Bezwaarschrift tegen besluit van B&W Utrecht door M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk
Homepage EKC . . . . . SDN homepage

Bezwaarschrift tegen besluit van B&W Utrecht

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Utrecht,
Postbus 2402,
3500 GK Utrecht.

Sint Oedenrode, 10 juli 2000.

    OPEN BRIEF.

Verstuurd per fax 030 - 2861224 op 10 juli 2000.

Ons kenmerk: Eijk/mit/25040/BZ.

Betreft: M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk/Nadere stukken op ons bezwaarschrift van 25 april 2000, kenmerk Eijk/mit/25040/BZ, tegen uw besluit van 21 maart 2000, cliëntnummer: 137583.

Geacht college,

Namens Mevrouw M.C.E. van Eijkelenburg- van Dijk, wonende aan de Brouwlaan 11, 3526 XR Utrecht, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende hierbij tegen uw ambtshalve genomen besluit van 21 maart 2000, cliënt nummer: 137583, de volgende nadere stukken toekomen:

Bijgevoegd vindt u:

 • de brief van 29 mei 2000, dossiernummer 137583, van R. Veenhof, Hoofd afdeling WVG. (1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In die brief staat geschreven dat in 1997 een dergelijke aanvraag voor Mevr. M.C.E. van Eijkelenburg-van Dijk eveneens is afgewezen. Dit is onmogelijk. Voor appellant, zijnde M.C.E. van Eijkelenburg-van Dijk, is nooit eerder een aanvraag voor een gesloten buitenwagen ingediend geweest. Dit is een aanvraag geweest voor haar echtgenoot A.J. van Eijkelenburg. Hiermee is aangetoond hoe onzorgvuldig binnen uw gemeente met een dergelijke aanvraag wordt omgegaan. Hoe onzorgvuldig is omgegaan met deze zaak van cliënt kunt u ook lezen in bijgevoegde brief:

 • de notitie van 21 maart 2000 van consulent: R.H.J. van Rooijen (2 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat tot tweemaal toe, wordt gesproken over haar partner dhr. van Dijk. Cliënt heeft geen partner die van Dijk heet. De partner van cliënt heet A.J. van Eijkelenburg. Uit die inhoud kunt u opmaken dat gesproken wordt over het aanpassen van de woning. dit is niet juist. Het gaat over het aanpassen van de schuur. Een dergelijke notitie kan toch echt niet meer serieus worden genomen. Hoe onzorgvuldig is omgegaan met deze zaak van cliënt kunt u ook lezen in bijgevoegd advies:

 • Advies van R. Bacas op de aanvraag van 8 augustus 1997, aanvraagnummer: 16297 (1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffend advies staat letterlijk het volgende: Mevrouw geeft aan als gevolg van artrose zeer slecht ter been te zijn.
  Cliënt heeft nooit artrose gehad. Haar echtgenoot A.J. van Eijkelenburg heeft artrose. Hier is tevens het bewijs geleverd dat cliënt in 1997 niets heeft aangevraagd maar dat haar echtgenoot de aanvraag heeft ingediend. Bijgevoegd vindt u verder:

 • Het certificaat van vakbekwaamheid, nr. V395, van de SKO van ondergetekende als hoger veiligheidskundige. (1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

  Vanuit zijn professie als hogere veiligheidskundige heeft ondergetekende veel te maken met mensen die met psychische problemen te kampen hebben. Ondergetekende is op de hoogte van datgene wat appellant tot op heden allemaal heeft meegemaakt. Menigeen zou dat psychisch niet hebben aangekund. Juist vanwege haar uiterst sterke stabiele karakter heeft cliënt dit alles wel aangekund. Bijgevoegd vindt u verder: Ons verzoek om informatie d.d. 2 juni 2000 op grond van de WOB aan de GG&GD Utrecht t.a.v. de heer Maik Hady (2 pagina's).

 • Het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit Inter Disciplinair nr.2, april 2000 (3 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken dat Maik Hady, van de GG&GD Utrecht zich laat beïnvloeden door de criminele collusie, die omwille van de winst voor enkelen, letterlijk alles vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide', hetgeen op termijn kanker kan veroorzaken. Ook kan dit leiden tot onvruchtbaarheid, astma, genetische afwijkingen, doodgeboorte, hartstilstand, leveraandoeningen, nierafwijkingen, etc.etc.

