Verzoek om opschorting van het dwangsombesluit en
schade-aansprakelijheidstelling gemeente Eindhoven

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

De gemeente Eindhoven dwingt H. Klomp zijn legaal gebouwde schuur af te breken

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Per fax 040 - 2815921

Burgemeester en wethouders en de Raad der gemeente Eindhoven,
Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven.

Sint Oedenrode, 16 september 2001.

   OPEN BRIEF


Ons kenmerk: Kl/16091/br.

Betreft:

  H.C. Klomp (cliënt)
 • Verzoek om opschorting van uw dwangsombesluit d.d. 11 maart 1998.
 • schade-aansprakelijheidstelling.


Geacht college,

Namens de heer H.C. Klomp, ,
hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:


  I. VERZOEK OM OPSCHORTING DWANGSOMBESLUIT.

 • Van uw ambtenaren ing. A.A.M. Overkamp en H. van Stekelenborg hebben wij vernomen dat u voornemens bent uitvoering te geven aan uw besluit van 11 maart 1998, hetgeen inhoud dat u op korte termijn met toepassing van bestuursdwang cliënt gaat dwingen tot het slopen van zijn ( volgens u illegaal ) gebouwde schuur.
  In betreffend besluit schrijft u dat de heer Klomp betreffende schuur zonder vergunning heeft gebouwd. Dit is volstrekt onjuist. Bij besluit van 1 maart 1994 heeft u bouwvergunning verleend voor het heroprichten van de te slopen schuren. Dit heeft u zelf in uw pleitnotitie van 5 september 1997 (reg.nr: 96/11445 WOW 44 V49 3B) schriftelijk bevestigd.

 • Wel is het zo dat het op 17 december 1993 door cliënt ingediende bouwplan:
  1. geen tekening(en) van de plattegrond(en) met renvooi, waarop aangegeven zijn: functie van onderdelen/gebruiksoppervlakte/verblijfsgebied van het bouwwerk (bestaand en nieuw): schaal 1:100
  2. geen tekening(en) met lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw): schaal 1:20
  3. geen tekening(en) met alle gevelaanzichten (bestaand en nieuw): schaal 1:100
  4. geen tekening(en) met principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk; schaal 1:5 of 1:20. van de in geding zijnde schuur bevatte.

  Het door cliënt ingediende bouwplan had u, vanwege strijdigheid met de bouwverordening, op grond van artikel 44 van de Woningwet moeten weigeren. U hebt dit nagelaten en dus uw besluit van 1 maart 1994, waarbij bouwvergunning is verleend voor de in geding zijnde schuur, in strijd met artikel 44 van de Woningwet tot stand laten komen.

  Wanneer u artikel 44 van de Woningwet niet had overtreden dan had u cliënt moeten verzoeken om bovengenoemde aanvullende gegevens over de lengte, breedte, inhoud, functie, uiterlijk, constructie, gebruikte materialen e.d. van de in geding zijnde schuur en had hierover nooit een meningsverschil kunnen ontstaan. De oorzaak van het meningsverschil zit derhalve in het feit dat u bij het verlenen van de bouwvergunning voor de in geding zijnde schuur op 1 maart 1994 artikel 44 van de Woningwet heeft overtreden.

 • Dat u cliënt dwingt tot het slopen van zijn legaal gebouwde schuur, omdat u artikel 44 van de Woningwet hebt overtreden, gaat cliënt toch wel erg ver. Om die reden heeft cliënt de arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch bij brief van 15 september 2001, kenmerk: Kl/15091/VH, om herziening van de uitspraak Awb 99/2662 GEMWT van 4 april 2000 verzocht. Betreffend herzieningsverzoek vindt u bijgevoegd (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Op grond van bovengenoemde feiten A t/m C richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek uw voornemen tot het met toepassing van bestuursdwang laten slopen van de in geding zijnde schuur op te schorten tot het moment de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft beslist op ons bijgevoegd verzoek om herziening d.d. 15 september 2001 en ons dat schriftelijk te bevestigen.


