Keiharde confrontatie tussen Minister van Justitie Donner en Karel de Werd

Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd

Corruptie bij de overheid en de zeer ernstige leemtes in de Formele Wetgeving

Een faxbericht aan de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als gevolg van
Dupliek van De Werd op het antwoord van minister Donner aan de Nationale ombudsmanVan: de Werd K.H.
Telefoon: 06-52294249

d.d. 28 juli 2003

Onderwerp: Mijn visie op Nederlands recht en bestuur

Geachte Lezer,

Ondergetekende K.H. de Werd ex-aannemer van timmer- en onderhoudswerkzaamheden, verklaart als deskundige op het gebied van corruptie bij de overheid en de zeer ernstige leemtes in de Formele Wetgeving gebaseerd op 28 jaar persoonlijke ervaringen van massa meineed en kromme rechtspraak het hiernavolgende.

Vele burgers op Nederlands grondgebied worden maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde gericht als gevolg van de feitelijke omstandigheid, dat zowel de Zittende als Staande Magistratuur alsmede de advocatuur, tot in hoogste instantie verstrekkend is gecorrumpeerd. Daardoor bestaat op Nederlands Grondgebied de zeer ongewenste situatie dat zelfs de uitspraken van de Zittende Magistratuur door het Openbaar Ministerie - lees de Gewapende Macht - niet meer zonder enig voorbehoud worden geaccepteerd ! Zodoende heeft de Gewapende Macht strikt juridisch zelf plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en van de Zittende Magistratuur. Een uitermate gevaarlijke en ongewenste situatie, die de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied ernstig ondermijnt.

Voorts is de rechtspleging uitgehold door het fenomeen Rechter of Raadsheer-plaatsvervanger. Dat zijn meestal commerciële advocaten die als zodanig functioneren in deze 'nevenfunctie' met het argument dat daardoor de werkdruk van de Zittende Magistratuur zou afnemen. Er zijn advocatenkantoren waar zich zelfs een vijftiental Rechters of Raadsheren (plaatsvervangers) bevinden. Gelet op de belangenverstrengeling die daaruit voortvloeit komt dat evenmin een behoorlijke rechtspleging ten goede.

Als direct gevolg van deze normvervaging, gebrek aan integerheid en bekwaamheid, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk, kan de burger er niet meer op vertrouwen dat rechtspleging plaatsvindt op een wijze zoals door de Formele Wetgever bedoelt.

Meineed, valselijk opgemaakte procesverbalen, liegende Officieren van Justitie en/of politiefunctionarissen, het komt steeds vaker voor; evenals het opzettelijk uitspreken van Gerechtelijke dwalingen door corrupte rechters. Zeer eenvoudige procedures die bij een juiste procesgang hooguit enkele maanden zouden mogen duren, worden veelal tientallen jaren slepende gehouden. Dit met als geen ander doel dan er voor te zorgen dat burgers maatschappelijk, financieel en psychisch ten onder gaan, alvorens het hen rechtens toekomende aan hen kan worden toebedeeld.

Daarbij komt nog dat de Gewapende Macht steeds meer op de voorgrond treedt. Dit terwijl de normvervaging ook daar zodanig is toegenomen dat regelmatig de Formele Wet (in dit geval het Wetboek van Strafvordering) veelvuldig wordt overtreden, waarbij vele politiefunctionarissen afhankelijk zijn van drugs met alle consequenties van dien.

Kortom er is de laatste vijftien jaar sprake van een verloedering, zoals men dat van Nederland nergens te wereld voor mogelijk zou hebben gehouden. Symbolisch hiervoor is wel de feitelijke omstandigheid, dat zowel tegen de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal als de Minister van Justitie formeel een strafklacht bij de Hoofdofficier van Justitie Arrondissement Den Haag werd ingediend. Dit wegens deelneming aan een criminele organisatie ex. Art.140 Sr. en in samenspanning ex. Art.80 Sr. En dat onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr. ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde. als gevolg van onwettig handelen en/of nalaten ex. Art.11 lid c juncto 12 Ro. De Formele Wetgever heeft daarom met de genoemde artikelen ter bescherming van de Nederlandse rechtsorde tegen dit soort togacriminelen het onmiddellijke oneervolle ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld.