Het is deze 'criminele collusie' die appellant ongeneeslijk ziek heeft gemaakt. Dit moet kost wat kost de doofpot in. Dat verklaart de handelwijze van Maik Hady zoals staat verwoord in onze brief van 2 juni 2000 aan hem. Dat verklaart eveneens het feit dat Maik Hady heden, na ruim 5 weken, ondergetekende de in zijn brief van 2 juni 2000 verzochte informatie op grond van de WOB nog steeds niet heeft laten toekomen. Het maximale wettelijke termijn van 4 weken heeft hij hiermee zelfs al ruim met een week overschreden. Hij overtreedt hiermee zeer nadrukkelijk de wet. Hij gaat hiermee toch wel erg ver.

In het motivatie indicatie-advies Wvg, dossiernr. 560515Dijk-V, schrijft indicatie-adviseur R.C. Mannak onder "conclusie advies" letterlijk het volgende: Op medisch-ergonomische gronden komt cliënte niet in aanmerking voor een bruikleenauto.

In datzelfde advies schrijft hij onder "onderzoeksactiviteiten" het volgende: Er is geen lichamelijk onderzoek gedaan omdat cliënte reeds uitgebreid bij onze afdeling bekend is.

Uit onze bij brief van 2 juni 2000 nader toegezonden stukken kunt u opmaken dat indicatie-adviseur R.C. Mannak zijn medisch-ergonomisch advies van 30 november 1999 enkel en alleen heeft gebaseerd op informatie van vóór 2 februari 1997 en op gebakken lucht. Het is hierbij goed te weten dat juist de diverse behandelingen en operaties van na 2 februari 1997 appellant in de toestand hebben gebracht dat zij broodnodig een gesloten buitenwagen nodig heeft om haar in voldoende mate te kunnen verplaatsen zonder daarvan ziek te worden.

Na 2 februari 1997 heeft appellant nog een 3-tal zware operaties ondergaan, te weten:

 • juli 1999, borstbesparende operatie, waarbij de lymfeklieren onder haar rechteroksel zijn verwijderd.
 • juli 1999, 10 dagen later, is bij cliënt rechterborst geamputeerd en zijn de uitzaaiingen weggehaald. Behandelend arts was dr. Bast uit het St. Antoniusziekenhuis. Hij vertelde dat het om een zeer kwaadaardige agressieve kanker ging, waarmee hij geen raad wist en die hij ook niet kon plaatsen. Dr. Go heeft dit overgenomen.
 • maart 2000, buikwandhernia, dunne darm zat gekneld. Er zaten 5 breukzakken in de buik van cliënt. Er is een mat ingelegd om een groot gat in haar buik te overbruggen. Behandelend arts was dr. A.B. Smits uit het Mesos ziekenhuis. Mevr. Smits zei dat met de minste of geringste zware belasting deze mat kan scheuren, waarna cliënt na een uur tijd overleden kan zijn.
 • 2000, na gebruik van de open accurolstoel krijgt cliënt het vaak zodanig aan haar longen dat zij prednison moet slikken. Dit wordt voorgeschreven door haar huisartsen dr. Hiemstra en dr. v.d. Kolk.

Al deze informatie is niet meegenomen in betreffend indicatie-advies van R.C. Mannak. Ook heeft de heer Mannak bij al die artsen en specialisten geen enkel advies ingewonnen. Het in geding zijnde besluit dat op een dergelijk advies is gebaseerd kan nooit in stand blijven.

Wij richten aan u daarom het verzoek het in geding zijnde besluit te vernietigen, bij desbetreffende specialisten en artsen alsnog advies in te winnen, waarna gekomen kan worden tot een nieuw motivatie-advies en een nieuw besluit. Ook de verbouwing van de schuur met inkrimping van de achtertuin kan cliënt, gezien haar gezondheidstoestand, allemaal niet meer aan. Het lukraak stellen dat dit voor haar geen problemen oplevert, vinden wij te ver gaan.

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur


10 pagina's volgen.

Websiteadres:http://www.sdnl.nl/marijk12.htm