Katholiek Nieuwsblad van 17 april 2005: 'Stop het Europese Hof, stem tegen'

Stop het Europese Hof, stem tegen

href="http://www.sdnl.nl/kn.htm"> Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

De positieve trend is inmiddels veranderd in wantrouwen

11 maart 2005


Opinie

Stop het Europese Hof, stem tegen

De nieuwe EU-Grondwet legt veel te veel macht bij de rechters van het Europese Hof. De gevolgen, ook voor christenen, zijn niet te overzien.

Jules van Rooyen

Voor Europa hadden de meeste Nederlanders veel sympathie. Helaas is dat met de paarse Prodi een totaal andere kant uitgegaan. De positieve trend is inmiddels veranderd in wantrouwen, zo blijkt op deze KN-pagina.

En terecht, we moeten "Europa" en Brussel wantrouwen als de pest. Brussel lijkt een virtueel bouwwerk, zoals het Babel van de VN. Dat blijkt het duidelijkst met het ontbreken van de geografische grenzen en de christelijke wortels in de grondwet en voorts de geforceerde toetreding van Turkije. De Europese Commissie deinst er zelfs niet voor terug te beweren dat de Turkse bevolkingsaanwas van islamieten de Europese vergrijzing moet compenseren, i.p.v. de destructieve abortuspraktijken tegen te gaan en een vruchtbare gezinspolitiek in de lidstaten te bevorderen.

Brussel wil kennelijk een utopie, virtueel, zonder wortels en grenzen. Brussel staat een identiteitloos, holistisch, multiculti werelddeel voor ogen. Het Europa van de volken, met een identiteit en beschaving van eeuwen, gebouwd op Golgotha, de Acropolis en het Forum Romanum, is niet meer in tel. Brussel lijkt de ondergang te willen van het joods-christelijke, humanistische Europa.

Macht rechters
Het elimineren van de scheiding der machten van Montesquieu in de grondwet, speelt een allesbepalende, en op termijn, een beslissende rol. De teloorgang van het politieke primaat tegenover de uitzonderlijk dominerende bevoegdheden van het Europese Hof, in alles dat de Unie aangaat, is niet acceptabel.

Die top-down visie op het Hof past niet in de Europese traditie van Montesquieu en het primaat van de politieke, gekozen staatsorganen. Het Duitse Constitutionele Hof, ontstaan door Amerikaans toedoen, bestaat pas sinds de Tweede Wereldoorlog.
 
Met een beroep op de grondrechten kan het Hof inbreken in nationale wetgevingen
Nu krijgt de EU, met de grondwet, ook een dergelijk hof, zoals in de VS. De benoemde rechters in die gerechtshoven, passen echter niet alleen de wet toe, hetgeen hun enige taak zou moeten zijn, maar zij gaan (art III-369) ook wetten interpreteren. Dit toetsingsrecht, kent Nederland niet. Voorts kunnen die benoemde rechters vanuit art III-369 zelfs ook nieuwe wetten maken, hetgeen hun taak niet zou mogen zijn.

Als de mogelijkheden er liggen, valt die ontwikkeling niet tegen te houden, temeer niet daar het Europese Hof geen politieke tegenhanger heeft. Iedereen kan een beroep doen op het Hof en dit bepaalt zijn eigen agenda. Zelfs een discrepantie tussen de natiestaten en de Brusselse Commissie, moet het Hof beslechten. De benoemde rechters van het Hof vormen hiermee een regering, boven de nationale regeringen.

Ondemocratisch
Maar die ontwikkeling is strijdig met de scheiding der machten van Montesquieu en dus strijdig met de traditie van de Europese continentale democratieën. Sommigen brengen naar voren dat de meeste landen een Raad van State hebben; maar dat is niet hetzelfde.
 
De benoemde rechters van het Hof vormen een regering, boven de nationale regeringen
De Raad van State is ingebed in het politieke bestel en een politiek geleid orgaan; het Europese Hof, zoals nu beoogd wordt, niet. Waarom is deze "Amerikaanse" weg van een Hooggerechtshof gekozen? Waarom hebben onze volksvertegenwoordigers de grootste macht in de Unie gelegd bij een groep benoemde rechters en een door het EU-parlement - met een sovjetomvang van bijna 800 leden - benoemde Commissievoorzitter, die hoogst alleen het "recht van initiatief" heeft? (art I-26) Waarom zijn deze nieuwe, on-Europese, niet democratische wegen, geaccepteerd? En ten slotte, waarom heerst er zo'n stilte rond deze fundamentele koerswijzigingen?

Geen tegenwicht
Voor de volken van de Unie en voor de christenen is die omwenteling van cruciale betekenis. De kans is groot dat de naties en de EU-instellingen overgeleverd gaan worden aan de kanalen en doelstellingen van radicaal antichristelijke netwerken, zoals dat in de VS is gebeurd en kortgeleden met Buttiglioni. Het kwaad in de wereld heeft een structuur. Met een beroep op en het "interpreteren" van de grondrechten (Constitutie, deel II), kunnen de rechters van het Hof, deze ook oprekken en vervolgens inbreken in de nationale wetgevingen. Zonder dat een politieke tegenkracht, op het niveau van de EU, hun tegenwicht kan bieden.

In de VS had de abortuswetgeving geen kans gekregen zonder de "interpretatie" en het oprekken van de Grondwet door het Hooggerechtshof en het initiëren van antichristelijke wetten.

Wat ons nu wordt voorgeschoteld onderwerpt de Europese volken en de natiestaten aan een zeer kleine groep rechters, met God weet welke achtergrond. Vooral op dit punt is de tekst van de grondwet gevaarlijk en de stilte eromheen bedreigend. Deze macht is een bedreiging voor de vrijheid van onszelf, van onze kinderen en kleinkinderen, en dus niet acceptabel.

Jules van Rooyen is publicist en voormalig adviseur van het CDA.