Waarom stemmen TEGEN de zogenaamde Europese Grondwet


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


Onpartijdigheid en overeenkomstig zijn geweten zouden beraadslagingen geheim blijven

 

Aan Raad van State                                                   Heerenveen, 17 oktober 2009.

Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA  Den Haag                                              Betreft zaaknummer: 200809024

 

WRAKINGVERZOEK

 

Betreft:  Wraking van alle leden van de Wrakingskamer: mr. T.M.A. Claessens, voorzitter en leden, mr. A.W.M. Bijloos en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, die zijn belast met de behandeling van mijn Wraking-verzoek in bovengenoemde zaak tegen de meervoudige Kamer, Ligtelijn-van Bilderbeek c.s.

 

Hierbij dien ik, mede namens 59 Buurtgenoten/volmachtgevers een Wrakingverzoek in tegen de hele Wrakingskamer, zoals die hierboven is vermeld.

 

Ik beroep mij hierbij op mijn democratisch wettig Wrakingsrecht: AWB.Art 8:15.

 

Nota bene 1:    

Deze mondelinge Wraking is een hard feit, dat niet kan worden ontkend/genegeerd door te verwijzen naar het proces-verbaal, waarin deze wraking niet is vermeld.

Nb Dit proces-verbaal kan niet als “bewijs” van ontkenning worden gebruikt, want….

Enerzijds is dit proces-verbaal feitelijk onjuist en onwaarachtig, nu dit het alles bepalende feit van mijn mondelinge Wraking van deze Wrakingskamer niet vermeldt.

Anderzijds is dit proces-verbaal van de zitting onwettig, wegens de onwettige

ondertekening namens de onbevoegde secretaris van de Raad van State. Daarmee verliest het      elke feitelijke en juridische betekenis. (Zie Klacht-4 tegen de secretaris).

Voor het bewijs van deze beide wrakingen, zie dit Krantenartikel en (Bijlage A.)

 

Op het origineel staat op deze ruimte een kopie van het artikel: “Raad van State klaar voor stamgast” uit de Leeuwarder Courant van 14 aug.’09 door Nynke Smedeman.

Journalist Nynke Smedeman was op 13 aug.’09 ooggetuige bij de mondelinge wrakingen van, zowel de meervoudige kamer, Ligtelijn-van Bilderbeek c.s. en Wrakingskamer, Claessens c.s. 

 

Nota bene 2:

Dit Wrakingverzoek is een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van de Wraking, die ik reeds ongemotiveerd mondeling heb uitgesproken tijdens de zitting van de Wrakingskamer, Claessens c.s. op 13 aug.’09.

Dit Wrakingverzoek herhaal/doe ik schriftelijk zodra mij, met de Beslissing van de door mij gewraakte meervoudige kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s, de feiten en omstandigheden, voor zover ik die nu kan overzien, bekend zijn geworden.

 

Nb Overigens is het uitsluitend aan mij/rechthebbende vrije Burger, om te bepalen óf,

      dan wel wannéér mij voldoende bepalende feiten en omstandigheden bekend

      zijn, om van mijn democratisch Wrakingsrecht gebruik te maken.

 

Gelet op het feit, dat dit schriftelijke Wrakingverzoek terstond wordt gedaan en op het onbetwistbare feit,dat de Wrakingskamer al op 13 aug.’09 mondeling is gewraakt, kan dit Wrakingverzoek niet op grond van AWB.Art.8:16 worden afgewezen.

 

Nota bene 3:

De stelling, dat de leden van een Wrakingskamer niet zouden mogen/kunnen gewraakt, omdat hoger beroep tegen een Beslissing niet mogelijk is, is onjuist.

Nb Dit wordt bevestigd door het feit, dat de Wraking van de Wrakingskamer Parkins-

      De Vin c.s. wel degelijk is behandeld door de voorzitter van de Wrakingskamer,  

      Scholten-Hinlopen; zaaknummer: 200807567/3/H1 met Uitspraak van 10 juli ’09.  

 

Nb De Wet (AWB.Art. 8:15) geeft mij/partij het democratisch recht, om elk van de

      rechters, die een zaak behandelen, te wraken op grond van feiten of

      omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Welnu, dit is in alle opzichten het geval.

De leden van deze Wrakingskamer zijn bezig met het behandelen van een “zaak”= het behandelen van mijn Wrakingverzoek van de meervoudige kamer; mr. Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s., die bezig was met de behandeling van de zaak 200809024.

 

In alle gevallen was en is de genoemde rechterlijke onpartijdigheid in het geding.

Zie de motivering/onderbouwing in de betreffende Wrakingverzoeken.

