Gonnie Meerten stelt vragen n.a.v. alarmerend artikel in Cobouw over metselaarseczeem
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aan: College van Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

datum 26 januari 2000


  Geacht College,

Naar aanleiding van een alarmerend artikel in Cobouw, d.d. 17 januari 2000, met als onderwerp: 'Duitsland bestrijdt metselaarseczeem' wil ik U de volgende vragen stellen. Volgens cementindustrie ENCI regelt het Veiligheidsblad Gebruik Cement afdoende 'de toepassing van dit materiaal. Op de zak staat een Andreaskruis. Dat geeft aan dat cement irriterend kan werken in specie. Bouwvakkers kunnen van een hoog chromaatgehalte het zogeheten metselaarseczeem krijgen, een chronische huisaandoening.

  vraag 1.

Bevat de z.g. zak cement waar een Andreaskruis op staat meer dan 2 ppm chromaat? Zo ja, hoeveel ppm?

  vraag 2.

Bestaat de Nederlandsche cement voor plm. 53% uit afval, zoals o.a. vliegas, slib, chroom, houtas, enz.?

  vraag 3.

Welk standpunt nemen de Milieu-Stichtingen omtrent deze problematiek in?

  vraag 4.

In een eerder standpunt heb ik uw College al in kennis gesteld van deze nieuwe eczeemziekte. Is uw College nu wel bereid om een onderzoek in te stellen en/of of bij de regering op aan te dringen een regeling in te voeren die nadrukkelijk het ppm-gehalte aangeeft?

  vraag 5.

Bent U met mij van mening dat wij 'bewust' geen mensen mogen blootstellen aan 'gevaarlijke' stoffen?

  vraag 6.

Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk?  Met vriendelijke groeten.

  M.M.A. Meerten-Schoenmakers