  II. SCHADE-AANSPRAKELIJKSTELLING.

Uw onder punt I genoemde met art.44 van de Woningwet strijdig genomen besluit van 1 maart 1994 heeft bij appellant al veel materiële en immateriële schade veroorzaakt. Hiervoor stellen wij u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Uw overtreding van artikel 44 van de Woningwet heeft geleid tot het in geding zijnde besluit van 11 maart 1998 waarin u cliënt met toepassing van bestuursdwang dwingt tot het slopen van zijn legaal gebouwde schuur. Dit heeft cliënt overspannen gemaakt. In deze overspannen toestand kan cliënt tot daden overgaan die grote schade toebrengen aan anderen. Ook voor deze materiële en immateriële schade aan anderen stellen wij u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Mede met appellant zijn wij van mening dat u uw bevoegdheden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die aan u is verleend. Enkel het openbaar maken van deze brief aan u kan hierin verandering brengen. Wij hebben er om die reden voor gekozen om dit schrijven te publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland op Internet adres: www.sdnl.nl/klomp-8.htm

Uw antwoord op deze brief zal eveneens worden gepubliceerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: Ons verzoek om herziening van 15 september 2001, kenmerk: Kl/15091/VH, aan de arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch (4 pagina's).
Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


AANTEKENEN
Tevens verstuurd per fax 073 - 6202383.

Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,
Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch.


Sint Oedenrode, 15 september 2001.

   OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Kl/15091/VH.

Betreft:

  H.C. Klomp (appellant).
  Verzoek om herziening van uw onherroepelijke uitspraak AWB 99/2662 GEMWT van 4 april 2000, inzake H.C. Klomp, wonende te Eindhoven op grond van nieuwe feiten en omstandigheden.


Geacht college,

Namens de heer H.C. Klomp, , hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u op grond van de hieronder gemotiveerde uiteengezette nieuwe feiten en omstandigheden uw onherroepelijke uitspraak Awb 99/2662 GEMWT van 4 april 2000 te herzien. Van uw onherroepelijke uitspraak Awb 99/2662 GEMWT van 4 april 2000 vindt u een afschrift bijgesloten (zie bijlage 1)(6 pagina's).

  MOTIVERING HERZIENINGSVERZOEK.

Ingevolge artikel 8:88 Algemene wet bestuursrecht kan de rechtbank op verzoek van appellant een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

 • hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak.
 • bij de indiener van het verzoekschrift voor de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
 • waren zij bij de rechtbank bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

In de overwegingen van uw onherroepelijke uitspraak AWB/99/2662 GEMWT van 4 april 2000 schrijft u letterlijk het volgende:

Bij besluit van 1 maart 1994 heeft verweerder aan eiser een bouwvergunning verleend voor het herbouwen van een door brand verloren gegane woonboerderij. Realisering van dit bouwplan kon, gelet op de voorgevelrooilijn, slechts plaatsvinden na sloop van de zich eveneens op dit perceel bevindende, door een latere bebouwing tot één geheel samengevoegde schuren. Bij het besluit van 1 maart 1994 is tevens bouwvergunning verleend voor het heroprichten van de te slopen schuren.

Hiermee is bij onherroepelijke uitspraak van uw rechtbank vast komen te staan dat burgemeester en wethouders van Eindhoven bij besluit van 1 maart 1994 tevens bouwvergunning hebben verleend voor het heroprichten van de te slopen schuren.


  DE NIEUWE FEITEN ZIJN:

Uit artikel 44 van de Woningwet volgt dat een bouwvergunning geweigerd moet worden als het bouwplan in strijd is met het bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan of redelijke eisen van welstand.

Het op 17 december 1993 ingediende bouwplan, bevatte van de in geding zijnde schuur:

 1. geen tekening(en) van de plattegrond(en) met renvooi, waarop aangegeven zijn: functie van onderdelen/gebruiksoppervlakte/verblijfsgebied van het bouwwerk (bestaand en nieuw): schaal 1:100
 2. geen tekening(en) met lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw): schaal 1:20
 3. geen tekening(en) met alle gevelaanzichten (bestaand en nieuw): schaal 1:100
 4. geen tekening(en) met principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk; schaal 1:5 of 1:20.