Nb Het is uitsluitend aan mij/Burger (en niet aan uw Raad(sheren), te bepalen, of de

      feiten en omstandigheden zodanig zijn, dat ik mijn Wrakingsrecht ga gebruiken.

 

Nota bene 4:

Voorzitter Claessens/de Wrakingskamer heeft op 13 aug.’09 in meerdere opzichten gehandeld in strijd met de Wet, alsmede met de Waarheid en Werkelijkheid en de Beginselen van de Democratische Rechtstaat:

 

Nb Door de onwettigheid van het verslag kan de juistheid, Waarheid en Wekelijkheid

      van de hieronder genoemde feiten en omstandigheden niet worden betwist

 

a)   In strijd met AWB.Art.8:16 lid 5 heeft hij niet direct de zitting geschorst.

b) Hij heeft mijn Wrakingverzoek genegeerd en is onwettig doorgegaan met het voorlezen van de, na de wraking, onwettige Beslissing/Uitspraak.

c)  Hij heeft daarmee zijn macht misbruikt en mij/ons het democratisch Wrakingsrecht, (AWB.Art.8:15) feitelijk willen ontnemen en negeren.

d)  Hij had niet het recht, om bij behandeling te oordelen over de opvatting van mij/Burger, c.q. hij mocht niet bevooroordeeld de gronden, waarop de Wraking berust, veroordelen, maar diende in te gaan op die gronden. Nu hij dit wel deed en zelfs mij wilde beletten, om vrijuit te spreken, heeft hij zich duidelijk opgesteld tegenover mij/Buurtgenoten, die niet alleen om zijn/hun Wraking verzochten, maar ook om een onafhankelijk StAB-onderzoek hebben verzocht en Klachten hebben ingediend.

e)  Daarmee heeft ook hij zich niet alleen kennelijk vooringenomen getoond, maar geeft ook hij tevens blijk van zijn partijdigheid voor de andere partij.

f)   Hij heeft opzettelijk onwaarheid gesproken en ondermeer gepoogd,ons te misleiden en te intimideren, door te zeggen, dat hij de Beslissing al had uitgesproken en wij dus niet meer zouden kunnen opkomen tegen deze Beslissing en niet meer het Recht zouden hebben om hem te Wraken.

g)  Hij/Wrakingskamer had na wraking niet meer Beslissingsrecht, om mijn wrakingverzoek af te wijzen, noch om te beslissen, dat de zitting van de meervoudige kamer in ongewijzigde vorm moest worden voortgezet Nb Hiermee handelde hij/Raad van State niet alleen in strijd met de Wet, de Democratische Beginselen van de Rechtstaat, maar ook in strijd met het EVRM (= Europese Verdrag van de Rechten van de Mens)

 

h)  Het is niet aan hem/Wrakingskamer, c.q. het is juridisch en feitelijk onjuist en in strijd met de Democratische Rechtstaat, om te stellen, dat voorzitter Ligtelijn- van Bilderbeek slechts een ‘processuele beslissing’ zou hebben genomen, waarmee niet op enigerlei wijze vooruit zou zijn gelopen op de beslissing in de hoofdzaak.           

 

i)  Het is niet aan hem, om te stellen, dat in die beslissing (= weigering van een StAB-onderzoek naar de onbetwistbare onwettigheid van de bouwvergunning en dito strafbare feiten/misdrijven van de gemeente) geen aanleiding kon worden gezien voor het oordeel, dat de staatsraden

vooringenomen zouden zijn jegens één van de partijen.

              

Nb    Deze stellingen staan haaks op, zowel het onbetwistbare feit van het mondelinge Wrakingverzoek en dit zeer deugdelijk gemotiveerde, met onbetwistbare feiten onderbouwde schriftelijke wrakingverzoek, als op de opvattingen van mij/burger en mijn democratisch Wrakingsrecht.

 

Nb    Met deze totaal ongemotiveerde stelling schoffeert deze Wrakingskamer/Raad van State niet alleen de rechtzoekende en rechthebbende Burgers en maakt hen respectloos uit voor leugenaars en querulanten, maar toont hij/Raad van State tevens geen Respect te hebben voor de Wet, de Waarheid/Werkelijkheid, de Democratische Rechtstaat en het EVRM.

 

Nb    Deze Beslissing getuigt van wetteloosheid, machtmisbruik, willekeur en is

               een schoolvoorbeeld van partijdigheid en “Ongelijke Behandeling” in

               strijd met, zowel de Grondwet Art.1, als met het EVRM.

 

Nota bene 5:

Hoewel deze Beslissing van de door mij reeds mondeling gewraakte Wrakingskamer, Claessens c.s. onwettig is en dus feitelijk en juridisch geen betekenis heeft en als ‘niet-geschreven’ moet worden beschouwd, wil ik toch mijn verontwaardiging uitspreken over de volstrekt onwaarachtige en juridisch en democratisch onjuiste gang van zaken bij deze behandeling van mijn Wrakingverzoek.

