De sociale Conferentie in Ede op 30 oktober 1997 kreeg heel veel aandacht
Politieke correspondentie

Privatisering . . Kamerzetel 151 . . Parlementaire vragen <==> SDN . . Euroramp . . Discussie

De sociale Conferentie in Ede op 30 oktober '97 kreeg veel aandacht. Hieronder enkele foto's
van prominente bezoekers aan de Internet-site van de stichting Sociale Databank Nederland

  Ook de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer mr. dr. A.J.E. Havermans ontvangt een exemplaar van de cd-rom die voor het vak maatschappijleer voor het middelbaar onderwijs is ontwikkeld. Studenten kunnen met deze cd-rom zonder telefoonverbinding oefenen met een simulatie van het internet.Huizen, 24 november 1997

  Minister Ad Melkert
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Zeestraat 73
  2518 AA 's-Gravenhage

  Excellentie,

Naar aanleiding van u opmerking om u maar een brief te schrijven - hoewel ik u juist vroeg om een een gesprek onder vier ogen te organiseren - stuur ik de tekst van mijn brief van 21 augustus nog een keer. U hebt aan ons tafeltje met de SDN-computer weliswaar gekeken naar de tabel over de betaalbaarheid van de sociale verzekeringen en de overige teksten die rondom aangebracht waren, maar ik heb naar aanleiding daarvan nog steeds geen reactie van u gekregen op mijn stelling: "dat het zinloos is om arbeid op het laagste loonniveau nog eens extra te subsidiëren". Met name het subsidiëren van werkgevers die, gemiddeld, op dit moment grote winsten maken en tientallen miljarden in buitenlandse beleggingen en werkgelegenheid investeren.

Om deze brief wat aan te kleden heb ik enkele foto's die, op de door u georganiseerde "Sociale Conferentie" in Ede van 30 oktober zijn gemaakt, er tussen gevoegd. Helaas was de fotograaf, toen u bij mij en de SDN-computer keek naar het surfen op het internet, even zijn handen wassen, zodat van uw aanwezigheid geen fotografische vastlegging beschikbaar is. Dat is jammer, maar ik neem aan dat een andere bezoeker van de SDN-site - met name Kamerlid Hendriks - kan bevestigen dat ook u die tabel over de betaalbaarheid van de sociale voorzieningen op internet gezien hebt en daarvoor belangstelling toonde. De vraag is wel: "Wat doet u er mee?"


Herhaling van de brief aan Minister Melkert n.a.v.
de Sociale Conferentie in Ede op 30 oktober 1997.


Huizen, 4 juli 1996


  Minister Ad Melkert
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Zeestraat 73
  2518 AA 's-Gravenhage


  Excellentie,

Als reactie op uw brief van 19 augustus wil ik u laten weten, dat ik het werkelijk waardeer dat u gereageerd hebt op mijn brief. Onze relatie heeft altijd een dualistisch karakter gehad, waarbij ik soms zeer fel inhakte op het beleid van de regering (welke dan ook) als op het specifieke beleid van een minister of staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder. Misschien groeit er ooit nog eens iets moois tussen ons.

Met mijn reactie wil ik niet zozeer opnieuw argumenten aandragen om m.i. tekortschietende analyses en voorstellingen van zaken tegenwicht te bieden, maar u opnieuw verwijzen naar de site van de Stichting Sociale Databank Nederland bij de internet-provider Planet . Daar staat meer dan genoeg informatie die met name een relatie legt tussen de geldpolitiek van het duo Financiën / Nederlandsche Bank, alwaar de werkelijke en bewijsbare bron van sociale ellende te vinden is. De werkgelegenheids- en verpauperingsproblematiek zijn afgeleiden van het beleid van die twee.Slechts een enkele inhoudelijke reactie op uw brief wil ik hier geven. U stelt namelijk dat Nederland vanwege zijn kennelijke concurrentievermogen in de globaliserende afzetmarkt flink wat werkgelegenheid naar zich toe trekt. Dat moge zo zijn, maar dat is in internationaal opzicht volstrekt verwerpelijk. Het lijkt mij daarnaast ook niet voldoende om bij 'n groeiende bevolking met 150.000 personen per jaar 50.000 voltijdsbanen erbij te krijgen, terwijl nog steeds niet duidelijk is hoeveel arbeidsjaren, c.q. arbeidsuren in Nederland erbij komen dit jaar en in volgende jaren. De misleiding die van de CPB-analyse uit kan gaan is desastreus voor het huidige en toekomstige sociale beleid. Het suggereert een optimisme dat hoogstwaarschijnlijk berust op een fictie.  Naar mijn mening gaat uw aandacht wat de werkgelegenheid betreft nog teveel uit naar het Nederlandse marktaandeel bij de globalisering, terwijl dat voor de lokale bevolking minder relevant is. Werkgelegenheid ter plaatse voor productie en consumptie ter plaatse, is de sociaal bindende factor van belang. Dat we ook op de wereldmarkt een flinke hoeveelheid werk verzetten is voor de hand liggend met een piepklein landje als het onze. Financieel zijn we echter een van de allergrootste reuzen in de wereld. Nederland is een van de grootste investeerders ter wereld in heel wat landen. Portugal, Polen, en zelfs, na Groot Brittannië, in de Verenigde Staten.

