Chaos en vaccinatieangst overspoelen ons land over aspecten rond de Mexicaanse griep, wat leidde tot een kortgeding

Anneke Bleeker geeft lezingen over vaccinatie.

EuroStaete . . . Klokkenluiders . . . Medische fouten <===> SDN . . . Vaccinatie

Een heldere analyse van de risico's die we lopen met het H1N1-vaccin tegen de Mexicaane Griep
Platform Herstel Rechtsorde organiseert een symposium over gevaren van de massale vaccinatie.
Op Argusoog Radio kunt u een informatieve discussie horen over het vaccin door deskundigen !
Het Nedelands Vaccin Institute publiceerde in 2006 al over een vaccin tegen een pandemie-griep

Videoverslag van het kortgeding bij de rechtbank in Zwolle op 22 oktober 2009 tegen
minister Klink wegens weigering van de gegevens over de samenstelling van het vaccin

Videoverslag DEEL 1 van het kortgeding tegen Minister Klink, DEEL 2 en DEEL 3

Commentaar:
Geschreven door Alec Boswijk,
maandag 19 oktober 2009


Zolang overheid en telefoonbedrijven door blijven gaan met de snelle uitbreiding van het ziekmakende UMTS, Wifi etc. ten koste van ons en onze (klein)kinderen, voelen wij ons verplicht te protesteren en actie te voeren.

Stichting StralingsArm Nederland in staat van verhoogde waakzaamheid!

22 okt : Het Kort Geding tegen Minister Klink.
 
Ons credo: De belangenverstrengeling van de regering met het bedrijfsleven, het hoge percentage door industrie gesponsord "wetenschappelijk" onderzoek, de volgzame massamedia en de voor het bedrijfsleven gunstige wetgeving hebben tot een bedroevende milieu- en gezondheidsbescherming geleid. Alleen de voor dit kartel gunstige wetenschappelijke onderzoeken worden openbaar gemaakt en benut, alsof het voorzorgsprincipe, de grondwettelijke mensenrechten en het lijden van tienduizenden stralingsslachtoffers überhaupt niet lijken te bestaan.

Waar Recht onrecht wordt, wordt burgerlijk verzet een Plicht!De Nederlandse Grondwet zegt in:
artikel 10: "ieder heeft recht op eerbiediging van zijn levenssfeer"
artikel 11: "ieder heeft recht op ontastbaarheid van zijn lichaam"

Zolang overheid en telefoonbedrijven door blijven gaan met de snelle uitbreiding van het ziekmakende UMTS, Wifi etc. ten koste van ons en onze (klein)kinderen, voelen wij ons verplicht te protesteren en actie te voeren.

Door samen te werken met gemeenten, door informatie te geven en door burgers te helpen met procedures. Dat al 200.000 burgers overgevoelig zijn voor straling, is zorgwekkend !!! Steun onze actie voor lagere stralingsniveaus èn onderteken ook de petitie om van de veiling van licenties voor WiMax/HDSPA (2,6 Ghz band) af te zien.
 
Contactpersonen: • Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53909783
• Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451141

• Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53909783
• Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451141

Laatst geupdate op ( maandag 19 oktober 2009 )

Rechtbank Den Haag,
Prins Clauslaan, Den Haag.
Faxnummer: 070 – 381 30 55

Gefaxt verweerschrift i.v.m. verhinderd zijn op zittingsdatum 27-10-2010

Geachte Rechter,

Alvorens mij te richten op argumenten van verweer in de zaak zelf, doe ik er goed aan deze dagvaarding voor de zitting in een breder perspectief te plaatsen.

*1) Op de eerste plaats dient vastgesteld te worden, dat Uw rechtbank niet bevoegd is over mij te oordelen. De wetten waarop deze Rechtbank zich baseert, zijn geratificeerd door mevr. Beatrix von Amsberg zur Lippe Biesterfeld, bewerende bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. In een WOB verzoek van 15-2 jl. aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende verzocht ik de premier (omdat het Koningshuis niet WOB-plichtig is) mij de documenten en correspondentie toe te zenden, waarin overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat mevr. von Amsberg door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11-3 jl. toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van mevr. Von Amsberg kan ondersteunen.

Daaraan kan toegevoegd worden dat zij evenmin recht maakt op de titel Prinses van Oranje-Nassau. Zoals bekend mag worden verondersteld stierf koning Willem III van Oranje Nassau in 1702 zonder een troonopvolger te hebben. Dus kan zij niet van de bloedlijn van Willem III afstammen. Inzake de bloedlijn van de familie Nassau is het onder geschiedkundigen omstreden of de overgrootmoeder van mevr. von Amsberg, koningin Emma genoemd, wel zwanger was van haar 41 jaar oudere echtgenoot Willem van Nassau. Genoemd wordt de naam van S.M.S. de Ranitz, secretaris van koningin Emma. De moeder van Mevr. von Amsberg, koningin Juliana genoemd, weigerde in 1991 evenals dochter Beatrix door middel van DNA onderzoek het bewijs te leveren inderdaad af te stemmen van de bloedlijn van de familie van Nassau. (Bron: http://blauwbloeddna.blogspot.com/2010/03/blauw-bloed-dna.html)

