Naftaverontreiniging in Panheel, Sluisweg, Limburg
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Statenlid Gonnie Meerten van Provinciale Staten in Noord-Brabant stelt moeilijke vragen

  Limburg

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Aan:

  College van Gedeputeerde Staten Postbus 5700
  6202 MA Maastricht
  Datum 28-1-1998


  Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van zware bodemverontreiniging in Ohé en Laak willen wij U de volgende vragen stellen, alsmede om op korte termijn actie te ondernemen, immers uit bijgevoegde analyse blijkt duidelijk dat saneren noodzakelijk is.


  Vraag 1.

Zoals bekend zijn uit een officieel onderzoeksrapport IWACO 1988 (In de Roes te Ohé' en Laak) opmerkelijke analyses omtrent gifstoffen uit mijnsteen en mijnslik van de Maurits (in de 70er jaren vanwege de Provincie "illegaal" in het water van Midden-Limburgse grindgaten gedumpt) naar voren gekomen?


  Vraag 2.

Volgens tot op heden bekende cijfers ging het daarbij om dumping van circa 14 miljoen ton mijnsteen/mijnslik. Thans leggen wij U echter de vraag voor of het hier niet om veel hogere aantallen gaat? Zo lezen wij op pag. 81 van het Verslag 1967-1968 van de 'Stichting Streekplannen Midden-Limburg' Roermond: "In 1969 zal een aanvang worden gemaakt om de 25 miljoen ton mijnsteen van Europa's grootste steenberg van de voormalige staatsmijn Maurits te Geleen te transporteren naar de 200 Midden-Limburgse grindgaten. Deze zullen met mijnsteen worden gedicht. Het karwei zal zeven jaar duren, kost 40 miljoen gulden en verschaft werk aan 200 man".


  Vraag 3.

Meer gespecificeerd zal onze fractie thans graag van U willen weten om hoeveel ton het hier precies gaat en op welke plaatsen (exact) die stortingen hebben plaats gevonden? Met daaraan gekoppeld de vraag of in alle gevallen (zie genoemd Verslag van Streekbelangen pag. 81) voldoende en redelijk overleg met de daar o.a. genoemde gemeenten Ohé en Laak, Stevensweert en Thorn heeft plaatsgevonden? Niet iedereen is even gelukkig met dat plan, aldus ook het rapport)


  Vraag 4.

Behoren tot de plaatsen waar gedumpt is ook de voor de drinkwatervoorziening belangrijke gebieden Roosteren/Susteren en Heel (Fase B en Fase C) c.q. hun omgeving?


  Vraag 5.

Hoe staat thans de regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid tegenover een dergelijke enorme ingreep in bodem en waterhuishouding?


  Vraag 5a.

Hoe staat de Milieu-Federatie tegenover deze vervuiling? En wat is hun inbreng geweest, tot heden?


  Vraag 6.

Blijft U het reëel vinden dat op of nabij de met wat schone aarde aangevulde 'giftige gronden'

- zoals bij Brandt/Eiland te Stevensweert - honderden dure vakantiebungalows van N.V. Aqua Terra worden gebouwd? Hoe is de voorlichting hieromtrent geregeld?


  Vraag 7.

Bestaat bij U nog het voornemen om te saneren? Zo ja, welke strategie (met prioriteiten) hebt U ten aanzien van deze wellicht grootste (giftbelt) van Nederland ontwikkelt?


  Vraag 8.

Graag ontvangen wij een kopie van het IWACO-rapport 1988 terzake.
Ter uwer informatie, analyse uit het IWACO-rapport 1988.


  Analyse en Cijfers.
  Fluorantheen 5 x interventiewaarde
  Benzo(a)pyreen 6 x interventiewaarde
  Benzo(k)fluorantheen 12 x interventiewaarde
  Benzo(ghi)peryleen 56 x interventiewaarde
  Indeno(1,2,3 -cd)pyreen 5 x interventiewaarde
  Chryseen 4 x interventiewaarde
  Fenanthreen 7 x interventiewaarde
  Naftaleen 2 x interventiewaarde
  Tolueen-Xylenen-Benzo(a)anthraceen lx interventiewaarde
  Minerale olie lx interventiewaarde
  Benzeen 463 x interventiewaarde.

De gevonden concentratie benzeen is 13.900 ug/I.
De interventiewaarde voor benzeen in grondwater ligt op 30 ug/I.

Dit betekent dat er sprake is van een verontreiniging van 463 maal de interventiewaarde. In geval er sprake is van een verontreiniging van 1 maal de interventiewaarde dan is er al sprake van een ernstige verontreiniging.


  Extreme verontreiniging.


  Verplaatsing


Het betreffende benzeen kan zich via het zand op de volgende manieren naar boven verplaatsen:

 1. Als damp tussen de ruimten van de zandkorrels.
 2. Met het stijgende water mee.

Op deze locaties mogen absoluut geen vakantiewoningen gebouwd worden. Ook niet als de gevonden verontreinigingen zich enkele meters (meter) diep onder schoon zand bevinden (stelling Provincie) en wel op grond van de zeer hoge verontreinigingsgraad in combinatie met de chemische eigenschappen van gevonden stoffen. Onder huizen en andere obstakels zal betreffende damp zich ophopen. Deze ophoping kan bij de minste of geringste elektrostatische ontlading leiden tot explosies. Betreffende ophoping kan als zodanig ook de huizen binnendringen en in besloten ruimten ophopen.


  Schadelijke effecten voor de mens

Deze stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing, inslikken en via de huid. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht zal door verdamping van deze stof bij 20 C zeer snel worden bereikt.

  De stof werkt irriterend op de ogen en de ademhalingsorganen.
  De stof werkt op het zenuwstelsel.
  De stof werkt op de bloedvormende organen.
  In ernstige gevallen kans op bewusteloosheid met dodelijke afloop.
  In het lichaam zet betreffende stof zich deels om in fenol.
  Dit kan aanleiding geven tot bloedveranderingen, hetgeen kan leiden tot leukemie.
  Bij langdurige of herhaalde blootstelling kunnen er lever- en nierbeschadigingen optreden.
  De stof wordt beschouwd als kankerverwekkend voor de mens.
  Dit betekent dat elke blootstelling, hoe gering ook, moet worden voorkomen.
  De rechten en de plichten van iedere Nederlander.

Iedere inwoner in Nederland die weet heeft van deze uiterst sterke verontreiniging is op grond van de Wet Bodembescherming wettelijk verplicht dit te melden bij Gedeputeerde Staten van haar/zijn Provincie. Gedeputeerde Staten is op haar beurt wettelijk verplicht om betreffende verontreiniging op te nemen op hun lijst van saneringslocaties. Aangezien deze verontreiniging extreem hoog is en direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid (zeker als men daar vakantiewoningen op wil gaan bouwen) zal die zeer hoog op de prioriteitslijst voor sanering komen te staan. Temeer omdat betreffend grondwater ook nog sterk is verontreinigd met diverse andere vluchtige stoffen.

Met vriendelijke groeten, de heer en mevrouw Meerten

M.M.A. Meerten-Schoenmakers
P. Kersten

GRAAF 42
6101 CE Echt.


Registratie bij Stichting Sociale Databank Nederland
Site adres: sdnl.nl/meerten5.htm