  De argumentatie van vrije-marktideologen dat de WIG de grootste belemmering is voor het laten aantrekken van de werkgelegenheid is een van de allerbelangrijkste misvattingen van rechtse intellectuelen, van beleggers, en van in de rui verkerende sociaal-democraten. Uw rapport bewijst dat. De WIG is helemaal niet relevant voor de werkgelegenheid, noch voor de export. De nationale werkgelegenheid wordt slechts bepaald door drie dingen.

  1. Ondernemers met goede ideeën en de financiële middelen om die ideeën te verwezenlijken,
  2. de geldpolitiek van de overheid om de ideeën van ondernemers te doen realiseren
  3. en last but not least van de als ondernemer optredende overheid zelve; en
  4. de koopkracht om de productie op de plaats van consumptie te krijgen.Het nationaal sparen of bezuinigen, danwel het afbetalen van de staatsschuld, veroorzaakt werkloosheid. U zult - gezien uw verantwoordelijkheden - het sparen dus moeten ontmoedigen en op zijn minst bij de discussie over de werkgelegenheidsproblematiek en de begroting betrekken. De werkloosheidsquote in een land wordt m.i. niet bepaald door de WIG, zoals bewezen is met de tabel op Internet, maar door de vandaag naar de toekomst verplaatste werkgelegenheid, door het niet nu besteden of direct investeren van de koopkracht die met werken in geldvermogen werd omgezet. Of de met het sparen naar de toekomst verplaatste werkgelegenheid ooit gerealiseerd zal worden, is in toenemende mate onzeker; al was het maar dat de besparingen het Bruto Binnenlands Product nu al enkele malen overtreffen. Uw aandacht zou zich dus moeten richten op de potentiële werkgelegenheid die besloten ligt in de besparingen, en die u naar mijn vaste overtuiging weer terug zou moeten halen naar de dag van vandaag.

We hebben het hier dan over een technisch proces, en niet over een ideologisch of moreel standpunt. Het creëren van Melkertbanen is dan ook het paard achter de wagen spannen, los van de volstrekte onaanvaardbaarheid van het vrijwel permanente karakter van zo'n "baan". Slechts het eerst beantwoorden van de vraag: "Hoeveel werkgelegenheidscapaciteit heeft ons geldstelsel, en hoeveel koopkrachtvolume (uitgedrukt in werkgelegenheidsequivalenten) is gerelateerd aan de liquiditeitsvoorziening binnen de geldpolitiek?", geeft duidelijkheid en is op uw beleidsterrein een uitgangspunt voor uw inbreng in het kabinetsbeleid. Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om van enig bewindspersoon of hoogleraar een antwoord te krijgen op de vragen die ik het eerst aan Onno Ruding had gesteld, en daarna aan elke volgende minister van Financiën; dus ook aan Wim Kok en aan voormalig top ambtenaar bij EZ, de huidige minister van Financiën drs. G. Zalm. Probeert u het ook eens. Beste Onno en de geldpolitiek

(Zie het snuffelhoekje van de homepage bij SDN op Internet. Zoeken met Alta Vista: GELDPOLITIEK of met Lycos: GRONDPOLITIEK, danwel met ILSE: spellen volgens het Groene Boekje, komt u vanzelf op de juiste locatie.)

Met een werkelijk gemeende vriendelijke groet,


R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141

E-mail: sdn@planet.nl


P.s.: weet u waar tr. voor staat?