Buurtactie om Mitros Woningen versus M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt)
en Reactie op uw brief van 24 mei 2000, kenmerk: Kan/sec/00-00098.

Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Afschrift van onze brief van 30 april 2000 aan Mitros Wonen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  Mitros Wonen,
  t.a.v. W. Duijster (directeur)
  Postbus 8570,
  3503 RN Utrecht.

  Sint Oedenrode, 28 mei 2000.

  TEVENS PERSBERICHT

  Verstuurd per fax 030 - 2455101 op 28 mei 2000.

  Ons kenmerk: Eijk/mit/28050/bd.

  Betreft: M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt)/Reactie op uw brief van 24 mei 2000, kenmerk: Kan/sec/00-00098.


  Geachte heer Duijster,

  Bijgaand vindt u nogmaals een afschrift van onze brief van 30 april 2000 aan Mitros Wonen t.a.v. uw vestigingsmanager J.A.J. Kölker. (bijlage 1). Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

  In die brief hebben wij uw vestigingsmanager de heer Kölker zeer nadrukkelijk verzocht om ons binnen 8 dagen na heden de volgende informatie te verstrekken:

  1. Een afschrift van de toelatingsbeschikking van het gebruikte bestrijdingsmiddel waarmee het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt is geïmpregneerd.
  2. een afschrift van een document waaruit blijkt welk houtimpregneerbedrijf het hout, dat is gebruikt voor het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt, heeft geïmpregneerd.
  Heden, na 4 weken, hebben wij de hierboven verzochte informatie van uw vestigingsmanager de heer Kölker nog steeds niet mogen ontvangen.

  Wat schetst onze verbazing!!

  Ondanks het feit dat wij de hierboven verzochte informatie nog steeds niet hebben mogen ontvangen reageert u op onze brief van 30 april 2000 naar cliënt en naar de overige 451 bewoners in Transwijk bij brief van 24 mei 2000 met de volgende bewoordingen:

  Beste Mevrouw, heer,

  Onlangs is bij u in de wijk informatie verspreid over het verband tussen het contact met gewolmaniseerd hout, dat gebruikt wordt in schuttingen en schuren, en het ontstaan van kanker. Deze informatie heeft bij een aantal bewoners nogal wat ongerustheid veroorzaakt. Ik betreur het dat u door deze berichten ongerust bent geworden en ik wil er graag alles aan doen om dit bij u weg te nemen.

  Mitros heeft informatie opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne het RIVM. Dit instituut stelt op basis van onderzoek dat met wolmanzouten behandeld hout geenszins schadelijk is voor de gezondheid. Gewolmaniseerd hout wordt in doe-het-zelf-zaken vrij te koop aangeboden en wordt op ruime schaal verkocht en verwerkt in schuttingen, schuren etc. Gewolmaniseerd hout kan zonder risico worden gezaagd en geschaafd. De stoffen die in dit hout verwerkt zitten kunnen wel vrij komen bij de afvalverwerking. Gewolmaniseerd hout mag daarom niet verbrand worden (bv in de openhaard) of als zaagsel gebruikt worden in stallen.

  De geneesheer directeur van het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis (een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker) meent dat het ontstaan van kanker door contact met gewolmaniseerd hout op een misverstand moet berusten. Het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis heeft in 30 jaar tijd nog nooit een patiënt behandeld waarbij de oorzaak van kanker te wijten was aan contact met gewolmaniseerd hout.

  Het spijt mij dat u van ons niet eerder een brief heeft ontvangen. De reden hiervoor is dat het even heeft geduurd om gerichte informatie in te winnen. Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM correct zijn gaat Mitros een aanvullend onderzoek doen naar de specifieke toepassing en verwerking van deze houtsoort bij u in de wijk en de eventuele gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn ontvangt u van ons bericht. We zien vooralsnog geen reden om schuren of schuttingen te vervangen. Mocht u na het lezen van deze brief toch nog vragen hebben over de relatie gewolmaniseerd hout en kanker dan kunt u contact opnemen met de heer P. Schildwacht, milieudeskundige bij de gemeente Utrecht, telefoon 2864867. U kunt uiteraard ook altijd bellen met een medewerker van het rayon Utrecht zuidwest, tel. 2455110.

