Vragen van Statenlid Meerten over gewolmaniseerd hout en beleid
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Aan:

   College van Gedeputeerde Staten
   Postbus 5700
   6202 MA Maastricht

   Datum 10-9-1998


  Limburg, Graaf 42, 6101 CE Echt


  Artikel 21

  Geacht College,

Naar aanleiding van een artikel in de Cobouw d.d. 8-9-1998, met als onderwerp: "Raad van State verbiedt malen verduurzaamd hout", vervolgens: "De provincie Limburg liet inmiddels weten zich te beraden op de maatregelen die van Rooij voorstelt", willen wij U de volgende vragen stellen.


  Vraag 1

Heeft deze beraadslaging inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, kunt U ons de uitkomst mededelen?


  Vraag 2

Welke maatregelen gaat uw College ondernemen inzake kinderspeeltoestellen in de Limburgse speeltuinen die geïmpregneerd zijn met wolmanzouten?


  Vraag 3

Indien milieubewuste gemeenten in Limburg geïmpregneerde kinderspeeltoestellen verwijderen (en of al verwijderd hebben) en hierbij vooral ook denken (dachten) aan de gezondheid van de spelend kinderen, stat hier dan eventueel provinciale subsidie tegenover?


  Vraag 4

Kunt U ons vervolgens nog mededelen waar en door wie dit gevaarlijke afvalhout wordt vernietigd?


  Vraag 5

Na een aantal jaren vechten tegen overheden en stichtingen is veel te laat een einde in zicht van een volstrekt onnodige en uiterts schadelijke en levensbedreigende situatie rondom verduurzaamd hout. Nederland heeft hier gedemonstreerd vooral het paard achter de wagen te spannen in plaats van ervoor. Duizenden mensen zijn in hun kinderjaren en ook nog kinderen van nu, in contact gekomen, en of komen nog in contact, met uiterst sterk kankerverwekkende stoffen door o.a. te spelen in speeltuinen met gewolmaniseerde houten speeltoestellen.

Dit is zelfs vijf jaar blijven doorgaan nadat er op Europees niveau een verbod tot stand was gekomen. De gifstoffen zijn dus bewust diffuus het milieu ingestuurd. In de afgelopen vijf jaar zijn op diverse plaatsen in Limburg deze houten speeltoestellen en de daaronder liggende grond afgevoerd. De gemeenten hebben hun goedgelovige burgers verteld, dat dit moet in verband met veiligheidsoverwegingen. Het is te danken aan ons steunfractielid Ad van Rooij dat er een einde gaat komen aan deze uitleg van een falend milieubeleid, waar de overheid de gevolgen van dient te dragen.

Is het mogelijk bij de Provincie Limburg schadeclaims in te dienen als men denkt dat men geleden heeft of nog zal leiden ten gevolge van dit falende overheidsbeleid?

Met vriendelijke groeten,


  M.M.A. Meerten-Schoenmakers
  P. Kersten
  tel: 0475-481885