde veroorzaken, tenzij de banken van hun winstoogmerk zouden afzien.
 
De oplossing is simpel: de gemeenschap moet zelf het geld scheppen dat er tekort is in de economie (beheerst en zonder inflatie) en desgewenst ook weer uit roulatie nemen zodra dat nodig is.  De rentestroom W moet beŽindigt worden, willen wij vrijheid en een redelijke welvaart wereldwijd kunnen behouden, of laten toenemen in het Zuiden, waar dat nodig is.
 
Er is geen keus.
 
Om "W" te beŽindigen is nodig dat economen elkaar bijscholen in deze materie, en dat we anticiperen op mogelijke sabotage vanuit belanghebbende partij B, waar zoveel geld en waardepapieren in de kluizen liggen dat zij met een druk op de knop voor enorme inflatie of deflatie kunnen zorgen - en in beide gevallen zal onze economie stagneren en zullen de genomen maatregelen de schuld ervan krijgen.
 
gebruikte bronnen: 
- Marten Toonder, de bovenbazen (1963)
- US Federal Reserve (2001)
- President Andrew Jackson (1837)
- President Woodrow Wilson (1920)
--------
 
Misschien iets voor een wijziging in het partijprogramma? Ik denk eigenlijk aan een nieuwe paragraaf.
 
Helaas erg laat, deze mail, maar ik heb deze stof gister pas ontwikkeld voor Gymnasium-1 leerlingen.
 
Nota bene: al het beleid op dit terrein wordt gemaakt door een kleine groep binnen B, die ook wel beseft dat het een probleem is, maar niet weet hoe het te stoppen zonder zichzelf te schaden.
George Soros: "Please stop us before we destroy the World".
 
Ik stel voor dat we aan dit verzoek gehoor geven.
 
==================
4. Arbeid adelt
 
Arbeid is iets uit de 20e eeuw. De 21e eeuw zal gekenmerkt worden door hardwerkende baanloze mensen.
Mensen die vrij zijn om te doen wat ze willen.
De automatisering en mechanisering is zover gegaan dat voor een gezonde maatschappij slechts 2 to 4 uur per dag gewerkt hoeft te worden door de beroepsbevolking.
Het zou kunnen dat dit betekent dat sommigen meer werken, stel 20-30 uur per week en anderen volledig vrijgesteld worden van werk, bijvoorbeeld gedurende enkele maanden, jaren of levenslang.
 
De huidige gekte om te werken voor geld wordt veroorzaakt door de noodzaak om elke 5 tot 10 jaar het astronomische bedrag "X+W" op te brengen met zijn allen. Niet dat daar een materiŽle noodzaak toe is; het is puur het gevolg van financiŽle afspraken die geen aanvaarbaar doel dienen.

Bezigheidstherapie dus, om het systeem draaiend te houden, terwijl de werkelijke economie (huishouding van de aarde) in het slop raakt door honger en milieuvernietiging.
 
Deze voortdurende staat van paniek en overlevingsstrijd is kunstmatig en overbodig.
 
Wij hebben dus een economische orde nodig die maatschappelijk wenselijk gedrag en betaalde arbeid van elkaar onderscheidt. Waarschijnlijk zal geld en betaald werk gedurende deze eeuw een relatief marginaal verschijnsel gaan worden. Een basisinkomen past overigens goed in de overgangsperiode daar naartoe.
 
groet, Micha

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van Amsterdam
De Groenen zijn/is lid van de Europese Federatie van Groene Partijen

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008