 

Tevens ben ik verontwaardigd over de feitelijke afwijzing van, zowel mijn Wrakingverzoek, als mijn Wrakingsrecht, alsmede over respectloze houding en partijdige bedoelingen van machtsmisbruik, die Claessens c.s. ten toon hebben gespreid.

 

Nota bene 6:

Enerzijds is het typerend voor, zowel de staatsraden Claessens c.s., Parkins-de Vin c.s., en Scholten-Hinlopen en Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. en R. Loeb c.s., als voor alle andere leden van het Instituut Raad van State, (waarvoor genoemde staatsraden feitelijk “model” staan), dat hij/RvS het gebruikmaken van het Wrakingsrecht en het Klachtrecht en feitelijk ook het Beroeprecht kennelijk niet als juridische feiten en als ‘democratisch gegeven’ en als de ‘consequentie van de Rechtstaat’ wil aanvaarden.

 

Het is ook typerend, dat u/RvS. het gebruik maken van deze wettige democratische Rechten, kennelijk ervaart als een (onverhoedse) aanval op uw almachtige positie, dan wel als een onrechtmatige inmenging in de kennelijk volkomen scheefgegroeide zaken, organisatie, werkwijze, beleid, “rechtspraak”, enz. van de Raad van State.

 

Anderzijds ben ik verontwaardigd over het feit, dat de Raad van State, die toch geacht wordt Recht te spreken, in werkelijkheid de Waarheid en Werkelijkheid van de feiten en omstandigheden niet wil (laten) onderzoeken en zich bovendien in de vreemdste onrechtmatige/onwettige bochten wringt en zijn onrechtmatig verkregen macht misbruikt, om de feitelijke Waarheid en Werkelijkheid te ontwijken/ te negeren.

 

Nota bene 7:

De Raad van State blijkt zich, ook in andere zaken, niet alleen uiterst partijdig(vóór de strafbare feiten/misdrijven plegende besturen en tégen mij/rechtzoekende burger/slachtoffer van onwettig/vals “geweld”) op te stellen, maar tevens blijkt men er niet voor terug te schrikken, om mij/rechtzoekende Burger met kennelijk voorbedachte rade tegemoet te treden, mij respectloos te behandelen en feitelijk te schofferen met de kennelijke bedoeling om mij te intimideren en aan de kant te kunnen schuiven.

 

Nota bene 1:    

Voor het bewijs van deze beide wrakingen, zie het Krantenartikeltje (Bijlage A.)

 

Nb Het lijkt wel, dat de Raad van State zozeer is scheefgegroeid en zozeer de weg is kwijtgeraakt, zijn onafhankelijkheid heeft verloren en nu nog slechts gericht is op machtsmisbruik, willekeur, partijdigheid, klasse justitie, enz. dat men de democratisch opgelegde Taken en Plichten, om de Waarheid te zoeken en op basis van de Wet onpartijdig Recht te spreken, uit het oog heeft verloren.

Men (b)lijkt nu nog slechts gericht te zijn op het behouden en misbruiken van de eigen onrechtmatig verkregen macht ten  koste van rechtzoekende Burgers.

 

Nb Er (b)lijkt nu sprake te zijn van wetteloosheid en het Respectloos behandelen, c.q. het feitelijk “schofferen” van, zowel de Burgers en hun wettige Rechten, als van de Waarheid/Werkelijkheid en de Beginselen van de Democratische Rechtstaat.

 

Nb De functionarissen van de Raad van State dienen in te zien en aanvaarden, dat zij nu eenmaal moeten functioneren binnen de grenzen, waarden, normen, de Wetten en de Beginselen van de Democratische Rechtstaat. Zij moeten inzien en aanvaarden, dat niet zij, maar uitsluitend de Burgers vrij mogen bepalen óf, hóe en wannéér en onder welke feiten en omstandigheden Burgers gebruik zullen maken van hun Wraking-, Klacht- en Beroeprecht.

 

Zij moeten inzien en aanvaarden, dat niet zij, maar uitsluitend de Burgers de inhoud van hun Wraking, Klacht en/of Beroep mogen bepalen.

Zij moeten inzien en aanvaarden, dat zij “dienstbaar”, “lijdelijk” en “Respectvol” moeten zijn aan Burgers en de Democratische Rechtstaat en hun democratisch Recht, om  Beroepschriften, Wraking-verzoeken en/of Klachten in te dienen. Zij moeten inzien en aanvaarden, dat er in de Democratische Rechtstaat geen sprake kan zijn van een “strijd” tegen Recht- en Waarheid zoekende Burgers, noch van het ontnemen/illusoir maken van Rechten, die de Burgers nu eenmaal democratisch/wettelijk toebehoren..