Als gevolg van ernstige leemtes in de Formele Wet en gebrek aan journalistiek en politieke controle en onverdiend maatschappelijk aanzien, is het praktisch onmogelijk art. 11 lic juncto 12 Ro te activeren. Anders gezegd, de betrokkenen worden nimmer ter verantwoording geroepen, ook al staat het feitelijk vast dat de positie die zij via schimmige benoeming hebben weten te verwerven zich evenmin met hen verdraagt als water met vuur.

In deze sfeer is de wettelijke bescherming van de burger tegen de inbreuk op zijn burgerlijke rechten zowel civiel als strafrechterlijk minimaal geworden. Dit geldt nog sterker indien de burger wordt getroffen door onrechtmatige overheidsdaden, zoals ook bij de heer Ad van Velsen zeker het geval. Ik kan dit beoordelen gelet op mijn rechtenstudie en langdurige ervaring met onrechtmatige overheidsdaden op academisch niveau die jegens burgers veelvuldig zijn gepleegd.

In dit soort situaties wordt de burger geconfronteerd met een crimineel netwerk, bestaande uit malafide leden bij de Zittende en Staande Magistratuur, alsmede de commerciële advocatuur, zodat de reguliere gang van zaken zoals bedoeld door de Formele Wetgever vervangen wordt door arglistig bedrog. Voor de buitenstaander is dat nauwelijks waarneembaar, daar het meestal wordt gepleegd op academisch niveau en door lieden waarvan men dat (gelet op de maatschappelijke positie die zijn bekleden) te goeder trouw niet zou mogen verwachten.

Genoemd crimineel netwerk dat ruimschoots voldoet aan de normen van art. 140 strafrecht - te weten deelneming aan een criminele organisatie - staat middels de door haar gepleegde onbetamelijke zaken er voor garant dat de rechthebbende maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde gaat alvorens het hem of haar rechtens toekomende wordt toebedeeld.

Het voorgaande geldt zowel civielrechtelijk als strafrechterlijk. Immers, het verloop van strafrechterlijke procedures kunnen zeer wel van invloed zijn op de uitkomst van civielrechtelijke procedures. Ook civielrechtelijk is het slachtoffer van de gepleegde onrechtmatige overheidsdaden vrijwel kansloos. De oorzaak ligt verankerd in art.133 Burgerlijke Rechtsvordering waarin wordt bepaald, en ik citeer: "De aanlegger is gehouden bij exploot van Dagvaarding procureur te stellen op straffe van nietigheid". Einde citaat.

Het betreft hier de monopoliepositie van de advocatuur die in de praktijk veelvuldig wordt misbruikt om de weg naar de rechter volkomen af te snijden. Eenvoudig door procureurstelling te weigeren, ondanks dat dit civielrechtelijk verplicht is voor Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden; en ondanks dat de betreffende advocaat-procureur daarbij geen enkele resultaatverplichting heeft en/of garantie wordt gegeven met betrekking tot zijn integriteit en vakbekwaamheid!

Dit alles gaat gepaard met zeer hoge kosten, waarbij de eigen bijdrage vastgesteld voor financieel minder draagkrachtige en de hoge griffiekosten er voor garant staan dat de weg naar de rechter voor hen volkomen is afgesneden. Dit geldt met name voor de financieel minder draagkrachtigen die getroffen worden door onrechtmatige overheidsdaden en dusdanig zijn verarmd, dat zij nimmer de verlangde eigen beidrage en/of zeer hoge griffiekosten kunnen betalen.

Die kosten zijn zo hoog opgevoerd, dat men daarmee en in strijd met de Formele Wet en Internationale Verdragen heeft weten te bereiken dat voor honderdduizenden burgers de weg naar de rechter (eveneens in strijd met de Grondwet) volkomen is afgesneden. Dit geldt vooral voor burgers die werden getroffen door onrechtmatige overheidsdaden, zoals o.a. de heer Ad van Velsen.

