Bijbanenregisters Arrondissement Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden - Parket Procureur Generaal Leeuwarden
Rechtbank Leeuwarden - Arrondissementsparket - Kantongerecht Leeuwarden
Kantongerecht Sneek - Kantongerecht Heerenveen - Kantongerecht Beetsterzwaag

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  BROUER, O.F. (geb. feb. 1960)

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Jurist gemeente Sneek
Raio rechtbank Groningen 11086
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 11092
Leeuwarden arrondissementsofficier van justitie
Leeuwarden arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Docent cursus tenlasteleggingtechniek bij de SSR (cursus bestemd voor raio's en de S-opleiding.
Voorzitter ouderraad CBS 't Kompas te Noordhorn
Lid bestuur Christelijke Schoolvereniging Zuid- en Noordhorn
Actief binnen de Pepergasthuiskerk te Groningen
C281099 bijbanenregister parket Leeuwarden bijgewerkt 200897


  BUNK, K. (geb. dec. 1954)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 10591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10592
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Voorzitter subcommissie Administratieve overtredingen en Protesten. Een tuchtcommissie van de KNLTB, district Friesland. Deze commissie wordt verder gevormd door Annet Keuning en Harry Luiken.
Voorzitter bestuur Dr. Kuno van Dijkstichting, een holdingstichting die twee hulpverleningsorganisaties exploiteert, nl. Verslavingszorg Friesland en Nieuw Hooghullen.
Lid Raad van advies van de Stichting Alcohol preventie, een landelijke organisatie
voorzitter Dijkstra burgemeester Boarnsterhim
Lid bestuur Stichting Steunfonds Slachtofferhulpinstellingen, fonds ter financiering van slachtofferhulpprojecten, provinciaal.
Gastspreker op gezette tijden, geen vergoedingen, wel veelal een geschenkbon als blijk van waardering.
Lid bestuur Stichting Veiligheidszorg Smallingerland
C281099 bijbanenregister parket Leeuwarden bijgewerkt 310197


  DIJKSTRA, H. (geb. apr. 1959)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 10487
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10494
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Volleybal scheidrechter Leeuwarden
C281099 bijbanenregister parket Leeuwarden bijgewerkt 150197


  FUHLER, M.C. (ROVJ) (geb. mrt. 1961)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 10985
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 150891
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 010991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10992
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 190298
Leeuwarden arrondissementsofficier van Justitie eerste klasse
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger bbr-gron.htm
Leeuwarden parket bbr-leeu.htm
TEVENS GEEN
C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 110199
C281099 bijbanenregister parket Leeuwarden bijgewerkt 150197
ATTENTIE! http://plaza.wxs.nl/sdn/ali-baba.htm
INFO
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.


  GORTER, F.J. (ROVJ) (geb. apr. 1942)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven resp. te Den Haag en Deventer
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11176
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 71177
officier van Justitie Nederlandse Antillen 150780
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 70886
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 190588
ONTSLAG?
Leeuwarden raadsheer of raadsheerplaatsvervanger ?
NU
Leeuwarden parket arrondissementsofficier van Justitie 1eklasse?
Leeuwarden raadsheer of raadsheerplaatsvervanger?
TEVENS GEEN
C281099 bijbanenregister parket Leeuwarden GEEN OPGAVE GEVONDEN


  HAAS, L.P. (ROVJ) (geb. nov. 1962)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 010489
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010496
Leeuwarden arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Leeuwarden parket
C281099 bijbanenregister Leeuwarden GEEN OPGAVE GEVONDEN


  KATE, W.J.B. ten (geb. jul. 1957)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
personeelsnummer 570709424090
Raio rechtbank Assen 11087
Substituut Officier van Justitie Parket Zwolle 9 0991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11092
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Leeuwarden Bron NJB25
NU
Leeuwarden parket unit bijzondere zaken
Incidenteel docent penitentiair recht opleidingsinstituut OJI MvJ Den Haag
Plaatsvervangend lid bezwaarschriftencommissie gemeente Steenwijk
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting de Grittenborgh
C281099 bijbanenregister Leeuwarden bijgewerkt 191098