 

Zij moeten inzien en aanvaarden, dat Beroepschriften, Wrakingverzoeken en/of Klachten niet de Oorzaak zijn van het slechte, feitelijk en juridisch onjuiste en onwaarachtige, partijdige, enz. functioneren van het Instituut Raad van State, maar dat Beroep, Wraking en/of Klacht juist het Gevolg zijn van het slechte, onwaarachtige, onjuiste, enz. functioneren van de Rechtspraak in het algemeen en de Raad van State, als hoogste orgaan, in het bijzonder.

 

Nb Burgers maken geen gebruik van die Rechten, om de Raad van State te pesten, of hun positie aan te vallen, maar om hun Belangen, Rechten, de Waarheid, enz. te verdedigen, als die naar hun oordeel bedreigd worden door de Raad van State.

     

Nota bene 8:

De gang van zaken in de zitting was volstrekt onjuist, onwaarachtig, respectloos, “ondermaats”, enz. (Zie ook Jaarverslagen 2007, 2008 en Presentatie Tjeenk Willink).

                  Weliswaar kunnen wij niet in Beroep tegen een rechterlijke Beslissing, maar... anders dan hij stelde, was er na de Wraking geen sprake meer van een Beslissing, immers:

 

1.   De voorzitter had de zitting moeten schorsen op het moment, dat ik hem wraakte.

2.   Deze Wrakingskamer had direct nadat hij door mijn Wraking werd getroffen, geen enkele feitelijke, of juridische betekenis meer, c.q. hij had al zijn “rechtskracht”

“Beslissingsrecht” verloren, c.q. hij bestond feitelijk en juridisch niet meer. Deze onwettige/valse Beslissing moet als “niet-geschreven” worden beschouwd.

 

Nota bene 9:

Gelet hierop, staat het vast, dat het Wrakingverzoek tegen de kamer: Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. niet is afgewezen en dus zowel juridisch als feitelijk nog bestaat en conform de Wet zal moeten worden behandeld door een nieuwe Wrakingskamer.

 

Het “bestaan” van dit Wrakingverzoek betekent nu ook, dat het vervolg van de zitting na de Wraking door de meervoudige kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. evenzo als bij de Wraking van Claessens c.s, in strijd is met de Wet (AWB.Art.8:15 en 8:16 lid 5)

 

Ook de Beslissing/Uitspraak van deze meervoudige kamer (na de Wraking) is derhalve evenzeer onwettig en vals, heeft evenmin nog juridische- en feitelijke betekenis en moet evenzo als “niet-geschreven” worden beschouwd.

 

Nota bene 10:

Natuurlijk is er geen sprake van, dat ik in hoger beroep zou gaan tegen een rechterlijke Beslissing/Uitspraak, die feitelijk en juridisch niet eens bestaat.

 

Maar van het democratisch Wrakingsrecht (AWB.Art.8:15 e.v.) Klachtrecht (AWB.Afd.9.1 e.v) mag ik/mogen wij/mogen alle (rechts)personen te allen tijde naar eigen inzicht en goeddunken gebruik maken. Het zijn universele democratische Rechten, die niemand ons kan afpakken; ook de Raad van State kan dat niet. Of anders gezegd: De Raad van State, die nu eenmaal moet functioneren binnen de grenzen, normen, eisen, enz. van de Democratische Rechtstaat, zal het als een onherroepelijk feit moeten aanvaarden, dat Burgers naar eigen inzicht en goeddunken gebruik maken van hun Wrakings-, Klacht- en Beroepsrecht.

 

Nb De Raad van State mag Wraking/Klacht/Beroep niet zien als een onrechtmatige

      “aanval” óp, c.q. een ondermijning ván de eigen almachtige positie/ivoren toren.

      De Raad v. State dient zich in zijn functioneren democratisch, “dienstbaar”

      en ”lijdelijk” op te stellen naar rechtzoekende Burgers toe.

     

De (functionarissen van de) Raad van State zullen moeten inzien en aanvaarden, dat Wraking, Klacht en Beroep niet de “oorzaak”, maar juist het “gevolg” zijn van het onjuiste, ongeloofwaardige onbetrouwbare, onwaarachtige, ongemotiveerde, onverantwoorde, anti-democratische, niet-integere, niet-legitieme, enz..“Beleid” en “Gedrag” van (de functionarissen van) de Raad van State zčlf, waarvan rechtzoekende Burgers het slachtoffer dreigen te worden.