Bij gebrek aan weerbaarheid als gevolg van het voorgaande, komen zij uiteindelijk geheel buiten hun schuld terecht bij het snel groeiend leger van daklozen, zodat in die situatie nauwelijks nog enig uitzicht is op een menswaardig bestaan. Het betreft hier de laatste halte van een volstrekt falend en incompetent systeem, waaraan ook met de beste wil nauwelijks valt te ontkomen. De betrokkenen kunnen in dat geval niet veel meer doen dan aandacht vragen voor hun zaak.

Ook de heer van Ad van Velsen heeft dat veelvuldig gedaan. Bijvoorbeeld via het uitdelen van pamfletten, maar ook via de media probeerde hij zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan wat hem via onrechtmatige overheidsdaad werd aangedaan. Dergelijke protesten worden ogenschijnlijk door de overheid geaccepteerd. Ogenschijnlijk, want bij gebrek aan wetenschap ontgaat het de getroffenen veelal wat er achter de schermen gebeurt, indien door zijn activiteiten met succes teveel ruchtbaarheid wordt gegeven aan het ernstig handelen en nalaten, anders dan uit hoofde van ziekte en /of gebreken door malafide ambtenaren, die jegens hem zijn gepleegd.

In dat geval wordt de betrokkene op gespannen voet met de feitelijke waarheid via interne rapportage van het ambtsedig crimineel netwerk tot op het hoogste niveau gedemoniseerd tot een lastige querulant. Daarbij laat men doorschemeren dat de betrokkene psychisch niet in orde is en als het even kan ook nog vuurwapengevaarlijk. De betrokkene doet er verstandig aan dit soort signalen zeer serieus te nemen, immers men creëert op deze wijze een sfeer waarop het slachtoffer onder verdachte omstandigheden het leven kan worden benomen. Veelal gaat aan deze fase nog intimidatie vooraf!

Deze zeer ongewenste en uitermate gevaarlijke situatie heeft zich door de jaren heen kunnen ontwikkelen bij gebrek aan journalistieke en politieke controle op het functioneren van het rechtssysteem in zijn volle omvang. Hoewel er binnen de Nederlandse samenleving zich verzet begint af te tekenen tegen de normvervaging van de uitvoerende organen van de Formele Wetgever, verwacht ik op korte termijn niet dat de situatie zich zal verbeteren. Integendeel, te vrezen valt dat het rechtssysteem binnen een tiental jaren zal wegglijden naar een ambtelijke dictatuur. De oorzaak ligt in het feit dat de Nederlandse politici ondanks hun ambtseden het algemeen belang veelal opofferen aan strikt persoonlijk en/of partijpolitiek belang. Dit met als rechtstreeks gevolg, dat onder het motto "Wir haben es nicht gewußt" en/of het is "Not done to speak about it" terzake geen kritische vragen worden gesteld.

Het valt in deze sfeer zeker niet uit te sluiten, dat de veiligheid en/of het welzijn van de betrokkene ernstig in het geding kan komen. Corruptie tot in de allerhoogste regionen heeft de uitvoerende organen van de Formele Wetgever zodanig verziekt, dat ook de heer Ad van Velsen een verhoogd risico loopt om onder verdachte omstandigheden het leven te moeten laten, tenzij hij zijn lot zonder tegenspraak aanvaardt. Het aangedane onrecht is echter veelal zo groot, dat daar nauwelijks mee valt te leven!

Tegen die achtergrond bezien wens ik de heer Ad van Velsen succes met zijn pogingen om zijn burgerlijke rechten, zoals vastgelegd in Internationale Verdragen tegen aanranding van mensenrechten, met politiek asiel onder de hoede van de Canadese Regering te kunnen brengen. Het moge hem gegeven zijn daar alsnog een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen.

Aldus opgemaakt naar waarheid en beste kunnen,

Hoogachtend,

K.H. de Werd

Sumatra 127
1448 AZ Purmerend
E-mail: wede51gp@kpnmail.nl


Translation to English (non-professional)

Dear reader,

Translation to English (non-professional) Dear reader, I, Karel de Werd, a former carpenter and building contractor, and now an expert in researching and finding corruption amongst members of government bodies and finding omissions in the formal legislation declare the following: My expertise is based on 28 years of personal experience of mass perjury and dodgy legislation.