  Ik ga ervan uit met deze brief de ongerustheid bij u te hebben weggenomen. Met het schrijven van deze brief heeft u gemeend om ons niet serieus te nemen en ondergetekende daarvan geen afschrift te versturen of op enige andere wijze op de hoogte te brengen. Naar aanleiding van uw brief van 24 mei 2000, hetgeen een reactie is op onze brief van 30 april 2000 verzoeken wij u ons ook de volgende informatie te verstrekken:

  1. Een afschrift van de door u bij het RIVM opgevraagde informatie.
  2. Een afschrift van het onderzoekrapport waarop het RIVM stelt dat met wolmanzouten behandeld hout geenszins schadelijk is voor de gezondheid.
  3. Een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat gewolmaniseerd hout zonder risico kan worden gezaagd en geschaafd.
  4. Een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat gewolmaniseerd hout niet mag worden verbrand of als zaagsel gebruikt mag worden in stallen
  5. De naam en het adres van de geneesheer directeur van het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis die meent dat het ontstaan van kanker door contact met gewolmaniseerd hout op een misverstand moet berusten.
  6. Een afschrift van het feitelijk bewijsmateriaal dat alle kankerpatiënten die in het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis de laatste 30 jaar zijn behandeld van andere stoffen kanker hebben gekregen als van de 300.000 kg. arseenzuur en 600.000 kg. chroomtrioxide, die jaarlijks via betreffend gewolmaniseerd hout cumulatief in ons leefmilieu worden gebracht.
  7. De naam en het adres van het bedrijf dat voor u het aanvullende onderzoek gaat doen naar de specifieke toepassing en verwerking van gewolmaniseerd hout en de eventuele gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.
  8. Een afschrift van de diploma's van milieudeskundige de heer P. Schildwacht, zodat kan worden nagetrokken of hij wel voldoende deskundig is om vragen over de relatie gewolmaniseerd hout en kanker adequaat te kunnen beantwoorden.

  Via diverse personen krijgen wij te horen dat de Mitros voor de gebrekkige gewolmaniseerde schuurtjes en schuttingen niet schade-aansprakelijk is en dat een eventuele schadeclaim-procedure tegen de Mitros zal falen. Hierover kunnen wij helder zijn. Degene die de bouwvergunning voor het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt heeft aangevraagd en heeft gekregen is product- en risico- aansprakelijk. Wij verzoeken u daarom ons ook de volgende informatie te verstrekken.

  1. Een afschrift van de bouwvergunningaanvraag en verleende bouwvergunning van het gewolmaniseerde schuurtje van cliënt.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons de hierboven verzochte informatie onder 1 t/m 11 binnen 14 dagen te verstrekken. Daarna ontvangt u van ons gratis onze inhoudelijk reactie op die informatie. Omdat uw brief van 24 mei 2000 aan cliënt en de overige 451 bewoners van Transwijk een antwoord is op onze brief van 30 april 2000 aan u, en het feit dat deze brief weer een antwoord is op uw brief van 24 mei 2000, eisen wij van u dat u ook een afschrift van deze brief verstuurd aan alle 451 bewoners van Transwijk.

  Mocht u hieraan geen medewerking willen geven dan verzoeken wij u ons dat per kerend faxbericht schriftelijk kenbaar te maken. In dat geval zal ondergetekende op uw kosten ervoor zorgen dat bij alle 451 bewoners van Transwijk een afschrift van deze brief wordt bezorgd. Uiteraard zullen de hiervoor gemaakte kosten middels het versturen van een factuur op u worden verhaald.

  Wij gaan ervan uit dat met deze brief de zeer terechte ongerustheid die er heerst bij de bewoners van Transwijk niet is weggenomen. Temeer omdat arseenzuur en chroomtrioxide, dat uit gewolmaniseerd hout regent, niet alleen kanker kunnen veroorzaken maar ook impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte, astma, eczeemachtige huidaandoeningen, nieraandoeningen, genetische afwijkingen op het nageslacht e.d.

  Deze brief hebben wij laten plaatsen bij Stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: http://www.sdnl.nl/marijke6.htm

  Uw antwoord op dit verzoek zal eveneens bij de Sociale Databank worden geplaatst.


   Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Bijlage: 2 pagina's volgen.