M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt) / Verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw telefoongesprek op 31 mei 2000 met cliënt.

Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Wij hebben gemeend om prof. Lucas Reijnders in te schakelen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  GG&GD Utrecht,
  Dhr. Maik Hady,
  Postbus 2423,
  3500 GK Utrecht.

  Sint Oedenrode, 2 juni 2000.

  OPEN BRIEF

  Verstuurd per fax 030 - 2863344 op 3 juni 2000.

  Ons kenmerk: GGD/02060/vi.

  Betreft: M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt)/Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw telefoongesprek op 31 mei 2000 met cliënt.


  Geachte heer Hady,

  Namens mevrouw M.C.E. van Eijkelenburg-van Dijk, wonende aan De Brauwlaan 11, 3526 XR Utrecht, hierna te noemen: cliënt, verzoekt ondergetekende u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ons de volgende informatie te verstrekken:

   Verzoek om informatie.

  Buiten ondergetekende om, als gemachtigde, heeft u cliënt op 31 mei 2000 telefonisch benaderd met de volgende bewoordingen:

  U heeft echt een goede advocaat nodig voor hetgeen er nu aan de gang is, want er speelt zich nog veel meer af dan alleen die gewolmaniseerde splinter in uw borst, waarvan u stelt kanker te hebben gekregen, onder andere, het korten op vergoeding van taxikosten, dieetkosten e.d. Wanneer u niet een zeer goede advocaat neemt dan hangt u heel veel boven het hoofd. Temeer omdat u dit alles vanwege hetgeen er allemaal heeft plaatsgevonden rondom het giftig gewolmaniseerd hout, psychisch niet meer aankunt.

  Ik heb om die reden gemeend om prof. Lucas Reijnders hiervoor in te schakelen. Hij is de hoogste milieudeskundige van de Universiteit te Amsterdam. Hij kan u alles rondom gewolmaniseerd hout en de daarbij behorende gevaren uitleggen. Hij weet precies hoe het in elkaar zit en hoe niet. Hij zal u hierover op 16 juni 2000 telefonisch benaderen.

  Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen:

  1. Een afschrift van alle bij u aanwezige informatie waarop u heeft gebaseerd dat cliënt onmiddellijk een advocaat moet nemen.
  2. Een afschrift van alle bij u aanwezige informatie waaruit u de conclusie hebt getrokken dat cliënt heel veel boven het hoofd hangt.
  3. Een afschrift van alle bij u aanwezige informatie waaruit u de conclusie hebt getrokken dat cliënt het psychisch niet meer aankan.
  4. Een afschrift van alle bij u aanwezige informatie waaruit u de conclusie hebt getrokken dat prof. Lucas Reijnders meer kennis van zaken heeft over de gevaren van gewolmaniseerd hout dan ondergetekende.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de hierboven verzochte informatie te verstrekken en wel binnen twee weken na heden, hetgeen u op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur wettelijk verplicht bent.

  Namens cliënt maken wij u hierbij tevens zeer nadrukkelijk kenbaar dat alle contacten via ondergetekende als gemachtigde dienen te lopen; dus ook het telefonisch contact dat prof. Lucas Reijnders op 16 juni a.s. met cliënt wil voeren. Cliënt staat erop dat u de heer Reijnders dit kenbaar maakt en ondergetekende dat per omgaande schriftelijk bevestigd.

  Het zal u duidelijk zijn dat wanneer u nog eenmaal, buiten ondergetekende als gemachtigde om, rechtstreeks contact opneemt met cliënt, hier sprake is van opzettelijke intimidatie van cliënt; hetgeen wettelijk verboden is. Wij raden u hierbij ten zeerste aan dit niet meer te doen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

  Dit verzoek hebben wij laten plaatsen bij Stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: http://www.sdnl.nl/marijke7.htm

  Uw beslissing op dit verzoek zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht vindt u bijgevoegd.(bijlage).

  In afwachting van uw beschikking binnen 2 weken na heden, tekenen wij,

   Hoogachtend,

   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


   Ing. A.M.L. van Rooij
   Directeur.