Many citizens on Dutch territory are socially crippled, financially and mentally damaged as a result of the fact that questionable circumstances are created by government bodies. This in order to take out and harm citizens who oppose both the magistrates or official prosecutors and members of the legal profession, such as lawyers, barristers and solicitors and the devils advocate up to the highest levels. Many are entangled into corruption and collusion.

As a consequence of this a very undesirable situation has emerged in the Netherlands in which verdicts of the magistrature and the High Court are ignored by the High Prosecution Bureau - read the armed power - and verdicts are no longer blindly accepted! Subsequently it is a fact that "the armed power" has (strictly legally spoken) put itself on the chair of the formal legislator and of the magistrature. An extremely dangerous and undesirable situation has emerged, which undermines the legal security of all people on Dutch territory.

Furthermore the jurisdiction has been undermined by the phenomenon of substitute-judges. These are generally commercial lawyers who function as such in an 'additional function' with the argument that this would decrease the pressure on the workload of the magistrates. There are even lawyer's offices where it is considered to be normal that fifteen lawyers are judges or (substitute) Council Lords at the same time. Looking at the entanglement that results from this, it is clear that a independent and upright administration of justice can not be the case.

As a direct consequence of this fading of the norms, the lack of integrity and competence, both in civil law and in criminal law, the citizen can trust no longer that the administration of justice takes place in the way the formal legislature intended. Perjury, untruly made up legal charges, lying prosecutors and/or police force officials, this becomes reality more and more often; not forgetting the intentional pronouncing of judicial deceptions by corruped judges. Very simple procedures which should take, in a correct process, a few months are mostly kept dragging many years. This with no other aim then ensuring that citizens become socially, financially and mentally ruined, before they obtain what is rightfully theirs.

Next to this the armed power uses force more and more often. Even though the fading of the norms has increased, also there as such that regularly the formal law (in this case the statute book of sentence progress) is frequently broken, where a lot of police force officials are dependent on drugs with all consequences of such.

In short, in the past 15 years a corruption has emerged, that can nowhere in the world be seen in such a form as in the Netherlands. Symbolic for this is the factual circumstance, in which both against the President of the Board of Procurators General and the minister of justice a sentence complaint was formally lodged at the chief public prosecutor district The Hague. This because of participation to a criminal organisation ex. Art.140 Sr. and in complicity ex. Art.80 Sr. And that under the aggravating circumstance of art. 44 Sr. for assault of the Dutch legal order. as a result of illegitimate actions and/or leave behind ex. Art. 11 member c in conjunction with 12 Ro. For this reason the formal legislature has put with above mentioned articles made up for protection of the Dutch legal order against this type toga offenders the immediate dishonourable dismissal at the judiciary.

As a result of serious gaps in the formal law and lack of and unmerited social, are the practically impossible art consider journalism and political control. 11 lic in conjunction with 12 Ro to activate. Said, the people concerned for the justification are never called, also already is certain it actually that the position has acquired which they by means of schimmige appointment to be possible itself either with endures them as water with fire.

In this environment the legal protection of the citizen has become against the breach of its civil rights both civil and strafrechterlijk minimum. This still more strongly applies if the citizen is met by unlawful government actions, like also at the lord ad of Velsen certainly the case. I am possible this assess paid attention to my rechtenstudie and long-term experience with unlawful government actions on academic level which has been committed towards citizens frequently. In this type situations the citizen is faced with a criminal network, existing from mala fide members at sitting and staande magistrature, as well as commercial legal profession, so that the regular pace of matter is the formal replaced as meant by legislature by arglistig fraud.

For the outsider this is hardly perceptible, as a result it is generally committed at academic level and lieden of which one that (paid attention to the social position which is hold) honestly could not expect. Called criminal network which comes up largely to the standards of art. 140 criminal law - namely knows participation to a criminal organisation - stands matter improper committed by her by means of there for guarantor that the claimant goes socially, financially and mentally at before it him or is allocated its by right belonging to.