     

Dat vind ik niet alleen, maar dat volgt uit de Wet en wordt ook nog eens eenduidig gesteld in de Jaarverslagen 2007 en 2008 van de Raad van State, alsmede in de Presentaties daarvan door uw Vice-voorzitter, mr. Tjeenk Willink.

 

Gelet op deze onbetwistbare feiten, kan er geen sprake zijn van een “strijd” van (de functionarissen van) de Raad van State tegen rechtzoekende Burgers, maar zal de Raad van State vanuit een positief democratische “gezindheid” de Klachten, Wrakingen, Beroepen en Verzoeken dienen te benaderen en deze met Respect, zorgvuldig,onpartijdig, integer, onbevooroordeeld, betrouwbaar, geloofwaardig enz. conform de Wet en de Beginselen van de Democratische Rechtstaat dienen te behandelen.

 

Nota bene 11:

A.  Niet alleen zijn de Beslissingen/Uitspraken van, zowel de meervoudige-, als de Wrakingskamer, onwettig/vals, omdat ze na een Wraking-verzoek zijn ontstaan, (zie Nota bene 3 t/m 5), maar tevens zijn ze………

B. inhoudelijk onjuist en…….

C.  Zijn ze onwettig en vals, omdat ondermeer de Ondertekening niet conform de Wet (AWB.Art.8:77 lid 3) is geschied. Zie Klacht 1,4, 5 tegen secretaris V.d.Brug.

 

Ad. A. =  Beide Beslissingen/Uitspraken zijn onwettig/vals en bestaan feitelijk en juridisch niet, omdat ze na het tijdstip van Wraking zijn ontstaan.

Zie voor motivering en onderbouwing ondermeer in Nota bene 3 t/m 5.

 

Ad. B.1.  =  Beslissing/Uitspraak van de Wrakingskamer is inhoudelijk onjuist.

Deze onwettige/valse Beslissing (zie Nota bene 3 t/m 5) is tevens inhoudelijk onjuist,

 

1.   Omdat hij uitsluitend is gebaseerd op de “foute” stelling,dat de feitelijke weigering van een StAB-onderzoek, slechts een processuele beslissing zou zijn, die als zodanig in het kader van deze wrakingprocedure niet ter beoordeling zou staan.

2.   Omdat met die zo genaamde processuele Beslissing nu juist wčl wordt vooruitgelopen op de beslissing in de hoofdzaak. Zie Wrakingverzoek.

3.   Omdat deze zgn. processuele Beslissing nu juist wčl aantoont, dat de voorzitter vooringenomen en partijdig  is, c.q. dat de voorzitter daarmee tenminste de ernstige schijn wekt van vooringenomenheid, partijdigheid en machtsmisbruik.

Nb Deze ‘schijn’ wordt nog zeer versterkt, door het feit, dat deze Beslissingen/ ”wensen”van Ligtelijn-Van Bilderbeek opzettelijk/bewust niet worden gemotiveerd.

Nb Deze ‘schijn’ wordt bevestigd door de in alle opzichten onwaarachtige, partijdige, onwettige, enz. Uitspraak van 7 okt.’09. Zie Hernieuwd Wrakingverzoek,16-10-09

4.   Omdat het Wrakingverzoek van Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. juist wčl uitsluitend is gebaseerd op, c.q. in het Wrakingverzoek onbetwistbaar wordt aangetoond, dat, hoe en waarom zij juist wčl vooringenomen, bevooroordeeld, partijdig, onwetend, onbekwaam, enz. moet worden geacht.

Nb Helaas moet ik constateren, dat ook mr. Claessens, net als andere staatsraden en in lijn met het “foute” Beleid en Gedrag van (functionarissen van) de RvS. enerzijds respectloos voorbij gaat aan mijn deugdelijke onderbouwde stellingen, strafbare feiten en onbetwistbare omstandigheden.Anderzijds blijkt ook hij, net als andere functionarissen, kennelijk de Wet, de Democratische Beginselen en de feitelijke Waarheid/Werkelijkheid niet te willen erkennen, c.q. de ogen daarvoor te willen sluiten, c.q. deze met voeten te treden.

 

5.   Ook deze staatsraad heeft in onze Democratische Rechtstaat niet het recht, om te oordelen over het Recht, de Wil, gevoelens en opvattingen van vrije Burgers inzake Onrecht, Onvrede, Betrouwbaarheid, Integriteit, Geloofwaardigheid, Partijdigheid,Vooringenomenheid, Respectloosheid, enz. met betrekking tot gedragingen van staatsraden en ambtenaren van het “(on)rechtsprekende” Instituut Raad van State

 

Het is niet aan hem en/of andere staatsraden/ambtenaren, om zulke gevoelige persoonlijke zaken van bovenaf op te leggen aan vrije Burgers.