Een en ander is uitstekend gedocumenteerd in het boek “Bedrog om de Kroon; het geheim van Beatrix en Juliana”, door Ine Veen, ISBN 9789059119963, wat onlangs verschenen is. Als klap op de vuurpijl verscheen vanochtend, tijdens het schrijven van dit Verweerschrift op een bekende klokkenluiderwebsite (In naam der koningin) het onthullende, met een karrenvracht aan documenten ter bewijslast, nieuwe bewijs van malversaties binnen het “Koningshuis”.

Hieruit concludeer ik dat mevr. Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, alsook een koningschap bij de gratie Gods. Logischerwijs brengt dat met zich mee dat een heel wetstelsel op basis van dit vermeende Koningshuis twijfelachtig wordt en daarmee ook de ambtseed die U als rechter afgelegd hebt.

*2) Op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wetgevende macht een cirkelredenering in het leven geroepen is bij diezelfde ambteed, waarin U trouw zweer aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet, terwijl U
tegelijkertijd verboden is om diezelfde Grondwet te toetsen. Diezelfde Grondwet die een contradictio in terminus vertoont betreffende art.1 en art. 24 .

*3) Op de derde plaats verneem ik via de hiervoor al genoemde website www.Klokkenluideronline.nl dat Uw Rechtbank plaats biedt/heeft plaats geboden heeft aan:
De wegens corruptie “weggezonden” rechter H. Westenberg
De kindermisbruikende kinderrechter C. Stolk
De van machtsmisbruik verdachte inzake Chipsol BV president der rechtbank F. Bakker
De in de Deventer moordzaak disfunctionerende procureur-generaal H. Brouwer
De kindermisbruik toegegeven hebbende Officier van Justitie, J.W. Wabeke
De pro-Demmink vonnissende plaatsvervangende.raadsheer, U. v/d Pol
De pro-Westenberg zijnde (pers)rechter, E. Numann

*4) Op de vierde plaats concludeer ik dat het aanzien van de rechtspraak anno 2010 in zijn algemeen bijzonder geschaad is. Niet alleen door de klucht rondom het proces van Geert Wilders, maar ook door de incompetentie van Justitie in de zaken als de Schiedammer parkmoord, de Deventer moordzaak, de Puttense moordzaak, de zaak Lucia de Berk, de zaak Baybasin, de IRT affaire, etc. Hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie Ton Derksen maakt in zijn boek “Lucia de Berk; reconstructie van een gerechtelijke dwaling” (2006) en “Het OM in de fout” (2008) melding van structurele manco’s bij Justitie, waaronder “het OM spreekt onwaarheid” en “het OM houdt informatie achter”.

*5) Op de vijfde plaats stel ik vast dat de (oud)ministers van Justitie, P.H. Donner en diens opvolger E. Hirsch Ballin NIETS gedaan hebben om de van kindermisbruik verdacht en pedofilie zelfs toegevende S.G. op Justitie, dhr. Joris Demmink te vervolgen, c.q. het bewijs van zijn onschuld te leveren. Daarnaast kan vastgesteld worden dat Justitie een potje maakt van de opsporing van bijvoorbeeld kinderporno.

Dat geeft al aan welke prioriteit aan deze ten hemel schreiende zaken gehecht worden, hetgeen niet verbaast als op www.klokkenluideronline.nl geregeld melding wordt gemaakt van rechters, officieren van Justitie en advocaten, die zelf ook niet van kinderen af konden blijven.

*6) Op de zesde plaats stel ik vast dat het parlement in 2008 en 2009 uit financiële overwegingen, die niets met Justitie of rechtspraak van doen hebben, de sancties op (verkeers)overtredingen stelselmatig verhoogd hebben. Het is voor burgers onverteerbaar om veroordeeld te worden tot hoge boetes, die niet meer in relatie staan tot een eventuele overtreding, maar alles van doen hebben met nationale begrotingstekorten/bezuinigingen.

*7) Op de zevende plaats stel ik vast dat er feitelijk door de eeuwen en in alle culturen slechts twee “universele” wetten zijn, te weten:
1. Gij zult niet doden.
2. Gij zult niet stelen.
Gevoegd bij het enige waarmee een mens ter wereld komt, nl. tijd van leven, kan een wetstelsel zeer eenvoudig zijn. Geldelijke sancties zijn in de kern een verlies van levenstijd, omdat de tijd die in arbeid gestoken wordt om een geldelijk inkomen te verschaffen, aangewend moet worden om aan die sanctie te voldoen. De wetstelsels, zoals wij die in Nederland hanteren, zijn zo bijzonder ingewikkeld dat ze in diverse categorieën als strafrecht, bestuursrecht,
belastingsrecht etc. ingediend moeten worden. Zulks is alleen maar mogelijk bij de gratie van een volksvertegenwoordiging die zondigt tegen de universele wetten en d.m.v. extra (bijvoorbeeld belasting) wetgeving diefstal van levenstijd probeert te legitimeren, zonder dat er tegen een der beiden wetten gezondigd is door burgers. Bron: Pieter Stuurman.