  MÜNZEBROCK, J.E. (geb. okt. 1945)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen (01-08-86)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen (01-08-87)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden (17-06-92)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen (01-07-92)
Rechter rechtbank Assen (29-09-93)
INFO
Assen rechter (Klik bbr-assn)
Groningen rechter-plaatsvervanger (Klik bbr-gron)
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger (Klik bbr-lwrd)
BIJ
Lid Commissie van Toezicht Norgerhaven/Bankenbosch
Voorzitter Beklagcommissie Norgerhaven/Bankenbosch
Lid adviescommissie dagtrainingscentrum Leger des Heils te Groningen (klik kind-10)
INFO2
Kinderrechter Assen
OPSPORING VERZOCHT HOP 0341-558356.
Kent u familiezaken/kinderstrafzaken die deze kinderrechter heeft behandeld en waarbij het Leger des Heils partij is geweest?
Kent u zaken die deze kinderrechter heeft behandeld en waarbij OTS of VOTS uitgesproken is en waarbij het Leger des Heils partij is?


  SEVEREIN, M.H. Michiel (geb. apr. 1948)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Maastricht Raio 41071
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 40272
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 40274
Gerechtelijk Secretaris rechtbank Groningen 40276
Stagiair advocaten kantoor te Groningen 10476
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 61277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 110879
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 260291
Leeuwarden hoofdofficier van Justitie dvb 010198, benoeming KB97005799
NU
Leeuwarden hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Voorzitter Stichting Opvangcentrum Het Poortje
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Noorddijk Noord
Secretaris Huurdersvereniging "Helene Top" Groningen
Voorzitter Poortjesschool voor SO/VSO Groningen
C281099 bijbanenregister Leeuwarden bijgewerkt 090899
INFO
Telegraaf 020699 Foute arrestatie in zaak-Vaatstra


  SEVERS, J.F. ten (geb. jun. 1953)
NLRM 93 94 96 97
Officier der Rijkspolitie in het district Alkmaar
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10592
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10593
Officier van Justitie
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Voorzitter Ouderraad Drachster Lyceum Drachten
C281099 bijbanenregister Leeuwarden bijgewerkt 150197


  TOFFELS, J.T.D. (geb. dec. 1962)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 1 1088
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 1094
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 1095
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Voorzitter Vereniging voor Openbaar Onderwijs Afdeling Wirdum
Lid Raad van Beheer van jeugdzorg Friesland te Leeuwarden
C281099 bijbanenregister Leeuwarden bijgewerkt 160299


  VEENSTRA, G. (geb. mrt. 1959)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening provincie Groningen
Lid sectiebestuur sectie rechters van de NVvR
Voorzitter Ver Prot Chr Basisonderwijs in de gem Leek bevoegd gezag van 3 basisscholen in Leek/Tolbert
Raio rechtbank Groningen 11184
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 301089
Rechter rechtbank Groningen 270791 Ontslag KB 97004822 te rekenen vanaf 010897 KB datum 061097!
Leeuwarden arrondissementsofficier van Justitie KB 97003763 per 140897
NU
Leeuwarden parket
TEVENS
Inleider cursus Visie en Vaardigheden van de stichting SSR
Inleider cursus telecommunicatie en opsporing van de stichting SSR
C281099 bijbanenregister Leeuwarden bijgewerkt 261099


  VENEBERG, mw. M.A. (geb. feb. 1961)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 11088
Substituut Officier van Justitie arrondissements parket Leeuwaraen 11092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 11093
NU
Leeuwarden parket
C281099 bijbanenregister Leeuwarden GEEN OPGAVE GEVONDEN

Wie wil even nauwgezet de namen met bijbanen overschrijven bij: Arrondissementsparket Leeuwarden, Ressortparket Leeuwarden, Gerechtshof Leeuwarden Wie heeft voor mij afschriften van artikel 12 Rv beschikkingen van het Hof Leeuwarden?