Integendeel, hij/Raad van State dient deze te respecteren. Zie Nota bene 5:

 

Burgers/ rechtspersonen zijn in onze Democratie immers de hoogste Macht, waaraan ook hij/RvS ondergeschikt/”lijdelijk”, “dienstbaar”, respectvol dient te zijn. En het hoogste Gezag, dat hem/RvS de Wet,de Democratische Beginselen en de eisen van  Onpartijdigheid, Onafhankelijkheid, Onbevooroordeeldheid, Integriteit, Geloofwaardigheid, Betrouwbaarheid, Respect, enz. bindend heeft opgelegd.

        

Hij/RvS heeft geen recht, om autoritair voor vrije Burgers te oordelen/te Beslissen en/of hen hun democratische Rechten feitelijk te ontnemen/illusoir te maken.

 

De Beslissing/Uitspraak van deze Wrakingskamer getuigt (net als die van de Wrakingskamer Parkins-De Vin c.s.) wčl van machtsmisbruik, Respectloosheid, gevoelloosheid, meedogenloosheid, ongepaste hoogmoed, onbehoorlijkheid, onrechtmatigheid, onwaarachtigheid, enz., maar ontbeert elke grond, om de afwijzing van ons Wraking-verzoek op te baseren / te motiveren.

Ad. B.2. =  Beslissing/Uitspraak van de onwettige meervoudige Kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. is inhoudelijk onjuist.

Zie Hernieuwde Wraking-verzoek tegen Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. 16 okt.’09.

 

Ad. C. = Beslissingen/Uitspraken van, zowel de Wrakingskamer, Claessens c.s. en het Proces-verbaal, als de meervoudige Kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. zijn onbetwistbaar onwettig/vals, wegens onwettige ondertekening. 

Zie ook Klacht 1,4,5 tegen secretaris van de Raad van State, R. vd. Brug.

 

Zoals u kunt zien, is het een onbetwistbaar feit, dat de Beslissing/Uitspraak van, zowel de Wrakingskamer, Claessens c.s., als de meervoudige Kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s. niet op de in de Wet (AWB.Art.8:77 lid 3) voorgeschreven wijze ondertekend door de hiervoor verantwoordelijke/aansprakelijke voorzitters: Claessens en Ligtelijn-Van Bilderbeek en de griffiers: Van der Smissen en Van Driel.

 

Mij is geen document gestuurd, waarin de secretaris van de Raad van State, of de kennelijk onbevoegde voor deze in de plaats tredende/ondertekenende H.H. Visser, directeur Bestuursrechtspraak, bevoegd worden verklaard, om voor, zowel de voorzitters, als de griffiers in de plaats te treden, c.q. namens dezen te mogen ondertekenen.

 

Door het ontbreken van deze juridisch deugdelijk met handtekeningen bekrachtigde documenten, is genoemde secretaris van de Raad van State kennelijk onbevoegd, c.q. kennelijk niet-tekeningsbevoegd, noch persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk.

 

Nu deze Beslissingen/Uitspraken niet op de juiste wijze zijn ondertekend, zijn deze derhalve juridisch “ongeldig”/onwettig/“vals”, c.q. ze hebben geen enkele juridische of feitelijke betekenis en/of rechtskracht, c.q. ze “bestaan” juridisch en feitelijk niet en moeten derhalve als “niet-geschreven” worden beschouwd.

 

Nota bene 12:

Dit niet-ondertekenen kan niet worden opgevat, als toevallige eenmalige omissies, of vergissingen, maar gezien de consistentie van dit feit, is dit “standaard” een bewuste/ opzettelijke daad, om naast de Waarheid / Werkelijkheid en de onbetwistbare strafbare feiten/misdrijven, ook de democratische verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid te ontlopen / te ontwijken.

 

Het blijkt tegenwoordig een veel gebruikte “verdwijn-truc’ te zijn, dat democratisch verantwoordelijke / juridisch aansprakelijke personen niet zelf ondertekenen voor de zaken waarvoor zij wel democratisch verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk zijn.

 

Nb Met de “verdwijn-truc” kan men zijn macht misbruiken en in willekeur handelen.Door niet zelf te ondertekenen, maar dit te laten doen door (hun) medewerkers, die op eigen titel ondertekenen, “verschuilen” zij zich achter (hun) medewerkers. Deze medewerkers zijn echter niet juridisch verantwoordelijk en dus kunnen zij ook niet juridisch aansprakelijk worden gesteld en de achter hen verscholen verantwoordelijke en aansprakelijke personen evenmin.

 

Op deze manier maken de wel-verantwoordelijke/aansprakelijke personen zich juridisch “onschendbaar”/onkwetsbaar voor alle zaken, waarvoor zij democratisch verantwoordelijk en/of juridisch aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld.

