Bezwaarschrift tegen besluit B&W van Utrecht van 21 maart 2000, cliëntnummer: 137583
Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Bezwaarschrift tegen besluit B&W m.b.t. verlaging gehandicaptenvoorziening

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  Aantekenen

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,
  Postbus 2402,
  3500 GK Utrecht.

  Sint Oedenrode, 25 april 2000.

  Ons kenmerk: Eijk/Mit/25040/BZ.

  Betreft:

   M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk/
  • Bezwaarschrift tegen uw besluit van 21 maart 2000, cliëntnummer: 137583.
  • Tevens verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Geacht college,

  Namens Mevrouw M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk, wonende aan de Brauwlaan 11, 3526 XR Utrecht, hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende hierbij bezwaar aan tegen uw ambtshalve genomen besluit van 21 maart 2000, cliëntnummer: 137583.

  Motivering bezwaarschrift.

  Uw beschikking van 21 maart 2000 kunnen wij niet volgen en wel op de volgende bezwaargronden:

   1e bezwaargrond.

  U heeft het in geding zijnde besluit genomen zonder dat u, voorafgaande daaraan, appellant in de gelegenheid heeft gesteld om haar zienswijze over het ontwerp van het besluit naar voren te brengen. Het in geding zijnde besluit is derhalve tot stand gekomen in strijd met artikel 3:30 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

   2e bezwaargrond.

  Ondanks het feit dat u op de hoogte bent van het feit dat appellant zwaar gehandicapt is en zich zonder gesloten buitenwagen nauwelijks kan verplaatsen, schrijft u in uw besluit dat u hierover advies heeft gevraagd aan de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) en dat uit het advies blijkt:

  • dat appellant niet dusdanig gehandicapt is, dat zij zich alleen door middel van een gesloten buitenwagen zou kunnen verplaatsen.
  • dat appellant gebruik kan maken van mobinet of vervoer per taxi of auto bestuurd door derden.

  Zowel uw adviesaanvraag aan de GG&GD alswel het advies van de GG&GD zitten niet bij het bestreden besluit gevoegd. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken:

  1. Een kopie van uw adviesaanvraag aan de GG&GD.
  2. Een kopie van het advies van de GG&GD naar aanleiding van uw aanvraag.

  Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om ons de hierboven verzochte informatie binnen twee weken te verstrekken. Het zal u duidelijk zijn dat wij na het verkrijgen van die informatie dit bezwaarschrift pas inhoudelijk kunnen motiveren. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons een termijn te vergunnen van zes weken, na ontvangst van de hierboven verzochte informatie, voor nadere motivering van dit bezwaarschrift en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

   3e bezwaargrond.

  In uw besluit schrijft u dat uit het advies van de GG&GD blijkt dat er wel een positieve indicatie is voor een scootermobiel en dat appellant (na een eventuele verbouwing van haar schuurtje ) daarvoor in aanmerking kan komen.

  Dit besluit bevreemdt appellant ten zeerste omdat uit eerdere indicatie, toen zij nota bene nog minder gehandicapt was, appellant wel in aanmerking zou komen voor een (aangepaste) gesloten buitenwagen. Opmerkelijk hierbij is dat appellant, als gevolg van het krijgen van een splinter van dat geïmpregneerde schuurtje in haar borst, hiervan mogelijk borstkanker heeft gekregen, hetgeen heeft geleid tot het afzetten van haar rechterborst. Hiernaar loopt reeds een onderzoek. Met het verbouwen van het door u genoemde schuurtje zou daarmee het mogelijke bewijsmateriaal worden weggehaald. Dit mag niet. Daarmee wordt het lopende onderzoek verstoord, waaruit een flinke schade voor appellant zou kunnen ontstaan.

  Wij richten aan het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande bezwaren uw besluit van 21 maart 2000 te herzien en appellant alsnog te voorzien van een aangepaste gesloten buitenwagen. Een afschrift van dit bezwaarschrift hebben wij laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: http://www.sdnl.nl/marijke4.htm

  Uw beslissing op dit bezwaarschrift zal eveneens bij de Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage ).

  In afwachting van uw beschikking, tekenen wij,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Directeur.

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieudeskundige


  Website: http://www.sdnl.nl/marijke4.htm (1 pagina volgt)