Het Boschmolenplan een natuurjuweel in het Midden-Limburgse
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

De vraag werd gesteld, waarom de Limburgse beleidsmakers niet gingen kijken?

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aan: College van Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Datum 16-1-1999

Stichting Sociale Databank Nederland
E-mail adres: sdn@planet.nl
Site adres: sdnl.nl/meerten8.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)

  Geacht College,

Op l6-1-1999 was bij Omroep Limburg een rapportage te horen over de fraaie parken in Zuid-Engeland, met prachtige bomen, fraaie vijvers, tuinen, wandel- en fietspaden, enz., waar elk jaar duizenden mensen, ook uit Limburg, komen genieten van de prachtige natuur in alle seizoenen van her jaar. De vraag werd gesteld, waarom de Limburgse beleidsmakers niet gingen kijken? Men werd gesmeekt: ga toch kijken voordat CNN Midden-Limburgse plassen-, bos-, rivierengebied wordt opgeofferd aan de belangenverstrengeling en geldzucht van diegenen die de toekomst stelen van alle Limburgers en hun kinderen.

Ook vanuit andere landelijke groeperingen is de roep voor het realiseren van natuurgebieden in het Limburgse sterker dan voorheen. Het mag duidelijk zijn dat zowel een politiek als ook, wat nog veel belangrijker is, een maatschappelijk draagvlak groeiende is dat aan natuurvoorzieningen een hoge prioriteit toekent. Het Boschmolengebied is vanuit een natuurlijk ontstaan evenwicht tussen planten en dieren een omgeving die noodzakelijkerwijs uitnodigt tot een zorgvuldig behoud. Aan dit veredeld stukje natuur kan met behulp van Uw politieke wil hier ter plekke een zodanige meerwaarde worden toegevoegd dat er sprake is van zogenaamde "Engelse toestanden", een Arboretum dus. De hooglandschappelijke waarde en waterwingebiedfunctie die aan dit gebied kan worden verbonden rechtvaardigt deze kwalificatie.

Geruime tijd geleden hebben wij Uw College deze suggestie reeds aangereikt. Helaas tot op heden moeten wij constateren dat uw antwoord steeds negatief uitvalt. Ga toch eens kijken in Engeland! Wij vragen ons af of voorstellen van de grote landelijke partijen die hun vertegenwoordiging in het College hebben minder negatief worden beantwoord. Sedert september 1996 zijn wij als Ouderen Unie 55+ reeds bezig deze proeftuin c.q. park tot de verbeelding te laten spreken van uw College. Helaas schiet uw enthousiasme tekort. Op zich zou dit nog niet zo'n groot probleem zijn, ware het niet dat de huidige, maar meer nog de toekomstige generaties de aanleg van zo'n park met gretige graagte tegemoet zien. Helaas is er geen enkele politieke partij in Provinciale Staten die de noodzaak inziet van deze hogere vorm van groenvoorziening.


  Met vriendelijke groeten.


  M.M.A. Meerten-Schoenmakers
  P. Kersten


Bijlage: Het Boschmolenplan een natuurjuweel in het Midden-Limburgse