 

Tegelijk daarmee kunnen dan alle Claims, Aangiften, Bezwaren, Beroepen, (Wraking)-Verzoeken, enz. van Burgers/rechtspersonen, als “kennelijk ongegrond”, “kennelijk niet-ontvankelijk”, enz. worden “afgedaan”/aan de kant geschoven/in de verschillende “doofpotten” worden gedeponeerd/geseponeerd.

 

Burgers hebben dan het nakijken, c.q. zijn door deze “verdwijntruc” effectief  monddood gemaakt en zijn hen hun democratische Rechten ontnomen. Hoe zo Democratische Rechten?; Hoe zo Democratische Rechtstaat.?

 

Nota bene 13:

De stelling van staatraad Claessens, dat hij/Wrakingskamer niet bevoegd zou zijn, om ten aanzien van mijn verzoeken 2 t/m 4 uitspraken te doen (zie proces-verbaal), getuigt wel van onrechtmatig macht(misbruik), intimidatie, misleiding, onwaarachtigheid, respectloosheid, enz., maar is desalniettemin volstrekt onjuist.

 

Mijn Wrakingverzoek is namelijk niet aan hem/Wrakingskamer gericht, maar aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die wčl voor alles bevoegd is.

 

Hij/Wrakingskamer is slechts door de Raad van State aangesteld, om namens, voor en in opdracht van de alle bevoegdheden bezittende Raad van State, mijn Wrakingverzoek te behandelen.

 

Hij/Wrakingskamer treedt feitelijk en juridisch in de plaats van de Raad van State.

 

Hij/Wrakingskamer heeft tegelijk met zijn aanstelling/opdracht, zowel alle bevoegdheden van de Raad van State over gekregen, als alle Rechten, Plichten, Taken, Bevoegdheden, enz., die de Democratische Rechtstaat aan de Raad van State heeft opgelegd, dus ook aan hem/Wrakingskamer opgelegd gekregen.

 

Nb Hij/Wrakingskamer is dus niet alleen bevoegd, maar zelfs verplicht, om te voldoen

      aan alle Verzoeken van mij/Burgers nu er, zoals in dit geval, geen grond is, om ze

      af te wijzen, maar wel noodzakelijk zijn, om Recht te doen aan de volle omvang

      van mijn Wrakingverzoek. De Rechtstaat dwingt hem/Wrakingskamer daartoe.

 

Nota bene 14:

Hoewel de Beslissing van deze Wrakingskamer onwettig, enz. is (zie Nota bene 3,4), schaadt ook deze toch niet alleen ons/verzoekers, maar schaadt hij ook het Recht, de Wet, de feitelijke onbetwistbare Waarheid/Werkelijkheid, alsmede het Aanzien en Gezag, de Werking,de Legitimiteit, Integriteit, Geloofwaardigheid, Betrouwbaarheid van, zowel zichzelf, de Rechtspraak/Raad van State, de Beginselen van de Democratische Rechtstaat, als de Democratische Rechtstaat zčlf.

 

Gelet op ondermeer Nota bene 13 en 14, herhaal ik deze Verzoeken en voeg daar nog het nodige aan toe.

 

Verzoek 1:

Hierbij verzoek ik u, mede namens 59 Buurtgenoten, om niet alleen ons Verzoek, om een StAB-onderzoek, toe te staan, maar ook, om voorzitter Ligtelijn-Van Bilderbeek en de andere leden van deze meervoudige kamer te ontslaan en door “onbelaste”, onpartijdige, onbevooroordeelde, respectvolle, enz. staatsraden te vervangen.

 

Verzoek 2:

Gelet op het bovenstaande, verzoek ik uw Raad van State, om ook mr.Claessens, als voorzitter en alle leden van deze gewraakte Wrakingskamer te ontslaan en te vervangen door “onbelaste”, onpartijdige, onbevooroordeelde, respectvolle, betrouwbare, enz. voorzitter en leden van een nieuwe Wrakingskamer, die het Hernieuwde Wraking-verzoek tegen de meervoudige kamer, Ligtelijn-Van Bilderbeek zal moeten behandelen.

 

Verzoek 3:

Gelet hierop, verzoek ik de nieuwe Wrakingskamer, om zowel het Hernieuwde

Wraking-verzoek van 16 okt.´09, tegen Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s., als dit Wraking-verzoek van 16 okt.’09 tegen Claessens c.s. toe te kennen/toe te wijzen.

