VVD wil 30 miljard bezuinigen: ¼ miljoen werklozen en pensioenbreuken


Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . Mens & spirit . . . EuroStaete

Wat zit er in de spaarpot voor de AOW? Onthouden politici u 't inzicht?
Kiezersbedrog van 51 miljard euro inzet van de verkiezingen, zegt SDNL

Allereerst heeft deelname aan de verkiezingen tot doel om inzichten en kennis dienstbaar te laten zijn voor de bevolking als geheel. Dus niet alleen voor de aanhangers van een programma.

  1. Het recht van inspraak van drie burgers elke dinsdag in de Tweede Kamer en live op televisie, gevolgd door een tv-programma van ca. een uur waarin regering, parlement of genodigden verantwoording afleggen over onze vragen. Zie www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm">. Onderwerpen die er toe doen komen dan eindelijk op de politieke agenda

  2. Het invoeren van een basisinkomen voor iedereen met een passende opzet om niet alleen armoede te voorkomen, maar ook om de vrijheid van de mens te waarborgen, om onder eerlijke omstandigheden werk te aanvaarden en zo meer inkomen te verwerven. Daarbij moet de productie meer regionaal worden i.p.v. globaal. Het slepen over de wereld van grondstoffen en tussen- en eindproducten moet minder. Zie: www.sdnl.nl/basisinkomen.htm

  3. De staatsschuld moet niet per se worden afgelost, omdat het een spaarpot is voor beleggers en vooral pensioenfondsen die de ouderen van een inkomen voorzien bovenop de AOW of een ander basisinkomen. De fobie en bangmakerij voor de staatsschuld is onacceptabel. Bovendien heeft Nederland een zeer gematigde schuld t.o.v. veel andere industrielanden. Zie hiervoor www.sdnl.nl/staatsschuld.htm en onze positie binnen de EU

  4. Files, een hot item dat beter is op te lossen met herallocatie dan met een kilometerheffing zoals voorgesteld. Het probleem zit in het woon- en werkverkeer en is het zinnig naar de structuur daarvan te kijken. Het Forensenforfait kan een oplossing zijn door werkgevers/werknemers een forse subsidie te geven om bedrijf of personeel dat van ver komt te stimuleren te verhuizen naar dichter bij het werk. Zie: www.sdnl.nl/forensen-forfait.htm

  5. Sociale voorzieningen, onderwijs en zorg moeten weg van de privatisering omdat dit diensten zijn die zonder tegenprestatie in economische zin worden verleend aan de bevolking. Uitgaven daarvoor geven stabiliteit, zekerheid en afzet voor de bedrijven door koopkracht dat ontstaat door organisatie en afspraak en minder door ongecontroleerde stijging van de waarde van onroerend goed en aandelen op de beurs zoals met deze crisis duidelijk is geworden. Zie: www.sdnl.nl/koopkrachtpariteit.htm

  6. De bankencrisis heeft ons geleerd dat ons geldsysteem onvolkomen is en men in de politiek dreigt met bezuinigingen de tekorten op de begroting te dekken tegen de schade die is aangericht in de financiële sector; en die te laten betalen door de werkenden en vooral door de zogenaamde 'onrendabelen' zoals Marcel van Dam als bekeerling dat verwoordde in zijn boek. Zie voor informatie over ons geld: www.sdnl.nl/open-discussie.htm en www.sdnl.nl/geld.htm

  7. De problemen in het recht en in de jeugdzorg zijn zo groot dat een snelle aanpassing van deze justitie-onderdelen, zowel wat betreft de advocatuur als controle op de rechterlijke macht en de jeugdzorg bij OTS of uithuisplaatsing opgepakt moet worden. Ca. 6000 dakloze jongeren die 18 jaar zijn, worden zonder middelen of begeleiding op straat gezet: www.sdnl.nl/jeugdzorg.htm

  8. De wet op de deurwaarder moet snel aangepast, waarbij deze niet meer als incassobureau kan optreden in opdracht van bedrijven etc. Alleen een rechterlijke uitspraak kan met een deurwaardersexploot een vordering rechtsgeldig laten zijn. Incassobureaus komen vaak in valse hoedanigheid een schuldenaar pressen om te betalen met extreem hoge kostenopslag die in de zak verdwijnt van de deurwaarder/incasseerder zelf en de minimale vrijlating wordt genegeerd: www.sdnl.nl/deurwaarders.htm

  9. Het milieu wordt nog steeds geweld aangedaan door het diffuus verspreiden van gifstoffen op talloze manieren, zelfs met subsidie van de overheid; maar zonder dat een mogelijkheid om die vergiftiging van het milieu te voorkomen politiek wordt gesteund. Zie: www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdl.nl/wolmanzouten.htm

  10. De voorgenomen bezuinigingen met 20% blijken allemaal een grote aanslag te zijn op de inkomens van de werkenden, en vooral op die van de gepensioneerden en minima. Zie de voorstellen van de ambtenarencommissies. Waarom geen bezuiniging op de staatsschuld zelf? Waarom wordt het (groot)kapitaal afgeschermd van de bijdrage aan het oplossen van de crisis ??

Door: Novum, Vernieuwd: 31-3-2010

(Novum) - Het eigen risico in de zorg kan omhoog naar 775 euro. Ook kan het zorgpakket verkleind worden en zou er een tarief van 5 euro kunnen worden ingevoerd voor ieder bezoekje aan de huisarts. Dat zijn enkele van de voorstellen van de werkgroepen van ambtenaren die zich de afgelopen tijd hebben gebogen over manieren om miljarden te bezuinigen, meldt de NOS woensdagavond.

Het kabinet maakt donderdag de rapporten openbaar van de dertig werkgroepen. De werkgroepen hebben voorstellen gemaakt om in totaal 35 miljard euro te bezuinigen. Of dat bedrag ook echt moet worden bezuinigd, is nog niet zeker.

In de voorstellen zou onder meer ook worden gesproken over het verlagen van de sociale uitkeringen en het verkorten van de duur van de WW.

Het demissionaire kabinet neemt geen standpunt in over de voorstellen. Het is de bedoeling dat politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne duidelijk maken welke maatregelen zij wel en niet willen. Een nieuw kabinet moet dan knopen doorhakken.

Dit is een kleine bijdrage aan het opstellen van het verkiezingsprogramma waarvan ik denk dat dat de politieke discussie kan lostrekken m.b.t. de deelname van De Groenen/Mens & Spirit, of Mens & Spirit/De Groenen

M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153