Depla, G.C.F.M. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Depla, ir. G.C.F.M. (Staf)
 
geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 17 June 1960
 
woonplaats
Utrecht
 
e-mail
S.Depla@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   Vwo, St. Joriscollege te Eindhoven 1972 - 1978
-   Landbouwuniversiteit te Wageningen (afgestudeerd in de cultuurtechniek, afstudeerrichting planologie) 1978 - 1986
 
 
 loopbaan
 
-   Medewerker Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit Wageningen (vervangende dienstplicht) 1985-1987
-   Secretaris ad interim van de Nederlandse Federatie van Plattelandsjongeren Organisaties (deze functie werd vervuld naast het secretarisschap van het NAJK) 1990-1991
-   Secretaris van het NAJK, de belangenvereniging van jonge ondernemers in de land- en tuinbouw in Nederland (ongeveer 25.000 leden) 1987-1991
-   Senior beleidsmedewerker ministerie van VROM, Directoraat Generaal Milieubeheer (DGM), doelgroepmanagement. 1991-1993
-   Programmamanager in het managementteam van de interdepartementale projectorganisatie mineralenemissies uit de landbouw (samenwerkingsverband ministeries van VROM en LNV) 1993 - 1996
-   Lid van de interdepartementale projectgroep van EZ, LNV, V&W en VROM (als medewerker van het ministerie van VROM) die het Derde nationale milieubeleidsplan maakt 1996 - 1997
-   Projectleider bij de afdeling strategie van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van V&W 1997 - 1998
-   Programmaleider "'Reconstructiewet concentratiegebieden" bij de DLG 1998 - 1999
-   Hoofd van de afdeling Beleid en Strategie bij de Dienst Landelijke Gebieden (DLG), een uitvoeringsorganisatie van de provincies en het ministerie van LNV 1999 - 2000
 
 
 nevenfuncties
 
-   Voorzitter overblijfcommissie Basisschool De Twijn (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)