 

Verzoek 4:

Ik verzoek u, een onafhankelijk onderzoek van StAB te gelasten naar de feitelijke Waarheid/Werkelijkheid van deze onbetwistbaar onwettige/valse Bouwvergunning, alsmede naar de onbetwistbare strafbare feiten/misdrijven, die de gemeente Heerenveen heeft begaan met het verlenen van deze Bouwvergunning.

 

Verzoek 5:

Ik verzoek u, om in het belang van het Recht, onze Rechtsbescherming, onze Democratische Rechtstaat, enz., de nieuwe Wrakingskamer aanwijzingen te geven, dat de nieuwe meervoudige Kamer recht zal spreken conform de juridische en feitelijke eisen, die de Wet, de Waarheid/Werkelijkheid en de Democratische Rechtstaat ook aan hen nu eenmaal stelt.

 

Verzoek 6:

Tevens verzoek ik u, om met dit ontslag/deze vervanging van, zowel mr. Claessens c.s., als mr. Ligtelijn-Van Bilderbeek c.s., zowel de Integriteit, Betrouwbaarheid, Geloofwaardigheid en de Onpartijdigheid, Legitimiteit en het “Aanzien” en “Gezag” van de Raad van State zčlf, als van de Democratische Rechtstaat, veilig te stellen.

Zie ook Jaarverslag 2008 en Presentatie van Tjeenk Willink.

 

Verzoek 7:

Ik verzoek u, om met inachtneming van bovenstaande Verzoeken, pas nieuwe zittingen vast te stellen nadat, zowel de Klacht tegen mr. Ligtelijn-Van Bilderbeek, als de daarmee samenhangende Klachten tegen secretaris, R. van der Brug op de in de Wet voorgeschreven wijze binnen 6 weken door de vice-voorzitter zijn behandeld.

 

Hoogachtend, mede namens 59 Buurtgenoten/volmachtgevers, H.J.A. Kerkhof.

 

H.J.A. Kerkhof

Sjollemastraat 6

8442 JS  Heerenveen

Tel. 0513-624907 

 


 

Hallo Rob,                                                                                                                Heerenveen, 18 december 2009.

 

Ik heb het verhaaltje van mij alvast wat verbeterd en aangevuld met het feit, dat de rechtelijke macht het heeft gepresteerd, om mij strafrechtelijk te veroordelen voor het niet gepleegde feit van wederrechtelijk vertoeven in de openbare hal van het gemeentehuis tijdens openingstijd.

 

NB.

Het noemen van personen, feiten, oorzaken, enz. die tonen, dat ze geen respect kunnen hebben, is natuurlijk een goede zaak, maar ik vrees, dat dit Albayrak en haar soortgenoten niet zal aanspreken, omdat ze door macht zijn verblind en het gewoon niet zullen kunnen zien en kunnen aanvaarden.

Misschien is het beter, om onderstaand stukje over respect, enz. aan jouw brief toe te voegen. Dit gaat niet over het opsommen van voor hun macht schijnbaar onbelangrijke feiten, maar over de werking van de menselijke “geest”. Misschien zal het tot hen doordringen, dat die menselijke “geest” een onveranderlijk gegeven is, waarbij zij zich onverbiddelijk zullen moeten aanpassen, omdat zij anders hun nu reeds sterk aangetaste vertrouwen, respect en “gezag”, enz. definitief zullen verspelen.

 

Nu het gaat over het wettelijk afdwingen van respect voor in dit geval de rechterlijke macht, wil ik opmerken, dat in het algemeen/altijd geldt,(dus ook voor de rechtelijke- en bestuurlijke macht), dat zaken als respect, vertrouwen, geloofwaardigheid, onafhankelijkheid, integriteit, gezag, enz. niet zijn af te dwingen, of op te leggen door wettelijk voorschrift, bestuurlijke verordeningen, enz., maar dat deze zaken slechts kunnen worden “verdiend” door het voortdurend/iedere dag opnieuw tonen van een in alle opzichten “voorbeeldig”, vertrouwenwekkend, integer, geloofwaardig, enz. gedrag.

 

Vertrouwen, gezag, respect, enz. komen heel langzaam te voet, maar gaan/verdwijnen onmiddellijk heel snel te paard/race auto.

Eén verkeerd woord, gebaar, blik, enz. en alle vertrouwen, respect, dat zorgvuldig is verkregen, zal in één keer verspeeld zijn.

 

En zowel de bestuurlijke, als de daarmee samenspannende rechterlijke macht zondigen voortdurend en structureel tegen deze ‘regel’. Het misbruiken van hun macht, om deze zaken van bovenaf op te leggen, werkt steeds averechts.

Het steeds maar weer herhalen/voorlichten van ongeloofwaardige zaken, versterkt juist het wantrouwen en ondermijnt hun gezag.

 

Je ziet maar wat je er mee doet.