The previous applies both civil law and strafrechterlijk. , Course of strafrechterlijke procedures can be very well of influence on the outcome of civil law procedures. Also civil law the victim of the committed unlawful government actions is nearly prospectless. The cause lies anchored in art.133 Civil Right progress in which is stipulated, and I cite: "the aanlegger have been loved at service intimation put solicitor under penalty of nullity". End citaat.

It concerns here the monopoly position of legal profession which in practice is frequently abused to cut the way to the judge completely. Simply by refusing that solicitor interview, in spite of this is civil law obliged for court, Court of Justice and Supreme Court of the The Netherlands; and in spite of that the concerning lawyer solicitor thereby has absolutely no result obligation and/or guarantee is given concerning its integrity and professional skill!

All this goes accompanied by very high costs, where its own contribution stands there determined financially less the high graft costs draagkrachtige for for guarantor that the way has been completely cut to the judge for them. This applies particularly to the financial less draagkrachtigen which is by found by unlawful government actions and so has impoverished that they can desired its own beidrage pay never and/or very high graft costs. Those costs have been intensified this way high, which one has with that and in fight with the formal law and international Treaties can reach that for thousands of citizens the way has been completely cut to the judge (also in fight with the constitution). This applies especially to citizens who were met by unlawful government actions, such as o.a. the lord ad of Velsen.

For lack of resistance as a result of the previous, they recover eventually whole their debt the rapidly growing army of daklozen, so that which situation hardly still some view on has been decently existed. It concerns here the last halte of a total failing and incompetent system, to which wants also with best hardly can be escaped. The people concerned cannot do much more in that case than attention ask for their matter.

Also the lord of ad of Velsen has that in a neat manner (d.w.z. done within the window of the law) frequently. For example by means of distributing leaflets, but also by means of the media he tried as much give ruchtbaarheid as possible to what him by means of unlawful government action was put on. Such protests are apparently accepted by the government. Apparently, because for lack of science it escapes the getroffenen mostly what behind the baffles happens there, if by its activities too much ruchtbaarheid is successfully given serious for acting and leaves behind, differently than on account of sickness and/or lacks by malafide civil servants, who towards him has been committed.

In that case the person concerned on strained foot with actual truth becomes by means of internal report of the ambtsedig criminal network to at the highest level gedemoniseerd to a cumbersome querulant. Thereby one lets shine through that the person concerned is not mentally in order and if it is possible just as also still vuurwapengevaarlijk. The person concerned does there judiciously to this type take indicators very seriously, one creates this way an environment on which the victim under suspected circumstances living can be taken away. Mostly goes to this phase still intimidation in advance!

These have been possible develop very undesirable and extremely dangerous situation by the years gone for lack of journalistic and political monitoring of the functioning of the legal system in its full scope. Although there within the Dutch society resisted starts oneself outline against the normvervaging of executive the agencies of the formal legislature, I do not expect in the short term that the situation will improve himself. On the contrary, can it fear that the legal system will slip away within ten years to an administrative dictatorship. The cause lies in the fact that the Dutch politicians sacrifice the public interest in spite of their oaths of office mostly to strictly personal and/or party political importance. This with as direct consequence, which under the motto "Wir haben ash cousin gewusst" and/or it is "Not done to speak about it" to the point no critical questions is put.

It cannot be excluded in this environment certainly, which can the security and/or the well-being of the person concerned come seriously in the lawsuit. Corruption to in the highest regionen has as such spoiled executive the agencies of the formal legislature that also the lord ad of Velsen an increased risk runs circumstances suspected under have be killed, unless he accepts its destiny without objection. The put on onrecht is however mostly this way large, which can be lived with that hardly!

Against that context consider wish I the lord ad of Velsen be able bring success with its attempts civil rights, such as have been laid down in international Treaties against assault of human rights, with political asylum under the hoede of the Canadian government. It should be able build him given there still has been decently existed. Thus made up towards truth and bests are possible,

Yours sincerely