Het door appellant op 17 december 1993 ingediende bouwplan voldeed voor wat betreft de in geding zijnde schuur derhalve niet aan de voorschriften van de bouwverordening. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 3 uit het aanvraagformulier voor bouwvergunning van de gemeente Eindhoven (zie bijlage 2)(1 pagina).

Op basis van het ontbreken van bovengenoemde gegevens hadden burgemeester en wethouders op grond van artikel 44 van de Woningwet de op 17 december 1993 ingekomen bouwaanvraag moeten weigeren. Burgemeester en wethouders hebben dit nagelaten en hebben dus hun besluit van 1 maart 1994 tot stand laten komen in strijd met artikel 44 van de Woningwet.

Wanneer burgemeester en wethouders artikel 44 van de Woningwet niet hadden overtreden dan hadden zij appellant moeten verzoeken om bovengenoemde aanvullende gegevens. Over de lengte, breedte, inhoud, functie, uiterlijk, constructie, gebruikte materialen e.d. van de in geding zijnde schuur had dan geen meningsverschil kunnen zijn. De oorzaak van het meningsverschil zit dan ook in het feit dat burgemeester en wethouders van Eindhoven met het verlenen van bouwvergunning voor de in geding zijnde schuur artikel 44 van de Woningwet hebben overtreden.

Met vorenstaande feiten is vast komen te staan dat appellant de in geding zijnde schuur heeft kunnen bouwen omdat burgemeester en wethouders hun besluit van 1 maart 1994 hebben genomen in strijd met artikel 44 van de Woningwet. Van het overtreden van artikel 44 van de Woningwet door burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven mag appellant geen schade ondervinden. De in geding zijnde uitspraak Awb 99/2662 GEMWT van 4 april 2000 kan op grond hiervan dan ook nooit in stand blijven. Wij verzoeken u dan ook uw uitspraak hierop te herzien en alsnog over te gaan tot vernietiging van het in geding zijnde besluit van 11 maart 1998 van burgemeester en wethouders van Eindhoven.

Ons is gebleken dat u vaak zonder ook maar een hoorzitting te hebben gehouden, ten gunste van de overheid die de wet heeft overtreden, beslissingen neemt in het openbaar en betreffende uitspraak onaangekondigd aan ondergetekende toestuurt. Dit alles met als gevolg dat appellant daarmee wordt geblokkeerd in zijn hoger beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Hieraan moet een einde komen. Doet u dat in deze zaak ook dan wraakt ondergetekende u bij deze.

Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het feit dat ondergetekende op andere dagen verplichtingen elders heeft.

De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd. (zie bijlage 3)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (zie bijlage 4)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 5)(2 pagina's).

Mede met appellant zijn wij van mening dat de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in geding is. Enkel het openbaar maken van de aan de uitspraak ten grondslag liggende documenten kan de onafhankelijkheid bevorderen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om dit verzoek om herziening te publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/klomp-8.htm

Uw uitspraak hierop zal eveneens worden gepubliceerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: Dit verzoek om herziening bevat een 5-tal bijlagen bestaande uit 12 pagina's.

  SDN-rubrieken
  Antecedentenregister Rechterlijke Macht
  Henk Klomp werd door het rechtssysteem compleet uitgekleed. Hij vertelt waarom….!!
  In open brief vraagt Henk Klomp aan Eerste en Tweede kamerleden om hulp
  Brief van de griffier van de Eerste Kamer aan Henk Klomp
  Reactiepagina voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
  Open brief van Henk Klomp aan Minister President W. Kok over openheid en zuiverheid
  Meneer Kok, bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?
  Oproep om misdrijven te plegen en Uw macht op weerzinwekkende manier te gebruiken
  Verzoek om opschorting dwangsombesluit en schade-aansprakelijheidstelling gemeente Eindhoven
  Op 27 september j.l. wilde ik aangifte doen van een strafbaar feit
  Mr. Jurgens behandelde als voorzitter van het rechtscollege mijn klacht tot niet-vervolging
  Brief van H. Klomp aan Mr. A. de Rijck van Eindhoven met een klacht over het politieoptreden
  Meneer Kok, bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?