*8) Onder argument 7 maakte ik gewag van twee “universele” wetten, waar omheen ik mijn argument omschreef. Weggevallen is de passage waarin verwezen werd naar de huidige twee basale wetten, zoals die in de wereld gebruikt worden: de “Civil Law” en de “Admirality Law”. Deze laatste is in op mijn situatie van toepassing, in die zin dat ik als mens, uit het geboortewater van mijn moeder via haar geboortekanaal, ter wereld gekomen ben als maritiem product. En als dusdanig door mijn ouders, in de persoon van mijn vader, aangegeven ben via de Burgerlijke Stand van mijn geboortestad bij de Staat der Nederlanden, door middel van het Geboortecertificaat.

In juridische termen ben ik geen mens, maar een maritiem product en van grote waarde voor de Staat der Nederlanden, want daarmee een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen voor de staat door middel van diverse vormen van belasting. Omdat ik als product geen levenloze entiteit ben, maar actief kan zijn in het economisch bestel, is het wenselijk om aan het maritieme product Luuk van Dinter rechten en plichten jegens de Staat toe te kunnen dichten. Dit kan door juridische wetgeving op mij toe te passen, die mij onder brengt in Personen, te weten in Natuurlijk Persoon.

Mijn Geboortecertificaat is het aanvangspunt van een contract met de Staat der Nederlanden, waaruit rechten en plichten voortvloeien en is aangevraagd door mijn ouders, in de persoon van mijn vader met als ingangsdatum mijn geboortedatum. Ik was in de dagen na mijn geboorte en nog lang daarna, wilsonbekwaam en ook niet bevoegd tot het afsluiten van willekeurig welke overeenkomst met willekeurig welke partij. In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen twee daartoe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand komt.
Ik kom dan ook tot de conclusie dat het door mijn ouders voor mij aangegane contract met de Staat der Nederlanden niet geldig is en dat ik geen enkele contractuele verplichting heb ten opzichte van willekeurig welk instituut van de Staat. Waaronder ook de rechtbank te Den Haag. Waarmee nogmaals mijn vaststelling in argument 1 van het Verweerschrift van 25-10 onderstreept wordt dat Uw rechtbank wettelijk niet bevoegd is om mij te dagvaarden, te horen en over mij te oordelen.

*9) Op de negende plaats, in aanvulling van opmerking nummer 7, zou ik kunnen beargumenteren dat ik niet gedood, noch gestolen heb. Tevens had ik op de in de dagvaarding genoemde dag geen enkel kwaad in de zin; ik was immers als “vredesduif” samen met een Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke bij het Internationaal Strafhof (en de volgende dag bij het Europees Parlement in Brussel) om een Aanklacht te deponeren tegen de Staat der Nederlanden, die zich doof houdt voor decennia omtrent misdaden tegen de Nederlandse bevolking (waarover ik in dit verweerschrift niet in detail zal treden. Die vervolgens ook gedeponeerd is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Ongelukkigerwijs ……..(tekst om privacyredenen weggelaten) ……..en uiteindelijk te sanctioneren met een boete van € 100,-.

Maar zoals ik in bovengenoemde overwegingen al genoemd heb, kan ik de Rechtbank Den Haag alleen maar als "Niet Bevoegd" kwalificeren en is het dus niet nodig om een verzoek tot seponeren in te dienen. Desalniettemin leek het mij fatsoenshalve gepast U als rechter dit verweerschrift te doen toekomen en niet zonder bericht van verhindering weg te blijven. En als bovengenoemde overwegingen bij U op (gedeeltelijke) goedkeuring of instemming kunnen rekenen, zou dat alleen maar mooi meegenomen zijn.

Zie ook: http://www.ikclaimmijnnaam.nl

  SDN-rubrieken
  De NVVK reageert niet op de waarschuwing van het EKC m.b.t. Thiomersal
  Waarom wil minister Klink geen openheid over de samenstelling van het vaccin?
  Historisch overzicht van de effecten van vaccineren en de slachtoffers daarvan
  Vaccinatie tegen de Mexicaanse griep en wat u er niet over mag weten DEEL 1
  De NVVK reageert niet op de waarschuwing van het EKC m.b.t. Thiomersal
  Niets is wat het lijkt, de façade die de media, als deel van de heersende machtsstructuren
  Vermijdbare medische fouten in ziekenhuizen kosten 1700 mensen per jaar onnodig het leven
  De Volkskrant: Vaccinatieangst overspoelt Nederland

  Terug naar het begin