Brief aan College van Gedeputeerde Staten Limburg
EKC Milieu . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . G. Meerten

Vragen over verontreinigde grond tussen Eijsden en Roermond


LIMBURG  
GRAAF 42
6101 CE Echt.

Aan:
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Datum 8-1-1998

Artikel 21

   Geacht College,

  Naar aanleiding van een artikel in het Limburgs Dagblad van heden, inzake: verontreinigde grond willen wij u de volgende vragen stellen.


  vraag 1.

Is uw College op de hoogte dat de Maaskaden tussen Eijsden en Roermond op een negental plaatsen "aangelegd" zijn met vergiftigde grond en dat bij grondmonsters zware metalen en giftige stoffen zijn ontdekt?


  vraag 2.

Bent U er eveneens van op de hoogte dat die "aangelegde" kaden het meest vervuild zijn tussen Illikhoven en Kokkelert, o.a. door de aanwezigheid van het schadelijke zink?


  vraag 3.

Bent U met onze fractie van oordeel dat die onderzoeksresultaten van een "onafhankelijk bureau" consequenties voor de volksgezondheid kunnen hebben? En zo ja, welke?


  vraag 4.

Had uw College "voorkennis" van deze hoogst "ongebruikelijk" manier van kadenaanleg? N.a.w. is daarover door het Waterschap Roer en Overmaas tevoren met U overleg over gepleegd?


  vraag 5.

Verdient het ook naar uw mening geen aanbeveling dat thans door een onafhankelijk bureau wordt onderzocht of het met name uit een oogpunt van volksgezondheid verantwoord is (geweest) dat door of vanwege N.V. Aqua Terra (mede op basis van een privaatrechtelijke Package deal van 15-2-1993?) tal van vakantiebungalows zijn c.q. worden gebouwd op of nabij de met giftig mijnslik opgevulde oevers van Brandt/Eiland (Stevensweert), zij het dat daarop een laagje schone aarde is aangebracht? Blijft niet het gevaar voor uitloging van gif in het (grond)water bestaan?


  vraag 6.

Graag zouden wij een grondig totaal overzicht willen ontvangen van de gang van zaken in deze, ook al omdat bij de provincie het "toezicht" op de waterschappen berust.

de heer en mevrouw Meerten Met vriendelijke groeten,

M.M.A. Meerten-Schoenmakers
P. Kersten